รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่่แต้
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  วงค์อ่อง
 
1. นายวิศรุต  วงศ์เพชรชารัต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายพีรวัส  ทองอังกฤษ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ชำนาญศิลป์
 
1. นางสาวชนิดา  เข็มกลัด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายณัฐพล  สุขเกษม
2. เด็กชายธัญญา  บุญญาพิทักษ์
3. เด็กชายพิทักษ์  ขันธวิชัย
4. เด็กชายวชิรวิทย์  ด้วงบาง
5. เด็กหญิงเกตน์สิริ  จิ๋วน้อย
 
1. นายชัยวัฒน์  ลาภดิลกกุล
2. นางสาวเกศรา  คณฑา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายธนพงษ์  โฉมสอาด
2. นางสาวพิมพินี   มังคะรัตน์
3. นางสาววรรณนิสา  กวางทอง
4. นายอภิศิษฐ์  สำราญ
5. นางสาวอมราวี  สำราญจิตร
 
1. นายประจักษ์   พุทธเจริญ
2. นางวัชรี  พุทธเจริญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  แสนตาแสง
2. เด็กชายปารเมศ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสร้อยศรี  วรรณนุลักษณ์
2. นางสาวพิชชาภา  จันทร์นรา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายวรวัฒน์  รักษาชาติ
2. นางสาวอังศุมาลิน  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวสร้อยศรี  วรรณนุลักษณ์
2. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงเนนันชญา  สิงชาติ
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวสุภัสสร  ชินนะหง
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ซุยพรม
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายสุธน  พลกล้า
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทองขาว
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายอาคเนย์  มณฑา
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มาศิริ
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายสหรัฐ  เทียบศรี
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ขำสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรวี  จิตจำรัสรัตน์
 
1. นางสาวปิยรัฎธ์  ปู่ทา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายภูมินทร์  คำขะ
 
1. นางสาวเกียรติภัทร  ยอแซ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายนพรัตน์  ยิ่งเสมอ
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กชายธนดล  นันดิลก
2. เด็กหญิงปภาวี  ไกรโยธี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์ยงยาง
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. นายบุญฤทธิ์  เสาวดาล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวลัดดา  นาคงษ์
2. นางสาวอมิตา  ชื่นรัมย์
3. นางสาวเบญจวรรณ  สุเสนา
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. นายบุญฤทธิ์  เสาวดาล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทมี
 
1. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวเกศราภรณ์  เนตรคุณ
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายวสันต์  ผลทับทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายสัญชัย  งอยปัดพันธ์
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทมี
 
1. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายทัตเทพ  ตันพานิชกุล
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายพัชรพล  กระโห้แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายทัตเทพ  ตันพานิชกุล
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวพรรณิดา  ศรีพระจันทร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงพิชยาภา  รุ่งขจรกลิ่น
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวอรจิรา  แสนกมล
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายสัญชัย  งอยปัดพันธ์
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม 1. นายคงทอง  ชูเจริญ
 
1. นางสาวพิชญา  มักสัมพันธุ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดาวใส
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวเจนจีรา  พุดแป
 
1. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวกนกนิภา  บุญมาก
2. เด็กหญิงกวินนา  สุทธิวงศ์
3. เด็กหญิงจีรประภา  อุ่นแก้ว
4. เด็กหญิงฐิติฉัตร  ฮวบนรินทร์
5. นายณัชนนท์  สุวรรณมงคล
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ดาวใส
7. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองเจือ
8. เด็กชายภาคีไนย  เนียมสวย
9. นางสาวยุพิน  จันทหลุย
10. เด็กหญิงวราภรณ์  นันตวัน
11. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ขาวพิมาย
12. นายวันชัย  บูชา
13. นายวัลลพ  สมละ
14. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  อุธรตัน
15. นางสาวเมวียา  จำปากอน
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
2. นางปัญริสา  อุไร
3. นายชัชวาล  ปิ่นเกิด
4. นางจิรนันท์  ปิ่นเกิด
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. นายกฤตพร  นวลสวรรรค์
2. เด็กหญิงกฤตยาณี  ซิ้มเทียม
3. เด็กชายกิตติธัช  บุตรเจริญ
4. เด็กหญิงทิพากร  พุทธรัตน์
5. เด็กหญิงธิตินันท์  ซุยพรม
6. นายธีรเดช  โสภารัตน์
7. นายนาวิน  โสทศิลป์
8. นางสาวประภาศรี  กลัดเสวก
9. นายภาณุวัฒน์  ตันเจริญ
10. นายภานุมาศ  สุจริตใจธรรม
11. นางสาวยุพิน  สุจริตใจธรรม
12. เด็กหญิงรินฤดี  เฟื่องแก้ว
13. เด็กหญิงศศิวิมล  เจียมตน
14. นางสาวศิริวรรณ  นักเจริญ
15. นางสาวสันต์ฤทัย  นุ่งสวัสดิ์
16. นางสาวสุวรรณา  โฉมสอาด
17. นายอรรถพล  เชียงเจริญ
18. เด็กชายเจษฎา  ใหม่คำมิ
19. นางสาวเมทิยา  โภคทรัพย์
20. เด็กหญิงโชติมณี  มากเจริญ
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
2. นางสาวนัตกา  อุทโท
3. นางสาวสมฤดี  ผลทวี
4. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
5. นายสมชัย  มานะวะ
6. นายสุนทร  ขันโท
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. นายชยทัต  ฮวบเจริญ
2. นายวิทวัฒน์  นามมนตรี
3. นายอนุรักษ์  บุญกรรเชียง
 
