หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cti1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบริสุทธิ์ สะเดาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา ศรีวรนันท์โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
3. นายสาธิต ใจคงกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ สาวิสิทธิ์โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ วรรณพยัญโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
6. นายประสพโชค บุตรไชยโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคมกรรมการ
7. นายพัลลภ ไชยเจริญโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
8. นายเกศริน คงศิลป์โรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
9. นายธีรวัฒน์ ดวงสินโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมานะศักดิ์ พลซื่อโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นายจักรินทร์ บ้านเนินโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นายกนิษฐา สนั่นเอื้อโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายพัลลภ ไชยเจริญโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ดวงสินโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายพิชญพงศ์ วัฒฐานะโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคมกรรมการ
7. นายบัณฑิต วินิจธรรมโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
8. นางสาวณรีรัตน์ เทศกาลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
9. นายเอกชัย เปี่ยมวิมลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายวิฆเนศวร ทะกองมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายวุฒินัน จันทร์มาสทท.11กรรมการ
4. นายธนกฤต วิรุณราชสทท.11กรรมการ
5. นายขวัญพัฒน์ สุขศิริปานรัชต์โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายวิฆเนศวร ทะกองมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายวุฒินัน จันทร์มาสทท.11กรรมการ
4. นายธนกฤต วิรุณราชสทท.11กรรมการ
5. นายขวัญพัฒน์ สุขศิริปานรัชต์โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิทย์ พรรคอนันต์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางธนัญภา พิมพ์สวัสดิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นางปราณี ไชยนุวัติโรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป.จบ.2กรรมการ
4. นางสุวิมล บัวบานโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญรัตน์ ทองตะนุนามโรงเรียนสอยดาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางชุติกาญจน์ พูนชัยวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางเพียงเพ็ชร์ คมขำวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นางจันทนี สัจจาธรรมโรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จบ.1กรรมการ
4. นางกฤษณา เทียนศรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
5. นางกันทิพ รัตนผลโรงเรียนนายายอามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
3. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
5. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
2. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
4. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
5. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
5. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ เจตน์มงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
5. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
5. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ แก้วอุไรโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นายมานพ วิทย์วรานุกุลโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นายวันเฉลิม จินดาโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวันเฉลิม จินดาโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นายวัชรินทร์ แก้วอุไรโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นายมานพ วิทย์วรานุกุลโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวัชรินทร์ แก้วอุไรโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นายมานพ วิทย์วรานุกุลโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นายวันเฉลิม จินดาโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
4. ม.ล.วิสุทธิพงษ์ วิไลวงศ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงษ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงษ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นายฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงษ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงษ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงษ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงษ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงษ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงษ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.พรศิริ ถนอมกุลกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางมาลินี แทนบุญกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสมิทธ์ ทองระอากระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ผศ.พรศิริ ถนอมกุลกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางมาลินี แทนบุญกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสมิทธ์ ทองระอากระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรศิริ ถนอมกุลกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางมาลินี แทนบุญกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสมิทธ์ ทองระอากระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ผศ.พรศิริ ถนอมกุลกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางมาลินี แทนบุญกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสมิทธ์ ทองระอากระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ผศ.พรศิริ ถนอมกุลกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางมาลินี แทนบุญกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสมิทธ์ ทองระอากระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายนิวัฒน์ นิเวศมรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ชาญพนาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางจินตนา ประดิษฐ์ถ้อยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พรหมฉินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายชาญกิจ พฤกษากิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เจริญชาติผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ ๑๗๑กรรมการ
7. นายสุภาพ ทองนวลโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
8. นายมณเฑียร สอนธรรมโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
9. นายนพดล ถีนารมย์โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
10. นายศราวุธ บุญรอดรักษ์โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
11. นายธรรมรงค์ ยศเครือโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพุดซา นุสติโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสาวเพ็ชรประภา ชุมสายโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นายอนุพล มุลานนท์โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอริศษรา อุ่มสินโรงเรียนคิชกูฎวิทยากรรมการ
5. นางลำดวน จันทรารักษ์โรงเรียนสอยดาววิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวเชษินีร์ แสวงสุขโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางอัจฉรา เนตรตรายนต์โรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
3. นายชรินทร์ ดวงเดือนโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
4. นางวรุณี ไชยเผือกโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
