รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายณัฐพล  สร้อยสน
2. เด็กชายอนุรักษ์  แม้นจิต
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายดุริยะ  ชื่นสงวน
2. เด็กชายธนบดี  ไชยสุบรรณ
 
1. นางสาวแสงดาว  สืบด้วง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายก้องภพ  พัฒนศิริ
2. นางสาวฐิติชญา  ก๊อกเจริญ
3. นายพรชนก  จุลจำเริญทรัพย์
4. นายภัทรนันท์  สุขบุตร
5. นายรัตตพันธ์  พ่วงธรรมรงค์
 
1. นางจุรีพร  ปราบสุธา
2. นายธีรเสฎฐ์  โพธินิล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณิชากร  โต๊ะเงิน
2. เด็กชายพัทธดนย์  ฟุ้งเจริญวิริยะ
 
1. นางสาวพจีกานต์  หว่านพืช
2. นายชูชาญ  จันฑี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวสุพิชญา  ประทุมเทือง
2. นายเรวัต  สวัสดิ์กิตติ
 
1. นางกิตติยา  วิริยะวีรวัฒน์
2. นางสาวมนตรา  ยังสบาย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสหัสญาณ์  กัดสระ
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาววัลวดี  ไชยสงคราม
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวิลาสินี  พรหมมา
 
1. นายอรุณ  แห้วเพ็ชร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชนาพร  อิ่มพลับ
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุณิชาภัทร  ลัดดากูล
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  วรหิรัญ
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  เที่ยงธรรม
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวธิดารัตน์  ถิ่นไทยแท้
 
1. นางทิพวรรณ  วรรณา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  บัวคำ
2. เด็กหญิงเบญญากร  พรมภิมาน
 
1. นางกัลยาณี  จารุจินดา
2. นางสุนีย์  บุญราช
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ล่องลอย
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวพัคศิริ  เครือสุวรรณ
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ศรีนิล
3. เด็กหญิงวรรณชนก  เหลืองประมวล
 
1. นางกัลยาณี  จารุจินดา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวขจรรัตน์  ปิ่นตบแต่ง
2. นางสาวนภัสสร  บรรจงรักษา
3. นายรัชตพงษ์  ศรีกิตติกาญจน์
 
1. นางกัลยาณี  จารุจินดา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงวารี  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  อาคมเวช
 
1. นายสมชาย  ศรีจู
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ้นเชิด
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  นิลกำแหง
 
1. นายอรุณ  แห้วเพ็ชร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุดสงวน
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวชมพูนุช  จูฑะเศรษฐ์
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายวรพล  สง่างาม
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิกา  มงคล
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาววรัติยา  ยืนนาน
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  พรชุติพันธุ์
 