1. นายมาโนช  ศรีวรนันท์
2. นายสราวุธ  คำพูน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายกนกพล  ภทรดี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยปัญญา
3. เด็กชายกฤษณา  น่าชม
4. นางสาวกัญญารัตน์  เกตุสุนทร
5. นางสาวกัญญารัตน์  คงมี
6. นายขจรศักดิ์  บานเย็น
7. นายจักรกฤษ  เหมือนส่อน
8. นางสาวจุฑาทิพย์  นนธ์ธิจันทร์
9. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซมไพสงค์
10. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองสุข
11. นายฐิทติพงษ์  วันเพ็ญ
12. นายณัฐนันท์  ครองไธสง
13. นางสาวณัฐภาพร  บางนาชาด
14. นางสาวณัฐริกา  เภาเนือง
15. นายธนาวัฒน์  บุญเนตร
16. นายธนาวุฒิ  พริ้งเพราะ
17. นายธนิส  ทองคำ
18. เด็กชายนัทรพงศ์  ด้วงเมฆ
19. เด็กหญิงนัยเนตร  นุพิศรี
20. นางสาวนำ้ฝน  ต้นวงศ์
21. นางสาวนิรชา  บุญทัด
22. เด็กหญิงนุชธิดา  ใหม่เจริญ
23. นายปรัชญา  ศรีสุขโข
24. เด็กชายพชรพล  ฟุ้งเหล็ก
25. เด็กหญิงพรรณปพร  ศรีดาหอม
26. เด็กชายพิเชษฐ์  ข้างตำรวจ
27. เด็กชายภัทรดนัย  ถี่ถ้วน
28. เด็กหญิงมีนา  นามนุ
29. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เทพอาษา
30. นางสาววิลาศินี  เพชรเลิศ
31. นายสรายุทธ  มณีรัตน์
32. เด็กหญิงสุจิตรา  สมสล่าง
33. นางสาวอรลักษณ์  นนท์กระเสม
34. นางสาวอรอุมา  ศรีสุนทร
35. นายอาทิตย์  พรมทัต
36. เด็กชายเด่นชัย  เพชรเลิศ
37. นางสาวเนตรนารี  พรหมขาว
38. นางสาวเมทินี  บุญรอด
39. เด็กชายเอกพล  วงศ์กำภู
 
1. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
2. นางโสภิต  มูลดามาตร
3. นางสาววรรณพร  อารีรัตนชัย
4. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
5. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
6. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
7. นายวรพงษ์  เจริญผล
8. นายอารักษ์  กำพุธ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายกมณโลจน์  ภานุเวศ
2. นายกิตติพงศ์  ม่านทอง
3. เด็กชายจักรภพ  พันธุ์คง
4. นางสาวญาดา  ทองจันทร์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาทิพย์
6. นายณัฐวุฒิ  บุญมี
7. เด็กหญิงดาปนีย์  เจริญยิ่ง
8. นางสาวดารารัตน์  เทพมงคล
9. เด็กหญิงธนัชชา  มะโนมัย
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยะหัตตะ
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  กลึงกลิ่น
12. นางสาวนฤมล  นิยมสุข
13. นางสาวประภาพร  วัยเจริญ
14. นางสาวปัญฑารีย์  บุญเถื่อน
15. เด็กชายปิติพัฒน์  ภูมินทร์
16. นายปุณณวิช  เทพมณี
17. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปกป้อง
18. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพ็ชรวงษา
19. เด็กชายพุทธิพงษ์  คีหะกูล
20. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
21. นายภูตะวัน  ศิริรักษ์
22. เด็กชายภูธเรศ  จั่นเจริญ
23. นางสาวรนัชชา  สีหะวงษ์
24. เด็กชายวรภพ  เชิดสุข
25. เด็กหญิงวิภาวี  ถ้ำสุวรรณ
26. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  นพกาล
27. เด็กหญิงวิมลสิริ  ตันพานิชกุล
28. นายศรายุทธ  เกตุอุ่น
29. นายศักดิ์นรินทร์  นามบุญลือ
30. เด็กหญิงศุภรัตน์  อินเสก
31. เด็กหญิงสุฑามาศ  ขุนแก้ว
32. นางสาวสุพัตรา  วระวิสันต์
33. นางสาวอรณิชา  ไทยนาพา
34. นายอรรณพ  วันเทวิน
35. เด็กหญิงอรวรรณ  วิสุทธิธาดาพงศ์
36. เด็กหญิงอริสรา  อารีรอบ
37. นางสาวเพชรอักษร  เพ็งบุบผา
38. นายเหมราช  เหมตาล
39. เด็กหญิงเอลี มาลี  อาร์เชอร์
40. เด็กชายโชคอนันต์  ยะหัตตะ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
2. นายศักดิ์เกษม  จันทร์สิริกุล
3. นายปวีณ  โคนะโร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายกันตพล  นิลศิริ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายเอกพงศ์  อยู่สุข
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงภัทรพรรณ  นันทสูร
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นนธ์ธิจันทร์
 
1. นายอารักษ์  กำพุธ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายธิติพงษ์  สุริยะอรุณไชย
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายเอกพงศ์  อยู่สุข
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงบุษบา  งามขุนทด
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นนธ์ธิจันทร์
 
1. นายอารักษ์  กำพุธ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายบุญยเกียรติ  คงสุข
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายเอกพงศ์  อยู่สุข
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชาติภูธร
 
1. นายเกรียงไกร   พงจรูญ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นางสาวรฐา  วงค์พินิจ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ลำเจียกเทศ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สะอาดแพน
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายเอกพงศ์  อยู่สุข
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีนุช  รังคะวิภา
 
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวเกษราภรณ์  เนตรคุณ
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  มั่นศักดิ์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ลาโสภา
3. เด็กหญิงดนยา  งาคชสาร
4. เด็กหญิงปนัดดา  เผือกพูนผล
5. เด็กชายประพนธ์  สุขสวัสดิ์
6. เด็กชายพลากร  รอดวินิจ
7. เด็กชายมีโชค  อินทสุข
8. เด็กชายอรรณพ  สำราญใจ
 
1. นางสาววรรณพร  อารีรัตนชัย
2. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกนกวรรณ  นพรัตน์
2. นายทองเทพ  กองสุวรรณ์
3. นายนพรัตน์  สุปะวา
4. นางสาวนันทวัน  เมยมงคล
5. นายพุฒิพงศ์  แก้วแก่นคูณ
6. นายสหัสวรรษ  อังกระโทก
7. นางสาวเจนจิรา  แซ่โง้ว
8. นางสาวแพรพลอย  ชื่นหทัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
3. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกชกร  เดชกรกฎ
2. เด็กหญิงกรกนก  ชัยเสนา
3. เด็กหญิงกัลยานี  บุญมา
4. เด็กหญิงชนิดา  ด่านดี
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุมเงิน
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  สะกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
3. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
4. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวขนิษฐา  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวชนกานต์  เกษมาลา
3. นายทองเทพ  กองสุวรรณ์
4. นายนพกร  บุญตา
5. นายนพรัตน์  สุปะวา
6. นายสิทธิชัย  เข็มมลฑา
7. นางสาวสุวิมล  บัวแสงใส
8. นางสาวอาริยา  ขอนสัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
3. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
4. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  สิงสูงเนิน
2. เด็กหญิงวสุธิดา  ใกล้พลัง ณ เดโช
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ธรรมะ
4. เด็กหญิงอรวรรณ  สนธิ
5. เด็กหญิงอังคณา  นันทวิสิทธิ์
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  นันทวิสิทธิ์
 
