รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาญจนบุรี 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพิพัฒน์  กลิ่นพุฒซ้อน
2. เด็กชายสิทธิโชค  สิริบวรสิทธา
 
1. นางสาวอภิญญา  ใจชื้น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายธนทรัพย์  เซี่ยงหลิว
2. เด็กชายระพีพันธ์  ฟักสุวรรณ์
 
1. นายศุภกร  ไชยยุทธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤตพร  กลัดตลาด
2. นายธีรศักดิ์  ชาวตะก้อง
3. นางสาวปาลิตา  สืบเรือง
4. นางสาวรัตติรส  อินทรง
5. นางสาวอรณิชา  จันทร์หอม
 
1. นายภาณุพงศ์  ม่วงเขียว
2. นายกิตติศักดิ์  ลักษณะฉิมพลี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายธเนศพล  ใสกระจ่าง
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  น้อยพันธุ์
 
1. นายพงษ์พัฒน์  แซ่ฉั่ว
2. นางสาวชีวรัตน์  อิ่มใจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวปณิดา  ยุทธ์ธนสาโรช
2. นายหฤษธิ์  บ้านกลางดิลก
 
1. นางประเสริฐ  เมืองอู่
2. นายสุปิติ  พิณสุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนวาริน
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจิรนันทร์  พิเศษกุญชร
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงอารีย์  แสนศาสตรา
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์วิทยากุล
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชินวัตร  แช่มชื่น
 
1. นายประสาร  ใจจง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายนฤเบศร์  ม่วงเดิม
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายสุริยา  งามยิ่ง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายธนพล  ฉิมทอง
 
1. นางวาสนา  ศรีคำอ้าย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงธัญยาพร  ตรวจมรรคา
2. เด็กหญิงสุรี  ศรีดี
 
1. นางพรสวรรค์  ภู่ศรีพันธ์
2. นายมณเฑียร  ภู่ศรีพันธ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงหงษ์  ลำไยรุ่งเรือง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายสะสมทรัพย์  รัฐโรจน์
 
1. นายถาวร  สุขนา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายชัยณรงค์  หีบแสน
2. เด็กชายธิติ  บุญตัน
3. เด็กชายศราวุธ  บัวศรีใส
 
1. นายถาวร  สุขนา
2. นายปริญญา  บุญเกิด
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายณัฐวุฒิ  ตันติกุลไพบูลย์
2. นายปิยะพงษ์  สามสาย
3. นายภูวนัย  เดชะ
 
1. นายถาวร  สุขนา
2. นายปริญญา  บุญเกิด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายยุทธพงษ์  สุกรีวนัฎ
 
1. นางสาวสุรัชญา  นิชเปี่ยม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงนฤมล  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นายพงษ์สรวง  ศรีโมรา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เนตรนิยม
 
1. นายสราวุธ  ชวาลตันพิพัทธ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นายสุริยา  สุขรื่น
 
1. นายชาคริส  มาตรสุริวงษ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงตรีฐกาญ  แก้วพริ้ง
 
1. นางสาวพิชญ์ชุดา  นาควัชระ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวปวีณา  นักจะเฆ่
 
1. นายสราวุธ  ชวาลตันพิพัทธ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายณัฐกิตติ์  กะมะราช
 
1. นายประสิทธิ์   เฉยศรีเพ็ชร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สุขเกษม
 
1. นายสมภพ  โพธิ์ล้อม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นางสาวตวงทอง  จันทร์สมโภชทวี
 
1. นายโกวิทย์  มีเย็น
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายฉัตรมงคล  เสียงเจริญ
 
1. นายสราวุธ  ชวาลตันพิพัทธ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุภิสรา  แตงนวลจันทร์
 
1. นายธนกฤต  น่วมจาด
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธนัชชา  โพธิ์ด้วง
 
1. นายธนกฤต  น่วมจาด
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐกร  รุ่งเรือง
 
1. นายชาคริส  มาตรสุริวงษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นายนพรัตน์  เมืองพันธ์
 
1. นายสราวุธ  ชวาลตันพิพัทธ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สะสม
 
1. นายประสิทธิ์   เฉยศรีเพ็ชร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เฉียงรัมย์
 
1. นายชาคริส  มาตรสุริวงษ์
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชัชชัย  แก้วเณร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เขียวหวาน
3. เด็กชายธีรวัตร  ขวัญเพิ่มพร
4. เด็กหญิงนฤมล  เรือนแก้ว
5. เด็กชายพรชัย  ชมจันทร์
6. เด็กชายวรกิจ  หอมกลิ่น
7. เด็กหญิงวิภา  เพชร์รัตน์
8. เด็กชายศักดา  พุ่มพันธ์วงศ์
9. เด็กหญิงสุณี  ศรีบุญรอด
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงอินทร์
 
1. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
2. นายชาคริส  มาตรสุริวงษ์
3. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกานดา  เหมือนเขียว
2. นายทนงเดช  สุวรรณ๊
3. นายปัญญา  จันสุภา
4. นางสาวพิพัฒษดา  บุญรักษา
5. นางสาวพิมกันยา  แก้วลาย
6. นางสาวสริญญา  สโรบล
7. นายสหรัฐ  รุ่งเรือง
8. นางสาวสุนิษา  สืบเรือง
9. นายอภิชาติ  -
10. นายอัษฎา  พุทธเจริญ
 
