รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายพิษณุ  อุปวรรณะ
2. เด็กชายสิทธิโชค  กันสืบสาย
 
1. นายเจษฎา  ศรีนวล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายจิรยุทธ์  จิตนิยม
2. นายบุญญาฤทธิ์  ฐากูรณรงค์ฤทธิ์
 
1. นายนกกูล  รักษี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พูลสำราญ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  พันธ์ุแสน
3. เด็กชายอนุรักษ์  กระแสโสม
4. เด็กชายอภินันท์  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์แจ่มใส
 
1. นางสาวนิจพิชา  ตันสุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธน  ศรีศักดิ์บางเตย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายคุณภัค  บวรพิพัฒน์วงศ์
2. นางสาวดวงกมล  บุญสุข
3. นางสาวธนภรณ์  นาคอ้น
4. นางสาวปัญจพร  สายอารุณ
5. นายพสิษฐ์พชรพล  ชาวเจริญ
 
1. นายเกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์
2. นางสาวอลิสา  ป่วนเดช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติธัช  ลิ่มมั่ง
2. เด็กหญิงธิติมา  พ่วงรอด
 
1. นางสาวณัฐการ  บุญรักษา
2. นางสาวจุฑาทิพ  สระทองพรม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวณิชชา  ภูวโชติธนกร
2. นายพิธพล  โพธิพิพิธ
 
1. นางสาวเอมอร  จันทร
2. นางจันทนา  ศรีบูจันดี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกนกจันทร์  แซ่ลี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายศิลป์ณภัทร์  กรธนสุขอรุณ
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงภัทร์ชรพร  ป้อมอรินทร์
 
1. นางสาววิภาภรณ์  มูลชมภู
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวยุพาพรรณ  กรมดี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรยุทธ์  แก้วสน
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ชมชื่น
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุษกร  ท้าววิบูรณ์
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเสาวภา  วรรณกสิกรรม
 
1. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงเมย์  ดี
2. เด็กหญิงแป้ง  -
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
2. นายทศพล  ภูวมาส
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ครุฑเพ็ชร
 
1. นางสาวจิราพร  ศานติกาญจน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาววรรณิภา   โพธิ์ชื่น
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  รักธรรม
2. เด็กหญิงนภสร  มาลา
3. เด็กหญิงพรนภา  พรานเจริญ
 
1. นายพีรพงศ์  ปลาสกุล
2. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  พิมพ์ทรัพย์
2. นายอภิรีกษ์  สมนาม
3. นายเศรษฐกิจ  ไทยสงเคราะห์
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
2. นายพีรพงศ์  ปลาสกุล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายธันยบูรณ์  กิมเขียว
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวบังภัย
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายกรฤทธิ์  โลห์
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายสุวธรรม  ยังยิ้ม
 
1. นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวศรันย์ลักษณ์  สุขอินทร์
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายมินธดา  เเซ่หว้า
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายยุทธพิชัย  พระคุณวิเศษ
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลัย  ทรงสกุล
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายดนัย  สุขใจ
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายกรฤทธิ์  โลห์
2. นายชัยนันย์  แสนสุข
3. นายชัยวัฒน์  แก้วมณี
4. นายณัฐ  มีสุข
5. เด็กชายธนพร  จันทรัตน์
6. นายธันยบูรณ์  กิมเขียว
7. นายประวิทย์  วรพุท
8. นายพรทวี  ม้วนอ้อม
9. นายสหภาพ  วันทอง
10. นายสุชาติ  สุวรรณประทีบ
11. นายอัครพล  โลห์
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
2. นายปรัชญา  จันทร์ประเสริฐ
3. นายพงษ์พัฒน์  คุ้มภัย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กชายกิจจา  ฟักแก้ว
2. เด็กชายกิตติภูมิ  เจนศิริรุ่งเรือง
3. เด็กชายภัทรพงษ์  อินทรโสภา
4. เด็กหญิงภัสรา  ดาปาน
 
1. นายอัฐพร  โพดพลัด
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายกิตติกร  เลียบขุนทด
2. นายจตุรา  ตั้งศิริเสถียร
3. นายชิษณุพงศ์  รุ่งสว่าง
4. นายณัฐวุฒิ  กอรักงาม
5. นายวีระชน  อึ๊งศิริรัตน์
 
