หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ กรีกูลโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญพบ หว่างเค็งโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ชูชั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวเสาวนิตย์ มงคลสกุณีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
5. นางธนวรรธน์ ศรีจันทร์ดีโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายนาวิน มดตะน้อยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ชุติกุลวรนันท์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต ศรีนวลโรงเรียนปากเกร็ดรองประธานกรรมการ
3. นายภูมินทร์ สุวรรณสูตรโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ก้อนคำโรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
5. นางสาวเพียงฤทัย โชติญาณพิทักษ์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
6. นายชาญวิทย์ พัฒนะราชโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอนุเทพ อมาตยกุลบริษัท B.A.T.H Room Productionประธานกรรมการ
2. นายจตุพร ปทีปะปานีบริษัท B.A.T.H Room Productionกรรมการ
3. นางสาวอาภาวลี อมาตยกุลบริษัท B.A.T.H Room Productionกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอนุเทพ อมาตยกุลบริษัท B.A.T.H Room Productionประธานกรรมการ
2. นายจตุพร ปทีปะปานีบริษัท B.A.T.H Room Productionกรรมการ
3. นางอาภาวลี อมาตยกุลบริษัท B.A.T.H Room Productionกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมณฑิรา สวัสดิรักษากรมส่งเสริมวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณณภัค บัลลังค์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวธศร ยิ้มสงวนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายวินัย วรวัฒน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายมณฑล ยิ่งยวดกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. ผศ.กุุลธิดา เหลือบจำเริญผศ.ร.ท. มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิรอังกูรสกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. ผศ.กุุลธิดา เหลือบจำเริญผศ.ร.ท. มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิรอังกูรสกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. ผศ.กุุลธิดา เหลือบจำเริญผศ.ร.ท. มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิรอังกูรสกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. ผศ.กุุลธิดา เหลือบจำเริญผศ.ร.ท. มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิรอังกูรสกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. ผศ.กุุลธิดา เหลือบจำเริญผศ.ร.ท. มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิรอังกูรสกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. ผศ.กุุลธิดา เหลือบจำเริญผศ.ร.ท. มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิรอังกูรสกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. ผศ.กุุลธิดา เหลือบจำเริญผศ.ร.ท. มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิรอังกูรสกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. ผศ.กุุลธิดา เหลือบจำเริญผศ.ร.ท. มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิรอังกูรสกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. ผศ.กุุลธิดา เหลือบจำเริญผศ.ร.ท. มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิรอังกูรสกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. ผศ.กุุลธิดา เหลือบจำเริญผศ.ร.ท. มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิรอังกูรสกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. ผศ.กุุลธิดา เหลือบจำเริญผศ.ร.ท. มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิรอังกูรสกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. ผศ.กุุลธิดา เหลือบจำเริญผศ.ร.ท. มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิรอังกูรสกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายวันชัย ก่อนกำเนิดครูชำนาญการด้านทัศนศิลป์กรรมการ
3. ผศ.กุุลธิดา เหลือบจำเริญผศ.ร.ท. มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จิรอังกูรสกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางครึ้มพงษ์ สายทองคำกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษากรรมการ
3. นางชไมพร เอมาวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางครึ้มพงษ์ สายทองคำกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษากรรมการ
3. นางชไมพร เอมาวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางครึ้มพงษ์ สายทองคำกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษากรรมการ
3. นางชไมพร เอมาวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางครึ้มพงษ์ สายทองคำกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษากรรมการ
3. นางชไมพร เอมาวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสีกรรมการ
2. นางกัญจนภัสร สุทธิประภากรรมการ
3. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสีกรรมการ
2. นางกัญจนภัสร สุทธิประภากรรมการ
3. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางครึ้มพงษ์ สายทองคำกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษากรรมการ
3. นางชไมพร เอมาวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางครึ้มพงษ์ สายทองคำกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษากรรมการ
3. นางชไมพร เอมาวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายณัช คำเจริญกรรมการ
2. นายรณกร ทรงแสงกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ชูศรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายณัช คำเจริญกรรมการ
2. นายรณกร ทรงแสงกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ชูศรีกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางครึ้มพงษ์ สายทองคำกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษากรรมการ
3. นางชไมพร เอมาวัฒน์กรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นางครึ้มพงษ์ สายทองคำกรรมการ
2. นางแพรวดาว พรหมรักษากรรมการ
3. นางชไมพร เอมาวัฒน์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวันผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากรครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวัฒนารองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลา บางขุนเทียนกรรมการ
4. นายมานพ สรงประภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายธนากร กรานเจริญสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ วีระพงศ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรีกรรมการ
7. นายวินิจ แจ้งใจครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
8. นายชุมพร แก้วชาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีก้าน แตงทองครูวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสกรรมการ
10. จ.ส.อ.มาโนช โชคดีครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
11. นายชนสรณ์ มายะระสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยโทสุรศักดิ์ จันทรการครูโรงเรียนประชาอุทิศ กรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวันผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากรครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวัฒนารองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลา บางขุนเทียนกรรมการ