1. นายปกรณ์  แจ้งประจักษ์
2. นางสาวพิชญ์ชุดา  นาควัชระ
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงกัลยา  สุกานนท์
2. เด็กหญิงดวงกมล  สุดแก้ว
3. เด็กหญิงธรรณพร  หลำเล็ก
4. เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์ทองคำ
5. เด็กหญิงรัตนากร  เพชรเเอง
6. เด็กหญิงศศิธร  ศรีทองอินทร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณฟัก
2. นางสาวดวงกมล  ศิลปนารายณ์
3. นางสาวรุ่งทิวา  สุขมาก
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. นางสาวฐิติกา  มะลิคง
2. นายบุญศักดิ์  ท้าวโกษา
3. นายพงศ์พัทธ์  หริ่มฉ่ำ
4. เด็กชายพิชเยศ  แป้นเขียว
5. นายอนิรุธ  สว่างศรี
 
1. นางสาวดวงรัตน์  รัตนพงษ์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  แผนสมบุญ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายคุณานนท์  แจ้งจำรัส
2. เด็กชายดง  -
3. เด็กชายทศพล  ขุนพรหม
4. เด็กชายนิติวัฒน์  กุสุมาลย์
5. เด็กชายวาทิน  วงษ์น้อย
6. เด็กชายวิโรจน์  แซ่ม้า
7. เด็กชายสุรเดช  ถิ่นเขาเหล็ก
8. เด็กชายไชยวุฒิ  สารทอง
 
1. นายยงยุทธ  สงพะโยม
2. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
3. นายชวลิต  ลำใยรุ่งเรือง
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายธนกร  หลักเพชร
3. เด็กชายวีระพันธ์  วิหารธรรมเม
4. เด็กชายสมมาตร  -
5. เด็กชายอภิชาติ  สมพรสุขสวัสดิ์
6. เด็กชายไพรัตน์  สวัสดิ์ชโลบลกุล
 
1. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
2. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
3. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สืบเรือง
2. เด็กหญิงชมพูนุท  สุธรรม
3. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  พุดซ้อน
 
1. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
2. นางสาวปรารถนา  รัตนวิเชียร
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกรระวี  สุขแสง
2. นางสาวชฎาพร  โบ้ยดี
3. นางสาววิลาวรรณ  อ่อนเบา
 
1. นางอัจฉรา  ไสยะหุต
2. นางคุณัญญา  ภักดี
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกานต์  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงชไมพร  ศรีสอาด
 
1. นางสาวอุษา  โตแก้ว
2. นางละเมียด  อ่อนเบา
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนากร  จันทร์เพชร
2. เด็กชายพลพล  กุลทองวัฒนา
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นางสาวยุภาวดี  เชิ้อทอง
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายกฤษฎา  กล้าสืบการ
2. นายอธิศักดิ์  ภูธนประยูร
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นางสาวสมหญิง  ศรีนิล
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธรรมวรรษ  ธรรมวิเศษ
2. เด็กชายพัน  ปัญญาดี
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายชนะกิจ  พิริยะเมธี
2. นายปณิธาน  ใจซื่อ
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นางสมหญิง  ศรีนิล
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนภัทร  กลีบทอง
2. เด็กชายธนากร  บำรุงพฤกษ์
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นางสมหญิง  ศรีนิล
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนฤภัทร  เจียมประเสริฐ
2. เด็กชายวัชรพนธ์  วัชระ
 
1. นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม
2. นายประสงค์  นุสนทรา
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ทัพเจริญ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วเรือนทอง
 
1. นายเตชิต  ภัทรศรีวงศ์
2. นางสาวปาริชาติ  แซ่ตัน
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายวรกันต์  เกื้อกูล
2. นายวิวรรธน์  อรุณรุวิวัฒน์
 
1. นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม
2. นางสาวยุภาวดี  เชิ้อทอง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายธนกานต์  พวงเปีย
2. นายธนัท  อินทรกุล
 
1. นายประสงค์  นุสนทรา
2. นางสมหญิง  ศรีนิล
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. นายจิรายุส  สาริกา
2. นายทักษพร  สุทธิอาคาร
 
1. นายสมชาติ  แสนคำ
 
54 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  พ่วงสมจิตร
2. เด็กหญิงศิริพร  ห้อยบุตรดี
3. เด็กชายสหรัฐ  การภักดี
 
1. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
2. นายวงศ์กร  ลับบัวงาม
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวสุกัญญา  ดอนหงษ์ไผ่
2. นายอภิปรัชญ์  เตชรัตนวรกุล
 
1. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
2. นายวงศ์กร  ลับบัวงาม
 
56 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายนัฐพล  กกอู่
2. เด็กชายพลยุทธ   ศรีน้ำเงิน
3. เด็กชายวีรพล  ช้อนใจ
 
