รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายเด็กชายธนกร   บุญโกย
2. เด็กชายเด็กชายสรันร์  ดวงประไพ
 
1. นายนายพัลลภ   ไชยเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กชายคเณศ  ปกป้อง
2. เด็กชายชินกร  ปานอำพันธ์
 
1. นายประวิทย์  ศรีดาพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวดาริกา  นันทะสังข์
2. นายปรัชญา  นาดี
3. นายภัคชยศ  จรัญชล
4. นางสาวมนสิชา  บุญคืน
5. นายวริศ  อุดมเวช
 
1. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอนัญพัชร  คังคะวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงอรสรัล  คังคะวิสุทธิ์
 
1. นางสาวปิยะชนก  นามทอน
2. นางเยาวลักษณ์  แทนนิกร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายธนพล  ทรัพย์จันทร์
2. นางสาวธิฌาธร  พันชนัง
 
1. นางสาวปิยะชนก  นามทอน
2. นางยาวลักษณ์  แทนนิกร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุธิตา  ศิริโรจน์
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวประภานิช  กุดกุง
 
1. นายโชคพิสิฐ  สุดแท้
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แหล่แก่น
 
1. นายอนุพล  มุลานนท์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวจรีดา  จิกนอก
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาววิภาวดี  วิเศษบุรี
 
1. นายโชคพิสิฐ  สุดแท้
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวอัญญาณี  เชิดชู
 
1. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายธนกฤต  โสทนา
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวอลิชา  เทียมศรี
 
1. นายศุภโชค  ฉางสุวรรณ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปานพิมพ์  ชัยดีเมธาพัฒน์
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  หาดี
 
1. นายชัยพฤกษ์  ชำนาญเท
2. นางสาววารินทร์  พูลกิจ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 1. เด็กหญิงนันทกานต์  เมตพิบูลย์
 
1. นายสามารถ  ศรเมฆ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวจุฬามณี  อินสุข
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  มงกุฏมรกต
2. เด็กชายรณน  ศรีคงรักษ์
3. เด็กชายอดิเรก  ประคอง
 
1. นางสาววรรณพร  แกล้วกล้า
2. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นายนพชัย  คิดประดับ
2. นางสาวอรอนงค์  สีหะสุทธิ์
3. นายอัครพงษ์  ต้นตระกูล
 
1. นายศุภโชค  ฉางสุวรรณ
2. นางชนพิชา  พุทธรักษา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพรพชร  โพธิจันทร์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กิ่มวงศ์
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธนบดี  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวพิชชานันท์  มหันตกาสี
 
1. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายอนันตสุวรรณ  มีไชย
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายพงษ์เทพ  แสงสาลี
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายพงษ์นรินทร์  ฐิตานนท์
 
1. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายสุปกิจ  ทิพย์รักษา
 
1. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค   อามระดิษฐ์
 
1. นายชาญชัย   บุญเจริญ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายอัครวัฒน์    กิตติภูมิคณิน
 
1. นายวิรัช   สนิทราษฎร์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภสุตา  เหมรัตน์
 
1. นางสาวเฉลิมรัตน์  อยู่เทศ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปภัสรา  วรรณกิจ
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวพิมพ์  วีระสุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ภาคการ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลสรร
3. นายพงษ์นรินทร์  ฐิตานนท์
4. นางสาวพันธ์ณัฏฐา  โพธิเกษม
5. นางสาวภัสสร  เหลื่อมเจริญ
6. นางสาวมินตรา  ตรีผล
7. นางสาวสมฤดี  สุขศรี
8. นางสาวสุดารัตน์  ด่อนแผ้ว
9. นายสุปกิจ  ทิพย์รักษา
 
1. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
2. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
3. นางสาววารินทร์  พูลกิจ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวจีรนันท์  นิขัน
2. เด็กหญิงชนิยา  ภิบาลวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดร
4. นางสาวณิชชาวัลย์  สุตาธรรม
5. เด็กหญิงดาราวลี  พิมพ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  จันทรเทพ
7. เด็กหญิงพรรณพษา  อิ่มสิน
8. เด็กหญิงพลอยบุศรา  จิตต์สงวน
9. เด็กหญิงพัชรกันย์  วงษ์ธรรมธนิสา
10. นางสาวพิชชานันท์  มหันตกาสี
11. เด็กหญิงพิพาวรรณ  เจริญทรัพย์
12. เด็กหญิงรัฐนพร  จิตเจริญ
13. เด็กหญิงรินรดา  สระทองอ่อน
14. เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิหัง
15. นางสาวสุวิมล  โภชะเจริญ
 
1. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
2. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
3. นางสาววารินทร์  พูลกิจ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชนมน  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สารศิลป์
3. เด็กชายพลภัทร  ตั๋นบี๊
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  สงวนทรัพย์
5. เด็กหญิงศรินทิพย์  กองแก้ว
6. เด็กหญิงสุนิสา  อิ่มรัตน์
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
2. นายศราวุธ  บุญรอดรักษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชาคริต   วงษ์รัตน์
2. นายปวริศ  ญาณปัญญา
3. นายผดุงเกียรติ  ชนะสิทธิ์
4. นายพงศกร  กลสิทธิ์
5. นายภควัตน์  นันทิวิชชา
6. นายสิทธิโกมล  ไชยทุม
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
2. นายนัครินทร์  เหมกิตติวัฒน์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  สิทธิศร
2. เด็กชายชนินทร์   ปิยารมย์
3. นางสาวณัฐรัตน์   จันทร์หอม
4. นายดนุสรณ์   ปั้นแจ้งอรุณ
5. นางสาวทิพวรรณ  โทสันเทียะ
6. เด็กชายธนบดี  กลิ่นประทุม
7. นายธนภณ   สาคเรศ
8. นายธนวัฑฒ์  พระสว่าง
9. เด็กหญิงธนิษฐา  พัฒนกิจ
10. นายธัญญรัตน์   ม่วงอยู่
11. เด็กชายธีรพงศ์  คำสา
12. เด็กหญิงนลินธรณ์  อภิรัฐจิรวงค์
13. นางสาวนวลนภา  ฤกษ์ทอง
14. เด็กชายนัดที  พลอยเอี่ยม
15. นายปรมัทร์  สร้างผล
16. นางสาวปายตะวัน  โตสวัสดิ์
17. เด็กชายพชร  ฤทธิ์ลือไกร
18. นายพลิศร  บ่อเกิด
19. นายพีรศักดิ์  ปิดตามานัง
20. นางสาวยุวรีญ์   เพิ่มสุข
21. เด็กหญิงวรรณษา  มะโนใจ
22. นายวัชรพล   คุ้มวงษ์
23. เด็กหญิงวันวิสา  จันทวรรณ
24. เด็กชายศุภเลิศ   โพธิชัย
25. นายศุภโชติ   มณีสุขใส
26. นายสหัสวรรษ   พูลพล
27. นายสันติภาค  นาทัน
28. นายสิริชัย   สุขบุญเรือน
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันอินจ่อง
30. นางสาวสุนิสา   สระน้อย
31. เด็กหญิงอรปรีญา  ต๊ะรังษี
32. นายเกิดดิชัย   สมานทอง
33. นายเจนวิทย์  ต้นไชย
34. เด็กชายเจษฎากร  ศรีคำ
35. เด็กชายเดชาวัต  ร่มเย็น
36. เด็กชายเอกชัย  แย้มอ่อม
 
1. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
2. นางสาวเตือนใจ  ดวงรัตนพูนผล
3. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทสิทธิ์
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายฐิติวัฒน์  แทนคุณ
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนินาถ  หวังศิริ
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  บุญสุข
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กชายนพดล  ดวงศรี
 
1. นางชนพิชา  พุทธรักษา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายวัชรพล   คุ้มวงษ์
 
1. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  เเก้วเเหวน
 
1. นางกิตติมา  สุวรรณธาดา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  บุญสุข
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กชายณฐมน  กลมกลิ้ง
 
1. นายณัฐพนธ์  จินดาฤทธิ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายพิชญประเสริฐ  แสงประทีป
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนิกานต์  มงคลรัตน์
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐพรรณ  อุทัย
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์ปรีชา
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายพลิศร  บ่อเกิด
 
1. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  อุปเวช
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวพรสุดา  มงคลพันธ์
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชมน  จันทศร
2. เด็กชายนิคโครัต  พุ่มสี
3. เด็กชายปรเมศ  แบบเหมาะ
4. เด็กหญิงปวรินทร์  สุขแสง
5. เด็กชายพัฒนกิจ  อุทโท
6. เด็กชายสัชฌุ  ขุนทา
7. เด็กชายสุทธิภัทร  สระชัย
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซ่เหล้า
9. เด็กหญิงอรดา  โกมล
10. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์พงษ์
 
1. นางชนพิชา  พุทธรักษา
2. นายศุภโชค  ฉางสุวรรณ
3. นางสาวสุทธิพร  สนเสริฐ
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายกันตพงศ์  มีสิงห์
2. นายก้องภพ  กิจพงษ์
3. นายจิรพงศ์  คงขวัญ
4. นายชยพล  ประพันธเสน
5. นางสาวญานี  อินทรพินิจ
6. นายณัฐกุล  หัวหว้า
7. นางสาวธมนวรรณ  พูนสินโภคทรัพย์
8. นางสาวพัฒน์ชญากัญ  ขอบรูป
9. นางสาวศศินภา  พวงสุวรรณ์
10. นางสาวสุพิชญา  ขันตยาภรณ์
 
