หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 14 25 18
2 011 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 12 25 19
3 010 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 29 57 39
4 001 โรงเรียนขุนรามวิทยา 12 19 18
5 005 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 22 63 41
6 006 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 46 126 79
7 007 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 39 78 55
8 012 โรงเรียนพัฒนานิคม 76 193 85
9 014 โรงเรียนยางรากวิทยา 18 33 27
10 016 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 44 201 88
11 017 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 26 51 41
12 021 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 29 54 41
13 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 23 60 42
14 003 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 35 109 60
15 002 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 23 86 46
16 008 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 5 6 6
17 018 โรงเรียนสร้างพัฒนา 0 0 0
18 019 โรงเรียนสัตยาไส 7 10 1
19 020 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 7 15 7
20 022 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 58 119 71
21 013 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 0 0 0
22 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 26 51 27
รวม 551 1381 811
2192

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]