หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ทาต่อยโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายจรูญ รุ่งเรืองโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ สำริทธ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกรรมการ
5. นางสาวกัลยา อุ่นภักดิ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการ
6. นายอาทิตย์ หมึ่นคิดโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
7. นางสาวแสงดาว สืบด้วงโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิรัช เนียรภาคโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
3. นายสุรินทร์ ภักดีวิไลเกียรติโรงเรียนพนมทวนพิทยากรรมการ
4. นางสุภาวดี พิลาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางรจนา ล้ำเลิศโรงเรียนหนองรีประชานิมิตกรรมการ
6. นางสาวสิวินีย์ ประจำถิ่นโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
7. นายประดิษฐ์ โพธิ์พันธ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายอัศนัย สมานบุตรโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
3. นางภาณี เพ็งลาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์กรรมการ
4. นายจำรัส คมขำโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
5. นายชัยวิรัตน์ ลิ้มเรืองอนันต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
6. นางกมลชนก เรืองเดชโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมชัย สนฉัตรทองโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจุรีพร ปราบสุธาโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
3. นายณฐกร วรัญญสาธิตโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา บัวศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45กรรมการ
5. นายปรีชา ใคร่ครวญโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
6. นางรุ่งนภา คงเพ็ชรศักดิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประเสริฐ เมืองอู่โรงเรียนประชามงคลประธานกรรมการ
2. นางนาคน้อย บุตรประเสริฐโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชนาฎ ทรัพย์แก้วยอดโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นางสุภนิช การสมจิตรโรงเรียนบ่อพลอยรชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวพจีกานต์ หว่านพืชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวรสสุคนธ์ มุขเงินโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางภัททิญา ปานดำโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา รักอาชาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุนิดา พรานขุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสุขศิริ กลิ่นดอกแก้วโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
5. นางเอมอร จันทรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูลโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิเรกเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนาภรณ์ ทาเหมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิเรกท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนาภรณ์ ทาเหมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิเรกเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนาภรณ์ ทาเหมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิเรกเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนาภรณ์ ทาเหมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิเรกเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนาภรณ์ ทาเหมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิเรกเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนาภรณ์ ทาเหมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิเรกเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนาภรณ์ ทาเหมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิเรกเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนาภรณ์ ทาเหมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายีพีรพงศ์ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิเรกเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนาภรณ์ ทาเหมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิเรกเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนาภรณ์ ทาเหมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิเรกเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนาภรณ์ ทาเหมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิเรกเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนาภรณ์ ทาเหมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพีรพงศ์ ปลาสกุลท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิเรกเทพมงคลรังษีกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดาเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอัญชนาภรณ์ ทาเหมสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
4. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชร พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พานิชย์วิจิตรเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอติชาติ ทัพวิเศษวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา พืชนะเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ เหมือนบัวอบจ.กจ.๑กรรมการ
5. นายพงษ์สรวง ศรีโมราชุุมชนบ้านหนองฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ลิกา นิยายด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์พระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายคธาวุธ โกสุมอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ลิกา นิยายด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์พระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายคธาวุธ โกสุมอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ลิกา นิยายด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์พระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายคธาวุธ โกสุมอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวัชระ พานิชย์วิจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขดประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ลิกา นิยายด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์พระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนนันท์ กลั่นบุศย์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นายคธาวุธ โกสุมอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์ท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์ท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์ท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์ท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมพล โครพเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมพล โครพเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมพล โครพเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิโชค แกมไทยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมพล โครพเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิชท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์หนองตากยาตั้งวิริยราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์วิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิชท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์หนองตากยาตั้งวิริยราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์วิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพรชัย ดำรงพานิชท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์หนองตากยาตั้งวิริยราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์วิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิชท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์หนองตากยาตั้งวิริยราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมนึก รุ่งรัตน์วิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววรชยา ทองสุขโขพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์เทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายธาดาธร ประเสริฐกุลกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาววรชยา ทองสุขโขพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์เทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายธาดาธร ประเสริฐกุลกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววราชยา ทองสุขโขพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์เทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายธาดาธร ประเสริฐกุลกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาววรชยา ทองสุขโขพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์เทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นายธาดาธร ประเสริฐกุลกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ ทองหารพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์หนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นายสรายุทธ เขียวเจริญด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญเลิศ ทองหารพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์หนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นายสรายุทธ เขียวเจริญด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ ทองหารพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์หนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นายสรายุทธ เขียวเจริญด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญเลิศ ทองหารพระแท่นดงรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ชวาลตันพิพัทธ์หนองรีประชานิมิตกรรมการ