1. นายสุทธิโชค  แกมไทย
2. นายบุญเลิศ  ทองหาร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติภูมิ  ปั้นหยัด
2. นายขจร  โพธิ์มหาโภช
3. นายคมสันต์  พุฒิเอก
4. นายชาญณรงค์  แก้วเขียว
5. นายชานนท์  เนียมสด
6. นางสาวฐิติชญา  หอมชื่น
7. นางสาวฐิติวรดา  หอมชื่น
8. เด็กชายฐิติเดช  อินทรักษ์
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจเถื่อน
10. นายณัฐพล  ตะพัง
11. เด็กชายธนกร  อึ้งเตชะกิจ
12. เด็กชายธนภัทร  จันทร์ทอง
13. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีพุมมา
14. นายธนวัฒน์  พรหมมา
15. เด็กหญิงนัทธมน  กลั่นบุศย์
16. เด็กหญิงนิจวรีย์  บัวน้อย
17. เด็กหญิงบุญสิตา  วิเศษสิงห์
18. เด็กชายปรมี  ปานคล้าย
19. นายปรเมนทร์  ดอนเจดีย์
20. นางสาวพนิดา  ตะพัง
21. นางสาวพันธ์กานต์  เหมือนคำ
22. นายภัฏศุภวิชญ์  พุ่มน้อย
23. เด็กชายภูดิท  คุณพันธ์
24. เด็กชายยุทธนา  มีนิลดี
25. เด็กหญิงรุจิรา  ปั้นหยัด
26. นางสาวรุจิรา  เฮงศิริ
27. เด็กชายวงศธร  ดีคล้าย
28. นายวรมัน  วงษ์แก้ว
29. นางสาววัชราภรณ์  งาช้าง
30. เด็กหญิงวันวิภา  ห้วยหงษ์ทอง
31. เด็กหญิงวิมลมณี  เกตุวงษ์
32. นายศุทธิวัชรพงษ์  สมจิต
33. เด็กหญิงสิรีธร  แดงละมูล
34. เด็กหญิงสุตาภัทร  รื่นดอนไพร
35. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระศาลิน
36. เด็กหญิงสุนิสา  แสงหิรัญ
37. เด็กหญิงสุภัสรา  นันทสังข์
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกชุน
39. นายเพชรรัตน์  รุ่งเรือง
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เนียมสด
 
1. นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน์
2. นายนฤดล  โพธิ์ทอง
3. นายชาตรี  ชะโลธร
4. นายวรพงษ์  สุขเจริญพร
5. นางสาวอรวรรณ  จินดานิล
6. นางสาวพจนา  ตะพัง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักนาม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  หลวงสงคราม
3. นางสาวกัลยารัตน์  โคดม
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์ดาว
5. เด็กหญิงชญาณี  รุ่งทิพย์เจริญ
6. นายชลวัตร  บุญมาก
7. นายชาญณรงค์  ประเทืองบุญ
8. นายชานนท์  อึกจอม
9. เด็กหญิงณัฐชยา  แม้นงาม
10. นายธงชัย  วงษ์อัยรา
11. เด็กชายธวัชชัย  นพคุณ
12. นายธีทัต  จุ่นอยู่
13. นางสาวนฤมนต์  สุวรรณเหล็ก
14. นายประกอบกิจ  คนชม
15. เด็กหญิงปิยธิดา  ปรางริน
16. นางสาวพรชนก  ลักษณะสร
17. เด็กหญิงพัชรี  อ่อนนิ่ม
18. นายภคพล  ขันเงิน
19. นางสาวภาสมินทร์  ธรรมชัย
20. เด็กหญิงรัตน์กมล  แก้วบุญเพิ่ม
21. นางสาวลลิดา  วงษ์ท่าเรือ
22. นายวรพจน์  โกวิทนิวัติสัย
23. เด็กหญิงวารุณี  อ้นเกตุ
24. เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์อัยรา
25. นายสราวุธ  ปุราทะเน
26. เด็กหญิงสายรุ้ง  ผ่องเกษม
27. นายสิทธิศักดิ์  เริงฤทธิ์
28. นางสาวสิริยากร  วอนเพียร
29. นางสาวสุนันทา  สมบูรณ์
30. นายสุภัทร  ธรรมประกอบ
31. นายอนันต์พงษ์  รอดยิ้ม
32. นางสาวอรสา  จงสวัสดิ์
33. เด็กหญิงเบญจพร  พวงเงิน
34. นางสาวเบญญทิพย์  อายุยงค์
35. เด็กหญิงเพชรรุ่ง  บุญตัน
36. เด็กหญิงเฟร์ลดา  นาสวน
37. เด็กหญิงเยี่ยมเดือน  ประสงค์สุข
38. นายเสวก  ศรีรักษา
39. เด็กหญิงไพลิน  เอกปัชชา
40. นางสาวไหมฟ้า  จันทร์ต่าย
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
2. นายชัยรัชต์  ชูขาติ
3. นางกฤษณา  อารีย์ชน
4. นายพีรพงศ์  ปลาสกุล
5. นางนุชนารถ  สอนสง
6. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
7. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
8. นายศิลป์พิสุทธิ์  พันชะวะนัด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายพรชัย  ธรรมมา
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายชินกร  เดชธนู
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวี  ชาวนาดอน
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  ทำนิยม
 