1. นายบรรเทิง  เหมือนชู
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวจิราพรรณ  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กชายอรรถพล  ชีพนุรัตน์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายวรากร  คุ่ยกลิ่น
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวสุปัญญา  ทองมอญ
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวชมพูนุช  จูฑะเศรษฐ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  รัศมี
3. นายธาดาพงศ์  ยี่ผาสุข
4. นายนพดล  จันทร์แจ่ม
5. นายมงคล  พูลสุข
6. เด็กชายวรพล  สง่างาม
7. เด็กชายอดิศร  สุวรรณมาลี
8. นางสาวอัญมณี  หม่า
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
2. นางวรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
3. นายคติ  หงษ์วิไล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  จรัสพันธ์
2. เด็กหญิงคงคา  เพชรนิล
3. นางสาวจิราพรรณ  ทองอินทร์
4. เด็กหญิงปาณิศา  เอี่ยมพงศ์สมิทธิ์
5. นายพงษ์พัฒน์  ทับมะลิผล
6. นายวรายุส  แผนสมบูรณ์
7. เด็กหญิงวารี  เพชรนิล
8. เด็กชายศรรักษ์  ทองอินทร์
9. นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม
10. เด็กหญิงสุขเกษม  บ่อผล
11. นางสาวสุดารัตน์  ล้ำเลิศ
12. นางสาวสุปัญญา  ทองมอญ
13. นายสุภกฤษ  อยู่เย็น
14. นางสาวสโรชา  มีชัย
15. เด็กชายอรรถพล  ชีพนุรัตน์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  จรัสพันธ์
2. เด็กหญิงคงคา  เพชรนิล
3. นางสาวจิราพรรณ  ทองอินทร์
4. นายพงษ์พัฒน์  ทับมะลิผล
5. นายวรายุส  แผนสมบูรณ์
6. เด็กหญิงวารี  เพชรนิล
7. นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม
8. เด็กหญิงสุขเกษม  บ่อผล
9. นางสาวสุปัญญา  ทองมอญ
10. นายสุภกฤษ  อยู่เย็น
11. เด็กชายอรรถพล  ชีพนุรัตน์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกพร  ใจงาม
2. เด็กชายกัญจนา  ไกรสรเสนา
3. เด็กหญิงกันต์กมน  สายทอง
4. เด็กชายกิตติภพ   นนท์ลักษณ์
5. เด็กชายคนิลธรณ์  แก่นศรี
6. เด็กชายชยุตม์  ว่องประเสริฐ
7. เด็กชายณัฐพล  คงกะพัน
8. เด็กชายธนภัทร  วิจิตรนันทกูล
9. เด็กชายนวพล  ใจเย็น
10. เด็กชายปองพล  เคนอินทร์
11. เด็กหญิงพรนภา  สุระสุรางค์
12. เด็กชายพลสิฐฏ์  ศรีพานิช
13. เด็กชายพิเชษพนธ์  เจตนะเสน
14. เด็กหญิงมาริสา  เฉิดฉาย
15. เด็กหญิงรัตนาวดี  เฉิดฉาย
16. เด็กชายรุจิกร  ศรีภูมิเดิม
17. เด็กชายวรรณภูมิ  มะลิวัลย์
18. เด็กหญิงสุพรรษา  วุธนู
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  เซี่ยงม้า
20. เด็กหญิงเจนจิรา  ลมพิเศษ
21. เด็กหญิงเอมมิกา  สังข์ทอง
 
1. นายศิริศักดิ์  เหมือนบัว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายกานต์ชน   ดีคล้าย
2. นายจักรกฤษณ์  สาธิตภาณุวัฒน์
3. นายชานน  พวงโต
4. นายณัฐวัฒน์  ช่างประดับ
5. นางสาวสุชานาถ  ทองสุก
 
1. นายเอกสิทธิ์   จิตเที่ยง
2. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
3. ดร.ณรินทร์  ชำนาญดู
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  สุภาพ
2. เด็กหญิงกรรณิกา  จุฑามณี
3. นางสาวกาญจนิกา  วันคำ
4. นายกานต์ชน  ดีคล้าย
5. เด็กหญิงกุลณัฐ  จิณแพทย์
6. นางสาวขนิษฐา  ด้วงเดช
7. นายจักรกฤษณ์  สาธิตภาณุวัฒน์
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจริญสุข
9. นายชานน  พวงโต
10. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ก้องประเสริฐกุล
11. นายณัฐวัฒน์  ช่างประดับ
12. เด็กหญิงทิวาพร  จันทร์เรือง
13. นางสาวธัญญรัตน์  จิตต์นิยม
14. เด็กหญิงนภาพร  เนือมี
15. นางสาวน้ำฝน  นัดกลิ่น
16. นางสาวปพิชญา  ภูษณะพงษ์
17. เด็กชายปุณยวีย์  ยูงศิริกาญจน์
18. นางสาวพรพิมล  เขมะนุเชษฐ์
19. นายพสิษฐ์สร  เรืองจินดา
20. นายพันธ์วริศ  พรฉัยยา
21. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สร้อยเกสร
22. เด็กหญิงมนัสวี  -
23. นางสาวมินตรา  ทรัพย์แสนดี
24. นางสาวลักษิกา  จันทร์เรือง
25. เด็กหญิงวราชนก  รุ่งเช้า
26. นางสาวศิริญากรณ์  หลำสะอาด
27. เด็กหญิงศิโรรัตน์  รอดรักษา
28. นางสาวศุภธิดา  สำราญมาก
29. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุขเอี่ยม
30. นางสาวสิริวรรณ  พันนา
31. เด็กหญิงสุชาดา  ยิ่งลออ
32. นางสาวสุชานาถ  ทองสุก
33. เด็กหญิงสุธินี  เผื่อนโชติ
34. เด็กหญิงสุธินีย์  พงษ์ไพบูลย์
35. นางสาวสุภา  สีแดง
36. นางสาวสุมา  ปรกแก้ว
37. เด็กหญิงอมราวดี   พุ่มน้อย
38. เด็กหญิงเกศชริน  ศรีมูล
39. นางสาวเปรมฤทัย  ธรรมรงค์สุข
40. นางสาวไพลิน  ลิ้มประเสริฐ
 
