รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพม. 5 ลพบุรี กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายชินพัฒน์  หกขุนทด
2. เด็กชายอนุพงศ์  สีสมุทร
 
1. นายขวัญชัย  ศิริวรรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  เสาวิชิต
2. เด็กชายวุฒิชัย  สมจิตร์
 
1. นายศตวรรษ  กาสร้อย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ธรณี
2. เด็กชายชุติวัต  หวังอาษา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมท่าไม้
4. เด็กหญิงสุกัญญา  กองกมล
5. เด็กหญิงอภิญญา  ทองสินทร์
 
1. นายจตุชัย  นันทวิชิต
2. นางพรทิพย์  ทาสี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายธนพนธ์  ตะกรุมวงศ์
2. นายธนิน  โมรา
3. นายนันทวัฒน์  ทวีผลไกรกุล
4. นางสาวปิยะณัฐจิรานันท์  อึ้งอารุณยะวี
5. นายเขมทัต  แก้วแกมทอง
 
1. นายสัญญา  บัวจุด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อินมา
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ชมสลุง
 
1. นายธัชนนท์  ระบิล
2. นางสาวจักษณา  บัวบาน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวญาณัจฉรา  วัดศรี
2. นายธนานนท์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวสุมิตรา  ด้วงหิรัญ
2. นางสาวรัตนาวลี  ชูเมือง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงอรพินธ์  หิรัญนพรัตน์
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวณัฐยาภรณ์  ยอดคง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แพรสี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงพรณัฐชา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวพนิตพร  สารถ้อย
 
1. นางสาวกมลชนก  มากสลุง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กองหนู
 
1. นางศิริวรรณา  จันทนากร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวสลิลทิพย์  โปร่งแสง
 
1. นายสวัสดิ์  อันพาพรม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. เด็กหญิงพิชามญช์  วาชัยศรี
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางรากวิทยา 1. นางสาวทิฑัมพร  ใจรักษา
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  พิพิธปิยะปกรณ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  กองณรงค์
2. เด็กหญิงเหมรัตน์  ชาญกิจ
 
1. นางมณทกานต์  กองณรงค์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงชนิการ  แซ่คำ
 
1. นายวงศกร  อยู่ฤกษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นายเจษฎา  พัลวัลย์
 
1. นางสายยนต์  เสือสูงเนิน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. นายชลสิทธิ์  รอบกิจ
2. นายพัสกร  จันทรพุฒ
3. นายเสกสรรค์  ศรีพุฒ
 
1. นายฉลอง  สุนทรศาลทูล
2. นายสุภร  ขันธุปัทม์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายณัฐวุฒิ  กลัดปรี
2. นายสิรภพ  สัตย์ธิพันธ์
3. นายสุทธิพงษ์  สุทธิสุข
 
1. นายสวัสดิ์  อันพาพรม
2. นายปัญญา  กินสูงเนิน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายอนุชิต  นามบุตร
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายวรท  พฤทธิ์ตระการ
 
1. นายสมชาย  ทองโต
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายวรุต  ประกอบกสิกร
 
1. นายสมศักดิ์  ศาลางาม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายกิตติภัทร  ตุลาทอง
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  เอกศรี
 
1. นายสมศักดิ์  ศาลางาม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงสุดใจ  ถนอมวงษ์
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายปฏิพล  มานะนาวิกพล
 
1. นายสมศักดิ์  ศาลางาม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายวีระพล  ตบไธสง
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายวีระพล  ตบไธสง
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ธรรมเจริญ
 
1. นายกมล  ศรีพรพาณิชเจริญ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายวิชิต  เรียงหน่า
 
1. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ดิษกร
 
1. นายปิยะพงษ์  แว่นสุวรรณ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นายกันดิศ  เศษฐา
2. นางสาวณัฏฐา  บึกขุนทด
3. เด็กชายดังก้อง  คูนา
4. เด็กหญิงธนิศา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงนิรชา  แสงจันทร์
6. เด็กชายปฎิพัฒน์  ศรชัย
7. เด็กหญิงปนัดดา  โสภา
8. นางสาวพสุดา  ไชยสงคราม
9. เด็กชายพันตรี  วงษ์สมบูรณ์
10. เด็กหญิงพาณี  สันขุนทด
11. นายมงคล  เบ้าคำ
12. นางสาวยุภาพันธ์  รอดอินทร์
13. นายวาที  รินนอก
14. นางสาวสุนีย์  อินทร์สถิต
15. เด็กหญิงโชติกา  นันทจินดา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
2. นางสาวหัทยา  รัตนประเสริฐ
3. นายณภัทร์  ศรีทองพนาบูลย์
4. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายกัลทรากร  โพธิ์พันธ์
2. นายจตุรงค์  สุวรรณศรี
3. เด็กชายณัฐพล  เรือนเพชร
4. เด็กชายนรินทร์  มีศรี
5. เด็กชายพงศ์พานิช  ศิริบรรจง
6. นางสาวภัทราพร  โพธิ์เขียว
7. เด็กชายวรัญญู  แก้วมณี
8. นายศราณุพงษ์  ชำนาญแก้ว
9. เด็กชายอนุพงษ์  หงส์ษา
10. เด็กชายอนุพงษ์  ชำนาญแก้ว
11. เด็กชายเสาเอก  แสงจันทร์
12. นายไพรัตน์  สิงห์โตทอง
 
1. นายสมคิด  อ่อนบาง
2. นายเจริญชัย  แก้วคง
3. นายอาทิตย์  ใจหาญ
4. นางสาวเบญจวรรณ  แสงแก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันแน่น
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชมวนา
3. เด็กหญิงกฤษณา  รวยกระบือ
4. เด็กหญิงขวัญฤดี  ก้านแก้ว
5. เด็กหญิงชลนิชา  อ่อนละมูล
6. เด็กหญิงณัฐกุล  บุญจันทร์
7. เด็กชายณัฐวัชต์  ทองนุ่น
8. เด็กชายธนกิจ  ปลูกนิกร
9. เด็กชายธนวัต  เนียมหวาน
10. เด็กชายธนาดร  โชติพรม
11. เด็กหญิงนฤมล  แสนบัวคำ
12. เด็กหญิงปิยะรัตน์  แช่มขุนทด
13. เด็กหญิงภัสสร  เชาวลิตานนท์
14. เด็กหญิงวรนันท์  ทองโต
15. เด็กหญิงวรากร  ฟองดี
16. เด็กหญิงสรวีย์  โอสถ
17. เด็กหญิงสุธิดา  สีเอี่ยม
18. เด็กหญิงสุรียรัตน์  นาเจริญ
19. เด็กหญิงอรณิช  ศาลา
20. เด็กหญิงอัจฉรา  ซิ้มเจริญ
 
