วันแข่งขัน 6-7 พฤศจิกายน 2558 (ณ สนามแข่งขัน)
1. สามารถเปลี่ยนตัว/แก้ไข้ ได้ตามประกาศของส่วนกลาง(สพฐ) โดยแนบเอกสารรับรองจากหน้าหัวสถานศึกษา 
2. ลงชื่อในเอกสาร DOC 1 - DOC 5
3. ในระดับเขตพื้นที่ฯ ไม่บังคับให้ต้องใช้บัตรป้ายชื่อจากเว็บไซต์(ตรวจสอบจากวิธีอื่นแทน)
4. คณะกรรมการตัดสิน ขอให้ยึดเกณฑ์ของส่วนกลาง(สพฐ) ของการแข่งขันในรายการนี้เท่านั้น
5. เมื่อคณะกรรมการตัดสิน ดำเนินการสรุปผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้นำส่งซองผลคะแนน พร้อมเอกสาร กับเลขาฯศูนย์กลุ่มสาระฯ
วันอังคาร ที่ 03 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:09 น.