หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสง่า โพธิ์กลีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางวสุกานต์ ธีรภัทรกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายเกษม เกตุดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายประเสริฐ เงินเนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายทนุธรรม ชัยบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายบำเหน็จ ทิมคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสำเริง กิปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายดุสิต เอกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายจักกฤช ตรีวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายพิทักษ์ สุริยะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางชิวาภรณ์ รัตนศีล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายวรวิทย์ วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายคำรณ เอื้ออนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางอัจฉรา วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
21 นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
22 นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
23 นายประทุม จุ่นเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
24 นายมงคล มีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
25 นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
26 นางพวงเพ็ญ เปล่งปลั่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
27 นายธงชัย บุญเสริม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
28 นางวิไลวรรณ ทองไทย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
29 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
30 นางแก้วใจ สุชัยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
31 นายทิวา พวงลำไย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
32 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
33 นางศรีสถาพร สุพรรณกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
34 นายพรชัย กสิกรรม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
35 นายปรีชา ตุ้มโท หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
36 นายวรวิทย์ วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ
37 นายคำรณ เอื้ออนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ
38 นางอัจฉรา วิจิตรญาณพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ
39 นางจันทนา คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ
40 นางสาวนันทรัตน์ มั่งมี ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ
41 นายวิศรุฒม์ เอมสมบูรณ์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ
42 นายบุญเหลือ หอมเนียม หัวหน้าสาระคอมพิวเตอร์โรงเรียนรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
43 นางสาวฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
44 นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดสถานที่
45 นางอรพินธ์ แม้นญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการจัดสถานที่
46 นายวุฒิคุณ รัตนเพทาย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการจัดสถานที่
47 นายวิชัย จาดพุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการจัดสถานที่
48 นายไฉน คงสนุ่น หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการจัดสถานที่
49 นายพรเจตต์ ยอดนาค หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการจัดสถานที่
50 นายกษม บำรุงสุข หัวหน้าสาระดนตรีสากลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการจัดสถานที่
51 นายพิเชษฐ์ ชี้แจง หัวหน้าสาระดนตรีไทยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการจัดสถานที่
52 นางนงลักษณ์ งามสูงเนิน หัวหน้าสาระนาฏศิลป์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการจัดสถานที่
53 นางกาญจนา ศิลกุล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการจัดสถานที่
54 นายชำเลียง เทพพักทัน หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการจัดสถานที่
55 นางจำลอง หุ้มไหม ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดสถานที่
56 นายวิเชียร หุ้มไหม ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดสถานที่
57 นางสาวสายรุ้ง ธรรมถาวร ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดสถานที่
58 ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
59 นายอุเทน สุขสิงห์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
60 นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัด ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
61 นายวิษณุ ประสิทธิกสิกร ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
62 นางสาวณัฐชา โพธิ์แหน ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
63 นายวิโรจน์ พรมพัง ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
64 นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์ ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
65 นางสาวอมรา โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
66 นางสาวอุบล มะนาวหวาน ครูโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
67 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ ครูโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
68 นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้ม ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
69 นางสาวอินทิรา น้อยอ่าง ครูโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
70 นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์ ครูโรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
71 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี ครูโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
72 นางวีณา เขียวนิล ครูโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
73 นางศิริมา แสงสิมมา ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
74 นางวิภา สอาดเกิด ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการ คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน รับผล รายงานผลการแข่งขัน
75 นางอารีรัตน์ แก่นไร่ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
76 นางนารี เจนสาริกร ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
77 นางสาวอรวรรณ นิ่มทอง ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
78 นางสาวสายรุ้ง ธรรมถาวร ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
79 นางจำลอง หุ้มไหม ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
80 นางจันทนา คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
81 นางนันทรัตน์ มั่งมี ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
82 นางสาวพัชร์รัชฎ์ แสงมณี ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
83 นางชิวาพร รัตนศีล ศึกษานิเทศก์ สพม. 5 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
84 นายพิทักษ์ สุริยะ ศึกษานิเทศก์ สพม. 5 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
85 นายประทุม จุ่นเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการจัดดำเนินงาน
86 นางสาวกัณหา ปิ่นเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการจัดดำเนินงาน
87 นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการจัดดำเนินงาน
88 นายโชคชัย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการจัดดำเนินงาน
89 นายสมกมล จ๋วงพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลการจัดดำเนินงาน
90 นางปุณฑิภัค ปั้นมูล ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลการจัดดำเนินงาน
91 นายกิตติกร กล่ำเพ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ คณะกรรมการประเมินผลการจัดดำเนินงาน
92 นางจำลอง หุ้มไหม ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
93 นางสาวสายรุ้ง ธรรมถาวร ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
94 นางสาวรุ่งนภา ขำมา ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
95 นางสาวอรชุมา หุ้มไหม ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
96 นางชิวาพร รัตนศีล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
97 นางอรพินธ์ แม้นญาติ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
98 นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
99 นางนงนุช จันทร์สวาท โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
100 นายฉลวย อ่วมสุข โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
101 นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
102 นางเสาวลักษณ์ แสงไชย โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
103 นางสาวสุริสา สุขสำราญ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
104 นางนันทิยา ก๋งพยา โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
105 นายธีรพงศ์ เพ็งชัย โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
106 นางสาวศิวพร สุขสำแดง โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
107 นางสุรีย์ ชัยชนะดี โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
108 นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
109 นางสมจิตร จันทรา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
110 นายวุฒิคุณ รัตนเพทาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
111 นายวีระ สีเข้ม โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
112 นางนัยนา พรตด้วง โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
113 นางสาววราภรณ์ โมคลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
114 นางประภาศินี แสงขำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
115 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