1. นายยุทธนา  ศรีสนิท
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  ชัยวงษ์
 
1. นายนพดล  คเชนทร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายศุภชัย   แจ่มวงษ์
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์ดาว
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  จันทร์บูรณ์
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  มณีดิษฐ์
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  รอดอาวุธ
 
1. นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวเบญญทิพย์  อายุยงค์
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายชวน  คมขำ
 
1. นายไพฑูรย์  วิเศษสิงห์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ป้อมอรินทร์
 
1. นายเจษฎา  พูลสุวรรณ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวอารียา  อ่องศรี
 
1. นายสุทธิโชค  แกมไทย
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกนก  ลิขิตธนานันท์
2. เด็กหญิงกัลยาณี  วันดี
3. เด็กชายฐิติพงศ์  ผลเรืองวิไลแสง
4. เด็กชายนพพดล  ซิ่วเกษร
5. เด็กหญิงภรกนก  ลิขิตธนานันท์
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  สิรวิกัย
7. เด็กชายวงศกร  กลิ่นถือศิลป์
8. เด็กชายสุริยวงค์  ตัวมูล
9. เด็กชายฮิเดโตชิ  โซเมย่า
10. เด็กหญิงเมขลา  ส่งบุญ
 
1. นางสาวอรทัย  ว่องแก้ว
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวจันทกานต์  พิมพิรัตน์
2. นางสาวชนิดา  คุณธรณ์
3. นายณฐพงศ์  พานทอง
4. นางสาวพนิดา  แย้มพวง
5. นางสาวภาวิณี  พูลประสม
6. นางสาวศรีวัชรินทร์  เหลาโชติ
7. นายสรัญ  เอี่ยวประเสริฐ
8. นายสหภาพ  เหลืองวิไล
9. นายอนุวัฒน์  มุราชวงษ์
10. นายอริย์ธัช  ติเยาว์
 
1. นางสาวอรทัย  ว่องแก้ว
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชินนอก
2. เด็กหญิงกันณิกา  สมหวัง
3. เด็กหญิงกันยาพร  สุกดี
4. เด็กหญิงจินตนา  ฉายราศรี
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขจิตสุวรรณ
6. เด็กหญิงศิริพร  สีกำ่
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมเนียมดี
8. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่เอี้ยว
9. เด็กหญิงสุทธฺิภัทร  เวชไวกิจ
10. เด็กหญิงอภิญญา  สามา
11. เด็กหญิงอรยา  จันทร์ถี
 
1. นางสาวอัญชลี  กะการดี
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ผิวงาม
2. นางสาวจันทกานต์  พิมพิรัตน์
3. นางสาวพนิดา  แย้มพวง
4. นางสาวภาวิณี  ทูลประสม
5. นางสาวศรีวัชรินทร์  เหลาโชติ
6. นางสาวอุ้มบุญ  ทายา
 
1. นางสาวอรทัย  ว่องแก้ว
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกรณิการ์  ชุมวรฐายี
2. นางสาวณัฐริน  จันทร์ศรี
3. นางสาวธัญรดา  แก้วอ่วม
4. นางสาวนารีรัตน์  นิลวรรณา
5. นางสาวภัทรียา  นุชยิ้มย่อง
6. นางสาวศิรินภา  โชคกุญชร
7. นางสาวอรปรีญา  แพงป้อม
8. นางสาวอัยการ  แว่นทอง
9. นางสาวเปรมวิไล  ธรรมโยธา
 