5. นางสาวนภัสนันท์ วรรณศิริโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศัดดิ์ วรวัฒนะโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสาวอุไรพร เศษวงษ์โรงเรียนสอยดาววิทยากรรมการ
3. นายสุทธิพร พันธ์ชาติโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ศรีใยโรงเรียนคลองพลูวิทยากรรมการ
2. นายนิพนธ์ เอี่ยมสำอางโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
3. นายสุทธิพร พันธ์ชาติโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ ศรีใยโรงเรียนคลองพลูวิทยากรรมการ
2. นายสุทธิพร พันธ์ชาติโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เอี่ยมสำอางโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุกร์เกษม ปรุงผลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวอุษารัตน์ พุ่มไม้โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
3. นายธนเดช ลี้เลิศธนกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศุกร์เกษม ปรุงผลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวอุษารัตน์ พุ่มไม้โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
3. นายธนเดช ลี้เลิศธนกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรพร เศษวงษ์โรงเรียนสอยดาววิทยากรรมการ
2. นายวันรบ บุญนำโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน ปริ่มกมลโรงเรียนสอยดาววิทยากรรมการ
4. นางสาวปิ่นมณี หอยสังข์โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรัญญา ถิ่นจำพรโรงเรียนทุ่งขนานวิทยากรรมการ
2. นายธนเดช ลี้เลิศธนกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา วานิชรัตน์โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรินณา จันเสนาโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายวรายุทธ์ บัวคำโคตรโรงเรียนทุ่งขนานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวนริศรา วานิชรัตน์โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคมกรรมการ
2. นายวรายุทธ์ บัวคำโคตรโรงเรียนทุ่งขนานวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรินณา จันเสนาโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศัดดิ์ วรวัฒนะโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายกนน ทศานนท์โรงเรียนมะขามสรรเสริญกรรมการ
3. นายสามารถ จิตณรงค์โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ จิตณรงค์โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารกรรมการ
2. นายสุริยัน นุกูลกิจโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปวิณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ เจริญแพทย์โรงเรียนตกพรมวิทยาคารกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เอี่ยมสำอางโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายปวีณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ เจริญแพทย์โรงเรียนตกพรมวิทยาคารกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เอี่ยมสำอางโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิ่นมณี หอยสังข์โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน ปริ่มกมลโรงเรียนสอยดาววิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาดีโรงเรียนเครือหวายวิทยาคมกรรมการ
4. นายวันรบ บุญนำโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางดาริกา เรืองภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นายสุนทร เรืองภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายพิทยา ปฏิโคโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
5. นายพัลลภ ไชยเจริญโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางดาริกา เรืองภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นายสุนทร เรืองภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายพิทยา ปฏิโคโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
5. นายพัลลภ ไชยเจริญโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายปวีณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายนิพนธ์ เอี่ยมสำอางโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ เจริญแพทย์โรงเรียนตกพรมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ วะโรโรงเรียนเครือหวายวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอุษา ยังคำโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ วะโรโรงเรียนเครือหวายวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอุษา ยังคำโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสิรีรัตน์ คงแก้วโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางปฏิมา ศุภกิจพัฒนาโรงเรียนบ่อวิทยาคารกรรมการ
3. นางลักษณาวดี วีวันโรงเรียนทุ่งขนานวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาดี กัลจากโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
2. นางจำเรียง ไชยเจริญโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางปฏิมา ศุภกิจพัฒนาโรงเรียนบ่อวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวชัญญ์นิฐษ์ เพ็ชร์กุลโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารกรรมการ
2. นางสิรีรัตน์ คงแก้วโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวลักษณาวดี วีวันโรงเรียนทุ่งขนานวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุขสวัสดิ์ บุญศรีโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อ่อนขาวโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกรรณิทธิ์ ปัญญาดีโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา เสนาจันทร์โรงเรียนทุ่งขนานวิทยากรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อ่อนขาวโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารกรรมการ
3. นายจิรพัทร เพ่งพิศโรงเรียนมัธยมท่าแคลงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นางภัสสรัชนกภรณ์ พงษ์ดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางเสาวรีย์ โรจน์พานิชโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรติโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี ศศะนาวินโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสุภาดี กัลป์จากโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางปฏิมา ศุภกิจพัฒนาโรงเรียนบ่อวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาววารุณี ศศะนาวินโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสุภาดี กัลป์จากโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางปฏิมา ศุภกิจพัฒนาโรงเรียนบ่อวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภจารี เทพสุนทรโรงเรียนทุ่งขนานวิทยากรรมการ
2. นางฉวี รัชกุลโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางชิดชม เรืองวัฒนาโรงเรียนบ่อวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุภจารี เทพสุนทรโรงเรียนทุ่งขนานวิทยากรรมการ
2. นางชิดชม เรืองวัฒนาโรงเรียนบ่อวิทยาคารกรรมการ
3. นางฉวี รัชกุลโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวชัญญ์นิฐษ์ เพ็ชร์กุลโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวอุษา ยังคำโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ วะโรโรงเรียนเครือหวายวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพุดซา นุสติโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสาวเพ็ชรประภา ชุมสายโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นายอนุพล มุลานนท์โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอริศษรา อุ่มสินโรงเรียนคิชกูฎวิทยากรรมการ
5. นางลำดวน จันทรารักษ์โรงเรียนสอยดาววิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๑กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายเกรียงศัดดิ์ วรวัฒนะโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสาวอุไรพร เศษวงษ์โรงเรียนสอยดาววิทยากรรมการ
3. นายสามารถ จิตณรงค์โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]