หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5)
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 25-51 รายงานตัว 11.00-12.30
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 25-51 รายงานตัว 11.00-12.30
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-21 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 22-51 รายงานตัว 11.00-12.30
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-23 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 24-51 รายงานตัว 11.00-12.30
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว (311) 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-22 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 23-51 รายงานตัว 11.00-12.30
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว (311) 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 25-51 รายงานตัว 11.00-12.30
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 25-51 รายงานตัว 11.00-12.30
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 25-51 รายงานตัว 11.00-12.30
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-20 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 21-51 รายงานตัว 11.00-12.30
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-20 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 21-51 รายงานตัว 11.00-12.30
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-20 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 21-51 รายงานตัว 11.00-12.30
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-20 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 21-51 รายงานตัว 11.00-12.30
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-22 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 23-51 รายงานตัว 11.00-12.30
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-22 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 23-51 รายงานตัว 11.00-12.30
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-27 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 28-51 รายงานตัว 11.00-12.30
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-27 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 28-51 รายงานตัว 11.00-12.30
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง จริยธรรม (211) 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-20 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 21-51 รายงานตัว 11.00-12.30
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง จริยธรรม (211) 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 25-51 รายงานตัว 11.00-12.30
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 25-51 รายงานตัว 11.00-12.30
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-27 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 28-51 รายงานตัว 11.00-12.30
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 17 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 วันที่ 18 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 1-8 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 9-16 รายงานตัว 11.00-12.30 ส่วนวันที่ 19 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 17-34 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 35-51 รายงานตัว 11.00-12.30
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 23

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 24 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 วันที่ 18 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 1-10 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 11-23 รายงานตัว 11.00-12.30 ส่วนวันที่ 19 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 24-34 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 35-51 รายงานตัว 11.00-12.30
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 60 ปี 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 วันที่ 18 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 1-9 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 10-24 รายงานตัว 11.00-12.30 ส่วนวันที่ 19 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 37-51 รายงานตัว 11.00-12.30
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.30-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 07.00-08.15 / ลำดับที่ 26-51 รายงานตัว 11.00-12.30
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ศาลาทรงไทย 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25

21 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 26 - 51
8.00-12.00 , 13.00-17.00 วันที่ 20 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.00-07.45 / ลำดับที่ 13-25 รายงานตัว 11.00-12.30 ส่วนวันที่ 21 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 26-38 รายงานตัว 07.00-07.45 / ลำดับที่ 39-51 รายงานตัว 11.00-12.30
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" โรงฝึกพลศึกษา(โรงยิมส์) 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25

21 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 26 - 51
8.00-12.00 , 13.00-17.00 วันที่ 20 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.00-07.45 / ลำดับที่ 13-25 รายงานตัว 11.00-12.30 ส่วนวันที่ 21 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 26-38 รายงานตัว 07.00-07.45 / ลำดับที่ 39-51 รายงานตัว 11.00-12.30
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สนามฟุตบอลโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 6 - 17

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 18 - 30
08.00-18.00 ดูลำดับใหม่ได้ที่ http://1drv.ms/1Thr3RS 18ธ.ค.ลำดับที่ 1-5 รายงานตัว 8.00-9.00 น. 19ธ.ค.ลำดับที่ 6-11 รายงานตัว 8.00-9.00น./ลำดับที่ 12-17 รายงานตัว 12.30-13.00 น. 20ธ.ค.ลำดับที่ 18-23 รายงานตัว 8.00-9.00น./ลำดับที่ 24-30 รายงานตัว 12.30-13.00น.
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" อาคาร 57 ปี จินดามณี (โดม) 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 19 - 36

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 37 - 51
09.00-12.00 , 13.00-16.00 18 ธ.ค. 58 เวลา 9.00 - 12.00 ลำดับที่ 1-9 เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 10-18 วันที่19 ธ.ค. 58 เวลา 9.00 - 12.00 ลำดับที่ 19-27 เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 28-36 วันที่ 20 ธ.ค. 58 เวลา 09.00 ลำดับที่ 37-45 เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 46-51
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
8.00-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 07.00-07.45 / ลำดับที่ 26-51 รายงานตัว 11.00-12.30
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
8.00-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 07.00-07.45 / ลำดับที่ 26-51 รายงานตัว 11.00-12.30
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" โรงฝึกพลศึกษา(โรงยิมส์) 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
8.00-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 07.00-07.45 / ลำดับที่ 26-51 รายงานตัว 11.00-12.30
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" โรงฝึกพลศึกษา(โรงยิมส์) 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
8.00-12.00 , 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 07.00-07.45 / ลำดับที่ 26-51 รายงานตัว 11.00-12.30
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" อาคารปทุมชาติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 34

