หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม.8 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.8 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.8 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ นักวิชาการศึกษา สพม.8 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายหงษ์ดี ศรีเสน ประธานสหวิทยาเขตท่ามะกา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสรศักดิ์ ไสยะหุต ประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลิน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายประทีป หวานชิต ประธานสหวิทยาเขตแควน้อย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายคติ หงษ์วิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางธิดา ภูมิอุไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 นายโอภาส เจริญเชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13 นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
16 นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
17 นายประคอง รักษาศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
18 นายทวนทอง ปรักมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 นางสาวแสงเดือน วินทะไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 นางศุภวรรณ แย้มมา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
22 นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 นางสาววิภาดา พงษ์สระพัง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 นายอัครพล จ้อยทองมูล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 นางสาวสุปราณี บทศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 นางโชติกา เหลืองตระกูล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 นางสาวแสงเดือน วินทะไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 นายเจร สกุลวัฒนะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 นายสมนึก แสงนรินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 นายชูชาญ จันที ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
31 นายอัครพล จ้อยทองมูล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
32 นายชาญ กวางทอง ลูกจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
33 นายสุวินัย ฟักช้าง ลูกจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
34 นายอรุณ แห้วเพ็ชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
35 นางศุภวรรณ แย้มมา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
36 นางปัทมา บัวขม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
37 นางลัดดา มะม่วงชุม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
38 นางมณีรัตน์ กาลสุวรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
39 นางมุกดา วันเย็น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40 นางสาวพัชรินทร์ แก้วศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
41 นางสาวกมลชนก พกขุนทด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
42 นางสาวสิริกานต์ ทิพย์ภักดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
43 นางดวงจิตร สินธุวณิชเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
44 นางสาวนิดหน่อย สอนใจ ลูกจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
45 นางสาวน้องเล็ก สอนใจ ลูกจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
46 นางพิณทิพย์ วิริยธรรมเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
47 นางสาวทัศนียา ชื่่นเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
48 นางสาวสิริอาภา ห่วงทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
49 นางสาวอุทัยรัตน์ รื่นจิตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
50 นางสาวนิติมา รุจิเรขาสุวรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
51 นางมาณี ปรักมานนท์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
52 นางกฤษณา เนื่องปฐม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
53 นางอุไรวรรณ มะลิลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
54 นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55 นางกิตติยา วิริยะวีรวัฒน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
56 นางสาวนิภาวรรณ วศินนิติวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
57 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์ โมเล็ก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
58 นางสาวอิสรีย์ น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
59 นางรุ่งวนา สุดจิตต์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
60 นางสาวภิญญาพัชร พรวัชรชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
61 นางสาวสุกัญญา นาคอ้น ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
62 นางสาวณิชานันท์ อาจหาญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
63 นางสาวมนตรา ยังสบาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
64 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
65 นายทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
66 นายวิชา ถาวรศิริ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
67 นางสาวอัมพร หวานใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
68 นางสาวภูชิดา เซี่ยงฉิน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
69 นางวีณา นาคะพันธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
70 นายเฉลิมพล จิณแพทย์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
71 นายคติ หงษ์วิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
72 นางอรณิชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุง กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
73 นายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
74 น.ส.กรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
75 นายวีรพล มณีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฏร์บำรุง กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
76 นายสุทัศน์ ไคลมี เลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
77 ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
78 นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
79 นางจินตนา หนูอินทร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
80 นางสมถวิล โพธิสาร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
81 น.ส.นฤมล เวชศาสตร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
82 น.ส.รุ่งกาญจน์ เกตุขาว ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
83 นายพงษ์ศักดิ์ วรบุตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
84 นายอภิปลาย เข็มเพ็ชร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
85 นายเทพพนม วิบูลสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
86 น.ส.พัชรี สรวยล้ำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
87 นายธีระพล เมฆะวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
88 นายสมศักดิ์เหลืองมังกร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
89 น.ส.ธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
90 นางปิยกาญจน์ แก้วล้อมทรัพย์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
91 น.ส.สายฝน ตะบานขวา ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
92 น.ส.วันทนา พวงแก้ว ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
93 นายโสภณ งามขำ นักการโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
94 นายนคร สัมฤทธิ์ นักการโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
95 นายทศพล สามงามนุ นักการโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
96 นางกิมยู้ แซ่จิ้ว แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
97 น.ส.สังวร ชำนาญกำหนด แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
98 นางน้ำวัง ด้วงเดช แม่บ้านโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
99 นายพิสิทธิ์ ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
100 น.ส.สุรีรัตน์ กองนิมิตร ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