1. นางอาภาพร  บุญญาธฺการ
2. ม.ล.วิสุทธิพงษ์  วิไลวงศ์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสสร  ปะนัดตะเน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สังข์น้อย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ์  คำมี
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ประกอบพงษ์
5. เด็กหญิงสุภัทรา  เจนจัดการ
6. เด็กหญิงอทิตยา  ชื่นเอี่ยม
7. เด็กหญิงแทนทัศน์  วงค์กันยา
8. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ธรรมดา
 
1. นางสาววรรณวิสาข์  นิยมวงษ์
2. นางสาวธนิตา  จรณวัตร
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวกนกพร  โสมเขียว
2. นางสาวชลธิชา  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวณัฐสิมา  เกิดห้างสูง
4. นางสาวปภัสร์จิรา  เลิศสิริภัสร์
5. นางสาวพลอยนภัส  รักสันติเจริญกุณ
6. นางสาวมาตรา  เบ็ญจพรหม
7. นางสาวสกุลตา  ใคร่ครวญ
 
1. นางอัษฎา  จรัญชล
2. นางสาวชลธิชา  เฉลิมบุญ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. นางสาวกาญจนา  ศรีเวศ
2. นายกิตติจินดา  ใจแคล้ว
3. นายธนากรณ์  สมหวาน
4. นายนพชัย  พุ่มทอง
5. นายวิริทธิ์พล  สิทธิโยธิน
 
1. นายพิชิต  โพธิ์พัฒน์
2. นายวิโรจน์  อัครวโรทัย
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายณัฐวุฒิ  ประจงใจ
2. นายธนวัฒน์  ล้อมวงศ์
3. นายนครินทร์  นันสิม
4. นายนันทวัฒน์  เรียนวัฒน์
5. นายปรัชญา  เสมสฤษดิ์
6. นายศรศักดิ์  ขาวสวย
 
1. นายอรรคพร  จอมคำสิงห์
2. นางสาววันดี  พูลนุช
3. นางสาวชนิดา  ลาภบัว
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจริยา  นูแป
2. เด็กหญิงนฤมล  วรรณวิจิตร
3. เด็กหญิงพิมพ์ณิภา  บัวศรียอด
 
1. นางสาวนภัสนันท์  วรรณศิริ
2. นายโชคพิสิฐ  สุดแท้
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวจิดาภา  มากพงษ์
2. นางสาวชัญญานุช  บัวคง
3. นางสาวรินศร  วัชรนิมมานกุล
 
1. นางวิชุดา  ช้างแก้วมณี
2. นางสาวเพ็ชรประภา  ชุมสาย
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนพร   สุรกิจ
2. เด็กชายวรพล   ครุปิติ
 
1. นางสาวจงจิต  อุ่นเสียม
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายจตุภัทร  ผลิพืช
2. เด็กชายวัชรภูมิ  บัวเผื่อน
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
2. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายพงศ์ระพี  นุชพงษ์
2. นายยศภัทร  การประจำ
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
2. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญ์กมน  สุทธิกุลธนวัชร์
2. เด็กหญิงปพัชญา  โกษาคาร
 
1. นายศรีศักดิ์  พูลสมบัติ
2. นายสุริยัน  นุกูลกิจ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายนันทพงศ์   สมสุขหวัง
2. นางสาวมาริสา   โพธิพัฒน์
 
1. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล
2. นางภูริศา   รัตนวิจิตร
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิยมสุข
2. เด็กหญิงอรวิลาสินี  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  พูลกสิ
2. นางสาวจันทิมา  ลายผ่องแผ้ว
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายณัฐธพงศ์  ชากรแก้ว
2. เด็กชายสุกฤต  ทองใบ
 
1. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
2. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงลลิตตา  เกาะโพธิ์
2. เด็กชายศิวกร  มหกาญจน์
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวสุทธิดา  เหลืองอ่อน
2. นายอนิรุต  อุ้มสิน
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐวัตร  สหวัฒนชัย
2. นายธนโชค  ใจสุข
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายปฏิพล  บัวสอน
2. นายสุรเชษฐ์  งิ้วไธสง
 
1. นางดาริกา  เรืองภักดี
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายศตพล  นาซา
2. เด็กหญิงสรัลชนา  บุญชูกุศล
3. เด็กชายเฉลิมชัย  หนูอนงค์
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
73 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  วงค์ทางประเสริฐ
2. นางสาวธนพร  ชูมภู
3. นายภาคิน  ลือคำงาม
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวพนัชกร  สายพานิช
2. นางสาวพรชนัน  จันทรา
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
2. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายทวีโชค  ผสม
2. เด็กชายธนวัตน์  พัฒนพรรณสกุล
3. เด็กชายปารณัท  คูหาทอง
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชุติพงษ์  เปรมปิยศรี
2. นายอภิชาติ  จงจิตต์
3. นายเอกรัตน์  รัตนะ
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
77 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายคณัสนันท์  นามวงษ์
2. เด็กชายณัฐนนท์  สุกาญจนมณี
3. เด็กชายธนัตถ์  สิทธิประสงค์
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กชายปฐวี  ยะปัญญา
2. เด็กหญิงอภิญญา  วัฒนภราดร
3. เด็กหญิงเกวลิน  ประวัติเจริญ
 
