รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 06-07 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายธนภพ  ปานสีลา
2. เด็กชายพีรภัทร์  ปานสีลา
 
1. นายณรงค์กร  ฆ้องลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายกฤตภาส  โข่งสนั่น
2. เด็กชายจิรภัทร  แย้มกลิ่น
 
1. นายภาคภูมิ  เสถียรพันธุ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงธนิศร  พงศ์วัฒนโรจน์
2. เด็กชายเจตนิพันธิ์  เต่าทอง
 
1. นางวรรณภา  เจริญสุข
2. นางเสาวณี  ณัฎฐประเสริฐ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาพัขร  โสภณพิจิตรไพศาล
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนาภา  เพชรบำรุง
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์เผือก
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงคณินธร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงทิวไผ่  ชูเรือง
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายศุภกร  ทองแท้
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายภาวัต  แซ่สื่อ
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริมงคล
2. เด็กชายธนกฤต  มาตราเงิน
3. เด็กชายธีรสิทธิ์  โท้ทอง
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อยู่รอด
5. เด็กชายภาคภูมิ  หยู
6. เด็กชายสรวิชญ์  มาจันทร์
 
1. นายทศพร  กระจ่างฤทธิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายนันทยศ  เติมเกาะ
2. เด็กชายอัครพล  หรรษภิญโญ
 
1. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์
2. นายประเสริฐ  สุดโลก
 
12 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวกรณัฏฐ์  ปิ่นแก้ว
2. นายฤทธิชัย  ไพรบูรณ์
3. นางสาววัชวิภา  เวียงไชย
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  ชัยโพธิ์ศรี
2. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  กิ่งทุ่ม
2. เด็กชายธนพล  ผิวงาม
3. เด็กชายนรากร  สิงห์ยศ
4. เด็กชายวชิรา  เซ็งทรัพย์
5. เด็กชายวราห์  เซ็งทรัพย์
 
1. นายพัฒนา  เปรมปราคิน
2. นางสาวสุกัญญา  ถือสะโยม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. นายชาญณรงค์  ศรีโชติ
2. นายพิทวัส  หนูปั้น
3. นายศิริวัฒน  ขันธบัณฑิตย์
4. นายสุริยะ  อบอุ่น
5. นายเอกราช  ศรีนวล
6. นายไตรภพ  ฉายแก้ว
 
1. นายปิยรัตน์  เกิดศิริ
2. นายนิวัฒน์  ศรีสุข
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  มิ่งทอง
2. นางสาววิลาวัลย์  ทัพจันทร์
3. นางสาววิไลวรรณ  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาววิภาดา  แสงสว่าง
2. นางชลกร  ม่วงรอด
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กชายธีรพล  ขาวสม
2. เด็กหญิงสาธิมา  ชนะวงศ์
 
1. นางมยุรี  ชนะภัย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. นายตะวัน  เกิดผล
2. นายรชต  ตรีสกล
3. นางสาววรัญญา  ยิ้มอยู่
4. นายวิทูร  จำปา
5. นางสาวเมธาวี  กิ่งจำปา
 
1. นางรัชพร  ขยันกลาง
2. นางทิพวรรณ  เภาด้วง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เสียดกลาง
 
1. นางสายฝน   ปานพรหม
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. นายชัยยันต์  สุขมูล
2. นายพงศกร  สังเกต
3. นายพงศธร  ญาณโอสถ
4. นายสมพงษ์  เกิดมี
5. นายเฉลิมชัย  ทองชื่น
 
1. นายมนัส  สุขมูล
2. นางสายฝน   ปานพรหม
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  สุทธิเจริญ
2. เด็กชายอาทิตย์  พัดทวี
 
1. นางสาวรัชนีกร  พัดมณีรัตน์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎิลรัตน์  บัวหอม
2. เด็กชายวรกานต์  ศรีนภา
 
1. นางสาวรัชนีกร  พัดมณีรัตน์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นิลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงทัดดาวัน  อภัยพัฒน์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ขันทอง
4. เด็กหญิงมิวลินทร์  ทองจุล
5. เด็กหญิงรุ่งรวี  รัตนพล
6. เด็กหญิงศรัญญา   อ้นขำ
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
3. นางนวนมณี  วงษ์เทียน
4. นายปฐมพงษ์  สระบัว
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กชายธนธิป  ลานทอง
2. เด็กชายธนพรรษ  วะศินรัตน์
3. เด็กชายพงศ์พันธ์   จันทร์แตง
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายศุภวิชญ์  อินทสี
2. นายอัครพล  เสาวคนธ์
3. นายเอกลักษณ์  คงงาม
 
