รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายคณิน  ภู่เพ็ชร
2. เด็กชายพนมกร  หอมไกล
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงสิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายธีรดนย์  ชุ่มหัตถา
2. เด็กชายเกียรติยศ  ชายน้ำเค็ม
 
1. นายภูวนาท  คำมูล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  กิจดี
2. เด็กชายทิพย์เนตร  ซาปาวี
3. เด็กชายนิติกร  นิลทร
4. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พุ่มเกตุ
5. เด็กหญิงสวันนีย์  อ่อนจิตร์
 
1. นางสาวจิรพรรณ  จันทร
2. นางสาวณัฐพร  วัตถุ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นางสาวชลธิชา  ค้าผล
2. นางสาวนิพาดา  จันทร์แดง
3. นางสาวพิจิตรา  ละมูล
4. นางสาวอนัญญา  ราชสิน
5. นางสาวไปรมา  แสงเดือน
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์
2. นางวีรนุช  กณิกนันต์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. เด็กชายกาจพล  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงสรณ์สิริ  โตจอ
 
1. นางสาวไพเราะ  ทองคำ
2. นางอัมพวัน  ภู่จำศิลป์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวศศิวรรณ  กงไกรลาศ
2. นายสุพสิน  ศรีอุดม
 
1. นางสาวสมฤทัย  ยมรัตน์
2. นางมาลัย  สมพื้น
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กหญิงเกสราพร  ศิลารักษ์
 
1. นายสาคร  ดวงเอ็นอาจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นายโกเมน  ห้าวหาญ
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงนฤพร  นนศิริ
 
1. นายประคอง  ฝ่ายประสิทธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นางสาววิชิตา  มณีโชติ
 
1. นางสาวยศวดี  สังข์ปาน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายสมประสงค์  คล้ายฉ่ำ
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายศุภกิจ  กลิ่นห้าวหาญ
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กหญิงวีรญา   บุญนะ
 
1. นางสาวฉัตรกมล   ยุทธนากร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวพิมพ์อร  ไสตะภาพ
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวสิริกานต์  โภคา
2. เด็กหญิงสุวิรา  ชะแมบ
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
2. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันเปรี่ยม
 
1. นายสาคร  ดวงเอ็นอาจ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  กวางทอง
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกร  บัวตา
2. เด็กหญิงธนัชชา  พลอยเขียว
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ผดุงพิพัฒน์
 
1. นางสาวยศวดี  สังข์ปาน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายจิรวัฒน์  สุขสมาน
2. นายชลวัฒน์  จันทีนอก
3. นายลิปปกร  บัวแก้ว
 
1. นายมานะ  ศรีผ่อง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายพงศกร  สมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงถนอมวรรณ  เซี่ยงโหล
 
1. นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายพูนศักดิ์  ยศฐวดี
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายจักรกริช  ชื่นบุญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยพงษ์
3. นางสาวฐิตินันท์  จันทวีวัฒน์
4. เด็กชายฐิติพงศ์  กลมเกลี้ยง
5. นายณัฐวุฒิ  บำรุงกิจ
6. นายธันวา  บำรุงศิลป์
7. นายพีระพงศ์  สุทธิวัฒน์
8. เด็กชายภูมิดล  บุโรดม
9. เด็กชายรัชชานนท์  ทาระเวทย์
10. เด็กหญิงราณี  หลีอวน
11. เด็กหญิงวนิดา  พรสุวรรณ
12. เด็กหญิงศิรประภา  พร้าชาวนา
13. นางสาวศิริวรรณ  แน่นหนา
14. นางสาวสงกรานต์  บรรจงการ
15. นางสาวสุดารัตน์  คำวงษ์
16. เด็กหญิงอมลณัฐ  เพชรรักษา
17. นางสาวอุทัยวรรณ  แดงบุญ
18. นายเชาว์วรรณ  สร้อยศรี
19. เด็กหญิงเนื้อทอง  ทา
20. เด็กหญิงเปรมกมล  พรสุวรรณ
 
1. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
2. นายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล
3. นางนารี  ผิวงาม
4. นายณรงค์  จันทะภา
5. นายสุรเทพ  โสภาพร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายทศพล  เหตุเกต
2. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ้มใย
3. เด็กหญิงพีรดา  วิชัยกุล
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองคำ
5. เด็กชายหิรัญ  ถ้วยชา
 
1. นายลำพอง  เทพอุดร
2. นายวิระชัย  เรืองช่อ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกมลชนก  อ่อนชมพู
2. นายณรงยศ  บุญชม
3. นายวัชรพล  ทัพสวัสดิ์
4. นายศราวุธ  วรรณวิจิตร
5. นายอธิบดี  พุ่มสิน
6. นายอาณาจักร  แสงอุไร
 
1. นายลำพอง  เทพอุดร
2. นายวิระชัย  เรืองช่อ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกมลชนก  อ่อนชมพู
2. นายกฤษฎา   แก้วงาม
3. นายจักรกฤษ  เอี่ยมรอด
4. นางสาวจิราวรรณ  วงศ์จันทร์
5. นางสาวจีรนันท์  ศรีประทิน
6. นายชัยพฤกษ์  เปลี่ยนเพ็ง
7. นายชัยยุทธ  คงพิพัฒนสุข
8. นายชาตรี  ขุนทอง
9. นายฑิชากร  หอมสมบัติ
10. เด็กหญิงณัฏฐธิญา  ทองมนต์
11. เด็กชายณัฐอมร  อินทร์อ่อน
12. นายธนวัฒน์  ยิ้มใย
13. นายธเนศ  จันทนา
14. นายนรินพล  รอดอยู่
15. นายนลธวัช  ทุมทอง
16. เด็กหญิงปนัดดา  นิลเนียม
17. เด็กหญิงปริฉัตร  นิลเนียม
18. เด็กหญิงพีรดา  วิชัยกุล
19. นายพูนศักดิ์  ยศฐศวดี
20. เด็กหญิงรภัส  มีครองธรรม
21. นายวัชรพล  ทัพสวัสดิ์
22. นายศราวุธ  วรรณวิจิตร
23. เด็กหญิงศิริพร  ทองจันทร์
24. นายสหภพ  ภัทวงศ์
25. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองคำ
26. เด็กหญิงสุพัฒน์  แซ่อึ้ง
27. เด็กชายหิรัญ  ถ้วยชา
28. นายอธิบดี  พุ่มสิน
29. นายอรรฆพงศ์  ลุลาภ
30. นายอาณาจักร  แสงอุไร
31. นายอาทิตย์  จันทร์กระจ่าง
32. นางสาวอารียา  ด้นประดิษฐ์
 
1. นายลำพอง  เทพอุดร
2. นายวิระชัย  เรืองช่อ
3. นายจิรายุ  เทียนเงิน
4. นางสาวธิดาพร   ป้อมศรี
5. นายเทพพร  อินทร์อ่อน
6. นายมานะ  ศรีผ่อง
7. นายวัชรลักษณ์  ตากใบ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายเพชรอรุณ  ประมวล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มะลิวัลย์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายชลทิศ  คุณเขตต์
 
1. นางสาวณัชชา  สร้อยศรี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงอัจจิมา  มิ่งไธสงค์
 
1. นางพชร  ชูวา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวยุพิน  จันทแสง
 
1. นางกัญจน์รัตน์  สินธุรัตน์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายไชยวัฒน์  มีเพียร
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ปุริสา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  รักษา
 
1. นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. นางสาววรรณกานต์   อนุพันธ์
 
1. นางสาวฉัตรกมล   ยุทธนากร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แพทย์ศาสตร์
 
1. นางสาวลลิตา  อารีย์โรจนาภรณ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายนัทธพงษ์  ภุมรินทร์
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉัตรเงิน
 
1. นางสาวกติยา  เคหะเจริญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวธนพร  แก่นจันทร์
 