1. ดร.ณรินทร์  ชำนาญดู
2. นายสมศักดิ์  บุญพา
3. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
4. นางสาวมัยลา  ศรีโมรา
5. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
6. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
7. นายขวัญเมือง  อรชร
8. นายเอกสิทธิ์   จิตเที่ยง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตตรี  ภูมิไทสง
2. นางสาวจรัญญาณี  เพ็งอ่น
3. นางสาวจันทิมา  ภูสันติภาพ
4. นางสาวจารุวรรณ  เหล็กอิ่ม
5. นายจีรวัฒน์  ดีคำโป๊ส
6. นายชัยชนะ  ชนะสงคราม
7. นางสาวฐิติวรดา  ศิริศิลป์
8. เด็กหญิงณัฐวดี  จันโทมา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อวงศ์พรหม
10. นายทวีโชค  นิ่มเจริญ
11. นายธนาวุฒิ  ดาวกระจาย
12. เด็กชายนที  สว่างเนตร
13. เด็กหญิงนภัสสร  วัฒนะสิน
14. นายนวพล  เชื้อวงศ์พรหม
15. นางสาวน้ำฝน  มีหมู่
16. เด็กหญิงปภาวี  หงษ์เวียงจันทร์
17. นายปรมาภรณ์  ร่มโพธิ์รี
18. นายปิยะพงษ์  พุกปาน
19. นายพีรพัฒน์  อาคมเวช
20. นายภคพงษ์  ศรบัว
21. เด็กชายมงคล  บุญเส็ง
22. นายยุทธนา  สำมะนา
23. เด็กชายรัตนวุธ  ปานเพชร
24. นางสาววารุณี  เขตสูงเนิน
25. นายศรราม  สีจู่
26. เด็กชายศิริชัย  สุระทัด
27. นายสหพล  กากี
28. เด็กชายสหรัฐ  จุฬา
29. นางสาวสืนจัย  สุ่มมาตย์
30. นางสาวสุธิดา  ยิ้มโสภา
31. นางสาวสุภกัณฑ์  สวัสดิ์กนก
32. นางสาวสุภกาญจน์  สวัสดิ์กนก
33. เด็กหญิงสุภัชชา  วงษ์ษา
34. เด็กหญิงหงษาวดี  จันทร์ทอง
35. เด็กหญิงอริตา  ทาสี
36. เด็กชายอาทิตย์  ประเสริฐจันทร์
37. นางสาวอุทุมพร  วันทอง
38. นายเฉลิมพงษ์  จันทวงค์
39. นางสาวเสาวลักษณ์  เลิศสุทธิไกรศรี
40. นางสาวโสภิดา  รัศสุวรรณ์
 
1. นายสรายศ  จันโทมา
2. นายพนัส  ประกายวิชากุล
3. นายสมชาย  ศรีจู
4. นางทัศนีย์  จันโทมา
5. นางสาวจิรัตติกาล  ถิ่นกาญจน์วัฒนา
6. นายอิศรา  สุสดี
7. นางสาวเจนจิรา  คูณโกทา
8. นางสาวศิวาพร  แก้วเกิด
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กชายเกษมสิทธิ์  อินนา
 
