หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ที่ปรึกษา  
2 นายวิลิศ สกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
3 นางสาวศิรดา พรมเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
4 นายกริช วรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
5 นางสาวนงนุช อสัมภินวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
6 นายอภิวัชร์ หาญปราบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
7 นายการุณย์ ผลสมบัติ ครู โรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
8 นางพนารัตน์ เอกปัจชา ครู โรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
9 นางอ้อยทิพย์ ต่อสุวรรณ ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
10 นางองุ่น ทัศนศร ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
11 นางสาวนันทกา เอมรุจิ ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
12 นางธีรนุช สุพรรณสุด ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
13 นางสาววิไล มุครสกุล ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
14 นางบุศรา เมฆกมล ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
15 นางสาวธิติมา สิงห์ไชย ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
16 นางสาววันทนา งามสุภาพ ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
17 นายสุวิทย์ โพธิจักร์ ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
18 นายบริสุทธิ์ สะเดา ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
19 นายศิวดล วิวัฒน์กิจเลิศ ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
20 นายจุมพล ภักวิลัย ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
21 นายสักรินทร์ นาคินทร์ ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
22 นายเอกชัย เปี่ยมวิมล ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
23 นางสาวอัญชลี โพธิเมธา ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
24 นายอดุลย์ ภูเวียง ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
25 นางสาวเกวลิน แก้วบุตร ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
26 นายสิรภพ คุ้มพ่วงดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
27 นายสุชิน เขียวมรกต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
28 นางกุลภัสสร์ สายทอง ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
29 นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
30 นางพงค์นุช พูลสมบัติ ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
31 นางดวงกมล รักษ์สุจริต ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
32 นางจันทิมา สายทอง ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
33 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
34 นางสาวคชาภรณ์ อุตหัต ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
35 นางสาวบุญจิรา แทนนิกร ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
36 นางสาวนายิกา สินทารุนัย ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
37 นางลำปาง สำราญจิตต์ ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
38 นางปรินดา อินทสุวรรณ ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
39 นางสาวสุมาลี ภัครเบญจพล ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
40 นางวราภรณ์ ปฏิโค ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
41 นางสาวปพิชญา รื่นรมย์ ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
42 นายภูชิต วิเชียรฉาย ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
43 นางสาวพรรณี สมจิตร ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
44 นางสาวจิตินันท์ วิชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
45 นางสาวพัชรี อาษาขันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
46 นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
47 นางสมภักตร์ ผลนิยม ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
48 นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว ครูโรงเรียนเบจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
49 นางสาวบงกช พูลเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน  
50 นายมงคล เฉลิมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
51 นายสมหมาย โอภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
52 นายสมเดช พยัคฆ์สังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
53 นางสุทธิลักษณ์ ฉัตรเงิน ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
54 นายประชง วัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" กรรมการจัดการแข่งขัน  
55 นายศุภศิลป์ กระแสสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
56 นายสุรเชษฐ์ จันทบุรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายายอามพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน  
57 นายเสนอ นวนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมท่าแคลง กรรมการจัดการแข่งขัน  
58 นางนฤมล กงกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
59 นายกิตติพงศ์ เจริญทวีธนกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
60 นายธิติ สวนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
61 นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
62 นางปัณณาสา ผลพฤกษา ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
63 นายปกรณ์ แสงมณีธนิตกุล ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
64 นางสาวเตือนใจ ดวงรัตนพูนผล ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
65 นายโกเมศ ศรีประมาณ ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
66 นายกิตติชัย สุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
67 นายศุกร์เกษม ปรุงผล ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
68 นายไพรสัน กิจมงคล ช่างไม้ ๒ กรรมการจัดการแข่งขัน  
69 นายพิจิตร เนตรสว่าง ช่างไม้ ๒ กรรมการจัดการแข่งขัน  
70 นายต้อย พุ่มคำ ช่างไม้ ๒ กรรมการจัดการแข่งขัน  
71 นายทน สุขสำราญ นักการภารโรง กรรมการจัดการแข่งขัน  
72 นายปรีชา โชติพรม นักการภารโรง กรรมการจัดการแข่งขัน  
73 นางอัษฎา จรัญชล ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
74 นายอนุสรณ์ เจตน์มงคล ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
75 นายวิชิต วงศ์กาฬสินธุ์ ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
76 นางวนิดา ชีพสมุทร ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
77 นางสาวชลธิชา เฉลิมบุญ ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
78 นายรุ่ง พรศักดิ์พัฒนกุล ครูโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
79 เด็กหญิงสุชานาถ ธรรมเกสร นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
80 เด็กหญิงวิภวาณี ทองอุ่นลา นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
81 เด็กหญิงมลลดา บัวเผื่อน นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
82 เด็กหญิงอโณมา รวยรื่น นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
83 เด็กหญิงธรีนันท์ เภกะสุต นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
84 เด็กชายกรวิชญ์ ชื่นอารมย์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
85 เด็กชายสิทธิเวช เหลาดี นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
86 นางสาวรำไพพรรณ นิยมวานิช นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
87 นางสาวกนกวรรณ นาคเจริญ นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
88 เด็กหญิงสุดารัตน์ พันอินจ่อง นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
89 เด็กชายปรมัตถ์ คำแก่นแก้ว นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
90 เด็กหญิงชนณิกาญต์ สิทธิเวช นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
91 เด็กหญิงญาณิศา บุญลับ นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
92 เด็กหญิงธัญชนิต พุ่มทอง นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
93 นายณัฐวัฒน์ มั่นศรี นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
94 นายภานุพงศ์ เจริญสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
95 นางสาวน้ำทิพย์ ซิงซ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
96 นางสาวพัชรี ยุทธวิชัย นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
97 นางสาวณัฐฐา เรืองผล นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  
98 นางสาววรรณฤดี พวงบุญชู นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]