หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ เข็มเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงนุช อินมณีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรัณย์ เทพพักทันโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อยโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวกันต์สินี รัตนเดชานาคินทร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ วงทองดีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นางนัยนา พรตด้วงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ เข็มเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงนุช อินมณีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรัณย์ เทพพักทันโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อยโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวกันต์สินี รัตนเดชานาคินทร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ วงทองดีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นางนัยนา พรตด้วงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร ศรีเหลือบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายพรชัย กสิกรรมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ ใจแสนโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เยาว์ทุมโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายส สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ชันตะโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายชูชาติ ฉ่ำมากโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบุญเลี้ยง สงล่าโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางนภัชชา ไกรสิทธิโชคโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุวรรณา สุขสังข์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นางประทุม เจริญก่อบุญมาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นางธัญญลักษณ์ แก้วแดงโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางประมวลศรี เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุพิชญา แป้นพยอมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ทองไทยโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
7. นางขวัญเรือน ซื่อดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สถิริวัฒนานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายนฤดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธุ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธุ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายนฤดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนฤดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนฤดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธุ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายนฤดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายนฤดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสถิตย์ ช้างพลายบัวโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤกดิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายปิติกุล ประยูรธรรมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางภัทราพร พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
2. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีมณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ งามสูงเนินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ จันทร์อ่ำโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ พึ่งพิทยานันท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิกุล แย้มเจิมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายชำเลียง เทพพักทันโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวศิน คล้ายแก้วโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายไพศาล อยู่ชาโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายมานพ ในพิมายโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา ก๋งพยาโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
2. นางนงนุช จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายธีรพงศ์ เพ็งชัยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอรพินธ์ แม้นญาติโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดใจ ล่ำสันโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คะระนันท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เพชรจั่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไวโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมุฑิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไวโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวมุฑิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนภัค สุพรรณไสวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนภัค สุพรรณไสวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร หุ้มไหมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางวีณา เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายพากฤต ภคภูติวัฒน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายวิเชียรบุรี ขวัญโพกโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอุเทน สุขสิงห์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายสุเมธ ราชชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายชาทิพย์ ดีประสิทธิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนันธิดา ก้านดอกไม้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอุเทน สุขสิงห์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายสุเมธ ราชชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายชาทิพย์ ดีประสิทธิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอุเทน สุขสิงห์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวีณา เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายประเทือง พุ่มพฤกษ์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ราชชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
2. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวมุฑิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา เพชรจั่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นายสุเมธ ราชชประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายวิเชียร หุ้มไหมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาทกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาทกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายกมล น้อยสระโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายไพศาล อยู่ชาโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายก้องนคร สิงห์คำโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ศิลกุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายไพศาล อยู่ชาโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายก้องนคร สิงห์คำโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย เที่ยงธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสิวลี อ่องแก้วโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายจำนงค์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย เที่ยงธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสิวลี อ่องแก้วโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายจำนงค์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอัครินทร์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวจินตนา เรือนแป้นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวมนัญชยา ชัยประสิทธิ์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวจินตนา เรือนแป้นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ กลัดภู่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุนิมิตรโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางสุชิรา บัวคงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัมพร รอดไรโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ กลัดภู่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุนิมิตรโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางสุชิรา บัวคงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัมพร รอดไรโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ศิลกุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ แก่นมั่นโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายสรรเสริญ ภู่เพ็ชรโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายจำรุญ ปั้นดีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร นิโครธานนท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ แก่นมั่นโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายสรรเสริญ ภู่เพ็ชรโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายจำรุญ ปั้นดีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ กลิ่นสีงามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวนิรมล บุญยมัยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นายพัฒนา สอนสุขโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ กลิ่นสีงามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายพัฒนา สอนสุขโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกนกพร วิบูลย์วัฒน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาตรี ดีประสิทธิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกนกพร วิบูลย์วัฒน์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาตรี ดีประสิทธิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุธา คงสนุ่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพวัน สุวรรณสถิตย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุธา คงสนุ่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพวัน สุวรรณสถิตย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิวพร ด้วงช้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ ภูสุภาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางเจือจันทร์ คำขาวโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา แก้วเลิศประสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางเจือจันทร์ คำขาวโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์โรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร จันทราโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราพร เที่ยงพลับโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีย์ ชัยชนะดีโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิวพร สุขสำแดงโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางประภา พูลวงศ์โรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ แสงไชยโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรี วังกานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอังคณา เกตุจันทร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธุ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธุ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธุ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธุ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ชมรอดโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไวโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวมุฑิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไวโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวมุฑิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายพลนพ น้อยหลุ่นโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไวโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวมุฑิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]