1. นายกำพล  กิ่งทอง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายอภิวัฒน์  จิตนิยม
 
1. นายสมพล  โครพ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ครุฑวงค์
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวชญาณี  เชื้อทอง
 
1. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายบวรพจ  ภุมรินทร์
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  จรัสพันธ์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  แจ่มจันทรา
 
1. นายสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กชายณัฐกนก  เปลี่ยนขำ
 
1. นายสงกรานต์  บัวพิมพ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายเจษฎา  พงษ์พานทอง
 
1. นายสงกรานต์  บัวพิมพ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา  รำพรรณ์
 
1. นายบุญนำ  ทรัพย์บุญมี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวปิยะพร  สมมุติ
 
1. นายสงกรานต์  บัวพิมพ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายอาทิตย์  เผือกแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายวรวุฒิ  แก้วสะอาด
 
1. นายสมพล  โครพ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศศิธร  จิระอนุกูลชัย
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวสิริมาส  ลอยฟู
 
1. นายสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายชนัญญู  แซ่เตีย
2. เด็กหญิงชนันทิพย์  สดใส
3. เด็กชายชลธิศ  นัยเสถียร
4. เด็กหญิงชลิดา  บุญพูล
5. เด็กชายณภัทร  เจริญพร
6. เด็กหญิงธนิดา  บ่อบัวทอง
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชาวนาคาด
8. เด็กหญิงบุญกาญจน์  ทับทิมศรี
9. เด็กชายพลฤทธิ์  เชี่ยวชาญชัย
10. เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีเมือง
 
1. นางวรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
2. นางสาวธัญวรัตน์  ชินวงศ์
3. นายนเรศ  แสนสอาด
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายฐิติพงศ์  จันทฤทธิ์
2. นางสาวฐิติภา  โพธิ์เงิน
3. นางสาวระวีวรรณ  อินวารี
4. นายวชิรภูมิ  เลิศอรุณวัฒนา
5. นายวัชรากร  เขียวชะอุ่ม
6. นางสาววีระวรรณ  อินวารี
7. นายสราวุธ  ฮวบสกุล
8. นางสาวเกศิณี  อุฬูทิศ
 
1. นางดวงฤทัย  ช่วงชัย
2. นางสุจิฬา  ไก่แก้ว
3. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายชนัญญู  แซ่เตีย
2. เด็กหญิงชนันทิพย์  สดใส
3. เด็กชายชลธิศ  นัยเสถียร
4. เด็กหญิงชลิดา  บุญพูล
5. เด็กชายณภัทร  เจริญพร
6. เด็กหญิงธนิดา  บ่อบัวทอง
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชาวนาคาด
8. เด็กหญิงบุญกาญจน์  ทับทิมศรี
9. เด็กชายพลฤทธิ์  เชี่ยวชาญชัย
10. เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีเมือง
 
1. นายคติ  หงษ์วิไล
2. นางวรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
3. นางสาวธัญวรัตน์  ชินวงศ์
4. นายนเรศ  แสนสอาด
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดำทะมิด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนช้อย
3. เด็กหญิงณัตินี  เหลืองตันตระกูล
4. เด็กหญิงธนิชา  เพชรสอดรอด
5. เด็กหญิงบุปผา  หวานฉ่ำ
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  เทพพิทักษ์
7. เด็กหญิงพรรษา  ไชยทุม
8. เด็กหญิงภัทรพรรณ  แว่นตา
9. เด็กหญิงศศิประภา  เป็งสุธรรม
10. เด็กหญิงสุภาพร  ชายสีอ่อน
11. เด็กหญิงอนันตญา  แก้วตา
 
1. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
2. นางสิริลักษณ์  สิงหวัฒนศิริ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวญานิกา  ชื่นบาล
2. นางสาวณัฐฐา  กำแพงแก้ว
3. นางสาวธัญญรัตน์  จิตต์นิยม
4. นางสาวนิศารัตน์  มูสิกะชาติ
5. นางสาวปพิชญา  ภูษณะพงษ์
6. นางสาวสาธิดา  จงสกุลสวัสดี
7. นางสาวสุพิชชา  เห็นประเสริฐ
8. นางสาวไพลิน  ลิ้มประเสริฐ
 
1. ดร.ณรินทร์  ชำนาญดู
2. นางปณภัส  สนธิสว่าง
3. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
4. นางสาวชุติมนต์  รากจันทร์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงกรชกร  สุวรรณสุนทร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วตา
3. เด็กหญิงชฎาการณ์  รุ่งสว่าง
4. เด็กหญิงฑาสิชาวิชม์  ทาทอง
5. เด็กหญิงณชวรท  กาญจนสุธา
6. เด็กหญิงธารารัตน์  กระจ่างฉาย
7. เด็กหญิงนิจกานต์  นิธิภัทรารัตน์
8. เด็กหญิงนินทิกานต์  เอกสาร
9. เด็กหญิงปัตมาพร  สุทธิสุข
10. เด็กหญิงพิชยา  รักษ์ธนากุล
11. เด็กหญิงพิชามญชุ์  นพดารา
12. เด็กหญิงวรินทร  ทองมาก
13. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีทวี
14. เด็กหญิงสปัน  เจริญพร
15. เด็กหญิงสุพิดชา  ทองนุ่ม
16. เด็กหญิงเกสรา  บุตรน้ำเพ็ชร
 
1. นายคติ  หงษ์วิไล
2. นางวรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
3. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
4. นางสาวธัญวรัตน์  ชินวงศ์
5. นายนเรศ  แสนสอาด
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกลมชนก  พูลเจริญผล
2. นางสาวจงลักษณ์  ประยูรไทย
3. นางสาวจันจิรา  ทนเถื่อน
4. นางสาวฉัตรี  แย้มเลี้ยง
5. นางสาวชนิสรา  กลิ่นเกษร
6. นางสาวปาริฉัตร  บุญน้อม
7. นางสาวมีนา  สุขเจริญ
8. นางสาวยุวันดา  จันทร
9. นางสาวอรอุมา  ทองสุข
 
1. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
2. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายชยพล  อนุพัฒน์
2. นางสาวณัฐทริกา  เปียแก้ว
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  กำเนิดรัตน์
4. นาย็เฉลิมลาภ  เซี่ยงคิ้ว
 
1. นายสุริยะ  ภูฆัง
2. นายปรีชา  คงนะ
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิิตติพงษ์  พุกเฮง
2. เด็กชายชลิต  สมคิด
3. เด็กชายชลิต  สิทธิโชค
4. เด็กชายธนาคาร  กาญจนประกอบ
5. เด็กชายธนาธร  อินทรีย์
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตรีญาติ
7. เด็กชายวีรภัทร  เอกบุตร
8. เด็กชายศุภกร  สิงห์เรือง
 
1. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
2. นายอัครเดช  มีช้าง
3. นางศยามล  มีช้าง
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายจักรพันธ์ุ  บุญชัย
2. นายธนพนธ์  สะอาดเอี่ยม
3. นายพิสิษฐ์  สมสมัย
4. นายวรวุฒิ  เสือผู้
5. นายศิรวัจน์  เลี้ยงอำนวย
6. นายศุภวิชญ์  ฐิติชัยธนาเลิศ
 
1. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
2. นายอัครเดช  มีช้าง
3. นางศยามล  มีช้าง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองขาว
2. นางสาวสุนิตา  ตันทรัพย์
3. เด็กหญิงหทัยชนก  สุขสุทธิ
 
1. นางกานดา  ยศศักดิ์ศรี
2. นางสาวนุชนารถ  มีสุข
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวนิภาพร  ตาใส
2. นายพินิพันธ์  คำอินทร์
3. นางสาวเบญจวรรณ  อิ่มอก
 