1. นางอัจฉรา  ธัญญวิศิษฐ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวิริยาลัย 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  อินทร์พรหม
 
1. นางสาวเภตรา  เกษมศรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายนัทธพงษ์  ภุมรินทร์
 
1. นายสุรเทพ  โสภาพร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงบุษกร  อุ่นแก้ว
 
1. นางลำดวน  จันทรารักษ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวยุพิน  จันทแสง
 
1. นางกัญจน์รัตน์  สินธุรัตน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายกฤตพล  เทพทิพย์
2. เด็กหญิงชลลดา  กันหริ
3. เด็กหญิงชลิดาภรณ์  ระบายศรี
4. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  สาสุนทร
5. เด็กชายทักษิณ  นิลจันทร์
6. เด็กชายธวัชชัย  ยิ่งยอด
7. เด็กหญิงธัญเรศ  ในประเทศ
8. เด็กชายนราวิชญ์  ช่วงเมืองปัก
9. เด็กหญิงบวรลักษณ์  มากบุญ
10. เด็กหญิงปิยะธิดา  อาจประจักษ์
11. เด็กหญิงพนิดา  บุญเพ็ง
12. เด็กหญิงภัสสร  พันธุ์ช้าง
13. เด็กชายภูวนัตน์  ศรียันต์
14. เด็กชายยุทธพงษ์  พรมสิทธิ์
15. เด็กชายราชศักดิ์  สีกลับ
16. เด็กหญิงลักษิกา  เลขลบ
17. เด็กชายวรพล  กระจ่างศรี
18. เด็กหญิงวารี  ประเสริฐ
19. เด็กชายสรวิชญ์  ดีขุนทด
20. เด็กชายสิทธินนท์  สายทอง
21. เด็กหญิงสุพรรษา  ประดิษฐ์มนต์
22. เด็กหญิงสุภัชชา  แสนชม
23. เด็กชายสุเมธ  บุญศรีทอง
24. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมราย
25. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญบันดาล
26. เด็กหญิงเพ็ญประภา  วิริยะ
 
1. นายวิระชัย  เรืองช่อ
2. นายลำพอง  เทพอุดร
3. นายจิรายุ  เทียนเงิน
4. นางสาวอรอุมา  เจริญพร
5. นางกรรณิการ์  สวัสดี
6. นางสาวพิจิกานต์  ศรีพิมาย
7. นายปัญญา   กระจ่างศรี
8. นางเพ็ญศรี  อุปสัย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายกฤษดา  ลัดกรูด
2. นางสาวกาญจนา  คำเหลี่ยม
3. นายกิ่งเพชร  จันทร์กระจ่าง
4. นายคงฤทธิ์  สมพุ่มพุฒ
5. นางสาวจิดาภา   ตั้งไทยสงค์
6. นางสาวชลธิชา   ธูปขุนทด
7. นายธัญสิริ  อุ่นใจ
8. นางสาวปกรดา  ชาญสมร
9. นางสาวปณิธิ   ทำทัน
10. นายประชา  นานา
11. นายปรเมศ  แสงสุด
12. นางสาวพรรณิภา  ปันวิเชียร
13. นายพลวัฒน์  พานทอง
14. นางสาวพัชราวรรณ  กลิ่นสวรรค์
15. นายภูสิทธิ์  ถ้อยคำ
16. นางสาววชิราภรณ์  ล้อตระกูลพานิชย์
17. นายวสันต์  อรปัญญา
18. นางสาวศิริรัตน์  เรืองเกษม
19. นางสาวศิริลักษณ์  ภูมิขุนทด
20. นายสรวิชญ์  ชัยเพชร
21. นายสิทธิชัย  เทศจันทึก
22. นางสาวสุชัญญา  โอ่คำ
23. นางสาวสุนิตา  ไกรทอง
24. นางสาวสุมิตา  สุขสวน
25. นางสาวสุรัสวดี  พาวงษ์
26. นายอนุสรณ์  ไกรรอด
27. นางสาวอรวรรณ  คะแนนศิลป์
28. นางสาวอัญชลี   เสือเอ็ง
29. นางสาวอารียา  เฉลิมชัย
 