1. นายสมชาย  ทองโต
2. นายจักรกฤษณ์  พรเจริญ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกัณทิมา  ภูมิมา
2. เด็กชายคมชาญ  เลิศหลาย
3. เด็กชายชัยวัฒน์  เขียวพริก
4. เด็กชายธนกร  อ่อนจันทร์
5. เด็กชายวสวัตติ์  โพธิ์กล่ำ
6. เด็กหญิงสุชัญญา  เสนียุทธ์
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
2. นางศิริวรรณา  จันทนากร
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลิทอง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายจิรภัทร  มีชัย
2. นายธนาวุฒิ  พยอม
3. นายพันธกานต์  โชคมหาชัย
4. นายวิทยากร  ถมปัด
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
2. นางศิริวรรณา  จันทนากร
3. นายจักรกฤษณ์  พรเจริญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  ลาพิมพ์
2. เด็กหญิงการต์พิชชา  สวัสดิ์สลุง
3. นายจิรพงศ์  ขันนาค
4. เด็กหญิงชลธิชา  สลุงอยู่
5. เด็กหญิงชลธิชา  เอื้อสลุง
6. เด็กชายชลสิทธิ์  เขื่อนแก้ว
7. เด็กหญิงณัชริชา  พงษ์พันธ์
8. นายณัฐพล  คำพลึก
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  องอาจ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวศรี
11. เด็กชายธนาวุฒิ  ตระการจันทร์
12. นางสาวธัญยพร  แหยมเจริญ
13. เด็กหญิงธิติมา  บรรดา
14. เด็กชายธีรภัทร  หิรัญรักษ์
15. เด็กหญิงนันทวัน  งานสลุง
16. เด็กชายนิติพล  ดนตรี
17. นางสาวพิมผกา  เกิดสลุง
18. นางสาวฟ้ารุ่ง  แดนชัยภูมิ
19. เด็กชายมงคล  พรหมคุณ
20. เด็กหญิงรตนพร  เรืองสุวรรณ
21. เด็กหญิงวรรณวิสา  พกซื่อ
22. นายวันเฉลิม  ดิษสลุง
23. นางสาววิรินยา  งานสลุง
24. นายสยามรัฐ  สิงห์เกื้อ
25. เด็กหญิงสายชล  เภาโพธิ์
26. นายสิทธิพร  แก้วเนตร
27. เด็กชายสุทัช  มั่นสลุง
28. เด็กชายสุวิวัฒน์  ลาดสลุง
29. เด็กชายอดิศักดิ์  เพ็งสลุง
30. นายอนุชา  เชียงนา
31. เด็กหญิงอนุสรา  ศิริสลุง
32. นายอาณัติ  ขยันสลุง
33. นายอานันท์  วานยุทโช
34. เด็กหญิงอินทิรา  เหวชัยภูมิ
35. เด็กชายเกริกพล  สลุงอยู่
36. เด็กหญิงเกศริน  วงตาแสง
37. เด็กหญิงเกศินี  มิตรน้อย
38. เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง  หนูหน่าย
39. เด็กหญิงเพ็ญพัชร  แก้วเสนา
40. เด็กหญิงเอมมิกา  แสนตระกูล
 
1. นายคณิต  อาจวิเศษ
2. นางสาวกชพรรณ  ลาพิมพ์
3. นายพรชัย  สีผาย
4. นายนิเรก  นาน้ำเชี่ยว
5. นางสาวจตุรพร  เหลืองทอง
6. นางสาวจิราภรณ์  เกียนแก้ง
7. นางกรกนก  หาญไชยนะ
8. นางสาวประพัฒน์ศร  อัญไชยศรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริมะณะโส
 
1. นายกริชนก  หน่อทอง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  มารศรี
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทิพย์
 
1. นางกัญฐณา  ขันอาษา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  อินทะโชติ
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉัตรเรืองวิโรจน์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  เศรษฐี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ชูศรี
 
1. นางสาววรรณรัตน์  เศรษฐี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กุลวงศ์
 
1. นายชัชวาล  จั่นงาม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวสุภาวดี  มีลาภ
 
1. นางจุฑากาญจน์  ทองเหมือน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายพงศกร  เสนารักษ์
 
1. นางอุษา  จันทร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายชลธี  หามาลา
 
1. นางอุษา  จันทร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงเปมิกา  สันติสุข
 
1. นางอุษา  จันทร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  เกิดศิริ
 
1. นายอิฐสรา  บุญคล้าย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายชินวัตร   เสนนัตตา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุษบงค์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายภูธเนศ  แสงจรูญ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กองศิลป์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สรไชยกร
 
