หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 46 133 82
2 002 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 3 8 3
3 003 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 39 127 50
4 005 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 1 40 8
5 007 โรงเรียนวัดสิงห์ 26 54 41
6 008 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 20 31 24
7 009 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 20 45 32
8 010 โรงเรียนสาครพิทยาคม 16 33 24
9 012 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 48 156 85
10 013 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 42 190 79
11 011 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 8 24 11
12 016 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 25 53 30
13 004 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 14 27 17
14 015 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 13 32 21
15 014 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1 5 1
16 006 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 35 127 67
รวม 357 1085 575
1660

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]