รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายฉาย  ไม่ปรากฏนามสกุล
2. เด็กชายอานันท์  แสนสุข
 
1. นายอาทิตย์  หมื่นคิด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายขาว  ไม่ปรากฏนามสกุล
2. เด็กชายสรรเสริญ  ดอกไม้แย้ม
 
1. นายอาทิตย์  หมื่นคิด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  ห้าวหาญ
2. นายนที  ปานอุทัย
3. นางสาวภัทราภรณ์  บู่ทอง
4. นายมนัญชัย  ห้าวหาญ
5. นางสาวมินฑิตา  ชาติพุก
 
1. นายอนุวัฒน์  กองจำปา
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  ธีรนพรัตน์
2. เด็กชายตี๋  -
 
1. นางสาวสาวิตรี  ทองผาสีงาม
2. นางสาวมณฑิรา  ทองผาภูมิปฐวี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวจินตรัตน์  ปาสาเลา
2. นายพงษ์สุวิทย์  สิทธิสาร
 
1. นางลำยอง  เหง้าแก้ว
2. นางสาวเพ็ญจันทร์  อุดมทรัพย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายณัฎฐพล  ครองพื้นพิมาน
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวพาณิชย์  รูปโฉม
 
1. นายเรวัต  ยุทโท
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นายนนทวัฒน์  แย้มคำ
 
1. นางอารยา  มีทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวเซอลีพอ  -
 
1. นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีใส
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายแอทิกอ  -
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงณิรชา  แต้มสีคาม
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวล่าตาคือ  -
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงดาว  -
2. เด็กหญิงเสาวรีย์  กระสานติ์ขุนเขา
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
2. นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายสนธยา  -
 
1. นายเรวัต  ยุทโท
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายยอง  คำมงคล
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายธนันศักดิ์  ลางษี
2. เด็กชายศุภชัย  คำไพ
3. เด็กชายไป  -
 
1. นายประยูร  โสเก่าข่า
2. นายนราศักดิ์  นรากร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวปิยะธิดา  ชงกุล
2. นายสรธร  อาตกวด
3. นางสาวสุริวรรณ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
2. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายสุธีกานต์  หัวใจเพชร
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายศุภกร  ทิมทอง
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายศุภกร  ทิมทอง
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายธนกฤต  คุณากรดุษิต
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายปิยพล  ศิลปรุ
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายวรายุ  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงวริษา  ถิ่นสำราญ
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายกณวัฒน์  ศรีวงษ์พุก
2. เด็กชายกิตติพงษ์  วัลลา
3. เด็กชายณัฐพล  ภูโคกยาง
4. เด็กชายธนกร  ปิ่นปลื้มจิตต์
5. เด็กชายธนกฤต  คุณากรดุษิต
6. เด็กชายปิยราช  บุญช่วย
7. เด็กชายพงษ์เพชร  ชาติเผือก
8. เด็กชายศุภกร  ทิมทอง
9. เด็กชายสุธีกานต์  หัวใจเพชร
10. เด็กชายอภิชาติ  บุญเชิด
11. นางสาวไพรินทร์  เพชรพูนผล
 
1. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
2. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
3. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายชัยธวัช  รักชาติ
2. นางสาวดาราวรรณ  บุญคุ้ม
3. นายบวร  ดวงเดือน
4. นายศิริพล  จำปีเรือง
5. นายอดิศักดิ์  วังเย็น
 
1. นายสัญญา  ศรีพิพัฒน์
2. นายเรวัต  ยุทโท
3. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กชายพิจักร  แซ่เตียว
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายวรายุทธ์  พันธ์พงศ์
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญประสิทธิ์
 
1. นายชัชฤทธิ์  พุทธวงส์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวดนวงษ์  ประสาททอง
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายภาณุรากร  กุดวิเทศ
 
1. นายอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายวรรณภูมิ  ธนศักดิ์ศิริ
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวประภาพร  คล้ายเพชร
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาววลัยลักษณ์  กระโทงกลาง
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  แก้วเนตร
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นายศรายุทธ  เกตุสุขศิริ
 
1. นายมนต์ตรี  ขันทองคำ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงชนิตา  ผสมดี
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาววาสนา  เตชะเจริญสุขจิระ
 
1. นายอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายโกโก้  -
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายสุขเกษม  ถิ่นยั่งยืน
 
1. นายอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงชลชบา  -
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวเกวลิน  สุขอร่าม
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สังขเรืองรุ้ง
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ทองล้ม
3. เด็กหญิงนฤมล  มากวงษ์
4. เด็กหญิงปิยะมาศ  แก้วจันทร์
5. เด็กชายพงศกร  เสตะพันธ์
6. เด็กหญิงพรทิพย์  สง่างาม
7. เด็กหญิงรังสิมา  -
8. เด็กหญิงรุจิรา  เก่งไพรวัลย์
9. เด็กชายวิษณุ  สุขศาสตร์
10. เด็กชายเจริญศักดิ์  สุวรรณพัฒนบุญ
 