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-12.00 , 13.00-16.00 วันที่ 18 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่แข่ง 1-17 เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่แข่ง 18-34 วันที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 9.00-12.00 ลำดับที่ 35-51
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" อาคารปทุมชาติ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 17

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 18 - 51
09.00-12.00 , 13.00-16.00 วันที่ 19 ธ.ค. เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 1-17 วันที่ 20 ธ.ค. เวลา 9.00-12.00 ลำดับที่ 18-34 เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 35-51
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" อาคารโพธิ์ทอง ชั้น 2 ห้อง 426 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 34

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-12.00 , 13.00-16.00 วันที่ 18 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-17 เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 18-34 วันที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 9.00-12.00 ลำดับที่ 35-51
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" อาคารโพธิ์ทอง ชั้น 2 ห้อง 426 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 17

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 18 - 51
09.00-12.00 , 13.00-16.00 วันที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 1-17 วันที่ 20 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 18-34 เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 35-51
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคารการงานอาชีพ ชั้น 1 ห้อง พุทธพิมพ์ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 34

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.00 วันที่ 18 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-16.00 ลำดับที่ 1-34 วันที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 35-51
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคารการงานอาชีพ ชั้น 1 ห้อง พุทธพิมพ์ 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 17

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 18 - 51
09.00-16.00 วันที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 1-17 วันที่ 20 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-16.00 ลำดับที่ 18-51
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคารการงานอาชีพ ชั้น 1 ห้อง พุทธพิมพ์ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 34

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.00 วันที่ 18 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-16.00 ลำดับที่ 1-34 วันที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 35-51
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคารการงานอาชีพ ชั้น 1 ห้อง พุทธพิมพ์ 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 17

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 18 - 51
09.00-16.00 วันที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 1-17 วันที่ 20 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-16.00 ลำดับที่ 18-51
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง สำนึกรักบ้านเกิด 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 34

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.00 วันที่ 18 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-16.00 ลำดับที่ 1-34 วันที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 35-51
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง สำนึกรักบ้านเกิด 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 17

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 18 - 51
09.00-16.00 วันที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 1-17 วันที่ 20 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-16.00 ลำดับที่ 18-51
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง สำนึกรักบ้านเกิด 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 34

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.00 วันที่ 18 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-16.00 ลำดับที่ 1-34 วันที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 35-51
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง สำนึกรักบ้านเกิด 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 17

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 18 - 51
09.00-16.00 วันที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 13.00-16.00 ลำดับที่ 1-17 วันที่ 20 ธ.ค. 58 เวลา 09.00-16.00 ลำดับที่ 18-51
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ประชุมโสตทัศนศึกษา 17 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 17

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 18 - 34

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 35 - 51
08.00-18.00 17 ธ.ค. 2558 รายงานตัว ลำดับที่ 1-8 08.00-09.00 น. /ลำดับที่ 9-17 12.00-13.00 น. 19 ธ.ค. 2558 รายงานตัว ลำดับที่ 18-25 08.00-09.00 น. /ลำดับที่ 26-34 12.00-13.00 น. 20 ธ.ค. 2558 รายงานตัว ลำดับที่ 35-42 08.00-09.00 น. /ลำดับที่ 43-51 12.00-13.00 น
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 17 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 17

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 18 - 34

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 35 - 51
08.00-18.00 17 ธ.ค. 2558 รายงานตัว ลำดับที่ 1-8 08.00-09.00 น. /ลำดับที่ 9-17 12.00-13.00 น. 19 ธ.ค. 2558 รายงานตัว ลำดับที่ 18-25 08.00-09.00 น. /ลำดับที่ 26-34 12.00-13.00 น. 20 ธ.ค. 2558 รายงานตัว ลำดับที่ 35-42 08.00-09.00 น. /ลำดับที่ 43-51 12.00-13.00 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]