1. นายชัชวาล  จั่นงาม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวสุภานัน  เงินดี
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กชายกฤชนัท  ภัทรอาฒัยวัต
2. เด็กหญิงกัลยา  เถื่อนสุข
3. เด็กหญิงกานต์พิชา  ชุนขุนทด
4. เด็กหญิงกุลภัทร์  สืบสายสิงห์
5. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  ยอดจันทร์์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ร่มเจียม
7. เด็กหญิงชลันธร  บุญจันทร์
8. เด็กหญิงฐิติยา  แสงจีน
9. เด็กชายดังก้อง  คูนา
10. เด็กหญิงธิติมา  วงษ์ศักดิ์
11. เด็กชายธีรศักดิ์  โอ่งกลาง
12. เด็กหญิงนิรยา  ใจคูณ
13. เด็กหญิงนุสบา  โสภา
14. เด็กหญิงบุษราคัม  จินดาเนตร
15. เด็กชายปริวัฒน์  จันยานะ
16. เด็กหญิงปวีณา  สายสี
17. เด็กหญิงพรชิตา  ช้อยชด
18. เด็กชายภาณุพงษ์  ภูมรินทร์
19. เด็กหญิงภูสุดา  พรมทะ
20. เด็กหญิงยศวดี  สุขอ่อง
21. เด็กหญิงรสรินทร์  รักมี
22. เด็กหญิงวาสินี  เจียมศรีมงคล
23. เด็กหญิงวิภาพร  ทบแก่น
24. เด็กชายสิทธิชัย  แขมจังหรีด
25. เด็กหญิงสิรินทรา  แก้วนวล
26. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมแก้ว
27. เด็กหญิงสุรสิทธิ์  สีดี
28. เด็กหญิงสโรชา  ฤทธิ์ลือชัย
29. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วมณี
30. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วนวล
31. เด็กหญิงอริสา  คำพีระ
32. เด็กหญิงเสาวภา  เบญจโอฬาร
33. เด็กหญิงแพรวา  กลิ่นนวล
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
2. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
3. นายวิฑูรย์  ธนะศิวาทรัพย์
4. นายสุมิตร  พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
5. นางสาวหัทยา  รัตนประเสริฐ
6. นางสาวศศิธร  ปั้นชูศรี
7. นางสาวปิยรัตน์  วงษ์กาญจนรัตน์
8. นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวจริยา  ก้งทอง
2. นางสาวจารุวรรณ  สุ่มใส
3. นางสาวชนิษา  อินทร์รักษาทรัพย์
4. นางสาวชลลดา  ฐาเศรษฐี
5. นายชัยวัฒน์  รัตนธรรม
6. นางสาวชุติมน  ช้อนทอง
7. นางสาวณัฐธิดา  จุฬาศรีสัตยกุล
8. นายณัฐวุฒิ  โตสุข
9. นางสาวธนากร  ค้างสำโรง
10. นางสาวธัญญรัตน์  หมู่สะแก
11. นายนครินทร์  แก่นสน
12. นายนันทวุฒิ  กองวงษ์
13. นายบุญญฤทธฺ์  ตองอ่อน
14. นายปฏิมากร  แก่นแก้ว
15. นางสาวปวีณา  บรรจงชาติ
16. นางสาวปวีณา  สอิ้งทอง
17. นางสาวปัญญาพร  แก้วขุนทด
18. นางสาวพรพิมล  แข็งการ
19. นางสาวพรลภัส  ดวงไสย
20. นางสาวพรอนัน  อาสนอก
21. นางสาวพลอยชมพู  สมสกุล
22. นางสาวพัชรนันท์  ลงผิว
23. นางสาวพัฒนาภรณ์  มณีวรรณ์
24. นายภาณุพงษ์  อาบสุวรรณ
25. นางสาวรวีวรรณ  นนทะทา
26. นายรัฐภูมิ  คำภู
27. นายศิวดล  วงษ์อุทร
28. นายศุภชัย  แก้วหนองสังข์
29. นางสาวสมฤทัย  โฮมแพน
30. นางสาวสุพิชญา  พิทยะสฤษดี
31. นายอธิพงศ์  พันธ์ไทย
32. นางสาวอรวรรณ  ภู่แสนสอาด
33. นางสาวเนื้อทอง  ปะทอง
34. นางสาวเพชรรัตน์  ยิ้มอยู่
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
2. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
3. นายวิทยา  สิงห์ทอง
4. นายสุมิตร  พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
5. นางสาวพรทิพย์  กลิ่นศรีสุข
6. นางชมชนก  ผิวขาว
7. นางสาวหัทยา  รัตนประเสริฐ
8. นางสาวศิริพร  ครองเคหา
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แพงจันทึก
2. เด็กหญิงธันยพร  โพธิ์ภักดี
3. เด็กชายพัชรพล  ฉ่ำสระน้อย
4. เด็กชายภูตะวัน  โคตะพันธ์
5. เด็กชายระพีพัฒน์  ฉิมกุล
6. เด็กชายวรวัฒน์  ฉิมกุล
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตุไชย
8. เด็กหญิงอรินดา  สุภาศรี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลิทอง
2. นางสาววรารัตน์  บุญนารักษ์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกรกนก  สุดสิน
2. นายธนายุต  เชิดโคกสูง
3. นางสาวธิติยา  หลาบนอก
4. นายนพพรต  พรมสี
5. นายนันทวุฒิ  กองวงษ์
6. นายปริวรรต  สวมขุนทด
7. นางสาวพสุดา  ไชยสงคราม
8. นางสาวพัชรี  ทรัพย์เจริญ
9. นางสาวยุภาพันธ์  รอดอินทร์
10. นายศุภชัย  วิชานา
 
