สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 21 8 9 38 36 8 0 1 44
2 พัฒนานิคม 20 14 11 45 50 16 6 0 72
3 ท่าหลวงวิทยาคม 10 6 5 21 22 11 4 0 37
4 ลำสนธิวิทยา 10 5 5 20 23 12 4 2 39
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 9 3 3 15 14 4 2 0 20
6 สระโบสถ์วิทยาคาร 7 2 3 12 12 6 6 0 24
7 ชัยบาดาลพิทยาคม 6 5 3 14 16 3 1 0 20
8 โคกสลุงวิทยา 5 8 5 18 21 7 0 3 28
9 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 4 14 8 26 30 15 5 2 50
10 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 4 5 2 11 14 3 2 2 19
11 โคกเจริญวิทยา 4 3 0 7 10 7 0 1 17
12 บ้านเกาะรัง 2 5 2 9 13 7 4 0 24
13 ยางรากวิทยา 2 2 4 8 8 9 0 0 17
14 หนองม่วงวิทยา 2 2 3 7 9 10 1 0 20
15 นิคมลำนารายณ์ 2 0 1 3 4 4 3 2 11
16 บ้านหนองโกวิทยา 1 2 1 4 5 3 3 1 11
17 สามัคคีวิทยา 1 0 2 3 4 3 0 0 7
18 นารายณ์วิทยา 0 3 0 3 2 2 1 0 5
19 ขุนรามวิทยา 0 2 3 5 6 4 0 0 10
20 สัตยาไส 0 2 0 2 3 2 1 0 6
รวม 110 91 70 271 302 136 43 14 481