1. นางสาวเพชรชมพู  อินทปัทม์
2. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
3. นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายชัชวาล  คำพิระ
2. นางสาวชู  ไม่มีนามสกุล
3. นางสาวพัชรี  ประวรรณกร
4. นายมงคล  วงศ์ตา
5. นายวง  เกษร
6. นายสมศักดิ์  สระทองเทียน
7. นางสาวสิริลักษณ์  พิมสา
8. นางสาวอินทิรา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางศิรินารถ  เหลืองสด
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงชัญญา  แก้วเกื้อ
2. เด็กหญิงณัญธพร  มีไผ่ขอ
3. เด็กหญิงดวงกมลชนก  แสงพรมทิพย์
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ราชไชยา
5. เด็กหญิงภัณฑิลา  รักษ์วงษ์
6. เด็กหญิงสุทธินี  วงศ์อาชา
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
2. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
3. นายภูวนารถ  ศรีจันดี
4. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกัญญารัตน์  อนุทูล
2. นางสาวจตุภรณ์  แอบท้องไทร
3. นางสาวญาณิศา  ดำเนินกิจการ
4. นางสาวธารธิดา  จิตรวรศักดิ์
5. นางสาวมนฑกานต์  เดชไพรพนา
6. นางสาวรสรินทร์  เจริญรัตนมิตร
7. นางสาวลลินรัตน์  ผมงาม
8. นางสาวสุวัจณา  สุบรรพวงศ์
9. นางสาวอมรรัตน์  สุทธิประสิทธิ์
10. นางสาวโศจิรัตน์  นาเครือ
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
2. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
3. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
4. นายภูวนารถ  ศรีจันดี
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วหนองโพธิ์
2. เด็กหญิงดวงพร  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เหล่ากลม
4. เด็กหญิงพงษ์  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  โตใหญ่
6. เด็กหญิงรัตนากร  รักวงษ์
7. เด็กหญิงวิภา  -
8. เด็กหญิงอมลธีรา  ชัยรักษ์วงศา
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  พันธ์ธีรศรี
2. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
3. นายเรวัต  ยุทโท
4. นายสัญญา  ศรีพิพัฒน์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเลิศ
2. เด็กชายติณณภพ  ศรีนวล
3. เด็กหญิงวศินี  รวดเร็วการณ์
4. เด็กหญิงสุนชนาภรณ์  คงเวียง
5. เด็กหญิงเมธาพร  บัวงาม
 
1. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
2. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายกะปอทู  -
2. เด็กชายนิมิตร  -
3. เด็กชายสิน  -
4. เด็กชายสุพจน์  -
5. เด็กชายอาทิตย์  ศิริพันธ์
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  -
7. เด็กชายเล็ก  -
8. เด็กชายโชคชัย  -
 
1. นายอานนท์  สุทน
2. นายพิพัฒน์  ศรีเมฆ
3. นายชาญณรงค์  เจริญกุล
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายนิวัฒน์  โชติธนันชพร
2. นายฝน  ไม่มีนามสกุล
3. นายมนศักดิ์  ไม่มีนามสกุล
4. นายวันชนะ  ฉอ้อนลำ
5. นายสุรเดช  บุญพา
6. นายสุวัจชัย  ศรีจันทร์
 
1. นางอนุกูล  เวชไวกิจ
2. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์   วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   วิสุทธิ์วรกานต์
3. เด็กหญิงพนิดา   บูชา
 
1. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
2. นางสาวยุพดี  ยาขันทิพย์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายนที  ปานอุทัย
2. นางสาวสมิตา  เรือนงาม
3. นางสาวเบญจรัตน์  ก้อนทองคำ
 
1. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
2. นางสาวยุพดี  ยาขันทิพย์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายทรงภพ  สังขเรืองรอง
2. เด็กชายน้องตาล  -
 
1. นายพงศธร  การกสิขวิธี
2. นางสาวศิริพร   สามบุญศรี
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กชายณฐพฤทธ์  ได้รูป
2. เด็กหญิงดาว  -
 
1. นายเอกพันธ์  กาฬภักดี
2. นายปรีชา  พึ่งเจียม
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  บ่อบัวทอง
2. นายเจษฏา  นาคะมา
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายปรัชญากร  อินทร์วัน
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์สูตร์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิมโพธิ์
 
1. นางสาวนันทพร  มุขวัฒน์
2. นางสาวนันทวัน   เอรวัล
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์    จิตรัตน์
2. เด็กชายสุริยา   วิชาล้ำ
 
1. นายจรัญ   มูลจันทร์
2. นางสาวศิิริพร  สามบุญศรี
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสายชล  ภูเงิน
2. เด็กหญิงสุธิตา  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  ชนะรัตน์
2. นางสาวสุจินดา  มณีจินดา
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายจงชัย  ไทรสังขเชวงพร
2. นายสมทิตย์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวารินทร์  ทองผามณีรัตน์
2. นายเอกวัตร  สุขเสงี่ยม
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายจักรกฤษณ์  เกี้ยวกระโทก
2. นายสมชาย  -
 