1. นางสาวหัทยา  รัตนประเสริฐ
2. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
3. นายขจรศักดิ์  จินดาเนตร
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมลอย
2. นางสาวนิศารัตน์  เจริญผล
3. นางสาวศศินา  บุญญาคมน์
4. นางสาวศิรินธร  ฤาชา
5. นางสาวศิริยากรณ์  ภาบุตร
6. นางสาวสุนิตา  รักหาญ
7. นางสาวอรอนงค์   ตรีจันทร์
8. นางสาวอรอุมา  หลอดคำ
 
1. นางสาวหัทยา  รัตนประเสริฐ
2. นางสาวชมชนก  ผิวขาว
3. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
4. นางสาวศศิธร  ปั้นชูศรี
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงญานิศา  บุญเพชร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ยงยุทธิ์
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  วิงสกุล
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสุข
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคำ
6. เด็กหญิงสไบทอง   ผ่อนปรน
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีบุญธรรม
2. นางสาวอภิญญา  ตาระกา
3. นางสาวอารีรัตน์  เอื้อโภไคย
4. นายแทน  แพงอ่อน
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นางสาวกัญฐิมา  สกุลราช
2. นางสาวชุติมา  น่วมโต
3. นางสาวณัชชา  เงินดี
4. นางสาวปนัดดา  สิงห์ทอง
5. นางสาวพัชรี  หล้าคำภา
6. นางสาวภัทรวดี  บัวชื่น
7. นางสาววไลลักษณ์  หมื่นเดช
8. นางสาวสุรัสวดี  กองแสงศรี
 
1. นางน้ำฝน  สีเหลือง
2. นางสาวสุชาวดี  โสพรม
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวจารุวรรณ  พังคะลี
2. เด็กชายพัลลภ  ฉายงาม
3. นายศักดิ์ชัย  ทองนิตร
4. เด็กชายอัมรินทร์  วงค์คำคูณ
 
1. นายปรีชา  โกมโลทก
2. นายธนิสร  กิ่งวงษา
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นายกมล  ภู่เพ็ชร์
2. นายปริญญา  ซาสิโย
 
