รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  ขันติวงษ์
2. นางสาวพัชรี  อ่วมภักดี
 
1. นางดุจดาว  ทวีผล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐภัทร  เถื่อนยัง
2. เด็กชายพาทิศ  กันทอง
 
1. นางสาวพิกุล  แย้มเจิม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงขนิษฐา  น่วมเกิด
2. เด็กหญิงฉัตรชฎาพร  เนินพลับ
3. เด็กชายธีรัชชัย  กลิ่นขจร
4. เด็กหญิงประภัสสร  คชอินทร์
5. เด็กหญิงรักษิณา  ถีระแก้ว
 
1. นายวีรภัทร  ราโช
2. นายกฤษณ์หิรัญ  นิคมทองสิงห์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกฤติยาณี  มณีไสย
2. นายพงศ์นรินทร์  แป้นพัด
3. นางสาวมนทิชา  แตงโพธิ์
4. นายวชิรพล  ทองวงศ์ษา
5. นายวรปรัชญ์  อุ่นอก
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญวาส
2. เด็กชายหัฏฐกร  ไชยขวัญ
 
1. นางนิภา  มาใหญ่
2. นางวันทนา  สุชาการ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นายธนธรณ์  จันทร์เจริญ
2. นางสาวปาริชาติ  ศิริพันธ์
 
1. นางพิมรัตน์  ฤกษ์วิจิตรัตน์
2. นางสาวรัตนา  ไพศาล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงอพัชชา  บุญเก๊ะ
 
1. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. นางสาวสันต์หทัย  นกลอย
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเบญญา  ด้วงกลาง
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวอินทิรา  ทองบ่อ
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรธริกา  กล้ากสิการ
 
1. นายปรีชา  โต้งดัง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นางสาวสกาวรัตน์  ตุ้มทอง
 
1. นายปรีชา  โต้งดัง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววิลาสินี  แก้วเปรม
 
1. นายพรเจตน์  ยอดนาค
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธันวาพร  แสวงทรัพย์
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โพธิ์พฤกษ์
 
1. นางเกสรา  เขียวภักดี
2. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสรัลนุช  แจ่มนิยม
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวณิภัทรฌา  โตจีน
 
1. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กชายนฤพล  ทับแว่ว
2. เด็กชายพงศ์พลิน  พุทธโกสัย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุดใจ
 
1. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
2. นางภัทราพร  พรหมตระกูล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายณัชพล  รอดภัยปวง
2. นายวชิรวิทย์  ศรีภูธร
3. นายอมรทัศน์  ยานะ
 
1. นายพรเจตน์  ยอดนาค
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเกศกมล  เปรมโยธิน
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชระนันท์  โรจนภาค
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวกนกเพชร   แก้วสมบัติ
 
1. นายธีรชัย   อาจหินกอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงกชนันท์  กลิ่นรัตน์
2. เด็กชายธีรัชชัย  กลิ่นขจร
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  วงศ์ปิ่น
4. เด็กชายสรรัช  จันทร์โฉม
5. เด็กชายสรสิช  จันทร์โฉม
 
1. นางสาววรารัตน์  กล่อมจันทร์
2. นางสาวนลินทิพย์  โพธิ์ตุ่น
3. นางสาวประเทือง  ชื่นเมือง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐดนัย  ไม้ตะเภา
2. นายธิติ  ยาดี
3. นายพิโชติ  บุญเลิศ
4. นายสุรชัย  เล็กโท
5. นายเดชาธร  ศรีจันทร์
 