1. นางพิสมัย  สุภพงษ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  ต้องเชื้อ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ช่างจัด
3. เด็กหญิงสร้อยเพชร  จั่นพานทอง
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางนวรัตน์  พิมพาภรณ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาวภัคจิรา  กันทอง
2. นางสาวศศิชา  แสงสุวรรณ
3. นางสาวสมหญิง  ปานอินทร์
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางอรุณี  บุญมี
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาววันเพ็ญ  นักจะเข้
2. นางสาวสุภัทรา  กิ่งไทร
3. นางสาวอมลรดา  พรหมโต
 
1. นางสาวสิรยา  วงษ์กล้าหาญ
2. นางสาวณัฐสุภา  ปาลวัฒน์วิไชย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายยุทธนา  บุญเกิด
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวราตรี  สายสุวรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายภาณุพงศ์  สระแก้ว
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  วงษ์จันนา
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ประธานภรณ์กุล
2. เด็กหญิงวรัญญา  พลพืช
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  ศิริโก่งธนู
2. นายอนุรักษ์  จันทวะฤทธิ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงจารุมน  จุอุบล
2. เด็กหญิงชลธิชา  เฟื่องฟุ้ง
3. เด็กหญิงมัสชธิดา  กันยาบัณฑิตย์
 
1. นายธานี  สุจริตจันทร์
2. นางกัญญา  ปาลวัฒน์วิไชย
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายพรเทพ  ทึกจีน
 
1. นายสุทธิพงศ์  เงินน้ำใย
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองคำ
 
1. นายฐาปกรณ์  สินสม
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวพักตร์  หอมหวล
 
1. นายฐาปกรณ์  สินสม
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพล  ปิ่นปัก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยิ่มแย้ม
3. เด็กชายธีรภัทร  สุพรรณเรือง
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  สังกร
5. เด็กหญิงศศิธร  ทัดอยู่
6. เด็กชายสัญชัย  เงินศิริ
7. เด็กหญิงอภิสรา  ตลับนาค
8. เด็กชายเอกรัตน์  กัณรักษา
 
1. นางไพรัตน์  ประทินรัมย์
2. นางสาวกันยารัตน์  ม่วงฉิ่ง
3. นางวันเพ็ญ  เฉยฉ่ำ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายกมลภพ  ใจตรงดี
2. เด็กชายชลสิทธิ์  อุดมเทศ
3. เด็กชายนครินทร์  สมมา
4. เด็กชายนำโชค  ชมชิด
5. เด็กชายปรีดี  เสืออู่
6. เด็กชายพงศ์นรินทร์  ฤกษ์เย็น
7. เด็กชายภาณุพงษ์  บุญเกิด
8. เด็กชายวิชิต  กิจโมกข์
 
1. นายเสน่ห์  ทองยิ่ง
2. นายสมศักดิ์  คอนโต
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อยู่รอด
2. เด็กหญิงวันรี  ต่ายทอง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  หอมสกุล
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
40 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นางสาวพรวิภา  แสงกล่ำ
2. นางสาววิญาดา  ศรีเจริญ
3. นายสรวิศ  ทองทับ
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พันธ์วิชัย
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กชายธนทัต  ประจันทร์บาล
 
1. นางนิภา  คำเพชร
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวพรรณฎา  คงพินิจ
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวศิรประภา  เมฆอำไพพรรณ
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เยี่ยมชัยภูมิ
2. เด็กชายปฏิภาน  พลายงาม
3. เด็กชายพงศธร  พลอยสีขำ
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
2. นางสุปราณี  สุระชลภูมิ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายจีระศักดิ์  สุขชัย
2. นายธนกฤต  พลอยดีเลิศ
3. นางสาวธนเดช  ขำวารี
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
2. นายยงยุทธ  ชาครเนติ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จำรัสประเสริฐ
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงคณภรณ์  เกษมสุข
2. เด็กหญิงชญานินท์  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงดลศิณีย์  วันแตง
4. เด็กหญิงมนรดา  ภูมิรัตน์
5. เด็กหญิงรุ้งธิดา  พูลเพิ่มบุญกุศล
6. เด็กหญิงแคทริน  ทองแก้ว
 
1. นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์
2. นางสาวณัฎฐกัลย์  นวมโพธิ์
3. นางจุฬา  ชนิตร์วัฒน์
4. นางสาวศรัญญา  พิลาวรรณ์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวกษมวรรณ  ขวัญเมือง
2. นางสาวจารุวรรณ  ปี่แก้ว
3. นางสาวณัฐมน  นาคประนม
4. นางสาวพัสราพร  นาคยศวารินทร์
5. นางสาวภัสราวรรณ  ชูบุปผา
 
1. นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์
2. นางจุฬา  ชนิตร์วัฒน์
3. นางสาวณัฎฐกัลย์  นวมโพธิ์
4. นางสาวศรัญญา  พิลาวรรณ์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวนริศรา  เชียงแสงทอง
2. นายภูเบศ  หมวกสังข์
3. นางสาววัลลภา  ขาวบริสุทธิ์
 
1. นางจริยา  คล้ายพรม
2. นางวรรณภา  ศรีแสงอ่อน
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวนภัสนันท์  อยู่โต
2. นายวีระยุทธ  พรเอนก
 
1. นางสาวยุพยงค์  กลั่นประเสริฐ
2. นายรณฤทธิ์  ศรีสองเมือง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายชาญชล  สวดประโคน
2. เด็กชายทศพล  ปัญญา
 
1. นางนาถชลา  สุกใส
2. นายศุภชัย  ชุ่มใจรักษ์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ทองดี
2. นางสาวชุติมา  พุทธสุวรรณ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำกอง
 
1. นางศศิธร  อนุรักษ์
2. นางอารีวรรณ  ดวงสว่าง
 
54 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายนวมินทร์  ติสิลานนท์
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐนิช  ช้างจั่น
2. นายธนโชติ  เงินทรัพย์
 
1. นางเสาวนีย์  ธรรมพิธี
2. นางสาวอุบล  ควรระงับ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวภัณฑิรา  มานะกิจภิญโญ
 
1. นายรวิสุต  ประยูรพันธ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายธราเทพ  อนันสลุง
 
1. นางกัญจรัตน์  พรหมจรรย์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัฐชนน  นิชเปี่ยม
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาววรรณนิภา  มุ่งชนะ
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายวัชรพัฒน์  ทวีโรจนปวร
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายธิษณา  รติสิมวงศ์
 
1. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายนิทัศน์  ทองน้อย
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  รอดเที่ยงธรรม
 
1. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกาญจน์  สุทธิประภา
2. นางสาวณัฐธิดา  รอดเที่ยงธรรม
3. นางสาวดวงใจ  ชมป้อม
4. นายธิษณา  รติสิมวงศ์
5. นายนิทัศน์  ทองน้อย
6. นางสาวลลิตา  จันทร์แปงเงิน
7. นางสาววรรณนิภา  มุ่งชนะ
8. นางสาววรรณนิสา  มุ่งชนะ
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
2. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
3. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกฤตพร  ปานขวัญ
2. นายกิตติศักดิ์  บุญคง
3. นายฉัตรมงคล  รัตนวิจารณ์
4. นางสาวณัฐกาญจน์  สุทธิประภา
5. นายณัฐชนน  นิชเปี่ยม
6. นางสาวณัฐธิดา  รอดเที่ยงธรรม
7. นางสาวดวงใจ  ชมป้อม
8. นายธนธัญ  เจตนา
9. นายนิทัศน์  ทองน้อย
10. นางสาวปวีณา  สิทธารถ
11. นางสาวลลิตา  จันทร์แปงเงิน
12. นางสาววรรณนิภา  มุ่งชนะ
13. นางสาววรรณนิสา  มุ่งชนะ
14. นายวัชรพัฒน์  ทวีโรจนปวร
15. นายศิวกร  เสริมสมบูรณ์
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
2. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
3. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
4. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกาญจนภัทร  บุญคง
2. นายกิตติศักดิ์  บุญคง
3. นายฉัตรมงคล  รัตนวิจารณ์
4. นางสาวณัฐกาญจน์  สุทธิประภา
5. นายณัฐชนน  นิชเปี่ยม
6. นางสาวณัฐธิดา  รอดเที่ยงธรรม
7. นายธนธัญ  เจตนา
8. นายนิทัศน์  ทองน้อย
9. นางสาวปวีณา  สิทธารถ
10. นางสาวลลิตา  จันทร์แปงเงิน
11. นายวัชรพัฒน์  ทวีโรจนปวร
12. นายศิวกร  เสริมสมบูรณ์
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
2. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
3. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
4. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกษิดิส   แดนทอง
2. นายณัฐชนน  นนทรีย์
3. นายณัฐพงษ์  ดีแก้ว
4. นายณัฐพร  ธงสิบสอง
5. นายพชรพล  ดาจำรัส
 
1. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
2. นายวรวิทย์  คำพลึก
3. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกวิน  สินธุนาวา
2. นางสาวกัญญารัตน์  บุญกร
3. นางสาวกุลณดา  เสื่อพรหม
4. นางสาวคันธรัตน์  ขำเลิศ
5. นางสาวจงกลนี  วรรณเจริญ
6. นางสาวจริญา  สุขใส
7. นางสาวชลธิชา  พันรอด
8. นายชิษณุพงษ์  เทพศิริ
9. นายฐานะวัฒน์  ทุนบุญ
10. นางสาวฐิติมา  วงษ์สลุง
11. นายณัฐพงศ์  สายตรง
12. นายณัฐพงษ์  แสนสุข
13. นางสาวทัศวรรณ  หงส์ทอง
14. นายทีฆทัศน์  แก้วแสง
15. นางสาวธิราธร  ยืนทน
16. นายธีรภัทร  โพธิ์คำ
17. นางสาวนิธินา  ถ้วยทอง
18. นายพสธร  ตันวิสุทธิ์
19. นายพิชยดนย์  โพธิ์ยุทธนาสถิตย์
20. นางสาวยุพารัตน์  ปราบพาล
21. นางสาวรัชชพร  จินดาสมัย
22. นางสาวรีนิดา  อินมะตูม
23. นางสาวลักษิกา  นาทอง
24. นายวงศธร  โพธิ์หอม
25. นางสาววราภรณ์  สืบศรี
26. นายวานิชย์  กางกรณ์
27. นางสาววิลาศรักษ์  พวงจีน
28. นางสาวศิริรักษ์  บุญเพียร
29. นายสุภชัย  วงสลุง
30. นายสุรสีห์  จำนงค์การ
31. นางสาวสโรชา  นิลขำ
32. นางสาวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ทอง
33. นายอติชาติ  สุวรรณสม
34. นายอภินันท์  กลิ่นจันทร์
35. นางสาวอรรถพร  ฟักแฟง
36. นายเจษฎา  เอื้อสลุง
37. นางสาวเบญจวรรณ  สมิเปรม
38. นายเมธี  มีเพียร
 
1. นายวรวิทย์  คำพลึก
2. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
3. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
4. นายธนาภรณ์  สวัสดี
5. นางกัญจรัตน์  พรหมจรรย์
6. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
7. นางทวินันท์  ปิยะสิงห์
8. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายเทพศาสตรา  นิมิตรพรสุโข
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวสุดารัตน์  เมธา
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายปณิธาน  จวงครุฑ
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวจันทร์จิรา  ว่องไว
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกวินดา  พิรุณโปรย
2. นางสาวณัฐนิชา  ศรีสะอาด
3. นายณัฐภาส  นิลพิทักษ์
4. นายนพเก้า  สิงห์ทอง
5. นางสาวปภาดา  ปานขวัญ
6. นางสาวประภัสรา  โชคบัณฑิต
7. นายรัฐศาสตร์  ฉิมกุล
8. นายศักดิ์ชัย  ขำมี
9. นางสาวสิรภัทร  วงษ์ขม
10. นายไชยรัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
2. นายธนาภรณ์  สวัสดี
3. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกวินทรา  พุ่มรอด
2. นางสาวชนิกานต์  ชาตรี
3. นางสาวบงกช  สงวนงาม
4. นายสยามรัฐ  สาดอนแพง
5. นางสาวอรรัฐ  วิชเวช
6. นางสาวเฟรม  กลั่นผล
 
1. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
2. นายธนาภรณ์  สวัสดี
3. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกรณิศ  บำรุงไทยวรกุล
2. นายจารุบุตร  สร่างทุกข์
3. นายจิรานุวัฒน์  ทาทัด
4. นายชกาวุธ  เตี้ยมวาด
5. นายชนะชัย  สายตา
6. นายชยทิต  ศรีทอง
7. นางสาวชลริญา  ทะริยะ
8. นายชลสิทธิ์  พึ่งน้อย
9. นางสาวชุติกาญจน์  ผาศิริ
10. นายณัฐชัย  โสดา
11. นางสาวณัฐสุรางค์  คำพิลา
12. นายทรงพล  เอมวงษ์
13. นายทักษ์ดนัย  พรมรัตน์
14. นายธิติ์ถวิล  จตุศรีพิทักษ์
15. นายธีรภัทร  ศรีสริ
16. นายนรเทพ  โพยนอก
17. นายประกาศิต  เฉลิมพล
18. นายพงศกร  โฉมเฉลา
19. นางสาวพิจิตรา  จำนงค์การ
20. นายวุฒิกร  เย็นฉ่ำ
21. นายวุธธิกร  ภู่ภักดี
22. นายศิริพงษ์  ดูระนันท์
23. นายศุภวิชญ์  ศรีธรรมรัก
24. นายสหสวรรษ  บุญจันทร์
25. นางสาวอมรรัตน์  เฉลยโอฐ์
26. นางสาวอังศุวีร์  สุขรอด
27. นายเกียรติศักดิ์  รักษาชอบ
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
2. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
3. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
4. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
5. นางกัญจรัตน์  พรหมจรรย์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวญาณินี  โดดสกุล
2. นายวิญญู  เจ้งวัฒนพงศ์
 
1. นายวรวิช  ทองดี
2. นางณัฐชนา  แสงเมือง
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัชชากุล  มณีแย้ม
2. นายณัฐสิทธิ์  ชมภูนุช
 
1. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา
2. นางอัจจนา  ศิริวรรณ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายชัยนันท์  มาลินันท์
2. นางสาวศริญญาภรณ์  นาคศิลา
 
1. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา
2. นางอัจจนา  ศิริวรรณ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายภาณุพงษ์  ชัยมงคล
2. นายอภิชัย  คงวิเศษ
 
1. นายวรวิช  ทองดี
2. นางนงนุช  ประดับวงษ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัฐนนท์  ดอกเทียน
2. นายภครพล  บุญครอบ
3. นายสุณัฐ  ประพาฬวงศ์
 
1. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
2. นายวรวิช  ทองดี
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธมลวรรณ  ยอดวัน
2. นายสิปปภัค  อุทุมภา
 
1. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
2. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. นางสาวแพรวพรรณ  วันสุวรรณ
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายวรเมธ  แสงนิล
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  ชูสุข
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  รักไร่
 
1. นางสาวปณิตา  ภู่ประดิษฐ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายเจษฎา  สุททานันธ์
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชื่นเสมา
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงมัสขรินทร์  โอวีระ
 
1. นางสาวรุจิรา  เรมัย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีอัมพร
2. เด็กชายภูมินทร์  เฮง
3. เด็กหญิงวรพรรณ  ตุ้มเล็ก
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทวิชาชาติ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เมฆรารัตน์
 
1. นายเทวินทร์  คำมูลพงษ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีดี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ดวงวิโรจน์
3. เด็กหญิงอาวีวรรณ  เถื่อนเจริญ
 
1. นางสาวสุวรรณี  เชื้อคง
2. นางสาวนภสร  หินทอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวศิรินภา  ชัยวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายธนบูรณ์  ญาติรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายธนบูรณ์  ญาติรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายวีระพล  ปาลวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุทีย์  ตองอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวผุชฌา  ม่วงกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
97 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายพิชญุตม์  ศุภกิจอุดมการณ์
2. เด็กชายวิษณุ  มีประดับชัย
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองดี
 
1. นางพัชรี   ศรีภู
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวงศ์ษา
2. เด็กหญิงมาริษา  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงศิริพร  นิรภัย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุบผา
5. เด็กชายสุทธิพงศ์  หนูตากุลณี
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อินทวงศ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รักงาม
2. นายนฤนาท  คล้ายลักษณ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายธนกฤต  ฟักนาคี
2. นางสาวนิตยา  บุญเทียน
3. นางสาววาสนา  เชาว์แล่น
4. นางสาวศิริลักษณ์  ฉิมบรรเทิง
5. นางสาวสุพรรษา  ทองคำ
6. นางสาวสุพรรษา  เนตรเล็ก
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รักงาม
2. นายนฤนาท  คล้ายลักษณ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรินรดา  พวงอำไพ
2. เด็กหญิงศิริพร  อุบลวัตร
3. เด็กหญิงสุวรา  เรืองจิต
 
1. นางวรณัน  อิ่มจรูญ
2. นางสุพิชญา  พรหมเมศ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวชลิตา  สัตนาโค
2. นางสาวพลอยไพลิน  ช่วงกรุด
3. นางสาวอังคนา  เกตุเผือก
 
