หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุนทร จิตต์สว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ธนะศิวาทรัพย์โรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสันติ ดอกกุหลาบโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวจตุรพร เหลืองทองโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิชญา คำแก้วโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
6. นายขวัญชัย ศิริวรรณ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิเชตุ ทับเปี่ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสันติ ดอกกุหลาบโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจตุรพร เหลืองทองโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ธนะศิวาทรัพย์โรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายวัชรพล จันทรวงศ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นายวิษณุ สายใจดีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
7. นายสุเทพ นาคศรีสุขโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ คัมภีรทัศน์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ บัวกลมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุฒิ นันโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ชมพูนโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ดวงแก้วโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เกตุหล่ำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา อินทรโชติโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล กองทองโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ ทาสีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมยศ บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายโกศล สิงห์พันธุ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ศิริเพ็งโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธัชนนท์ ระบิลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางภัทร์ชา ไทยรัตน์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวนิธิพร ทัศครโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางมณี แก้วสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจักษณา บัวบานโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ ลัดดาแย้มโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย พลอ่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิรุณพร แสงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ จันทีโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิรุณพร แสงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ จันทีโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพิรุณพร แสงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางพิรุณพร แสงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอโนชา ประวันนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา โกมโลทกโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอโนชา ประวันนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา โกมโลทกโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา จูวัตร์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศริสา พุทธมนต์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา จูวัตร์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศริสา พุทธมนต์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพิรุณพร แสงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โกมโลทกโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายปรีชา โกมโลทกโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวศริสา พุทธมนต์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวศริสา พุทธมนต์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมคิด อ่อนบางโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปริญญา ดีนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปริญญา ดีนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายขจร จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกริชนก หน่อทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกริชนก หน่อทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกริชนก หน่อทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกริชนก หน่อทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ภูธรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ภูธรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ภูธรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรุจิกร ข้อสังข์โรงเรียนนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายขจร จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรุจิกร ข้อสังข์โรงเรียนนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายขจร จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรุจิกร ข้อสังข์โรงเรียนนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายขจร จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรุจิกร ข้อสังข์โรงเรียนนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายขจร จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรุจิกร ข้อสังข์โรงเรียนนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายขจร จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรุจิกร ข้อสังข์โรงเรียนนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายขจร จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรุจิกร ข้อสังข์โรงเรียนนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรุจิกร ข้อสังข์โรงเรียนนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายขจร จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรุจิกร ข้อสังข์โรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกริชนก หน่อทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสมพร ธูปทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสมพร ธูปทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมพร ธูปทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมพร ธูปทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางสมพร ธูปทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นางสมพร ธูปทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ทองพรหมโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสรี เซซ่งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพรนภา สุทธิสารโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวผกามาศ จันทนาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นายอมร หลงศรีภูมิโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ ยินดีมากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชุมพล เพ็งอินทร์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชูชีพ อิ่มอยู่โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นายภาณุพันธ์ หงหิรัญโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายธวัชชัย วงษ์ดีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณ มั่งคั่งโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา คำศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติพร เมล์พ่วงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา กลิ่นหอมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี สอนทรัพย์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางนุจรินทร์ ไชยวัตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชมชนก ผิวขาวโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางธันยนันท์ ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวกชพรรณ ลาพิมพ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย โพตุ่นโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ แก้วสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ นาคเกษมโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัชกร เพชรฤทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระยุทธ แก้วสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ นาคเกษมโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัชกร เพชรฤทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัมพวัน บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิรวริศ ยุติมิตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัชกร เพชรฤทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายอดิเรก สาระยามโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิรวริศ ยุติมิตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัชกร เพชรฤทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวกัมพวัน บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายอดิเรก สาระยามโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรลภัส พิบูลโพคาสมบัติโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัชกร เพชรฤทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวน้ำผึ้ง กรองทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวบุตรศริน ยงยืนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ชัยวิเชียรโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นายวิทูลย์ งามขำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวบุตรศริน ยงยืนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ชัยวิเชียรโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นายวิทูลย์ งามขำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร หาดทรายกาญจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุตรศริน ยงยืนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายครรชิต คำคิดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ แก้วสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พันธ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พันธ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พันธ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ทองวิมลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวิลัยพร ชินเกตุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พันธ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก สาระยามโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัถยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายจิรวริศ ยุติมิตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก สาระยามโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัถยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายจิรวริศ ยุติมิตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจารึก ผ่องพันธ์ชัยโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ตุลาการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสกสรร แสงแก้วโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสมหมาย เข็มทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายจารึก ผ่องพันธ์ชัยโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ตุลาการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสกสรร แสงแก้วโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสมหมาย เข็มทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ดิษอ่วมโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลิศ บุญญาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางบุปผา ใจดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย พวงทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ดิษอ่วมโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลิศ บุญญาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางบุปผา ใจดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย พวงทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางแก้วรฎา ทรัพย์สุขเกษมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์ภา รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางมนทิกานต์ ฉวีวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายมานะ กฤชเฟื่องฟูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางแก้วรฎา ทรัพย์สุขเกษมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์ภา รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางมนทิกานต์ ฉวีวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นายมานะ กฤชเฟื่องฟูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายมานะ กฤชเฟื่องฟูโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงศ์ บุญส่งศรีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤตพร แผนสมบูรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางศุภรดา ปัญญาทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายมานะ กฤชเฟื่องฟูโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงศ์ บุญส่งศรีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรดา ปัญญาทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ คงไทยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร แน่นอุดรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย พวงทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ คงไทยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร แน่นอุดรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย พวงทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ บัวนวลโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวดาราวรรณ หอมเนียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ บัวนวลโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวดาราวรรณ หอมเนียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพัชร์ ชมสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทัศน์วรรณ พูลเพิ่มโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจางค์ เจริญสลุงโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายณัฐพัชร์ ชมสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทัศน์วรรณ พูลเพิ่มโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจางค์ เจริญสลุงโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ เจริญสลุงโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ กฤษเฟื่องฟูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพงค์ บุญส่งศรีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ กฤษเฟื่องฟูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพงค์ บุญส่งศรีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรณ มั่งคั่งโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา คำศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติพร เมล์พ่วงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา กลิ่นหอมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี สอนทรัพย์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางนุจรินทร์ ไชยวัตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชมชนก ผิวขาวโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางธันยนันท์ ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวกชพรรณ ลาพิมพ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพิรุณพร แสงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิรุณพร แสงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพิรุณพร แสงภักดีโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวงศกร อยู่ฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกริชนก หน่อทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกริชนก หน่อทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกริชนก หน่อทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวิลัยพร ชินเกตุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พันธ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางฐิติมา งามขำโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]