1. นางลัดดา  มะม่วงชุม
2. นางสาวมณทิชา  แตงอ่อน
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชญานิน  ลาวัณย์รัตนากุล
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชินช่งจู
 
1. นางสาวชนกชนม์  มีน้อย
2. นางสาวรังสิมา  คูหามงคล
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชื่นชีวัน  เหลือคุ้ม
2. เด็กชายณัฐฏ์พล  เลาวัฒนารัศมี
 
1. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
2. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกพร  รวยพงศ์
2. นายภณโชติ  ประเสริฐสุข
 
1. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
2. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายชนปิติ  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีวิเชียร
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวณัฐณิชา  ทองรอด
2. นางสาวเกณิกา  จรัสมานะโชติ
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาลเพชร
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สินธุรส
 
1. นางสุปราณ๊  อุทยานวรรธนะ
2. นางสาวนิสากร  ล้อถาวร
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  สืบยิ้ม
2. เด็กหญิงอดิภา  หนูเจริญ
 
1. นายปริญญา  เหลืองแดง
2. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฐิสุภา  เดือนฉาย
2. เด็กหญิงหมิ่นเสียน  ฮั้ง
 
1. นางวีณา  นาคะพันธุ์
2. นางสาวภูชิดา  เซี่ยงฉิน
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 1. นายธนกร  เกิดฤทธิ์
2. นายอนุสรณ์  อภัย
 
1. นายเฉลิมพล  ภุมรินทร์
2. นางกนกวรรณ  บุพศิริ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายกฤศอนันต์  ชาญเชี่ยว
2. นายอำนาจ  งามตา
 
1. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์  ปิ่นเปี้ย
2. นางวีณา  นาคะพันธุ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายพนาดร  เพชรไทย
2. นายวิศรุต  ปิ่นธุรัตน์
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาววัชรี  ทรัพย์พุ่ม
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายณัชพล  นิลพันธ์
2. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  แสงโสด
3. เด็กชายพลวิชญ์  คงศิริ
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นายสมศักดิ์  ดอนไพรเณร
2. นางสาวอัฐภิญญา  จิตอ้าย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญธรรม
 
1. นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธ์
2. นายธงชัย  แปลกไธสง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นางสาวสุชาดา  วงศ์คเชนทร์
2. นายอนวัฒน์  เสนารักษ์
 
1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนวิชญ์  แซ่อึ๊ง
2. เด็กชายนรกร  วนิชกุลพิทักษ์
3. เด็กหญิงปุณยนุช  คงถาวร
 
1. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
2. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายปฏิพล  เสตะพันธ์
2. นายวสวัตต์  ล้อเธียรประทาน
3. นายเกิดพงศ์  เกิดมงคล
 
1. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์  ปิ่นเปี้ย
2. นายทรงศักดิ์  โพธิ์เอี่ยม
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. นางสาวจาฬุวรรณ  ภู่สุวรรณ
2. นางสาวณัฐนิชา  บ่อแก้ว
3. นางสาวเจนจิรา  รักการดี
 
1. นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธ์
2. นายฆเนศจ์  นามสุวรรณ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงธนพร  วิสารวงศ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  แสวงทรัพย์
3. เด็กหญิงอัยรฎา  คำแพร
 
1. นางดาราวรรณ  เอกพร
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นายนัฐพล  ดอกหญ้า
2. นายบริวัตร  กลัดกลุ้ม
3. นายสุรสิทธิ์  จุฬา
 
1. นายศุภเดช  พุ่มพยอม
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เซี่ยงฉิน
2. เด็กชายชนาธิป  พึ่งธรรมศักดา
3. เด็กชายธนกร  คำหอม
 
1. นายอนุรักษ์  ศรีไตรรัตน์
2. นายดำรงศิลป์  ทองเชื้อ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์   ธรรมดี
2. นางสาวบุญญารัตน์  ปลาทอง
3. นางสาวเกวลิน  ยิ้มทอง
 
