สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 21 8 9 38 36 8 0 1 44
2 พัฒนานิคม 18 14 11 43 48 15 6 0 69
3 ท่าหลวงวิทยาคม 10 6 5 21 22 11 4 0 37
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 9 3 3 15 14 4 2 0 20
5 ลำสนธิวิทยา 8 4 4 16 20 11 2 2 33
6 ชัยบาดาลพิทยาคม 6 4 3 13 14 3 0 0 17
7 โคกสลุงวิทยา 5 8 5 18 21 7 0 3 28
8 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 4 14 8 26 30 15 5 2 50
9 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 4 5 2 11 14 3 2 2 19
10 โคกเจริญวิทยา 4 3 0 7 10 7 0 1 17
11 สระโบสถ์วิทยาคาร 3 2 3 8 8 6 6 0 20
12 บ้านเกาะรัง 2 5 2 9 13 7 4 0 24
13 หนองม่วงวิทยา 2 2 3 7 9 10 1 0 20
14 ยางรากวิทยา 2 0 3 5 5 9 0 0 14
15 นิคมลำนารายณ์ 2 0 1 3 4 4 3 2 11
16 บ้านหนองโกวิทยา 1 2 1 4 5 3 3 1 11
17 สามัคคีวิทยา 1 0 2 3 4 3 0 0 7
18 นารายณ์วิทยา 0 3 0 3 2 2 1 0 5
19 ขุนรามวิทยา 0 2 1 3 5 2 0 0 7
20 สัตยาไส 0 2 0 2 3 2 1 0 6
รวม 102 87 66 255 287 132 40 14 459