1. นางกฤษณา  อารีย์ชน
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครองนาม
2. นายรุ่งโรจน์  พงศ์พัฒนการ
3. นางสาววิไลลักษณ์  บางแก้ว
4. นางสาวศรันย์ลักษณ์  สุขอินทร์
5. นางสาวศศิกานต์  บุญแก้ว
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.43 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์  ศรีดาว
2. เด็กชายธีรภัทร  แอวงษ์
3. เด็กชายนันทชัย  ภุมรินทร์
4. เด็กชายนิมิต  เชื้อหนองปลง
5. เด็กชายนิรวิทย์  พรมพ่วง
6. เด็กชายพงศกร  ศรีเหรา
7. เด็กชายวรวิบูล  นาคเขียน
8. เด็กชายอิทธิพล  จงศุภวิศาลกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา
2. ว่าที่ร้อยตรีกมล  นิลโรจน์
3. นายเกษม  ธีรสุนทรานันท์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 64.7 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. นายกอบชัย  ฉิมเพชร
2. นายกัณตพล  จันทร์ชาวใต้
3. นายจตุพร  เซี่ยงหลิว
4. นายธนวันต์  สมศรี
5. นายนนทิพัฒน์  มณีนิล
6. นายผดุงศักดิ์  ทองปุก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมล  นิลโรจน์
2. นายธามชัยพัฒน์  ชูสิน
3. นายเกษม  ธีรสุนทรานันท์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรพร  สาผาย
2. เด็กหญิงดุจดาว  อนุกูล
3. เด็กหญิงเปิล  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางรุ่งนภา  ฤทธิ์ทวี
2. นางสาวศิริกาญจน์  การตรง
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวสุกัญญา  -
2. นางสาวสุภัตรา  สังขปัญญา
3. นายอกัณห์  หลอยกร
 
1. นางผ่องศรี  เรืองรอง
2. นางสาวิตรี  วงษ์ปัญญา
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  เพ็งสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทัศนภิญโญ
 
1. นางหงษ์หยก  ปลาตะเพียนทอง
2. นายวัฒนา  ปลาตะเพียนทอง
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายธัชภูมิ  เจษฎาภูริ
2. เด็กชายธีระภัทร  คำดี
 
1. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธงศิริชัย  คล้ายคลึง
2. นายวรวิทย์  เจิมจรุง
 
1. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  สอนสง
2. เด็กชายศุภโชค  เชี่ยวชาญ
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นางสาวนุจรินทร์  เกียรติอมรเวช
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวมินตรา  คงสิน
2. นางสาวอันนาวรรณ  เวชสวรรค์
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นายณัฏฐชัย  ประสูตรนาวิน
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายพงศกร  ขาวเอี่ยม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  น้ำใจสุข
 
1. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ไพรหิรัญ
2. เด็กหญิงนิพาพร  เพ็ชระ
 
1. นางนันทนา   วิราศรี
2. นางสาวนุจรินทร์  เกียรติอมรเวช
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัศรา  แก้วสน
2. เด็กหญิงแองเจลลา  โซลานาวิลลาโลบอส
 
1. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  ตันติสุปรีย์
2. นางสาวพรนัชชา  รู้การ
 
1. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวนวกฏชมนฑ์  พัฒนเจริญสกุล
2. นางสาวพรพิมล  ตะโพนทอง
 
1. นางจิรภา   ศรีนวล
2. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวรัตน์ฐากุล  แสงมาลา
2. นางสาวศิริรัตน์  ใจจริงแท้
 
1. นางสาวมนสิชา  เปล่งเจริญศิริชัย
2. นางสาวธนัญญา  ปัญญาบุญ
 
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักนาม
2. เด็กชายชยานันท์  ชนประเสริฐ
3. เด็กหญิงอทิตยา  ใจแก้ว
 
1. นายเกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  ขันธ์ทอง
2. นางสาวประภาวดี  โตเอี่ยม
3. นางสาวอธิติยา  นางจุ่น
 
1. นางจิรภา   ศรีนวล
2. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายปารณัท  แตงโสภา
2. นายภควัฒน์  บุญวัย
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นายณัฏฐชัย  ประสูตรนาวิน
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายธวัชชัย  วิหก
2. นายปวริศร์  ภุมรินทร์
3. นายสิทธิโชค  ปรึกษาทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นายชาตรี  ชะโลธร
 
73 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายตะวัน  ศรีมันตะ
2. นายสิทธิศักดิ์  เพ็งน้อย
3. นางสาวสุนัฐวรรณ  ใจอยู่
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นางสาวกรรณิการ์  กล้าสืบการ
 
74 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปนัดดา  หมื่นอาจ
2. นางสาววิไลวรรณ  ชำนาญกำหนด
3. นายเอกชัย  ท้าวเครือ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นางสาวเฉลิมศรี  โป่งรักษ์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายณรงค์  ชิ้วเอ้
2. เด็กชายธนาวิทย์  ทองพึ่งตน
3. เด็กชายราชัน  ถ้ำทอง
 