1. นายวิชิต  เพชรศรี
2. นางสาวรัติกาล  ทองคำ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวณัฐมน  จินดาดวง
2. นางสาวธัญญารัตน์  สีหาพงษ์
3. นางสาวนลินี  ทวีธนวิกัย
4. นางสาวปวีณ์ศยา  ยัคลา
5. นางสาวมัทนพร   เหมสุวรรณ
6. นางสาววรรณมณี  โอสถานนท์
7. นางสาววิริยา  วงษ์เทศ
8. นางสาวสุพิชฌาย์   พรหมรุ่งสวัสดิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกานต์  พิมพิลา
2. เด็กหญิงชนากานต์  เกษี
3. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพรักษ์
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิมัยนาม
5. เด็กหญิงปภาวดี  ทุมสอน
6. เด็กหญิงพรชิตา  นำ้ทรัพย์
7. เด็กหญิงภัสสร  เพ็ชรพุดผ่อง
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ลอยนอก
9. เด็กหญิงวิรัญญา  เฉลิมศรีเมือง
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กองขุนทด
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โพพิลา
12. เด็กหญิงอริสสา  ชมหอม
 
1. นางสาววรรณพร  อารีรัตนชัย
2. นายวรพงษ์  เจริญผล
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกชกร  จันทวาท
2. นางสาวกฤติพร  ทรัพย์เจริญ
3. นางสาวกุลนันท์  วิเศษสุวรรณ์
4. นายจตุพร  บุญเกิด
5. นางสาวจารุวรรณ  สระป้อมแก้ว
6. นางสาวณัชชา  ชื่นชูศรี
7. นางสาวธิวารักษ์  วงค์เงิน
8. นายปฏิภาณ  เสากระโทก
9. นางสาวพรชนก  ใจญา
10. นางสาวพรไพลิน  ลี่เส็ง
11. นางสาวศิรินทร์  เจิมขุนทด
12. นางสาวสุพรรณี  กันหะคุณ
13. นางสาวเกษรี  นิ่มเรือง
14. นางสาวเสาวภา  บุณฑศก
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายจิรากร  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พรมแสน
3. เด็กชายณรงค์เดช  พรมแสน
4. นายพิพัฒน์  ดีสุด
5. นายอติชาติ  แก้วนาดอน
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  เกตุแก้ว
2. เด็กชายชาญวิทย์  แซ่อึ๊ง
3. เด็กชายธีรภัทร  วัฒนา
4. เด็กหญิงนริศรา  ทองมา
5. เด็กหญิงนัทธมน  ศิริพอง
6. เด็กหญิงนันทินี  ผลประเสริฐ
7. เด็กชายนิติกร  ถนัดรบ
8. เด็กหญิงน้องฟ้า  จำปาหอม
9. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สายสุข
10. เด็กชายพงศธร  เสียงฆ้อง
11. เด็กชายพงษ์ภัค  นวนประโคน
12. เด็กหญิงภิราภรณ์  พุทธวงค์
13. เด็กหญิงลิราวรรณ  หอมจันทร์
14. เด็กชายวรวิทย์  บุตรดี
15. เด็กชายวัฒนา  เจริญร่าง
16. เด็กชายวิรัช  พรสิงห์
17. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มะใบ
18. เด็กชายวีระชัย  ไชยสร
19. เด็กหญิงศิริประภา  ศุภริท
20. เด็กชายศุภสิน  บุดาเพท
21. เด็กชายสมหวัง  แซกรัมย์
22. เด็กหญิงสิริกันยา  แซ่อุ่ย
23. เด็กหญิงสุชาดา  ประวัติสิทธิ์
24. เด็กชายสุเมธิศักดิ์  คำเสียง
25. เด็กชายอลงกรณ์  สุขหา
26. เด็กชายอัษฎา  แซ่อึ๊ง
27. เด็กหญิงโชติรส  จันทร์อุดร
 