1. นายลำพอง  เทพอุดร
2. นายวิระชัย  เรืองช่อ
3. นายจิรายุ  เทียนเงิน
4. นางกรรณิการ์  สวัสดี
5. นางสาวพิจิกานต์  ศรีพิมาย
6. นางสาวอรอุมา  เจริญพร
7. นายปัญญา   กระจ่างศรี
8. นางเพ็ญศรี  อุปสัย
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  เที่ยงบุตร
2. นางสาวจิรพรรณ  เลือดขุนทด
3. นางสาวญานิกา  เซ่งฮวด
4. นายดนัย  ต่ายเพ็ง
5. นายธนะพัฒน์  ตั้งตระกูลใหม่
6. นายนพรัตน์  จุลวรรณ
7. นายนำชัย  เสือเดช
8. นางสาวพินทุสร  สระทองลอย
9. นางสาวพิมพ์วรีย์  ประสงค์ผล
10. นายพุฒิพงษ์  เวฬุวนาทร
 
1. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
2. นางเพ็ญศรี  อุปสัย
3. นางสาวปัณยวีร์  บัวใหญ่
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คิดโปร่ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เวียนตา
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  บุญธรรม
4. เด็กหญิงพรพิมล  พรภักดี
5. เด็กหญิงภานรินทร์  สุขโข
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุขโข
 
1. นางสาวลักษมี  กิมเต๊ก
2. นางภาวิณี  เกษศิริ
3. นางสาวกนกจันทร์  เยสูงเนิน
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทวังโส
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  อุปรัง
3. เด็กหญิงจิดาภา  กลีบจันทร์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ชายเชิด
5. เด็กหญิงพิไลพร  สังข์พันธ์
6. เด็กหญิงศศิกร  ยมมะนา
7. เด็กหญิงสมพิศ  เอมประโคน
8. เด็กหญิงอริยา  ปราบไพริน
 
1. นางสาวลักษมี  กิมเต๊ก
2. นางภาวิณี  เกษศิริ
3. นางสาวอริศษรา  อุ่มสิน
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายอติชาติ  สนดี
2. เด็กหญิงอารียา  สามท่า
3. เด็กหญิงเงินงาม  บรรณา
4. เด็กชายเชษฐา  จันทร์สีดา
5. นายไกรวิชญ์  สะกิมงาม
 
1. นายอุทิศ  นิลรัตน์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายธันยธรณ์  อุ่นเรือน
2. เด็กชายนพนันท์  ไชยกิจ
 
1. นางสาวนุชรีย์  ผึ้งคุ้ม
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายกรินทร์  จันทร์ส่อง
2. เด็กชายกันต์   อุ่นอบ
3. เด็กชายณัฐพล   พรมโคตร
4. เด็กชายดนุนันท์  สีชมภู
5. เด็กชายธรรมนูญ  สีบาดาล
6. เด็กชายปิติพล  ทองนวล
7. เด็กชายภูสิทธิ์   สุขเลิศ
8. เด็กชายหัสดินทร์   เทพโภชน์
 
1. นายชนะชัย  นาทสีทา
2. นายถาวร  เที่ยงธรรม
3. นายณรงค์ศักดิ์  วะโร
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นายจักรวาล  สีลา
2. นายฑิฆัมพร  ฤทธิรุดเร่งพล
3. นายธนพล  อุดจันทึก
4. นายปาล   ไสตะภาพ
5. นายภานุพงศ์  สุขเกษม
6. นายอาทิตยพันธ์  พันธุเดช
 
1. ว่าที่ร้อยโทสันติ  ชลาดี
2. นายภาธรณ์  สิรวรรธกุล
3. นายศุภวัฒน์  บุตรกูล
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปัทมา  พ่วงพี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยยะ
3. เด็กหญิงวิมุตตา  ดิษจำรัส
 
