หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบริสุทธิ์ สะเดาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ สาวิสิทธิ์โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงนภา ศรีจันทร์โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ วรรณพยัญโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
5. นายพัลลภ ไชยเจริญโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
6. นางเกศริน คงศิลป์โรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
7. นายประสพโชค บุตรไชยโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคมกรรมการ
8. นายสาธิต ใจคงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมานะศักดิ์ พลซื่อโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา สนั่นเอื้อโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายจักรินทร์ บ้านเนินโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
4. นายพัลลภ ไชยเจริญโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
5. นายพิชญพงศ์ วัฒฐานะโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ ดวงสินโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางบัณฑิต วินิจธรรมโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
8. นางสาวณรีรัตน์ เทศกาลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายวิฆเนศวร ทะกองมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายวุฒินัน จันทร์มาสทท.11กรรมการ
4. นายธนกฤต วิรุณราชสทท.11กรรมการ
5. นายขวัญพัฒน์ สุขศิริปานรัชต์โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นายวิฆเนศวร ทะกองมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ จันทร์มาสทท.11กรรมการ
4. นายธนกฤต วิรุณราชสทท.11กรรมการ
5. นายขวัญพัฒน์ สุขศิริปานรัชต์โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิทย์ พรรคอนันต์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางธนัญภา พิมพ์สวัสดิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นางปราณี ไชยนุวัติโรงเรียนวัดคลองตะเคียน สพป.จบ.2กรรมการ
4. นางสุวิมล บัวบานโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญรัตน์ ทองตะนุนามโรงเรียนสอยดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางชุติกาญจน์ พูนชัยวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางเพียงเพ็ชร์ คมขำวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นางจันทนี สัจจาธรรมโรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จบ.1กรรมการ
4. นางกฤษณา เทียนศรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
5. นางกันทิพ รัตนผลโรงเรียนนายายอามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
2. นายสายันต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุวงศ์ศิลปินกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
3. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุวงศ์ศิลปินกรรมการ
5. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุวงศ์ศิลปินกรรมการ
5. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุวงศ์ศิลปินกรรมการ
5. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุวงศ์ศิลปินกรรมการ
5. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
5. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
5. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
5. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
3. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
3. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
5. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายกิตติภพ จั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางปทุมทิพย์ กาวิลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นายดำรงค์ เชื้อเกษรวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ แก้วอุไรโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นายมานพ วิทย์วรานุกูลโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นายวันเฉลิม จินดาโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ แก้วอุไรโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นายมานพ วิทย์วรานุกูลโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นายวันเฉลิม จินดาโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวัชรินทร์ แก้วอุไรโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นายมานพ วิทย์วรานุกูลโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นายวันเฉลิม จินดาโรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
4. ม.ล.วิสุทธิพงษ์ วิไลวงศ์โรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๑กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์เทศบาลเมืองจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์เทศบาลเมืองจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์เทศบาลเมืองจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์เทศบาลเมืองจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์เทศบาลเมืองจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์เทศบาลเมืองจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงศ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงศ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงศ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงศ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงศ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงศ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงศ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงศ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงศ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสาวณิจสิรีย์ โลหศาสตร์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
2. นางสาวฤทัยทิพย์ ป้องน้อยวงศ์โรงเรียนสอนดนตรีสิรญากรรมการ
3. นางวรพัทธ์ ทองทวีเทศบาลเมืองท่าใหม่กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ผศ.พรศิริ ถนอมกุลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางมาลินี แทนบุญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางสมิทธ์ ทองระอาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรศิริ ถนอมกุลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางมาลินี แทนบุญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางสมิทธ์ ทองระอาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรศิริ ถนอมกุลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางมาลินี แทนบุญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางสมิทธ์ ทองระอาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ผศ.พรศิริ ถนอมกุลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางมาลินี แทนบุญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางสมิทธ์ ทองระอาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ผศ.พรศิริ ถนอมกุลวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
2. นางมาลินี แทนบุญวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ
3. นางสมิทธ์ ทองระอาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ชาญพนาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ นิเวศมรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางจินตนา ประดิษฐ์ถ้อยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พรหมฉินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายชาญกิจ พฤกษากิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เจริญชาติผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ ๑๗๑กรรมการ
7. นายสุภาพ ทองนวลโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
8. นายมณเฑียร สอนธรรมโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
9. นายนพดล ถีนารมย์โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
10. นายศราวุธ บุญรอดรักษ์โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
11. นายธรรมรงค์ ยศเครือโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ชาญพนาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ นิเวศมรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางจินตนา ประดิษฐ์ถ้อยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พรหมฉินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายชาญกิจ พฤกษากิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เจริญชาติผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ ๑๗๑กรรมการ
7. นายสุภาพ ทองนวลโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีกรรมการ
8. นายมณเฑียร สอนธรรมโรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