116 นายกิตติ แสงสุวรรณ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
117 นายนิตินัย สายสวรรค์ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
118 นายมนตรี พงษ์หิรัญ โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
119 นางนงนุช อินมณี โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
120 นางสาวอรุณี ทองมาก โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
121 นางประภาศรี คำสะอาด โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
122 นายสุทธิโรจน์ พงศ์ธนะวรคุณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
123 นางสาวสมปอง ดิษฐน้อย โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
124 นางลักขณา กสิกรรม โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
125 นายชำนาญ เข็มเงิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
126 นางดุจดาว เจริญผล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
127 นายวิชัย จาดพุ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
128 นายสุรินทร์ ใจแสน โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
129 นายวิทยา บัวทอง โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
130 นางสุนันทา พวงชาติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
131 นางสาวจำเนียร ศรีเหลือบ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
132 นางบุษกร สมัครเขตการณ์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
133 นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย์ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
134 นางธัญญลักษณ์ แก้วแดง โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
135 นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
136 นางสาวจุฑามาศ เยาว์ทุม โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
137 นางพรรณนิภา ขวัญเผือก โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
138 นายเกียรติศักดิ์ ชันตะ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
139 นางบุญเลี้ยง สงล่า โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
140 นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
141 นางบงกช กลัดสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
142 นางสาวรัชดาพรรฬ์ กรุณา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
143 นางสุชาดา จ๋วงพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
144 นายสุจิณ หร่ายลอย โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
145 นายคทายุทธ โกธรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
146 นางแก้วกัลยา สังขมุรินทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
147 นายพรเจตน์ ยอดนาค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
148 นายสถิต ช้างพลายบัว โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
149 นายพรเทพ พรหมตระกูล โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
150 นายสมนึก ทับบุรี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
151 นายสมยศ ภู่สุวรรณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
152 นางสาวบุษกร พืชพันธ์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
153 นายทวี ศิลาพัฒน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
154 นายขจรศักดิ์ สถิรวัฒนานนท์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
155 นายปรีชา โต้งดัง โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
156 นายอุกฤษฏ์ ปานกลาง โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
157 นายสมบัติ เอี่ยมสอาด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
158 นางสาววิไลลักษณ์ คุ่มคุ้ม โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
159 นายนฤดล ชัยสิทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
160 นายกษม บำรุงสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
161 นายชาตรี ต่ายจันทร์ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
162 นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
163 นายทิฆัมพร สุวรรณภาพ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
164 นายสาธิต ชื่นเมือง โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
165 นายวัลลภ สินอำพล โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
166 นายเลอพงษ์ กัณหา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
167 นายวุฒิศักดิ์ ชมรอด โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
168 นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
169 นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
170 นายอนันต์ ภูสำเภา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
171 นายณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
172 นายธานินทร์ วัฒนกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
173 นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
174 นายพิเชษฐ์ ชี้แจง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีไทย)
175 นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีไทย)
176 นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อุยธยา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีไทย)
177 นายปิติคุณ ประยูรธรรม โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีไทย)
178 นางเครือวัลย์ อ่อนศรี โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีไทย)
179 นางนงลักษณ์ งามสูงเนิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
180 นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
181 นางภัทราพร พรหมตระกูล โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
182 นางสาวรัชฎาภรณ์ วนิชกุล โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
183 นางสาวจันจิรา โพธิ์อ่อง โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
184 นางสาวศุถิกา เชตนุช โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
185 นางพิทยา แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
186 นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
187 นายกีรติ จุลเนตร โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
188 นายสำเนียง แจ้งอุบล โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
189 นายวสันต์ ศรีมณฑา โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
190 นางกาญจนา ศิลกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
191 นายชำนาญ เข็มเงิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
192 นายจำนงค์ ศรีโมรา โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
193 นางสาวนิรมล บุญยมัย โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
194 นายพัฒนา สอนสุข โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
195 นางสาวสิวลี อ่องแก้ว โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
196 นายมานพ พลับเที่ยง โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
197 นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐ โรงเรียนชยานุกิจวิทยา กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
198 นายชิณเทศ ยศปัญญา โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
199 นางเจือจันทร์ คำขาว โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
200 นายชาญยุทธ์ มีโพธิ์ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
201 นางอัมพร รอดไร โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
202 นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
203 นางอัญพัชญ์ ภู่คำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ. ชัยนาท กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
204 นายกมล น้อยสระ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
205 นายกิตน์บดี สุดมี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
206 นายบุญเหลือ หอมเนียม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
207 นายวิชัย ชัยประทุม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
208 นางสาวชนินธิดา ก้านดอกไม้ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
209 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
210 นายงามพล คำแก้ว โรงเรียนศรีสโมสร กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
211 นายประเทือง พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
212 นายวีระศักดิ์ จันทร์สุข โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
213 นายพลนพ น้อยหลุ่น โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
214 นางสมพร ศิริเมือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
215 นายชาญยุทธ์ มีโพธิ์ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
216 นายสุเมธ ราชประทุม โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
217 นางสาวอินทิรา น้อยอาจ โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
218 นายพากฤต ภคภูติวัฒน์ โรงเรียนสรรพยาวิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
219 นายวิเชียร หุ้มไหม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
220 นางบุญช่วย พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
221 นายอุเทน สุขสิงห์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
222 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ภัทรนานากุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
223 นางนิตยา เพชรจั่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
224 นางสาวมุทิตา สำเภาเงิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)
225 นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระคอมพิวเตอร์)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]