1. นายวิบูรณ์  วังกราน
2. นางสาวรมิดา  บุญจันทร์
 
57 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นายกนกพล  พึ่งโสภา
2. นายวิริยะ  อู่อรุณ
3. นายอภิรักษ์  อินมอญ
 
1. นายวิบูรณ์  วังกราน
2. นางสาวรจนา  นันท์ชัย
 
58 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายณฐกานต์   อุณหกานต์
2. เด็กชายธวัชชัย  ชัยสุวรรณวงศ์
3. เด็กหญิงภณิดา   ทองนุ่ม
 
1. นายจิตกร   อารีย์วงส์สถิตย์
2. นางสาวกาญจนา  พุดสโต
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กชายสมพล  จงเจริญถาวรกุล
2. เด็กชายสรรชัย  แวดไธสง
3. เด็กชายอนุชัย  แก้วแสงแจ่ม
 
1. นายโกวิทย์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
2. นายธเนศ  เหมือนว้า
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นายพงศกร  อิฐจันทร์
2. นายอดิศร  สุภิมล
3. นายเจษฎา  เหมือนศรี
 
1. นายธเนศ  เหมือนว้า
2. นายโกวิท  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายธีรภัทร์  สุดอาราม
2. เด็กชายปิยะ  เหล่าราช
3. เด็กชายภาราวี  แสงดวงแก้วมณี
 
1. นายสุวิทย์  ยางศิลา
2. นางสาวศิริพร  ยางศิลา
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาววาสินี  แต่เจริญ
2. นางสาวสุดา  ขำดี
3. นางสาวสุพรรษา  ปรางศรี
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
2. นางสาวสุมาลี  พุ่มเจริญ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนา  บึงแก้ว
2. เด็กชายประดิษฐ์  ศรีทุมมา
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทินรุ่ง
4. เด็กหญิงศศิภา  ชาดำ
5. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ดำครุฑ
6. เด็กหญิงอริสรา  ฝุ่นทอง
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
2. นางสาวกรรณิกา  ทองคำรัตน์
3. นางสาวพรสิริ  ซ่อมแก้ว
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกชกร  จันทร์แดง
2. นางสาวธัญญา  ทองบาง
3. นางสาวธิติสุดา  จันหอม
4. นายภรัณยู  เมตตา
5. นางสาววันวิษา  ยิ้มละไม
6. นางสาวอรอุมา  เหมือนเขียว
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
2. นางสาวสุมาลี  พุ่มเจริญ
3. นางสาวเกวลี  หนองกุ่ม
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงชลนภา  อุบลภาพ
2. เด็กหญิงธันยพร  ชุ่มเพ็งพันธุ์
3. เด็กหญิงนิสาชล  แจวเจรฺิญ
 
1. นางอัจฉรา  ไสยะหุต
2. นางสาวสายธารา  เดชเจริญพร
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวขวัญฤทัย  วิบูลย์ศักดิ์
2. นางสาวดารณี  ขาวสุข
3. นายปฏิพล  ใคร่ครวญ
 
1. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
2. นางสาวสุมาลี  พุ่มเจริญ
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจีรพร  หุ่นไทย
2. เด็กหญิงฐิติมา  วรรณเลิศ
3. เด็กหญิงพรชิตา  ทำผ้า
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายพงษ์เพชร  บ้านกลางดิลก
2. นายสิงห์ชัย  วสุธาผาภูมิ
3. นางสาวเจนจิรา  เซี่ยงหลิว
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นางนสรณ์  ปิ่นประเสริฐสกุล
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กหญิงจินดา   สังข์วรรณ
2. เด็กหญิงจิรัชญา   พันชนะ
3. เด็กหญิงชลธิชา   เซี่ยงหวอง
 
1. นางสาวอินทิรา  อินทะแสน
2. นางสาวกาญจนา  พุดสโต
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. นางสาวกานต์ระวี  เกตุพุ่ม
2. นางสาวภัทราวดี  เซ็งเส็ง
3. นางสาววสา  กรุตประพันธ์ุ
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มเจริญ
2. นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยา  เปรมบำรุง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ม่วงเดิม
3. เด็กหญิงศรัญญา  นักจะเฆ่
 
1. นายพิบูลย์  อินนา
2. นายกฤษดา  บัวศรี
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวมาลีรัตน์  รุ่งรัตนสกุล
2. นางสาววลัยรัตน์  บ้านกลางคีรีรัฐ
3. นางสาวเกศศิณี  องค์พระ
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นางนสรณ์  ปิ่นประเสริฐสกุล
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. นางสาวประภาพร  สีดา
2. นางสาวศศิวิมล   อาจคงหาญ
3. นางสาวสุธิตา  ไกรทอง
 
1. นางนฤมล  อังคณาแสงมณี
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนฤมล  ดอกกระถิน
2. เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์ไพจิตร์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  กลั่นศิริ
 
1. นางสาวละเอียด  กังวานทวีทรัพย์
2. นางสาวราตรี  ศรีสองเมือง
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองผาชะช่อง
2. นางสาววนิดา  พิริยภาพงศ์
3. นางสาวอภิชญา  จิตรีเนื่อง
 
1. นางสุรีรัตน์  ยอดทอง