.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.

          .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 2 ตุลาคม 2558 
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข =>  3 - 4 พฤศจิกายน 2558    
        หมายเหตุ :  สิ้นสุด ณ เวลา 16:30 น.

สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 2 พฤศจิกายน 2558    
        หมายเหตุ :  สิ้นสุด ณ เวลา 16:30 น.
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 6 - 7 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 9 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 14 พฤศจิกายน 2558                                                                                                     
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง&nb

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 10:59 น.