1. นายวรรณรัตน์  เหลือศิริ
2. นางสาวนงลักษณ์  พูลเจริญ
3. นางทิพภาพรรณ์  สุนันท์โทเจริญ
4. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
5. นางสาวทิตติยา  ฤทธิ์โต
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายกนกพล  หมื่นดี
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ปั้นเจริญ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมศรี
4. เด็กหญิงจุราวรรณ  มัติโก
5. เด็กชายณรงศักดิ์  สุริวงษ์
6. เด็กหญิงณัฐชา  เรืองฤทธิ์
7. นางสาวณัฐนันท์  หาวิเชียร
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีคำแค
9. เด็กชายปฐวี  ประเสริฐสังข์
10. เด็กชายพชรพล  เสริมสุขต่อ
11. นางสาวภัสดาพร  เหล่าทอง
12. เด็กชายภาคีไนย  เนียมสวย
13. เด็กชายภาณุชล  ทิพยานนท์
14. เด็กชายวรานนท์  ดำทองสุข
15. นางสาวศิริรัตน์  คำภา
16. เด็กชายสดายุ  ฉิมพาลี
17. เด็กชายสุกัลย์  วรรณพิรุณ
18. เด็กชายอนุพงศ์  คะวิลัย
19. นางสาวอรทัย  อินตา
20. นางสาวอาทิตยา  เมืองแก้ว
21. เด็กชายเทพนิมิต  คะเสนา
22. นางสาวเบญจวรรณ  วงค์ประดิษฐ์
23. เด็กชายเอกรินทร์  จำปาเดช
24. นายโชคชัย  เวียงแก้ว
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  เจริญรักษ์
2. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
3. นางปัญริสา  อุไร
4. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
5. นายชานุพงษ์  ปิ่นประดิษฐ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายณัฐดนัย  ค้ำคูณ
2. เด็กชายถาม์พร  มูลมนัส
3. เด็กชายธิติวุฒิ  แซ่จู
4. เด็กชายนฤนาท  แซ่โก
5. เด็กชายพรพิพัฒน์  กัลยาวงค์
6. เด็กชายภูธร  เดชจินดา
7. เด็กชายวรพล  ชัยพิณ
8. เด็กชายศรสุธาร์  แหนลำใย
 
1. นายองค์การ  กอน้อย
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชุติมา  ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
2. เด็กหญิงพีระดา  แก่นเจริญ
3. เด็กหญิงลลิตา  พ่วงสุข
 
1. นางสุรางค์  เช้าเจริญ
2. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวจุฑาภรณ์  รุ่งเจริญศิริกุล
2. นายณัฐกิตต์  ผ่องใส
3. นางสาวพรชิตา  จามากุล
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  วิเศษฤทธิ์
2. นางธัญวัลย์  เนียรศิริ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกฤติยา  เจริญพร
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สระพรหม
 
1. นางสรัญญา  จำปาทอง
2. นางสาวกฤษณา  ชะระจำนงค์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายภูวดล  ผูกโอสถ
2. เด็กชายหรรษธร  พันธุ์ธรรม
 
1. นางสาวกฤษณา  ชะระจำนงค์
2. นางสรัญญา  จำปาทอง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชัญญา  ไทยเจริญ
2. นางสาวณหทัย  ชัยยะ
 
1. นางสาวกฤษณา  ชะระจำนงค์
2. นางสรัญญา  จำปาทอง
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  ศิริพรม
2. เด็กชายยุทธชัย  เจริญสุข
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายชรินทร์  อัญชลี
2. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์กองโพธิ์
 
1. นายนวพงศ์  เก็มกาแมน
2. นายสัญญา  ศรีสุลัย
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงจิรสุดา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต่อมสุวรรณ์
 
1. นางสาวภิพัชร์อร  หันยี่ไล้
2. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายชินภัทร  แซ่เฮ้ง
2. เด็กชายสุรวิศิษฎ์  เข็มประดับ
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายณัฐชนนท์  ตรีรัตนนุกูล
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  พิมพิสาร
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกนกนิภา  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวกัญญารัตน์  เข็มเพ็ชร
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวน้ำทิพย์  หวังสุขกลาง
2. นายรัชชานนท์  โสธรวนาวงศ์
 
1. นายธีรพงษ์  ไชยเมืองพล
2. นางดลพร  ชื่นสมบัติ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายคมกฤช  ทองบุญชู
2. นายรัชต์พงษ์  ศรีทอง
 
1. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
2. นายวสุพล  กระจ่าง
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นุ่มทองคำ
2. เด็กหญิงวินวรางค์  นุชทองคำ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  วิลัย
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายปรวัฒน์  แก่นจันทร์
2. นายยุทธพิชัย  อบมาลี
3. นายสิทธา  ทองเปลว
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาววิจิตราภรณ์  ทองเล็ก
2. นายศิวัช  อินทนา
 
1. นายสัญญา  ศรีสุลัย
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  อ่อนประเสริฐ
2. เด็กชายบัญชา  พวงพิกุล
3. เด็กชายโสภณ  บัวตัน
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายธนวินท์  โมรา
2. นายอธิคม  ขวัญเมือง
3. นายอภิชิต  คำโพล้ง
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายจิรโรจน์  วิลัยรัตน์ธนา
2. เด็กชายธีรชัย  พรมสัย
3. เด็กชายเตชพล  เดชช่วง
 