101 นางกิ่งกาญจน์ อยู่เพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
102 น.ส.ศุจิดา ไชยลา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
103 น.ส.อรรธิกา มงคลสมัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
104 น.ส.สุธาสินี เถามานกูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
105 น.ส.พัชรี สรวยล้ำ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
106 นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
107 ว่าที่ร้อยตรีปิยะวุฒิ สมบุญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
108 นายณัฐพงศ์ เส็งดอนไพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
109 นายธีรภัทร์ สุวรรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
110 นายสุทัศน์ ไคลมี ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
111 นายไกรสิภณณ์ พงษ์วิทยภานุ ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
112 นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน/วุฒิบัตรและสรุปผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
113 นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
114 นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
115 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
116 นายกำธร สุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
117 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
118 นางสาวพิรานันท์ วงศ์หล้า ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้ประสานงานการแข่งขันภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
119 นางสาวศุจีภรณ์ พลายเพ็ชร์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้ประสานงานการแข่งขันภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
120 นายวาสุกรี เพชรดำดี ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้ประสานงานการแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
121 นางสาววิจิตรตรา สีคำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้ประสานงานการแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
122 นางสาวศรีประภา อุดมสันติธรรม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้ประสานงานการแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
123 นางสาวปนิดา สืบบุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้ประสานงานการแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
124 นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายพิจารณาการประท้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
125 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายพิจารณาการประท้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
126 นางกมลชนก เรืองเดช ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิจารณาการประท้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
127 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
128 นายธงไชย ศุภมานพ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
129 นายธนชาติ ดอกรัก ลูกจ้างประจำโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
130 นายภาณุ กรุนกรุด ลูกจ้างประจำโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
131 นายปรีชา ใคร่ครวญ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
132 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
133 นางนภา อุ่นใจ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
134 นางสาววันเพ็ญ บ่อทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
135 นางสาวนันทวัน รสหวาน ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
136 นายกำธร สุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
137 นายประทวน ทองโสภา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
138 นางปุณยนุช โพธิ์เงินงาม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
139 นางสาวกาญจนา อยู่เอี่ียม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
140 นางขวัญตา ปฎิทัศน์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
141 นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
142 นางสาวกนกทิพย์ บุญล้ำ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
143 นางสมพร เพ็งผล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
144 นางอมรรัตน์ กลิ่นแก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
145 นายวรรณะ ล้วนอุดมศิริ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
146 นายสุทีป วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
147 นายศักดิ์สิทธิ์ คมศักดิ์สินธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
148 นายดำรง ผลมะขาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
149 นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
150 นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
151 นายปรีชา ใคร่ครวญ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
152 นางกมลชนก เรืองเดช ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
153 นางสาวพิรานันท์ วงศ์หล้า ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
154 นางสาวศุจีภรณ์ พลายเพ็ชร์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
155 นายวาสุกรี เพชรดำดี ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
156 นางสาวศรีประภา อุดมสันติธรรม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
157 ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา นาโคกูล ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
158 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
159 นายธงไชย ศุภมานพ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี รองประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
160 นายพลวัฒน์ จารุมา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
161 นายประทวน ทองโสภา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
162 นายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
163 นางสาววิจิตรา นันท์ดี ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
164 นายภาษิต กาญจนธีรักษ์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
165 นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานคณะกรรมดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
166 นายพยนต์ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้รียน
167 นายอรุณ แห้วเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ประธานกรรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
168 นายจเร สกุลวัฒนา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
169 นายชาน กวางทอง ลูกจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
170 นายสุวินัย ฟักทอง ลูกจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
171 นางมุกดา วันเพ็ญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ และอุปกรณ์การแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
172 นางกาญจนา ยศตระกูล ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานกรรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
173 นางมณีรัตน์ กาลสุวรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
174 นายจักกฤษณ์ มะม่วงชุม ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
175 นางวันเพ็ญ ภูมิสวัสดิ์ ลูกจ้าง โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
176 นางสาวพรรณภา แสงหิรัญ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
177 นางสุดทัย ลอยเมฆ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานกรรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
178 นางสาวสุกัลยา เกตุแดง ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
179 นางสาวสิริพร เผ่าผาง ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผลการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
180 นางสุดทัย ลอยเมฆ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
181 นายอภิเชษฐ์ เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
182 นายศักดา ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