1. นางสุรภา  เดชพงษ์
2. นางปราณี  บุญทวีบรรจง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงคณภรณ์  จันทิมา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขอเสริมกลาง
3. เด็กหญิงพจนรรถ  จงสัมฤทธิ์ผลดี
4. เด็กหญิงมัญชรี  วิเศษสิงห์
5. เด็กหญิงลักษมี  แพงป้อง
6. เด็กหญิงอภิรดา  ประยงค์ทรัพย์
 
1. นางศุภวรรณ  แย้มมา
2. นางพิณทิพย์  วิริยธรรมเจริญ
3. นางมาณี  ปรักมานนท์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวกัญณิฌา  พรจิดาศิล
2. นางสาวจุติมา  ประชาฉาย
3. นางสาววณิชยา  ประพันธ์
4. นางสาวศิริพร  สำราญวงษ์
5. นางสาวสิริธร  ขวัญอ่อน
6. นางสาวเบญญาภา  แสงจันทร์
 
1. นางศุภวรรณ  แย้มมา
2. นางพิณทิพย์  วิริยธรรมเจริญ
3. นางมาณี  ปรักมานนท์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิลปล้า
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  หลูเจริญ
3. เด็กหญิงสุนิสา  จิตวงศ์
 
1. นายสุนทร  ทองสุขใส
2. นางสาวสมใจ  อุ้มไกร
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญเยี่ยม
2. นายณัฐพร  มั่นแน่
3. นายสุทธินันท์  กูดอั้ว
 
1. นางมาณี  ปรักมานนท์
2. นางกิตติยา  วิริยะวีรวัฒน์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกันติชา  ธูปหอม
2. เด็กหญิงชลดา  บัวบาน
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีเจริญ
 
1. นายสุนทร  ทองสุขใส
2. นายสมบูรณ์  บุญกอง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวญาณีฉัตร  ภาคภูมิ
2. นางสาวดุษญา  เเซ่เอง
3. นางสาวอริศรา  หมวดเอ่น
 
1. นายสุนทร  ทองสุขใส
2. นายสมบูรณ์  บุญกอง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงชมฐิตา  ฮวดโสภา
2. เด็กหญิงอภิชญา  พิทักษ์ชื่น
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  บุดดี
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นางจินตนา  หนูอินทร์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นางสาวภัคจิรา  จีนาภักดิ์
2. นางสาวมธุรส  แก้วประดิษฐ์
3. นางสาวศุภณิกา  ประยูรมหิศร
 
1. นางสุดา  วงศ์ระพี
2. นางสาวรัตยา  รัฐถาวร
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนิกา  บุญช่วย
2. เด็กหญิงพัชนิดา  เซี่ยงเถ็น
3. เด็กหญิงลักษิกา  ขจรไพศาล
 
1. นางรัตยา  รัฐถาวร
2. นางสุดา  วงศ์ระพี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  มีณรงค์
2. นางสาวดวงประภา  นิลนวล
3. นางสาวอาภาภรณ์  อวยชัย
 
1. นางสาวมณฑลี  เพิ่มทรัพย์
2. นางสาวหทัยรัตน์  งิ้วงาม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิบุตร
2. เด็กหญิงธนัญญา  ว่องไวตระการ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ผมฟ้า
 
1. นางรุ่งนภา  ชิดชอบ
2. นายวิสุทธิ์  เจียมธโนปจัย
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายณัฐพงศ์  กือเย็น
2. นางสาวศกลวรรณ  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวเจนจิรา  นุชนิ่ม
 
1. นางบุญญพร  ท่านกเอี้ยง
2. นางสาวมารินทร์  จานแก้ว
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กากะนิก
2. เด็กหญิงณัฐชา  ราชมนตรี
3. เด็กหญิงปรีนาภา  เกษมโสตร
 
1. นางดวงพร  ใจรักษ์
2. นายอนุรักษ์  ศรีไตรรัตน์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1. นางสาวทิวา  แหวนแก้ว
2. นางสาวศิริวรรณ  สาลีอ่อน
3. นางสาวสุนิษา  -
 
1. นายพีระพงษ์  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวหทัยรัตน์  งิ้วงาม