สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 คุรุประชาสรรค์ 18 12 4 34 38 7 0 0 45
2 ชัยนาทพิทยาคม 18 10 1 29 33 2 0 0 35
3 ราชประชานุเคราะห์ 46 16 5 6 27 28 4 0 1 32
4 หันคาพิทยาคม 13 14 10 37 37 8 1 0 46
5 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 11 3 3 17 20 3 0 0 23
6 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 5 11 7 23 33 5 2 0 40
7 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 4 1 2 7 10 3 1 0 14
8 วัดสิงห์ 3 7 5 15 18 6 0 0 24
9 สรรพยาวิทยา 3 4 2 9 13 7 0 0 20
10 สาครพิทยาคม 3 4 2 9 11 3 1 0 15
11 อักษรประสิทธิ์ 1 2 4 7 11 1 0 0 12
12 ห้วยกรดวิทยา 1 0 2 3 6 2 0 0 8
13 ศรีสโมสรวิทยา 0 3 5 8 10 7 2 0 19
14 ชยานุกิจพิทยาคม 0 1 0 1 1 2 0 0 3
15 บุญนาคพิทยาคม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 96 77 54 227 271 60 7 1 338