9. นายนพดล ถีนารมย์โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
10. นายศราวุธ บุญรอดรักษ์โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
11. นายธรรมรงค์ ยศเครือโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพุดซา นุสติโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสาวเพ็ชรประภา ชุมสายโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นายอนุพล มุลานนท์โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
4. นางสาวอริศษรา อุ่มสินโรงเรียนคิชกูฎวิทยากรรมการ
5. นางลำดวน จันทรารักษ์โรงเรียนสอยดาววิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวเชษินีร์ แสวงสุขโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางอัจฉรา เนตรตรายนต์โรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
3. นายชรินทร์ ดวงเดือนโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
4. นางวรุณี ไชยเผือกโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
5. นางสาวนภัสนันท์ วรรณศิริโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นางทิพย์สุดา สรณะโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐพล เชื้อชาติโรงเรียนนายาอามพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอุษารัตน์ พุ่มไม้โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
3. นายศุกร์เกษม ปรุงผลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐพล เชื้อชาติโรงเรียนนายาอามพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอุษารัตน์ พุ่มไม้โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
3. นายศุกร์เกษม ปรุงผลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุกร์เกษม ปรุงผลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายธนเดช ลี้เลิศธนกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวอุษารัตน์ พุ่มไม้โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศุกร์เกษม ปรุงผลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายธนเดช ลี้เลิศธนกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวอุษารัตน์ พุ่มไม้โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ เรืองวัฒนาโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา พูลกสิโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นางทิพย์สุดา สรณะโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววันวิสา อินทร์พันธ์โรงเรียนนายาอามพิทยาคมกรรมการ
2. นายธนากร แก่นเกษโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์โรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
4. นายอโนชา สินธุนาคินโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสาวิณี พวงประเสริฐโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นางสาวสาวิณี พวงประเสริฐโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวธัญญู ประทุมชาติโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
2. นายศิริพงษ์ โคกมะณีโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นางภูริศา รัตนวิจิตรโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
4. นายสุเมธ วิชาผลกรรมการ
5. นายกนน ทศานนท์โรงเรียนมะขามสรรเสริญกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพรรณ เจริญแพทย์โรงเรียนตกพรมวิทยาคารกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เอี่ยมสำอางโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
3. นายปวิณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวธัญญู ประทุมชาติโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
2. นางสาวนริศรา วานิชรัตน์โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพัลลรา ไชยเจริญโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นายพัทยา ปฏิโคโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายสุนทร เรืองภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นางดาริกา เรืองภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
5. นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายพัลลรา ไชยเจริญโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์กรรมการ
2. นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางดาริกา เรืองภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นายสุนทร เรืองภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
5. นายพิทยา ปฏิโคโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางมณี พูลทรัพย์โรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
2. นางสุชาดา บุญชาญโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางมณี บุญชาญโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
2. นางสุชาดา บุญชาญโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ มักระธัชโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
2. นางสุชาดา บุญชาญโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ รอดระหงษ์โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจุฑาภรณ์ บัวตูมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นางนลินทิพย์ เพชรวงษ์ดีโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นางสิริรักษ์ สนใจโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายยุทธพันธ์ มักระธัชโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายยุทธพันธ์ มักระธัชโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ประทุมยศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นางพรรณธิภา ช่างนาคโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
3. นางคารม บุญโยประการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางภัสสรัชนกภรณ์ พงษ์ดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นางเสาวรีย์ โรจน์พานิชโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
4. นายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรติโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสวลักษณ์ บุญยังโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
2. นางกัญญาภัค สิทธิบุศย์โรงเรียนมัธยมท่าแคลงกรรมการ
3. นางขวัญใจ บ้านไร่โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสวลักษณ์ บุญยังโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
2. นางกัญญาภัค สิทธิบุศย์โรงเรียนมัธยมท่าแคลงกรรมการ
3. นางขวัญใจ บ้านไร่โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางณัฐรดา สู่ไชยโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
2. นางอิชยนิติ มูลชอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง ท่าหินโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางณัฐรดา สู่ไชยโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารกรรมการ
2. นางอิชยนิติ มูลชอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง ท่าหินโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกมลทิพย์ เตชะสนโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
2. นางคารม บุญโยประการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางจารุวรรณ พงษ์พรตโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกมลทิพย์ เตชะสนโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
2. นางคารม บุญโยประการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางจารุวรรณ พงษ์พรตโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุวลักษณ์ บุญยังโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
2. นางจุฑาภรณ์ บัวตูมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางอิชยนิติ มูลชอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุวลักษณ์ บุญยังโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
2. นางจุฑาภรณ์ บัวตูมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
3. นางอิชยนิติ มูลชอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงศ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลโรงเรียนเบญจมานุสรณ์กรรมการ
2. นายแสงอุทิศ พรหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นายพีรพงษ์ ประสารโรงเรียนบ้านหนองสลุดกรรมการ
4. นายปรีชา กาสุลงศิลปินกรรมการ
5. นายสายัณต์ อุตทองโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๑กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๑กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายธนกร ศรีวรนันท์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางนวรัตน์ นักเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี๑กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายณัฏฐพล เชื้อชาติโรงเรียนนายาอามพิทยาคมกรรมการ
2. นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]