1. นายสมยศ  บุญสาธร
2. นางสาวกัมพุวัณ  บุญสาธร
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ร่มรื่น
2. เด็กหญิงกาญจนา  แข็งการ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาบาง
4. เด็กชายดังก้อง  คูนา
5. เด็กหญิงทักษิณา  ศรีเลิศ
6. เด็กชายธนพล  ภู่บุบผา
7. เด็กหญิงธนิศา  เจริญสุข
8. เด็กหญิงนภาทิพย์  ทองสถิตย์
9. เด็กหญิงนิรชา  แสงจันทร์
10. เด็กชายปฎิพัฒน์  ศรชัย
11. เด็กหญิงปนัดดา  โสภา
12. เด็กชายพันตรี  วงษ์สมบูรณ์
13. เด็กหญิงพาณี  สันขุนทด
14. เด็กชายพิเชษฐไชย  ใจมั่น
15. เด็กชายพีระพงษ์  แสนแก้ว
16. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วเง้า
17. เด็กหญิงวิมลสิริ  แก้วมณี
18. เด็กชายสิทธิพงษ์  ชินนอก
19. เด็กหญิงสิทธิ์วดี  โพธิ์เงิน
20. เด็กชายสุธี  คูณขุนทด
21. เด็กหญิงสุภัทรา  สีดาเดิน
22. เด็กชายสุรธรรม  ครัวกลาง
23. เด็กหญิงโชติกา  นันทจินดา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
2. นางสาวหัทยา  รัตนประเสริฐ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. นางสาวกัญฐิมา  สกุลราช
2. นายจตุรงค์  สุวรรณศรี
3. นางสาวจารวี  มณี
4. นายจิระพงษ์  รุ่งเรือง
5. นายจีรวัฒน์  คงพิทักษ์
6. นายชนาธิป  เขตต์การณ์
7. เด็กชายชัยญพน  ปลั่งกลาง
8. นางสาวชุติมา  น่วมโต
9. นางสาวณัชชา  เงินดี
10. นางสาวปนัดดา  สิงห์ทอง
11. นายปัญญา  สินเสนา
12. นางสาวพัชรี  หล้าคำภา
13. นายพิษณุนาถ  น่วมโต
14. นายพีรพล  จินดาดวง
15. นางสาวภัทรวดี  บัวชื่น
16. นางสาววรรธกา  ทาเภา
17. นายวรัญญู  สิทธิ์น้อย
18. นายวัชรพงษ์  สุกใส
19. นางสาววไลลักษณ์  หมื่นเดช
20. นางสาวสุรัสวดี  กองแสงศรี
21. นายอดิศักดิ์  รัตนะ
22. นายอภิสิทธิ์  พงษ์พิมล
23. นายอาเขตต์  บุตรรินทร์
24. นายเอกชัย  ชัยศิลป์
25. นายไพรัตน์  สิงห์โตทอง
 
1. นายสมคิด  อ่อนบาง
2. นายเสกสรร  แสงแก้ว
3. นายอนุพงษ์  ยินดีรมย์
4. นางสาวสุชาวดี  โสพรม
5. นางน้ำฝน  สีเหลือง
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  โพธิ์ด้วง
2. เด็กชายธนกฤษ  นามสกุล
3. เด็กชายพรชัย  เพ็งใจ
4. เด็กชายพิพัฒ  สินปุ
5. เด็กชายศิริพล  ทาซาว
6. เด็กชายอนนต์  ทองทุ้ย
7. เด็กชายเฉลิมชัย  เที่ยงทวี
8. เด็กชายเมทา  แสงประสิทธิ์
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
3. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายณัฐพล  สลุงอยู่
2. นายธนกร  ซิมรัมย์
3. นายธวัชชัย  พุทหอม
4. นายปฏิภาณ  เครือรัตน์
5. นายรพีพัฒน์  ทรงเวียง
6. นายอนุชา  เทียนเหลือง
7. นายอิทธิพัทธ์  เกษไชย
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
3. นางนันทิกา  เอื้อสลุง
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินณพัฒน์  ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คันศร
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พรหมพิทักษ์
 
1. นางใจทิพย์  อนันต์สลุง
2. นางสาวศิริลักษณ์  นาประสิทธิ์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวจารุพร  สลุงอยู่
2. นางสาวดวงนภา  พูนหลำ
3. นางสาวนิญละภัทฒ์  ลาดสลุง
 