1. นายวิเชียร  รักษาทรัพย์
2. นายสมศักดิ์   ภูมิพล
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายพรชัย  แรตเจริญ
2. นายภาณุวัฒน์  ปลอดทอด
3. นายรณชัย  พาทา
 
1. นายอัศวิน  สุริยภิญโญพงศ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายกฤษฎา  แน่นหนา
2. เด็กหญิงกำแพง  มีทอง
3. นางสาวสุวัจนี  สุขุม
 
1. นายสำราญ  บุญเขียว
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวบุญยาพร  ยันประเวส
2. นางสาวปรียาภรณ์  วงศ์กำภู
3. นางสาวสุนิสา  ใหม่พึ่ง
 
1. นางณัทปภา  ทองมั่นคง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงจิราวดี  ศรีแจ่มดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใจมั่น
3. เด็กหญิงมลิวัลย์  หมื่นพรม
4. เด็กหญิงวาสนา  พิมพิไสย์
5. เด็กหญิงเมวิกา  ศีลบุตร
6. เด็กหญิงเสาวคนธ์  พันนาม
 
1. นายลิขิต  จิตรขันตรี
2. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
3. นายพัชรพลธ์  มีถิ่น
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวคันธรส  ปานามา
2. นางสาวบุญยานุช  สุภาพันธ์
3. นางสาวปนัดดา  โถทอง
4. นางสาวภาวินี  พลวงศ์
5. นางสาวศิริพร  ประชาเขียว
6. นางสาวสุภาวดี  สุพจนวดี
 
1. นายลิขิต  จิตรขันตรี
2. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
3. นายพัชรพลธ์  มีถิ่น
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมัครพันธ์
2. เด็กหญิงปัทมพร  เล็กโสภา
3. เด็กหญิงระพีพรรณ   ไชยเพ็ชร์
 
1. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
2. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชาลีกร
2. นางสาวปัทมา  สมนา
3. นางสาวอนงค์รักษ์  บุญทองเถิง
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
2. นายอภิวัฒน์  แช่มรัมย์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงธัญเรศ  วันช่วย
2. เด็กหญิงวนิดา  ขจรกลิ่น
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทวีป
 
1. นายอานนท์  ไชยศาสตร์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวศราณีย์  สุมาลี
2. นายอัสนี  คนขาว
3. นายอานนท์  เกตุสุวรรณ์
 
1. นายอานนท์  ไชยศาสตร์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณฑา
2. เด็กหญิงมรกต  วงษ์มณี
3. เด็กหญิงแพรว  ราชวงศ์
 
1. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พูลเปี่ยม
2. นางสาววรรณวิไล  สวงดุก
3. นายสุริยา  พัสดุ
 
1. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชนิตา  สำอางค์อินทร์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงแนะ  ภูมิคอนสาร
 
1. นางวรนุตร์  เข็มเฉลิม
2. นางวรรณพร  ศรีบุญลอย
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  สิทธิจันทร์
2. นางสาวสกุลตลา  สูงชัยภูมิ
3. นางสาวสุพรรณษา  โกศลกิตติ
 
1. นางสาวจรรยพร  เมฆโหรา
2. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นพรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐระวี  เจียรสถิตย์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
2. นางสาวรัติกาล  ทองคำ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. นายกมล  ยอดสิงห์
2. นายอรรถพล  พุทธา
3. นางสาวอรัญญา  พรหมภักษร
 
1. นายวรรณรัตน์  เหลือศิริ
2. นางสาวนงลักษณ์  พูลเจริญ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงทัตติยา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงพจนาภรณ์  พานแก้ว
3. เด็กหญิงอารีญา  สมศรี
 
1. นางกลิ่นผกา  วุฒิศักดิ์สถิตย์
2. นางมยุรี  เพิ่มพรศรี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกิตติภพ  นพศิริ
2. นางสาวดาวรุ่ง  ทวีการ
3. นางสาวอัคเรศ  หมื่นพิชิต
 
1. นางมยุรี  เพิ่มพรศรี
2. นางกลิ่นผกา  วุฒิศักดิ์สถิตย์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายทศพล  สุขเกษม
 
1. นางสาวอรพิน  ประเสริฐผล
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญสุข
2. เด็กชายปารเมษ  วิมลภักตร์
 
1. นางสาวอรพิน  ประเสริฐผล