1. นายวารินทร์  ทองผามณีรัตน์
2. นายเอกวัตร  สุขเสงี่ยม
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายธนวันต์   สุริยาแสงศรี
2. นางสาวเสาร์ทิพย์  เก่งท่องไพร
 
1. นายปรีชา  พึ่งเจียม
2. นายเอกพันธ์  กาฬภักดี
 
63 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายญาณภัทร  สร้อยสำราญ
3. เด็กหญิงพจนีย์  ขจรกิจดุษฎี
 
1. นางสาวพรพรรณ  ผาสุวรรณ
2. นายปรีชา  พึ่งเจียม
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายวศิน  สะอาด
2. นางสาวสุธาลิณี  ศรีเอี่ยม
 
1. นายภัทรพล  บุตรโคษา
2. นายวาที  เจียงผา
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายจาตุรงค์  โพธิ์คำ
2. เด็กชายชัชวาลย์  พันธ์หุ่น
3. เด็กชายภัทรภณ  ศรีจา
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายธาริน  เนียมทอง
2. นายธีรภัทร  ชดเจริญ
3. นายอนิรุทธิ์  บุตรอุดม
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจรื่น
2. เด็กชายยอดชาย  ไม่ปรากฏนามสกุล
3. เด็กชายสาละวิน  ไม่ปรากฏนามสกุล
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นายกฤษณ์  ยังดี
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายนันทภพ  อิ่มพลับ
2. นายนิติพงษ์  บุญพรม
3. นายสมพงศ์  นาคสัมพันธ์
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นายกฤษณ์  ยังดี
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายจีรวัช  ผิวกล่ำ
2. เด็กชายดวงกมล  ใบคำ
3. เด็กชายรหัสชัย  สังขฤดี
 
1. นางสาวศิริพร   สามบุญศรี
2. นางธวัลย์ลักษณ์  กาญจนบุตร
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 73.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นางสาวบัณฑิตา  -
2. นายประทีป  ทับเงาะ
3. นายสารชัย  ทองผาโคทร
 
1. นางศิรินทิพย์  วรรณทอง
2. นางกมนทรรศน์  จันทร์ชุ่ม
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงปานสุข  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงฝน  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายรักษ์  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายวันชัย  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงสาย  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กหญิงเอ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุทิตา  ชมเชย
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  เส้งเอียด
2. เด็กหญิงวนิดา  รอดรักษาทรัพย์
3. เด็กชายสหรัฐ  ภู่ขาว
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นายกฤษณ์  ยังดี
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายธรรมนูญ  พลราชม
2. นายนนทวัฒน์  กิจพฤกษ์
3. นายพชร  โพธิ์ทอง
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นายกฤษณ์  ยังดี
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ผาภูมิพฤกษา
2. เด็กหญิงอธิตติยา  ก้อนทอง
3. เด็กหญิงอาเนาะ  -
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
2. นางสาวพัชรินทร์  บุญผ่อง
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวนุสรา  พุ่มเมร
2. นางสาวพิจิตรา  ศรีสุนทร
3. นางสาวศิรภัสสร  ไทยดำรงค์
 
1. นางสาวปรารถนา  คงคา
2. นางสาววราภรณ์  ทองทับทิม
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกาญจนี  ทองสุข
2. เด็กหญิงพันวรรษา  นักสำรวจ
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  แก้วเนตร
 
1. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
2. นายเอกชัย  ตันสุวรรณ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงนนท์  -
2. เด็กหญิงปรียานุช  -
3. เด็กหญิงพิกุล  -
 
1. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
2. นางสาวสุทิตา  ชมเชย
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายศิริพงษ์  ช่างฉาย
2. นางสาวสุพรรษา  ฤกษ์สว่าง
3. นางสาวเยาวลักษณ์  แก้วมูล
 
1. นางสาวสุทิตา  ชมเชย
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรยัด
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุตรยดี
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริโท
 
1. นางกาญจนา  ยศตระกูล
2. นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวชลณิชา  ปานอินทร์
2. นางสาววิภาพร  ปุริมะ
3. นางสาววิภาวี  นึ่งแตง
 
1. นางกาญจนา  ยศตระกูล
2. นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทราวดี  แย้มอาษา
2. เด็กชายศุภฤกษ์  บุญสว่าง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หุงขุนทด
 
1. นางกาญจนา  ยศตระกูล
2. นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นางสาวกิ่งแก้ว  สังข์สรรค์
2. นางสาวธันยพร  กอกกระโทก
3. นางสาวสุภิญญา  ศรีชัย
 
1. นางสาวเพลินพิศ  มะลิทอง
2. นางละดาวัลย์  วางที