หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพม. 5 ลพบุรี กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอมรศักดิ์ เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
2 นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
3 นางชูศรี คำกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
4 นายพิพัฒพล ธูปหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
5 นายวีระวัฒน์ ระนาด ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
6 นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
7 นายดุลชิตร์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
8 นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
9 นายดำรงสิทธิ์ เป้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
10 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
11 นายชูชาติ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
12 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นายเผด็จ สุพันธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการ  
14 นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
15 นางชาลิดา รักใคร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
16 นางสาวณัฎฐา แสนยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
17 นายธีรพงษ์ ภูธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
18 นายสมเกียรติ ชมภูนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
19 นางรัติญา ชูตระกูล ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการประสานงาน  
20 นางสาวกาญจนา ชาติไทย ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการประสานงาน  
21 นางมาลัย งามระยับ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการประสานงาน  
22 นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการประสานงาน  
23 นายยวน ช้างใหญ่ ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการประสานงาน  
24 นางสาวสุกัญญา จัตุรัส ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการประสานงาน  
25 นางสาวณัฐณิชา วงษ์ทา นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
26 นางสาวปภัสรา จันทรวงศ์ นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
27 นางสาวภัทรานิษฐ์ เพิ่มธัญญกรรม นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
28 นางสาวมัชฌิมา กลิ่นโกสุม นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
29 นายสถาพร ผู้มีสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
30 นายนันทวัฒน์ จัตุรัส นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]