1. นางลักษิกา  เเพทย์วงษ์
2. นายถาวร  กราบขุนทด
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายจิรายุ  ทองนุ่ม
2. นายฐาปกรณ์  เสือผู้
3. นายวิศรุต  ชงกุล
 
1. นางมาลา  แซ่ปัง
2. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายจิรวุฒิ  ชาวจีน
2. เด็กชายวีรพล  ช้างลอย
3. เด็กชายโสภณ  ศักดิ์สังวร
 
1. นางลักษิกา  เเพทย์วงษ์
2. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐพร  คำวงษ์
2. นางสาวทาริกา  เชื้อทอง
3. นางสาวพระสร  สุวรรณมิสระ
 
1. นางมาลา  แซ่ปัง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยชนะ  น้ำใจสุข
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  หม่อมแดง
3. เด็กหญิงปณิตา  สมตัว
4. เด็กหญิงพวงชมพู  อินทรหัส
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ป้อมอรินทร์
6. เด็กหญิงไพลิน  สุนทร
 
1. นางอภิญญา   เชียงทอง
2. นางเสาวนีย์  คูณทา
3. นายอดุลย์  เชียงทอง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกกร  เซี่ยงหลิว
2. นางสาวกฤษณี  สัมมาทิฎฐิ
3. นางสาวจริยา  ลิ่มมั่ง
4. นางสาวจีราพัฒน์  คำพร้อม
5. นางสาวภานุมาศ  จินดาวงษ์
6. นายเสกสรรค์  แซ่เตียว
 
1. นางมาลา  แซ่ปัง
2. นางสาวสุนันท์  จารุกรุณา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  มาสา
2. เด็กหญิงณัฐกมล  หลักเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเทียน
 
1. นางสาวจุฑาพร  เอมสะอาด
2. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิรัชญา  พรหมชนะ
2. นางสาวสุพรรษา  แฝงเพ็ชร
3. นายอรรถชาติ  ทองนุ่ม
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นายวงศกร  คล้ายแดง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปฐมพร  วงษ์น้อย
2. เด็กชายพีระเดช  แจ้งกิจ
3. เด็กหญิงเพชรา  ศรีทอง
 
1. นายชาญชัย  นราแก้ว
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวณัฐวัฒน์  วิหคโต
2. นายสมชาย  สังขสุวรรณ
3. นางสาวสมหญิง  เย็นสายธาร
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ประชากูล
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. เด็กหญิงศศลักษณ์  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขำเจริญ
3. นายเจษฎา  พูลเกษม
 
1. นางสาวปัณน์ญะพัทธ์  ชินวัฒนกาญจน์
2. นางสำเริง  วงษ์จันทร์ดี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  นกจันทร์
2. นายทรงพล  พุททา
3. นางสาวพัชรี  ท่าฉลาด
 
1. นางปัณน์ญะพัทธ์  ชินวัฒนกาญจน์
2. นางสาวชวนพิศ  ผ่องศิริ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ม่วงแดง
2. เด็กหญิงฐิติมา  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ภุมรินทร์
 
1. นางนิรมล  คล้ายแดง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวศินีณัฐ  ประทีปทอง
2. นางสาวสุทธิชา  เกตคำ
3. นางสาวเข็มเพชร  ประพล
 
1. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
2. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกณภัทร  นโคทรไกรศรี
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาศเฮง
3. เด็กหญิงสรัญญา   บุญช่วย
 
1. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
2. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกลม  ศรีจันทร์รัตน์
2. นางสาวณัฐณิชา  แก้วใสย์
3. นางสาวภัทรศยา  สกุลรักษาทรัพย์
 
1. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
2. นางปราณี  เทพเทียน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพจนีย์  เภาจี๋
2. เด็กหญิงพรภนัส  จันทร์สุนทร
3. เด็กหญิงศศิประภา  อินทรักษา
 
1. นางนิรมล  คล้ายแดง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวมาลัย  -
2. นางสาวศศิวิมล  นาคนาคา
3. เด็กชายเมธา  ลำใยนิยม
 
1. นางสาวพรพิศ  ชนะดวงใจ
2. นางพรสวรรค์   วิษณุวงศ์
 
93 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุณหะจิรังรักษ์
2. เด็กชายอัฑฒ์ชณัฏฐ์  เตชาธนสมบูรณ์
 
1. นางสาวชิดชนก  วันดี
2. นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์