183 ดร. ณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
184 นายพงศกร พูนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
185 นายกนก พิลาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
186 นางพัชรา ดีหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
187 นางธิดา ภูมิอุไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
188 นางวรนุช ปานบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
189 นายสุเชษฐ์ พันธ์หวยพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
190 นายชาติกุลพล สมยาภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
191 นายบรรเจิด วงศ์วรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
192 นายทินพันธ์ บุญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
193 นายคำพันธ์ คุ้มไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
194 นายรังสรรค์ คงเพ็ชรศักดิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
195 นางสาวสุพัตรา บ่อบัวทอง ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
196 นางสาวจุฑามาศ สินชัย ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้รียน
197 นายสมศักดิ์ มงคลเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานกรรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
198 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
199 นางนุชนาถ สอนสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
200 นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
201 นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
202 นายไพฑูรย์ มีอินทร์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
203 นางกฤษณา อารีย์ชน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
204 นายพีรพงศ์ ปลาสกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
205 นายเสนอ วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
206 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการพิจารณาผลการประท้วงตามกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
207 นางนุชนาถ สอนสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการพิจารณาผลการประท้วงตามกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
208 นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการพิจารณาผลการประท้วงตามกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
209 นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการพิจารณาผลการประท้วงตามกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
210 นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการพิจารณาผลการประท้วงตามกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
211 นายพีรพงศ์ ปลาสกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการพิจารณาผลการประท้วงตามกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
212 นายเสนอ วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการพิจารณาผลการประท้วงตามกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
213 นายธีระศักดิ์ บัวแสง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
214 นางวาสนา บัวแสง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
215 นายสุรเชษฐ์ ธนะรัตน์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
216 นายเสนอ วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
217 นางสาวพรทิพย์ ดำรงพานิช ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
218 นางสาววันลิษา ขำอิ่ม ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
219 นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
220 นางสาวอรทัย สุขเกษม ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
221 นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
222 นายธนนันท์ กลั่นบุศย์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
223 นางนันทนา วิราศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
224 นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
225 นางสุทธาทิทย์ ไชยสงเคราะห์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
226 นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
227 นางสาวสุกัญญา มารอด ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
228 นายธวัชชัย วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
229 นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
230 นางสาวนุจรินทร์ เกียรติอมรเวช ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
231 นางสาวจิรวดี ผ่องใส ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
232 นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
233 นายณัฎฐชัย ประสูตรนาวิน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการประมวลผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
234 นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
235 นางสาวนุจรินทร์ เกียรติอมรเวช ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
236 นางสาวอุทุมพร โคกแก้ว ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
237 ว่าที่ ร.ต.ชะโอด อินนา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
238 นายพิสิฐ บุญมา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
239 นายศิวภาคย์ ยินดี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
240 นายประสาน สีสันต์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
241 นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
242 นายพีรพงศ์ ปลาสกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
243 นายเสนอ วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
244 นายสมชาติ ตรียินดี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
245 นายชัยรัชต์ ชูชาติ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
246 นางกฤษณา อารีย์ชน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
247 นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
248 นางสาวจิรนันท์ ฮวยเเหยม ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
249 นายธนนันท์ กลั่นบุศย์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
250 นางสาวิพาดา พุทธา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
251 นายเคบอย สินสุพรรณ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
252 นางสาวปานรวี ภูศรี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
253 นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
254 นางสาวปรียา พลายพงษา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
255 นายชัยรัชต์ ชูชาติ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
256 นายพรพีระ สังข์กระแสร์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
257 นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
258 นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
259 นายณัฎฐชัย ประสูตรนาวิน ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
260 นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการดำเนินงานสนามหุ่นยนต์
261 นายจิตรกร อารีย์วงศ์สถิต ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต รองประธานกรรมการดำเนินงานสนามหุ่นยนต์
262 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานสนามหุ่นยนต์
263 นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการดำเนินงานสนามหุ่นยนต์
264 นายวิบูรณ์ วังกราน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย กรรมการดำเนินงานสนามหุ่นยนต์
265 นายประภาส สาระศาลิน ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการดำเนินงานสนามหุ่นยนต์
266 นางสาวรภีพร เมืองวงษ์ ครูโรงเรียนประชามงคล กรรมการดำเนินงานสนามหุ่นยนต์
267 นายปรีชา พึ่งเจียม ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการดำเนินงานสนามหุ่นยนต์
268 นายวงศกร คล้ายแดง ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงานสนามหุ่นยนต์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน Tel : 0834265089 id-line : weesriharatdecho
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]