3. นายสรายุทธ เขียวเจริญด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์ท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์ท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสีนาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษานาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายศักดา มากเหมือนรองคณะบดี คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวชญานุุช เซี่ยงคิ้วผู้ประสานงานรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสีนาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษานาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายศักดา มากเหมือนรองคณะบดี คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวชญานุุช เซี่ยงคิ้วผู้ประสานงานรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสีนาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษานาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายศักดา มากเหมือนรองคณะบดี คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวชญานุุช เซี่ยงคิ้วผู้ประสานงานรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสีนาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษานาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายศักดา มากเหมือนรองคณะบดี คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวชญานุุช เซี่ยงคิ้วผู้ประสานงานรายงานวิชาสุนทรียภาพของชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสีนาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษานาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายศักดา มากเหมือนรองคณะบดี คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวชญานุุช เซี่ยงคิ้วผู้ประสานงานรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสีนาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษานาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายศักดา มากเหมือนรองคณะบดี คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวชญานุุช เซี่ยงคิ้วผู้ประสานงานรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสีนาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษานาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายศักดา มากเหมือนรองคณะบดี คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวชญานุุช เซี่ยงคิ้วผู้ประสานงานรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสีนาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษานาฎศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีตโรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นายศักดา มากเหมือนรองคณะบดี คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวชญานุุช เซี่ยงคิ้วผู้ประสานงานรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์ท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ เกียรติศิริสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมพล โครพเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิโชค แกมไทยพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลวราอภิพัฒน์ท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ท่ามะกาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ ขำขจรผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พูนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางปณิตตา เจริญบุญครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิภาดา พงษ์สระพังครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายชูชาญ จันทีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นายบุญมา บุญวัยครูโรงเรียนนิวิฐราษกร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายอรุณ สว่างเมฆครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
8. นายเชิดชัย เมืองมนต์ครูโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีภูษณะ ฮวดโสภาครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
10. นายสวัสดิ์ เจริญบุญครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
11. นางสาวแสงเดือน อินทะไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศักดา ภุมรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. ดร.ณรงค์ ศิริเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตรองประธานกรรมการ
3. นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายอนุกูล นาถสุขครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
5. นายอำนวย มาคงกุลครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ พรหมมาครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
7. นายชัยณรงค์ ชัยมนตรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
8. นายวันชาติ เฉิดฉินนภาครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
9. นายสุริยา จงจินากูลครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
10. นายโกมินทร์ แสงสุวรรณครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมกรรมการ
11. นายจำรัส คมขำครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประทีป หวานชิตผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ เกตุกรผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานดา จันทนะครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายมณฑกานต์ จิตกล้าครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมารินทร์ จานแก้วครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวกนิษฐา พลอยงามครูโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
7. นางสาวกัตติกา จันทจิตรครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายประทีป หวานชิตผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ เกตุกรผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานดา จันทนะครูโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายมณฑกานต์ จิตกล้าครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมารินทร์ จานแก้วครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
6. นางสาวกนิษฐา พลอยงามครูโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
7. นางสาวกัตติกา จันทจิตรครูโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนกชนม์ มีน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายเอก บัวตูมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕กรรมการ
4. นายภูวดล ปิ่นทกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุภาวดี เชื้อทองโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสาคร นนทารักษ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ นุสทราโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายฆเนศจ์ นามสุวรรณโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐวุฒิ ชินวงษ์เกตุโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางขวัญตา ปฏิทัศน์โรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศิวพร คล้ายเจ๊กโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสมคิด สุวรรณรัฐโรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นายวงศกร คล้ายแดงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟักโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ ยังดีโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรณัฎฐ์ แห้วเพ็ชรโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายณัฎฐชัย ประสูตรนาวินโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา ดาวเจริญพรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางสาวอัมพร หวานใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนันทนา วิราศีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขุม ดอกเข็มโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ อารีโรจน์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตรกรรมการ
4. นางสาวภูชิดา เซี่ยงฉินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี อุทธยานวรรธนะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์สวัสดิ์โรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภัชรษร ศรีภุมมาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอังคณา ฉันทวโรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมหญิง ศรีนิลโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ปลาตะเพียนทองโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร พันธ์หนอยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา โตแก้วโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายวารินทร์ ทองผามณีรัตน์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นายประทวน ทองโสภาโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางปวีณา เกษมโสตรโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ คูณทาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ภุมรินทร์โรงเรียนอบจ.บ้านเก่าวิทยากรรมการ