1. นางวรณัน  อิ่มจรูญ
2. นางสาวเด่นนภา  ลาดนาเลา
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัญญดา   ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุทิตา  จินดานิล
3. เด็กหญิงเพ็ญรัตน์ดา  ดาทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รักงาม
2. นายนฤนาท  คล้ายลักษณ์
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐชนน  ใสหยด
 
1. นางสาวสุนิสา  พรหมชัย
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายศิริวัฒน์  ห้องกระจก
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายกฤษดา  อริวันนา
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   กฤษฎี
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายจักรพงษ์   เข็มเล็ก
 
1. นางรวีทิวา   ไวยนันท์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย    โควนิช
 
1. นางรวีทิวา   ไวยนันท์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บัวลอย
 
1. นางรวีทิวา   ไวยนันท์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายจักรพงษ์   เข็มเล็ก
 
1. นางรวีทิวา   ไวยนันท์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดอกสันเทียะ
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญบำรุง
 
1. นางรวีทิวา   ไวยนันท์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงกรกวี   คำชำนาญ
2. เด็กชายกิตติพงษ์   ศรีจันทร์
3. เด็กชายขวัญชัย   จันทร์ฤทธิ์
4. นายจักรพงษ์   เข็มเล็ก
5. เด็กชายชัชวาลย์  อ่อนนุ่ม
6. เด็กชายชาญชัย   โควนิช
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   ลือดารา
8. เด็กชายณัฐวุฒิ   จำปาแขก
9. นายธนาพล   นาเวช
10. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ราชสีห์
11. เด็กชายวาทิตย์   ใครสาศรี
12. เด็กชายวีระพล   อินทร์อยู่
13. เด็กชายศุภัทรกฤษณ์   อ่อน
14. นายสิทธิชัย   บุทโรจน์
15. นายสิทธิศักดิ์  บัวลอย
16. นายสุทัช  มีแป้
17. เด็กหญิงสุธาทิพย์   กิจพงษ์
18. นางสาวสุรัสวดี  อบอุ่น
19. เด็กชายสุริยา  เจริญใจ
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผลอรรถ
21. เด็กหญิงโชติกา   สุวรรณ
 
1. นางรวีทิวา   ไวยนันท์
2. นางรัตนา  พานทอง
3. นายกฤษฎางค์  ไวยนันท์
4. นางจันทนา  แจ่มโอภาส
5. นายประสิทธิ์  ปราชญ์ศรี
6. ว่าที่ร้อยตรีญาโณทัย  งามพันธุ์ดิศร
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  เดชนันทรัตน์
2. เด็กหญิงประกายกานต์  จันธินุมาส
3. เด็กหญิงศศิพร   งามอำไพพงษ์
 
1. นางพรทิพย์   เพ็งชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา   ตาวงษ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงศุภนิดา   สุระเสียง
2. เด็กหญิงสุกัญญา   กัญญาเงิน
 
1. นางอัจฉราลักษณ์  ห้องดอกไม้
2. นางจันทรัตน์  คงเพ็ชร์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงชญานันท์  สุระเสียง
2. เด็กหญิงมนต์นภา   ร้อยกรอง
3. เด็กหญิงศิริพร  โพธิ
 
1. นางสาวศิริวรรณ   อยุ่พุ่ม
2. นางสาวศุภวรรณ  จำปาทิพย์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายชลทิศ   ฟักทองพรรณ
2. นายวรากร   เผือกเที่ยง
3. นายเจษฎา   วงษ์รุ่ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ   อยุ่พุ่ม
2. นางธันยธรณ์   จิรายุอัครหิรัญ
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นางสาววรวรรณ   นาคบุญ
2. นางสาววิไลวรรณ   ชั้นอังคาร
3. นางสาวอรยา   มีลือกิจ
 
1. นางอุทิศ  ทิพย์ประยูร
2. นางสาวศิริวรรณ   อยุ่พุ่ม
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุภา   กิตติพฤทธิพงศ์
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวชมพูนุท  สวัสดี
2. นางสาวทัศมล  ดีโท
3. นางสาวปิยะฉัตร  แก้วคงวงษ์
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  เพ็งบุญ
5. นางสาวลัคนา  ภู่ระหงษ์
6. นางสาวเจริญศิริ  เนียมประเสริฐ
 
1. นางสมลักษณ์  โตยิ่ง
2. นายทักษกร  มะลิ
3. นายปัญญา  บัวงาม