1. นายอนันต์  ภูสำเภา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรวิมล  พลเรือน
2. เด็กชายณพงศ์  รอดโพธิ์ทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร
4. นายณัฐวุฒิ  นักขัต
5. นางสาวทัศวรรณ  ทองเชื้อ
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  คำแหง
7. เด็กชายธีรชัย  ขำกล่ำ
8. นายนิธิพัฒน์  สุ่มนิ่ม
9. นายพงศ์พิชิต  กาฬภักดี
10. นางสาวพรกนก  ลำเพ็ง
11. นายพิชชากร  บุญปก
12. เด็กชายพิทยา  จำปาทอง
13. เด็กชายภาราดร  ครคง
14. นางสาวมัชฌิมา  มะลิทอง
15. นายรังสิมา  หงษ์เวียงจันทร์
16. นางสาวรังสิยากร  ปกเกษ
17. นางสาวลดาวัลย์  หอมชื่น
18. นายวงศธร  ศรีพรหมทอง
19. นายวรพล  ไพรคำวงศ์
20. นายวัชระ  ทองน้อย
21. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ทองไพวรรณ์
22. นางสาวสุมิตรา  เรืองปาน
23. นายสุรินทร์  อินทร์ภูวงษ์
24. นางสาวสไบทิพย์  ทิวาวงษ์
25. นางสาวอภัสนันท์  พัฒนมงคลกุล
26. นางสาวอัยดา  โม่งปราณีต
27. นายเฉลิมพร  แสงทอง
28. เด็กหญิงเบญญาดา  อนุกูล
29. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญหล้า
 
1. นายปิติกุล  ประยููรธรรม
2. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
3. นายขจรศักดิ์  สถิรวัฒนานนท์
4. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
5. นางทิพวัน  สุวรรณสถิตย์
6. นางสาวมนฤดี  แสงอรุณ
7. นายชานนท์  กันแคล้ว
8. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกรณารายณ์  มาภักดี
2. นายกิติศักดิ์  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กชายคณวัฒน์  ขวัญค้างพลู
4. นายคณัฒน์  กลัดสุข
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์โต
6. นายชัยวัฒน์  พุกมาก
7. นางสาวชุติมณฑน์  วงษ์ศักดิ์ศรี
8. นายฐานะวุฒิ  แพ่งกลิ่น
9. นางสาวฐิฆัมภ์ภรณ์  อิสรางกูรฯ
10. นายณภัทร  อุตตะมะ
11. นางสาวณัฐตะวัน  ยอดอ่อน
12. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญเสริม
13. นายดารุตชา  นวมมี
14. นายธนรัตน์  เอี่ยมเย็น
15. นายธนสินธ์  สายท่าเสา
16. นางสาวธันย์ชนก  ศรีรุ่งโรจน์
17. นายนพรุตน์  มากทิพย์
18. เด็กหญิงนลัทพร  ยอดอ่อน
19. นายนุกูล  เต๊ะเปีย
20. นางสาวบัญฑิตา  ฤทธิเรืองเดช
21. นายพงศกร  อุดมผล
22. นายพงษกร  แพรดำ
23. เด็กชายพชร  จันทร์งาม
24. เด็กหญิงพัชรมัย  เงินช้าง
25. เด็กชายพันธกานต์  จันทรบุตร
26. นางสาวพุฒิธาดา  ศรีคะ
27. เด็กหญิงภัทรานิศฐ์  เกสร
28. นายภาณุพงศ์  โพโต
29. นายรอมมาฎอน  การีมี
30. เด็กชายรัชพล  จันทร์ศิริ
31. นางสาวรุ่งทิพย์  จิ๋วอ่อน
32. นางสาวลักษณ์นารา   จันทร์ดิษฐ์
33. เด็กหญิงวริษฐา  ใยสุข
34. เด็กชายวัจน์กร  จันทร์ดา
35. นายวิษณุ  อิ่มรัง
36. นายสุนทรไชย  กรัดกระยาง
37. นายสุวภาพ  โพธิ์ตุ่น
38. นางสาวอนัญญา  เนตร์ตนิยม
39. เด็กชายเจตน์ธิติ  แก้วเขียว
40. นายเมธา  สุขสิงห์
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญเสริม
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายวงศธร  ศรีพรหมทอง
 
1. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริษฐา  ใยสุข
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวบุษยา  ศรีสว่าง
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายทัศน์พล  นาครัตน์
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  พุกมาก
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  ไม้เลี้ยง
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวอัยดา  โม่งปราณีต
 
1. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นางสาววรัญญา  วงษ์เม่น
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  พึ่งพวก
 
1. นายพรชัย   กสิกรรม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายณัฐวัฒน์  สีสด
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวอัยดา  โม่งปราณีต
 
1. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายจิรายุส   จี่มุข
2. เด็กหญิงทิพาพร   ราศรี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ลพเมฆ
4. เด็กชายพิฆเนศ   ศรีจันอินทร์
5. เด็กหญิงพิรามญช์    ศิลประเสริฐ
6. เด็กชายภัทรพงษ์    บุญมา
7. เด็กชายรุ่งโรจน์   โตรื่น
8. เด็กหญิงวิยะดา    อินสุ่ม
9. เด็กหญิงสุนันทา   ปราณีตพลกรัง
10. เด็กชายอรรถพล  ดอนไพรธรรม
 
1. นายกีรติ   จุลเนตร
2. นางสาวทัศนีย์   วงทองดี
3. นางวัชรีย์   รัตโนทัย
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายกิตติศักดิ์   สมใจเพ็ง
2. นางสาวจารุวรรณ   ดอนไพรธรรม
3. นายจิรายุ   ใจแสน
4. นางสาวทิพย์สุดา    การะเกด
5. นายธนชิต   บัวเผื่อน
6. นางสาวธนภรณ์   บุญส่ง
7. นายพงศ์เทพ    ม่วงพูล
8. นางสาวภัทรวดี   คนบุญ
9. นายวีรศักดิ์   ดาราโพธิ์
10. นางสาวอมรรัตน์   ดอนปิ่นไพร
 
1. นายกีรติ   จุลเนตร
2. นางนิษฐิ   โพธิ์ตุ่น
3. นางจิรารัตน์  เหลืองวิไล
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชี้แจง
3. เด็กหญิงธัญสินี  เกตุดี
4. เด็กหญิงศุภวรรณ  แสงนุ้ย
5. เด็กหญิงสุพิชญา  สุรินทร์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานสุข
 
1. นางนงลักษณ์  งามสูงเนิน
2. นางสาวกัญญารัตน์  คำมะณี
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกาญจน์  โม่ทิม
2. นางสาวนพิชญา  ชี้แจง
3. นางสาวบัณฑิตา  จินดารักษ์
4. นางสาวปภาพิณท์  สุวรรณปัทม
5. นางสาวยวิษฐา  พวกมียิ่ง
6. นางสาวเมขลา  หนูแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  งามสูงเนิน
2. นางสาวกัญญารัตน์  คำมะณี
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ทาแดง
2. เด็กหญิงกาญจนา   สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐชา   สุเยาว์
4. เด็กหญิงบงกชพร   นาคบัว
5. เด็กชายพิฆเนศ   ศรีจันอินทร์
6. เด็กหญิงพิรามญช์    ศิลประเสริฐ
7. เด็กหญิงรักษิณา   คล้ายชู
8. เด็กหญิงวสุนันท์   แหล่งสนาม
9. เด็กหญิงวิมลฉัตร   จันทวิมล
10. เด็กชายหิรัณยธร   เถื่อนเหลือ
11. เด็กหญิงอมรรัตน์   ทองใบ
12. เด็กหญิงเพชรา   นาคบัว
 
1. นายกีรติ   จุลเนตร
2. นางสาวศิวพร   สุขสำแดง
3. นายมานพ   ในพิมาย
4. นายธีรชัย   อาจหินกอง
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญญาภรณ์  คุ้มเขตร์
2. นางสาวปิยธิดา  สุขศึกพ่าย
3. นางสาวภูรีพิไล  สุขใย
4. นางสาววรรณนิตา  รอดย้อย
5. นางสาววันวิสาข์  พึ่งน้อย
6. นางสาววิลาสินี  แสนวัน
7. นางสาวเพ็ญนภา  ถมยา
8. นางสาวโสภณัฐ  กันอ่ำ
 
1. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
2. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
3. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
4. นายพงศ์วรุฒม์  วงศ์สังวาลย์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  นิ่มนวน
2. เด็กชายณฐพัชร  โมรา
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณสิงห์
4. เด็กหญิงณัฐกุล  ยอดดำเนิน
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  คุ้มกอง
6. เด็กหญิงนภสร  โพธิ์ประยูร
7. เด็กหญิงน้ำเพชร  น้ำจันทร์
8. เด็กหญิงปิยพร  เลิศล้ำ
9. เด็กหญิงพรรณิภา  ชมมะลิ
10. เด็กชายพลากร  เบ้าเหมือน
11. เด็กชายวัชระพล  กลับหอม
12. เด็กชายศุรวุธ  ศิลาวิลัย
13. เด็กหญิงอมรวดี  หิรัญชัย
14. เด็กหญิงอังสุมากร  ไข่กลิ่น
15. เด็กหญิงเวฐิตา  คล้ายฉิม
16. เด็กหญิงโชติกา  คำไตรย์
 
1. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
2. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ
3. นางนิรัชรา  คำพุด
4. นางรัชต์ดา  กล่ำรักษ์
5. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายกนกศักดิ์  มั่นปาน
2. นายกิตติศักดิ์  โพโต
3. นางสาวจิราพร  พระธานี
4. นางสาวชนาภา  ชนะกิจพิทักษ์กุล
5. นางสาวชลธิชา  หุ่นดี
6. นางสาวฐานิตา  เกตุมา
7. นางสาวธารทิพย์  สุขจาด
8. นายวัชรพล  หมื่นกล้า
9. นางสาวศิริวัลย์  เอี่ยมพันธ์
10. นายสมรักษ์  อบพล
11. นางสาวสุธาสินี  โพธิ์แก้ว
12. นางสาวหทัยรัตน์  ปานทองคำ
 
1. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
2. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
3. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
4. นายพงศ์วรุฒม์  วงศ์สังวาลย์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายจิรวุฒิ  คงดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชอบทำดี
3. เด็กชายอดิสร  สุขแสง
4. นายอภิวัฒน์   เชื้อรอด
5. นายอิศร  เอื้อเฟื้อพันธุ์
 
1. นายอุกฤษฏ์  ปานกลาง
2. นางสาวกาญจนา  เลี้ยงประยูร
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายชัยพิพัฒน์  ล่ำสัน
2. นางสาวธนัญญา  จุ้ยแจ้ง
 
1. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
2. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายกมล  เถื่อนนุ้ย
2. นางสาวจิตรา  นาคสุขใส
3. นายจิรวัฒน์  เทศเถิก
4. นางสาวชลิดา  แสงจันดา
5. นายชัยฤทธิ์  สิงห์วิลัย
6. นายชาคร  อยู่ศรี
7. นายณัชพล  คงเปีย
8. นายณัฐพล  นามวงศ์
9. นายณัฐภัทร  การภักดี
10. นายณัฐวัฒน์  ทัพทวี
11. นางสาวดารารัตน์  อ่อนคำ
12. นายทศพร  โพธิ์รัง
13. นายธนวัฒน์  อ่อนคำ
14. นายธนาเทพ  พิกุลทอง
15. นางสาวธัญญ์ธิชา  เลิศอัครชัยกุล
16. นายนฤบดินทร์  ขาวเงิน
17. นางสาวนุสรา  วงษ์สีใส
18. นายยุทธนา  ลาคำ
19. นายวันนิมิต  มะโนธรรม
20. นายวิญญู  เสาทอง
21. นางสาวอมรรัตน์  ธัญเจริญ
22. นายอมรเทพ  พูลเพิ่ม
23. นายอลงกรณ์  เฉยฉิน
24. นายอัทรนีย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายฉลวย  อ่วมสุข
2. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
3. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
4. นางสาวขนิษฐา  บัวศรี
5. นางสาวภัสรา  เพ็งใย
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายธนูศิลป์  จันทร์หล้า
2. เด็กชายนลินธร  เงินพิมพ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สาปาน
4. เด็กชายวรพรต  แสงสี
5. เด็กชายวรากร  มีโพธิ์
6. เด็กชายวรายุส  มีโพธิ์
7. เด็กชายส่องแสง  สินนันโน
8. เด็กชายอรรถศักดิ์  ปั่นวงศ์
 
1. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
2. นายวีรภัทร  ราโช
3. นางสมบัติ  หาญลำยวง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ปโยพิเชฐ
3. เด็กหญิงธนัญญา  ชูควร
 
1. นางสมจิตร  จันทรา
2. นางสาวสุดาวดี  ไพพิบูลย์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นางสาวชลธิชา  แพเพชร์
2. นายวิฑูรย์  ดีเจริญ
3. นางสาวอรสา  แก้วสุข
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนพัต  อิ่มรัตน์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  นามใส
 
1. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรมัย  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงสิรีธร  รณหงษา
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายซุบบาคาน  ปาทาน
2. นายวันพิทักษ์  เกตุดารา
 
1. นายสมกมล  จ๋วงพานิช
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายวรชน  เพียรวรรธนะชน
2. เด็กชายวุฒิกร  เจริญศิรินุกูล
 
1. นายพัชรพงศ์  ม่วยเท้ง
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  โอรักษ์
2. นายธีรโชติ  จันพิทักษ์
 
1. นางนภัค  สุพรรณไสว
2. นางสาวสมบูรณ์  มณีฉ่ำ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำทา
2. เด็กหญิงอารียา  แก่นจ้าย
 
1. นางสาวณัฐชา  โพธิ์แหน
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพสิษฐ  ชื่นวัด
2. เด็กหญิงมัทวัน  ยังทน
 
1. นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายภูวเดช  แสนโซ้ง
2. เด็กชายเจษฎา  ทิพย์ธัญกรณ์
 
1. นางสาวอรทัย  บุญวาส
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. นายณัฐกานต์  คงหลำ
2. นายศุภฉัตร  สายสิงห์
 
1. นายสุเมธ  ราชประชุม
2. นางสาวสราลี  สุทธิศาสตร์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  พึ่งสุข
2. นางสาววิชญาพร  คำตาสุข
 
1. นางสาวสมบูรณ์  มณีฉ่ำ
2. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายชัยวิวัฒน์  กกสันเทียะ
2. นางสาวสุรางคณา  ตันอุดม
 
1. นายวิโรจน์  พรมพัง
2. นายวิชัย  ชัยประทุม
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงปัจจรีย์  บุตรปลายดี
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เก่งสาริกา
3. เด็กหญิงเกศกนก  ประสบทรัพย์
 
1. นายพัชรพงศ์  ม่วยเท้ง
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวนฤมล  สุกรื่น
2. นางสาววรรณพร  ทับทิม
3. นางสาวสุนชฎาพร  วงศ์ลา
 
1. นายพัชรพงศ์  ม่วยเท้ง
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  ขำปาน
2. นางสาวณัฐฐินันท์  คล้ายวิมุติ
 
1. นายกิตน์บดี  สุดมี
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายชวดล  เหมหงส์
2. เด็กชายอิงครัต  บุญเปล่ง
3. เด็กชายเอกอธิป  บุญยะคงรัตน์
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นางสาวขนิษฐา  บัวศรี
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายพงศธร  สมญาณ
2. นายสุรวุฒิ  การภักดี
3. นายไพศาล  โฉมเชิด
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นางสุธาสินี  รัมมะญาณ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายธเนษฐ  คีรีรัตน์สกุล
2. เด็กชายนัฐพล  สำเริง
3. เด็กชายสุพศ  แซ่ย้า
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาววิมลรัตน์  สีผึ้งทอง
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวทิพวรรณ  แซเบียน
2. นายวรวุฒิ  ม่วงสด
3. นางสาวสุทินา  ทองมาก
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาววิมลรัตน์  สีผึ้งทอง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงพรนิภา  ย่างคุณธรรม
2. เด็กชายองอาจ  แสนโซ้ง
3. เด็กหญิงเจรจา  เจริญศิรินุกูล
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาววิมลรัตน์  สีผึ้งทอง
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวฐิติพร  แซ่เฮ้อ
2. นายนลธวัช  ยอดขุนทด
3. นางสาววสุธา  เสนาทัศนเสถียร
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาววิมลรัตน์  สีผึ้งทอง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงกุมภา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วรโชติสรณ์สิริ
3. เด็กหญิงพัชพร  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงมยุรา  แซ่เล่า
5. เด็กชายสุชัชจ์  จังพินิจกุล
6. เด็กหญิงอินธิพร  แซ่ย่าง
 