1. นางกฤษณา  ศลสกล
2. นางสาวศิรภัสสร  ศลสกล
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ภักดีกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
2. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายนภัทร  สุนทรชัยบูรณ์
2. เด็กชายอนุชัย  บุตรเพ็ง
 
1. นางสาวปาริชาติ  สิงคำโล
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกมลชนก  จั่นเพชร
2. นางสาวผกามาศ  เพ็งพุด
 
1. นางสกาวรัตน์  หนูสลุง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายสรศักดิ์  ภิรมย์ชม
2. เด็กชายอธิศักดิ์  ชมภูนุช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
2. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายบดินทร์  ปฐมกลาง
2. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์ทอง
 
1. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา
2. นางสาววันดี  แววสว่าง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธนพร  นาคศิลปวิจิตร
2. เด็กชายนราวิชญ์  ช่วยศรี
 
1. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
2. นางสาวกฤษณ์วรงค์  เตชะสิริสุขสกุล
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงลลิตา  จวงจันทร์
 
1. นางสาวนันทิดา  พิมพ์สมบูรณ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยมาส  หุ้มแพร
2. นางสาวศุภดา  เบียดนอก
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายพชร  ใจเย็น
2. นางสาววิรัลพัชร  หอมแก่น
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายนรวิชญ์  ขาวอุบล
2. นายอภิสิทธิ์  อาจหาญ
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  กุศโลดม
2. นางสาวปาริฉัตร  ปลั่งปรีชา
 
1. นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช
2. นายยวน  ช้างใหญ่
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงดลนภา  ช่างทองคำ
2. เด็กชายสุดปลื้ม  ฤทธิเดช
3. เด็กหญิงเพชรลดา  อินฉุย
 
1. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
2. นางสาวอัญชลี  กันศล
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นายชนาวีร์  ทำกล้า
2. นายชาญเอก  สุวรรณวัฒน์
3. นายอนุชา  ขุนาพรม
 
1. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
2. นางสาวอัญชลี  กันศล
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวศิรินาถ  พาเชื้อ
2. นายอมรเทพ  เฮียะหลง
 
1. นายศรัณย์ภัทร  กาญจนาคม
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายธนวิชญ์  คุณสมบัติ
2. เด็กชายสรวิชญ์  สอนประโคน
3. เด็กหญิงหฤทัย  ดีกลาง
 
1. นายวินัย  ตาลพลกรัง
2. นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายธนวัฒน์  ทองอร่าม
2. นายพิสิษฐ์  จันทรา
3. นายสรายุทธิ์  แพงจันทึก
 
1. นายพัฒนพงษ์  ผลพรต
2. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายองอาจ  คตน่วม
3. เด็กชายอัครชัย  หมอบอก
 
1. นายมนตรี  ตุลาการ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายสุทธิพงศ์  ราชเสนา
2. นายสุรชัย  สิทธิ์ขวา
3. นายเอกพงษ์  น้อยวงศ์
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กชายสุรทิน  ลานุช
2. เด็กชายอนุชา  เชื้อเกตุ
3. เด็กชายอเนชา  กลิ่นจำปา
 
1. นายอาทิตย์  ใจหาญ
2. นายเสกสรร  แสงแก้ว
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1. นางสาวยุพารัตน์  ศรีสลุง
2. นางสาวยุพเรศ  ศรีสลุง
3. นางสาวเบญจวรรณ  ทอดขุนทด
 
1. นายประเสริฐ  ศลสกล
2. นางกฤษณา  ศลสกล
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. นางสาวกรกนก  บุญกิจ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ภักดีณรงค์
3. นางสาวปนัดดา  โทนหงษ์ษา
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิ์นอก
5. นางสาววรญา  ชาวทองหลาง
6. เด็กหญิงสุดา  อินพรม
 
1. นายอาวุธ  รอดศรี
2. นางทิพย์ภา  รอดศรี
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวจุฑานันท์  เรืองซ้อน
2. นางสาวดวงกมล  ยอดนารี
3. นางสาวปัทมาภรณ์  ศรีนวล
4. นางสาวภัทรวดี  คงสมสุข
5. นางสาวอรพิชญ์  ธูปมงคล
6. นางสาวอารีวรรณ  แก่นประชา
 
1. นายณัฏฐ์วัฒน์  อนันตะสุข
2. นางสาวญาดานันท์  บุญนก
3. นางชูจิต  อันพาพรม
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงปภาดา  สุจิตร์
2. เด็กชายพงศธร  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  นามชัย
 
1. นางศุภรดา  ปัญญาทอง
2. นางสาวพรพรรณ  มั่งคั่ง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1. นางสาวพรรณิภา  กลิ่นพูน
2. นางสาวสิรินนา  สื่อสาร
3. นางสาวสุนันทา  พึ่งเย็น
 
1. นายกุลเกียรติ  เสริมกูลเกียรติ
2. นายอนุกุล  ดวงศรี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรียา  แสนพันธ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  สินใหม
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  กลั่นประเสริฐ
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจารวี  สีระกูล
2. นายธนโชติ  ศรีนาราง
3. นางสาวปภาวรินทร์  หนูสลุง
 
1. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงนิวาริน  กลึงกลางดอน
2. เด็กหญิงฟ้าหยาด  ไชยพิพัฒน์
3. เด็กหญิงสุนิตา  สมบุญคุณ
 
1. นางเพ็ญพรรณ์  แก้ววรรณา
2. นางสาวทิพวรรณ  สายโย
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวกุลจิรา  นาคนวม
2. นางสาววรรณฐิณี  พูลสิทธิ์
3. นางสาวสุวัจนี  จากโคกสูง
 
1. นางเบญจมาศ  บัวนวล
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กหญิงนันทวัน  ขุนจัตุรัส
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์เกตุ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทับสายทอง
 
1. นางนวพร  เดือนเที่ยง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคูณ
2. นางสาวศิริวรรณ  แก้วขุนทด
3. นางสาวเรณู  ชื่นใจ
 
1. นางสาวกมลพร  ชบางาม
2. นายจารึก  ผ่องพันธ์ชัย
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยอดบุรุษ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  มาลาศรี
3. เด็กหญิงอารียา  ม่วงไข่
 
1. นายนฏกร  บุญล้อม
2. นางเบญจางค์  เจริญสุข
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายฐิตินันท์  ตั้งทอง
2. นางสาวบุญนิชา  พินิจเวชการ
3. นางสาวบุบผาชน  มหาครุฑ
 
1. นางทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยมีแรง
2. เด็กหญิงรัตนกร  ระมัดหา
3. เด็กชายศุภกิตติ์  อยู่เย็น
 
1. นางชูจิต  อันพาพรม
2. นางอุษา  วงษ์ดี
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวกริษฐา  เหลื่อมกลาง
2. นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์บรรจง
3. นางสาวสุพรรษา  ภู่นอก
 
1. นางสาวสิรินันท์  พรมน้ำ
2. นายชุตินันท์  กองทอง
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  อบปิ่น
2. เด็กหญิงธนพร  งามเลิศ
3. เด็กหญิงสุนีย์  หนูคำ
 
1. นางสาวกัมพุวัณ  บุญสาธร
2. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
 
104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวคันธรส  เหล่าจาน
2. นายจิรวัฒน์  แก้วหนองสังข์
3. นายสิทธิชัย  โต๊ะสัมฤทธิ์
 
1. นางชมชนก  ผิวขาว
2. นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์วรา  ผงชานัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. เด็กชายมงคล  พุ่มเถื่อน
 
1. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำสนธิวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  จันทองหลาง
 
1. นางสาววาสนา  เรืองสุกดี
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายธนกร  กิตติธรสกุล
 
1. นายกริชนก  หน่อทอง
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กชายอนันต์  กล้วยดี
2. เด็กชายอรรถพล  แสนโยธา
 
1. นางสาวกัมพุวัณ  บุญสาธร
2. นางสาวสาวิตรี  เจริญมาก