1. นางสาวเชษินีร์  แสวงสุข
2. นางสาวพุดซา  นุสติ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวณัฐนิชา  บ่อพลอย
2. นางสาวพิรญาณ์  ทองอ่วม
3. นางสาวสิริมาส  งามเฉลา
 
1. นางสาวเชษินีร์  แสวงสุข
2. นางสาวพุดซา  นุสติ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ใจชื่น
2. เด็กหญิงเขมภัสสณ์  กล่ำโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุจิตรา  มัจฉาชีพ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะตงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แพวตะคุ
 
1. นายทวี  ไชยปัญหา
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นายจิรศักดิ์  มณฑาประเสริฐ
2. นางสาวลาวัณย์  ธัญญโสม
 
1. นายสามารถ  จิตณรงค์
2. นายสุทธิพร  พันธ์ชาติ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กชายกรวิชญ์  รามัญกิจ
2. เด็กชายศุภกร  อุทัยเลี้ยง
 
1. นายปรีตินัส  จันทรากานตานันท์
2. นายสุทธิพร  พันธ์ชาติ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นายทัตธนา  นนทรัตน์
2. นายภูมินันท์  รักยิ้ม
 
1. นายปรีตินัส  จันทรากานตานันท์
2. นายสุทธิพร  พันธ์ชาติ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงดลพรพรหม  จตุรพรหม
2. เด็กชายปรีชา  สุภากรณ์
 
1. นางสาวจิรัญญา  ถิ่นจำพร
2. นายวรายุทธ์  บัวคำโคตร
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นครพรม
2. เด็กหญิงปานรวี  สงเคราะห์
 
1. นางสาวจิรัญญา  ถิ่นจำพร
2. นายวรายุทธ์  บัวคำโคตร
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ภาษี
2. เด็กชายณัชโรดม  ดอนไพร
 
1. นายสุทธิพงษ์  บัวหอม
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. นายภานุพงศ์  แก้วจันทร์
2. นางสาวสุพรรษา  พราหมณ์โชติ
 
1. นายวรายุทธ์  บัวคำโคตร
2. นางสาวจิรัญญา  ถิ่นจำพร
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวศิรประภา  คีรีชล
2. นางสาวสุนิสา  ทองผิว
 
1. นายประชา  จิตรสุนทร
2. นายวธัญญู  พฤกษ์เจริญ
 
63 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เพ็ญสว่าง
2. เด็กชายรังสิมันตุ์  บุพทักษิณ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  หัวตันหาญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  มัจฉาชีพ
2. นายกรกฎ  สุขไพโรจน์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายคงเดช  เที่ยงทางธรรม
2. นายนิติธร  กอบธรรม
 
1. นางสาวปิ่นมณี  หอยสังข์
2. นายกิตติศักดิ์  เสาะสืบงาม
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 1. เด็กชายบูรพา  วิทยารัตน์
2. เด็กชายอัทฐา  อุ่นแทน
3. เด็กชายอัมรินทร์  วิสุขะ
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เจริญแพทย์
2. นายจักรกรี  โพธิ์ศรี
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 1. นายธงชัย  ร่างสม
2. นายสมหวัง  มนตรีวงศ์
3. นายสุทิน  รัตตะ
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เจริญแพทย์
2. นายจักรกรี  โพธิ์ศรี
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  รอดเจริญ
2. เด็กชายชัยชวิศ  แสนสุข
3. เด็กชายอภิรักษ์  พะนา
 
1. นางสาวอุษา  ยังคำ
2. นางสาวปาริฉัตร  ทวีวงศ์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นางสาวอริสา  บรรทองทิพย์
2. นายเสริมศักดิ์  พวงแก้ว
3. นายไกรศักดิ์  ผักกาดทอง
 
1. นางสาวจินตภัทร  ไชยวิศาล
2. นางสาววัลลา  ยศตระกูล
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  สุขประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรธิดา  ชัดเจน
3. เด็กชายพัณณกร  ชะเอมเทศ
4. เด็กหญิงสุนารี  จำปาขาว
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทรัตน์
6. เด็กหญิงเพชรลดา  ชอบใหญ่
 
1. นางสาวลักษณาวดี  วีวัน
2. นางสุภจารี  เทพสุนทร
3. นายวรายุทธ์  บัวคำโคตร
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวกวินทิพย์  งามละมัย
2. นางสาวธนภรณ์  ทุมทอง
3. นางสาวมณฑาทิพย์  มั่งมี
4. นางสาววาสนา  หว่านพืช
5. นางสาวสุดารัตน์  ถิ่นทัพไทย
6. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์แสง
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นางสาววันวิสา  นาโสม
3. นางกิตติวรา  มะไหย์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจักรีรัตน์  อัศวสันทัด
2. เด็กหญิงลลิตา  เหรียญทอง
3. เด็กหญิงวาศิรินทร์  เชยสมบัติ
 
1. นางสาวอัธยา  บุณยรัตเศรณี
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญศรี
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวทิพกร  เนตรรัตน์
2. นางสาวนภัสวรรณ  สาธิ
3. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมสุวรรณ
 
1. นางสาวอัธยา  บุณยรัตเศรณี
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญศรี
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยิ่งเฮง
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  สิมมา
3. เด็กหญิงรัชนี  อู่สำราญ
 
1. นางสาววาสนา  เสนาจันทร์
2. นางสุภจารี  เทพสุนทร
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นางสาววิภาพร  สามัคคี
2. นางสาววิมลรัตน์  ป่ากว้าง
3. นางสาวสมใจ  หิรัญพูล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาดี
2. นางสาวยศวดี  สังข์ปาน
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงจณิษตา  ซ่องเก๊า
2. เด็กหญิงณัฐวิริณ  ทองพุ่ม
3. เด็กหญิงศรันยา  มิ่งมงคล
 
1. นายอิทธิพล  พรมชัย
2. นายนฤทธิ์  นิลโกศล
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. นางสาวชนิตา  แก้วชา
2. นายภูธเนศ  บุตรทอง
3. นางสาววรางคณา  เครือวัลย์
 
1. นางปฏิมา  ศุภกิจพัฒนา
2. นางอัมพวัน  ภู่จำศิลป์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิมหงส์  ล้วนดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พลแสน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  โคบาล
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  ลิลากุด
2. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. นายสุทัศน์  พงษ์พานิช
2. นางสาวอรสา  ทองวิเวก
3. นางสาวอิงอร  เชิดชู
 
1. นางปฏิมา  ศุภกิจพัฒนา
2. นางคนึงวรรณ  ดารักษ์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงผกาสินี  สังฆกิจ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  พวงจิตต์
3. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีวิรัญ
 
1. นางปฏิมา  ศุถกิจพัฒนา
2. นางคนึงวรรณ  ดารักษ์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  ตุลารักษ์
2. นางสาวกรกช  ภานุพันธ์
3. นางสาวธิดารัตน์  รัตนาจารย์
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญศรี
2. นางสาววารุณี  ศศะนาวิน
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาริน  ขำวงษ์
2. เด็กหญิงมนพร  ล้วนดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  โคบาล
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวกวินทิพย์  งามละมัย
2. นางสาวบานชื่น  แปลงโสม
3. นางสาววาสนา  หว่านพืช
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายชนะชัย  ยุทธวิชัย
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
 
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แรกตั้ง
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
 
85 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิธร  ล้วนดี
 
1. นายภัทรพล  ทองดี
 
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ศรีธนะ
 
1. นายฐิติ  เรืองฤทธิ์
 
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายวสันต์  โชติกูล
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
 
88 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายกิตติศักดิ์  ชายหาด
2. นายภาคภูมิ  บุญส่ง
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
2. นางสาวพรทิพย์  พลกิจ