1. นางสาววสินี  วงษ์ทองสาลี
2. นางสาวลัดดาพร  โชติกนกรัตน์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวปรียาภรณ์  ชายน้ำเค็ม
2. นางสาวศิริรัตน์  เทพรักษ์
3. นางสาวเบญจาภรณ์  ขจรทรัพย์
 
1. นางสาวกันตพร  ปุสสเทพ
2. นางมณี  พูลทรัพย์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. นายจิรพนธ์  บุญมั่ง
2. นางสาวศรสวรรค์  สร้อยสน
3. นางสาวสุชีรา  โสคู
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์   นิลผาย
2. นางอุไร  วะสิโน
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  บุญไทย
2. เด็กหญิงชุติภา  คำแหง
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  เหมือนแตง
4. เด็กหญิงพรนภา  พิมพ์วงค์
5. เด็กหญิงภูษณิศา  เจริญเสียง
6. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีแก้ว
 
1. นางนลินทิพย์  เพชรวงษ์ดี
2. นางอรอนงค์  มกระธัช
3. นางกมลทิพย์  เตชะเสน
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  วิสุทธิ
2. นางสาวกิตติยา  จินตกวีพันธุ์
3. นายประสงค์  ชมจันทร์
4. นางสาวรัชดาภรณ์  ลมัยวงษ์
5. นางสาววาสนา  กิจจริต
6. นางสาวอัญชิตา  นาห่อม
 
1. นางนลินทิพย์  เพชรวงษ์ดี
2. นางอรอนงค์  มกระธัช
3. นางกมลทิพย์  เตชะเสน
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. เด็กหญิงจิตติมา  วงศ์หงษ์
2. เด็กหญิงธันยพร  พิริยะพรชัย
3. เด็กชายศุภวิชญ์  บำรุงรัตน์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิบุศย์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีวัชรกุล
2. เด็กชายณัฐพล  วอนเมือง
3. เด็กชายธนวัฒน์  วงชารี
 
1. นายเดชา  ฤกษ์เรืองฤทธิ์
2. นางภัสสร์ชนกภรณ์  พงษ์ดี
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายนาเคนทร์  ศรีเมืองสุข
2. นางสาวปาจรีย์  สงบจิตร
3. นายเกียรติตระกูล  พัฒนกิจ
 
1. นางพรรณธิภา  ช่างนาค
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แหยมบุผา
2. เด็กหญิงทยิดา   เจริญสุข
3. เด็กชายธนกร    วนิชอาภาพรรณ์
 
1. นางจินตนา   ทัพรัตน์
2. นางนาตยา   สมรรถการ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 1. นางสาวนรี  แซ่ลี้
2. นางสาววัลลภา  ผิวนวล
3. นางสาวอังคณา  พลมนตรี
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดระหงษ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา   เสงี่ยมจิตร
2. เด็กหญิงณัฐกมล   บุญรอด
3. เด็กหญิงธัญญา   บรันเนอร์
 
1. นางสุมิตรา  จันทร์ประสพพร
2. นางกัญญาภัค   บุตรธาจารย์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวจุฑารัตน์   รุ่งแจ้ง
2. นางสาวนิรมล   สุภาชน
3. นางสาวภรณ์พรรณ  อิศรนาเวศ
 
1. นางสุมิตรา  จันทร์ประสพพร
2. นางกัญญาภัค   บุตรธาจารย์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ช่างอยู่
2. นางสาวนัยนา  จารุมาศ
3. นางสาววรรณวิภา  มาลัย
 
1. นางสุรัสวดี  ทีขระ
2. นางณัฐรดา  สู่ไชย
 
91 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. เด็กชายธีรพันธ์   พ่วงจีน
2. เด็กชายบวรทัต  หงษ์โต
3. เด็กหญิงมัญชุภา  วานิชสรรพ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  เกลาโพธิ์
2. นางสาวสุนันทา  เสนาะศัพท์
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. นายภูมิพัฒน์  ท้อเพียร
 
1. นางชฏาธาร  ปิโยปกรณ์
 
93 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. เด็กชายวันเฉลิม  ไกลบาป
2. เด็กชายอนุรักษ์  จารุจันทร์
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  นิลผาย
2. นางสาวจิราพร  สุตตะนนท์