5. นางวีณา นาคะพันธ์ุโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ดอกเข็มโรงเรียนวิสุทธรังษีประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่มโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายประภาส สาระศาลินโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายพิศิษฎ์ ศุภวิชญ์ธัญธรโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
5. นายเอกพันธ์ กาฬภักดีโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ชะโลธรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายฉลอม สิงห์จันทร์โรงเรียนประชามงคลรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา พึ่งเจียมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวคนธ์ ชนะรัตน์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายจรัญ มูลจันทร์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพนภาค ผิวเกลี้ยงโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ุโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณสิชา เปล่งเจริญศิริชัยโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจิตรกร อารีย์วงศ์สถิตโรงเรียนหนองรีประชานิมิตรประธานกรรมการ
2. นายยศวัฒน์ ทับทิมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประกิต เกศูนย์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐานิศร ชูสุ่นโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวรภีพร เมืองวงษ์โรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ลักขณาพินิจโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจิรภา ศรีนวลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินนภา ชูศรีโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวธนัญญา ปัญญาบุญโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอลงกรณ์ สาเล็กโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕รองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพล บุตรโคษาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกรรมการ
4. นางศิวพร คล้ายเจ๊กโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีกรรมการ
5. นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ประนอมศิลป์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายทศพร ดวงสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ เอี่ยมยังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ประนอมศิลป์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายโกวิทย์ เลื่อนแป้นวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายประเวศ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยันตะนะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายฤกษ์ชัย ปรกแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายสิรภพ มณีพันธ์ชาติวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางจันทร์ทิพย์ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายประเวศ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ยันตะนะวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายฤกษ์ชัย ปรกแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายสิรภพ มณีพันธ์ชาติวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางจันทร์ทิพย์ สมประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนคร เรืองศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมนึก แสงนรินทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนคร เรืองศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธรโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศกรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิมพิมล ปีตวัฒนกุลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรัชย์ เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางปัณน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นางละเมียด อ่อนเบาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลา แซ่ปังโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพิมพิมล ปีตวัฒนกุลโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรัชย์ เพิ่มพูลโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางปัณน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยากรรมการ
4. นางละเมียด อ่อนเบาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลา แซ่ปังโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตยา รัฐถาวรโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ แก้วมณีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ศรีไตรรัตน์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
4. นางสาวไพเราะ กาฬภักดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนวรัตน์ ลำพุทธาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา บ่อผลโรงเรียนเทพมงคลรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพเราะ กาฬภักดีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรพรรณ แก้วมณีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ยอดทองโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสาคร แก้วอุปการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ ทิศาวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญากร อินทร์วันโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางวิจิตรา เศรษฐกรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสาคร แก้วอุปการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ ทิศาวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญากร อินทร์วันโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
4. นางวิจิตรา เศรษฐกรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางงามนิตย์ แก้วด้วงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำปี เอกฉันท์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร ทองสุขใสโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางเวชิตา บางแก้วโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวีรนุช เก่งธัญกรรมโรงเรียนหนองรีประชานิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ ทิศาวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางเสาวนิตย์ สาตะรัตน์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย นราแก้วโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุนทร ทองสุขใสโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายประเมิน โพธิ์หอมโรงเรียนประชามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบุญญพร ท่านกเอี้ยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนพวรรณ์ ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทองขาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสารี่ เบญจชาติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางบุญญพร ท่านกเอี้ยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รัตนโอภาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนพวรรณ์ ใจจงโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทองขาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษากรรมการ
5. นางสารี่ เบญจชาติโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศรีไว มหาพรหมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรฤดี จินดาปัถย์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนิรมล คล้ายแดงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางกาญจนา ยศตระกูลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองจิตร์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางศรีไว มหาพรหมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรฤดี จินดาปัถย์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนิรมล คล้ายแดงโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางดวงพร ใจรักษ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองจิตร์โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ แซ่วุ่นโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เชียงทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายปรีดี สมอโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสุรภา เดชพงษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุทิตา ชมเชยโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ์ แซ่วุ่นโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เชียงทองโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายปรีดี สมอโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
4. นางสุรภา เดชพงษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวสุทิตา ชมเชยโรงเรียนทองผาภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวละเอียด กังวาลทวีทรัพย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ชิดชอบโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา ใจแก้วโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ย้อยดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิณกาญจน์ อรรถอนันต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวละเอียด กังวาลทวีทรัพย์โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ชิดชอบโรงเรียนวิสุทธรังษีรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา ใจแก้วโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ย้อยดีโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิณกาญจน์ อรรถอนันต์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน Tel : 0834265089 id-line : weesriharatdecho
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]