1. นายสมชาย  สุขอ่ำ
2. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ม้า
2. นายคมสิทธิ์  วงศ์ธีรภาพ
3. นางสาววรินทรา  แซ่ว่าง
4. นางสาววริษา  แซ่ลี
5. นางสาวว้าง  แซ่เฮ่อ
6. นางสาวอภิษฎา  มั่นพัฒนาการ
 
1. นายสมชาย  สุขอ่ำ
2. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลีพร้อม
2. เด็กหญิงวรรณี  ยิ้มแย้ม
3. เด็กหญิงสาธิตา  ทองทิม
 
1. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  อินชา
2. นางสาวพจนา  โพธิ์ศรีทอง
3. นางสาวลลิดา  ทาเอื้อ
 
1. นายวสันต์  ศรีมณฑา
2. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญมา
2. เด็กชายณัฐวร  เทียนเบ็ญจะ
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  บุญแจ้ง
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นางสายฝน  มาภรณ์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นางสาววรัญญา  วงษ์เม่น
2. นางสาวศรัณญา  สง่าเนตร
3. นางสาวอำภาพร  อินทร์แสง
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงญาดา  บุญศรี
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  พุ่มมูล
3. เด็กหญิงมนรดา  วิเชียรมานะรักษ์
 
1. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
2. นางวัชรินทร์  โมรา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกฤชญา  อิ่มจิตร์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  เกตุแก้ว
3. นางสาวพิมพกา  แก้วเกตุ
 
1. นางพัชรินทร์  เอี่ยมรอด
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววิชญาดา  คงทรัพย์
2. นางสาวสตรีรัตน์  นาคโพธิ์
3. นางสาวอัญชิสา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางสุธา  คงสนุ่น
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายนพดล  แซ่หว้า
2. นางสาวบวรรัตน์  พันเกิด
3. นางสาวพาจนา  จินดาพงษ์
 
1. นางอัญพัชญ์  ภู่คำ
2. นางสาวสาวิตรี  กล้าสูงเนิน
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงนนทชา  แจ่มเที่ยงตรง
2. เด็กหญิงอณัญญา  เทียนงาม
3. เด็กหญิงอทิตยา  วรรณาพิมพ์
 
1. นางศิวพร  ด้วงช้าง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกัญฐมณี  หยวกแก้ว
2. นางสาวกัลยรัตน์  เกตุนวม
3. นายวิศรุต  สังข์ประเสริฐ
 
1. นางทิพวรรณ   ภูสุภา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่หว้า
2. เด็กหญิงวิรดา  ถนอมวงศ์ศรี
3. เด็กชายสิทธิพล  แซ่หลอ
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาววิมลรัตน์  สีผึ้งทอง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โมทิม
2. นางสาวจีรณา  กุลวรรณลภย์
3. นางสาววรนุช  แซ่หลอ
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาววิมลรัตน์  สีผึ้งทอง
 
88 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายฐิติพล  นาคสังข์
2. เด็กชายบุรินทร์  ตุ่นเงิน
3. เด็กชายสหรัฐ  แสงเอี่ยม
 
1. นางสาวนิภาพร  บุญวัฒน์
2. นางสาววรีวัลย์  สุขขัง
 
89 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายณัฐภัทร  เขียวศรี
2. นายมงคลชัย  ผะอบทิพย์
3. นางสาวเฉลิมพร  โพธิ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บัวลอย
 
1. นางสาวศริญญา  กองคูณ
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีราทัต  หรั่งอินทร์
 
1. นางสาวอุมาพร  คะระนันท์
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  เครือสอน
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวอรรจนียา  มั่นปาน
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายวันชัย  เถื่อนไพล
 
1. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
 
95 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  รักซ้อน
2. เด็กชายมนุพัศ  เพชรประยูร
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา
 
96 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายกอบฟ้า  คงแจ๋ว
2. เด็กชายโรจนินทร์  ด้วงเชย
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา