หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายถวิล เกตุถาวรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร พวงภู่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ โพธิ์ทองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นายภาคภูมิ รักสุภาพโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายถวิล เกตุถาวรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร พวงภู่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ โพธิ์ทองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางมลิวัลย์ กิ่งกาญจนโรจน์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ วัฒนาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวศุภกาญจน์ เชื้อพรหมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวันทนา เหมสมิติโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ ชาติเจริญโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางจำเนียร ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรังสิยา โพธิ์สุวรรณโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางพิชญ์อาภา ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนิยมพร ทองร้อยยิ่งโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ เตชะมหัทธนันท์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล ธรรมธุรสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางชนิดา กลับทุ่งโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวรัชฎา เนื้อนาทองสกุลโรงเรียนบ้านเบิกวิทยากรรมการ
4. นางเสาวณี ณัฎฐประเสริฐโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรุ่งวดี สมบูรณ์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางชมนาด เมืองช้างโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แสนทวีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางอุบล จินดาย้อยโรงเรียนบ้านข่อยวืทยากรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ธรรมพิธีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรัชพร ขยันกลางโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ กิตติภัทร์ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนุชิต ชัยเรียบโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีระ มุขลายโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายคูณ รักวงษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ กิตติภัทร์ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนุชิต ชัยเรียบโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีระ มุขลายโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายคูณ รักวงษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนันทนิท นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนันทนิท นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนันทนิท นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ กิตติภัทร์ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนุชิต ชัยเรียบโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีระ มุขลายโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายคูณ รักวงษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายนันทนิท นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ กิตติภัทร์ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนุชิต ชัยเรียบโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีระ มุขลายโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายคูณ รักวงษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แสงอิ่มโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายรวิสุต ประยูรพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ กิตติภัทร์ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนุชิต ชัยเรียบโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีระ มุขลายโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายคูณ รักวงษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เต่าน้อยโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญสม ทรัพย์สินวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
6. นางบุษยา พัฒนวิโรจน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทศพร กระจ่างฤทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึกโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายธิติพงษ์ ทองมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
8. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายธนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
6. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายธนา แปลกวงศ์โรงเรียนทุ่งทะเลหญ้ากรรมการ
6. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
9. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทศพร กระจ่างฤทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ชาครเนติโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึกโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายธิติพงษ์ ทองมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
7. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
8. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมณ์อุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายพรชัย วงศ์ว่องไวโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ แสงเปล่งวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางไพเราะ แสงเปล่งวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา ศรีจำนงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายรักษิต มีเหล็กวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ ศรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
4. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา ศรีจำนงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายรักษิต มีเหล็กวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ ศรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
4. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ แสงเปล่งวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางไพเราะ แสงเปล่งวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
5. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา ศรีจำนงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายรักษิต มีเหล็กวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ ศรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
4. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา ศรีจำนงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายรักษิต มีเหล็กวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ ศรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
4. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุลโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุลโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา ศรีจำนงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายรักษิต มีเหล็กวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ ศรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
4. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นางไพเราะ แสงเปล่งวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
8. นางนงเยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
10. นางสาวสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา ศรีจำนงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายรักษิต มีเหล็กวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ ศรแก้ววิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
4. นางจุฬา ชนิตร์วัตร์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
6. นางไพเราะ แสงเปล่งวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
7. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
8. นางนงเยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการ
10. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
11. นางสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์ เอื้อสลุงรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ทองยิ่งครู โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม กรรมการ
3. นายถวิล เกตุถาวรครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการ
4. นายยงยุทธิ์ ชาครเนติครู โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสะเทื้อน บรรทัดจันทร์ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเอนก ทองสนามรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สุจริตจันทร์ครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
3. นางสาววาสนา เกษมสุขครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายคุณานนท์ เพิ่มพูลครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ พฤศจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ เพ็งชาติครูโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุกูล ตันตระกูลครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางน้องนุช หล่อประเสริฐครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางณัฐธิวรรณ พันธุรัตน์ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางศุภากร ลี้อิสรามาศครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ นามสุวรรณครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางรัตนา มั่งสุขครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุนิษา ตะระสุภณครู โรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ กลิ่นประทุมครู โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางณัฐชนา แสงเมืองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา สกุลนีโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ เหรียญทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางอารีลักษณ์ เมืองเจริญโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ สุขแพทย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนาถชลา สุกใสโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา กีรติมาพงษ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ สุขแพทย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนาถชลา สุกใสโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา กีรติมาพงษ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นายชยกฤต กรรณาริกโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นายชยกฤต กรรณาริกโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ใจการุณโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ สีบำรุงสาสน์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายชยกฤต กรรณาริกโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางพัชรี ศรีภูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนงนุช ประดับวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางปิยาภรณ์ อุทุทภาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธราพงษ์ กลิ่นประทุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสังวรณ์ รักญาติโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางยุพยงค์ กลั่นประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจจนา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
3. นายธัญพิสิทธิ์ ศิริโก่งธนูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางสาววรวรรณ เหรียญทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางยุพยงค์ กลั่นประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจจนา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธัญพิสิทธิ์ ศิริโก่งธนูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางสาววรวรรณ เหรียญทองโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายธัญพิสิทธิ์ ศิริโก่งธนูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายสังวรณ์ รักญาติโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางดวงตา เสาวโรนุพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนาฎยา เมฆรักษากิจโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติยา ราชสีห์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุพร น้อยบุญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ รัตน์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคุณานนท์ เพิ่มพูลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางพัชรี ศรีภูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายจตุพร น้อยบุญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ รัตน์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคุณานนท์ เพิ่มพูลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางอิชยา วาสิกดิลกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางพัชรี ศรีภูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ รัตน์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณานนท์ เพิ่มพูลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี ศรีภูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกฤติยา ราชสีห์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางปิยาภรณ์ อุทุมภาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร พวงภู่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมชัย เถาว์หมอโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร พวงภู่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมชัย เถาว์หมอโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายมงคล อ่อนละมัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปฎิวัติ สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายปิยรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายสมชัย เถาว์หมอโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายปิยรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายทิวากร พวงภู่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสมชัย เถาว์หมอโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ช่อมณีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประภัสสรากร แจ่มเสือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวรณัน อิ่มจรูญโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ช่อมณีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประภัสสรากร แจ่มเสือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐ สุดโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวรณัน อิ่มจรูญโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุระชัย วัดศรีโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่มโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นายพยนต์ มงคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพรลักษณ์ วงษ์วิจิตรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย วัดศรีโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางธัญยธรณ์ จิรายุอัครหิรัญโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นายพยนต์ มงคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุพิชญา พรหมเมศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ยุติวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ พูนทองโรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิราพันธุ์ ไพบูลย์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุพิชญา พรหมเมศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ ศรีชมภูโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเนาวรัตน์ ยุติวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ พูนทองโรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิราพันธุ์ ไพบูลย์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุพิชญา พรหมเมศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ ศรีชมภูโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร เมืองช้างโรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย จำนงยุทธโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเกียรติพล กองสุทธิ์ใจโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางลัดดา สุมะนาโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร เมืองช้างโรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย จำนงยุทธโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเกียรติพล กองสุทธิ์ใจโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางลัดดา สุมะนาโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธานี สุจริตจันทร์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำพล คะนึงเหตุโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวิชา ชอบเจริญโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางนงนุช จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางวรรณพร วรรณคำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางนิชานันท์ ปัญญาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร วรรณคำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชลอ เย็นแจ้งโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางกัญญา ปาลวัฒน์วิไชยโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายชัชวาล ผลแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมาลัย ลี้สกุลโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี ยอดโพธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางโศรดา ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรุจา จันทร์แทวีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางนุชนาถ จั่นทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางมาลัย ลี้สกุลโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี ยอดโพธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางโศรดา ทวีคูณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรุจา จันทร์แทวีโรงเรียนโคกกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางนุชนาถ จั่นทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลวาศรี ศรีจำปาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศศิธร อนุรักษ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางชลกร ม่วงรอดโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางองุ่น ล้ออุทัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางอรุณี บุญมีโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางลวาศรี ศรีจำปาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศศิธร อนุรักษ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางชลกร ม่วงรอดโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางองุ่น ล้ออุทัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางอรุณี บุญมีโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอารีวรรณ ดวงสว่างโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ รักงามโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางช่อทิพย์ ศังขะฤกษ์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางนุชนาถ พานิชชอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอุทิศ ทิพยประยูรโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอารีวรรณ ดวงสว่างโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ รักงามโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางช่อทิพย์ ศังขะฤกษ์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางนุชนาถ พานิชชอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอุทิศ ทิพยประยูรโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่มโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุภานันท์ แก้ววิลัยโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุพิชญา พรหมเมศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปิยธิดา ฉายสว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุวดี ทองศักดิ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ แก้ววิลัยโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุภานันท์ แก้ววิลัยโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางธัญยธรณ์ จิรายุอัครหิรัญโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยธิดา ฉายสว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุวดี ทองศักดิ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวอรสา แสงเพชรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวภา วิริยะอุดมเสถียรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอำภาภรณ์ สิริโรจน์พิศพรโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี ลักษณจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นางอาภาณ์ศิริ สุริยะโวหารโรงเรียนกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
8. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
8. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
8. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนันทนิท นันทศรีโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรฤษณ์ ปานวงศ์โรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขสันต์ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุปราณี สุระชลภูมิโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
8. นายเสรี แก้ววิเชียรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายณัฐกัณตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสายฝน ปานพรหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางนงนุช ประดับวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ ทองมีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางอัจจนา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางสาวจินตนา ใจกว้างโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอารีลักษณ์ เมืองเจริญโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวนิตยา สกุลนีโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐชนา แสงเมืองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ สุขแพทย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางชุติมา กีรติมาพงษ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นางนาฎยา เมฆรักษากิจโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายจตุพร น้อยบุญสุข
086-525-7518
e-mail j.boonsuk@gmail.com

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]