4. นายมานพ สรงประภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายธนากร กรานเจริญสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ วีระพงศ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรีกรรมการ
7. นายวินิจ แจ้งใจครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
8. นายชุมพร แก้วชาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีก้าน แตงทองครูวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสกรรมการ
10. จ.ส.อ.มาโนช โชคดีครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3กรรมการ
11. นายชนสรณ์ มายะระสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยโทสุรศักดิ์ จันทรการครูโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมณฑกานต์ จิตกล้าครูโรงเรียนไทรโยคมณีกานต์ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ปฐมนุพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุรินทร์ แก้วพิจิตรครูโรงเรียนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
4. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ บุญครองครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายมณฑกานต์ จิตกล้าครูโรงเรียนไทรโยคมณีกานต์ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ปฐมนุพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบุรินทร์ แก้วพิจิตรครูโรงเรียนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
4. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ บุญครองครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ โชคเหรียญสุขชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางสาวนิศามณี พรเรืองมณีกิจโรงเรียนนนทบุรีวืทยาลัยกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. นายณฏฐพล ใจศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
5. นางดวงพร ไชยสุตย์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสิริฤกษ์ อิ่นแก้วโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายอภิชาติ โชคเหรียญสุขชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวดาวสวรรค์ วงศ์เสนาโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
4. นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผลโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมฤทธิ์ เม่นคงโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
2. นายณัฐพล ฮวดสุนทรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตน์ตระกูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นลิน เหลือล้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจุติ แสงดาวกรรมการ
2. นางสาวภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตน์ตระกูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี เช่นพิมายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
5. นายเสกสรรค์ เสาวคนธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณี เช่นพิมายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ เสาวคนธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
3. นายจุติ แสงดาวกรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตน์ตระกูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสชนก บินสไรโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วัลยา มิทะนนท์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวสุนัดดา ชีวชารีโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์กรรมการ
4. นายปกรณ์ แก้วดีโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
5. ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิกรรมการ
6. นางสาวศรินทิพย์ อินทร์สอนโรงเรียนนนทบุรีวืทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล ฮวดสุนทรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายชรัมภ์ เพ็ชรมากโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลัดดา บุญมากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
4. นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
2. ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
3. ดร.ณัฐกานต์ ผาภูมิสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
2. ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
3. ดร.ณัฐกานต์ ผาภูมิสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายฉลอง คุณประทุมโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลัญจกร ศรีทองมาศโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นายอานนท์ ตนดีโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
5. นายชัยยันต์ สุกิตติวราพันธ์โรงเรียนเทศบาลฯ เมืองบางบัวทองกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายภมร ฟูมฟักโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
2. นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสายพิณ งามสง่าโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายภมร ฟูมฟักโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
2. นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสายพิณ งามสง่าโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
2. ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
3. ดร.ณัฐกานต์ ผาภูมิสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
2. ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
3. ดร.ณัฐกานต์ ผาภูมิสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร จิตต์เจริญโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ นิลเพ็ชร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา สินธุสุขโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางปราณี โตอติเทพย์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุชิน ฟักสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร จิตต์เจริญโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
2. นายดำรงค์ นิลเพ็ชร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา สินธุสุขโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางปราณี โตอติเทพย์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุชิน ฟักสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช ศรีทับทิมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประนอม โกไศยกานนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางภาริณี ธีรเกียรติข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายไพรัช ศรีทับทิมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางประนอม โกไศยกานนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางภาริณี ธีรเกียรติข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายนพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรองประธานกรรมการ
3. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
4. นายเศรษฐพงศ์ อัปมะเยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
5. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายนพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรองประธานกรรมการ
3. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
4. นายเศรษฐพงศ์ อัปมะเยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
5. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางภัทรกร จำรูญวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ฟักสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ วิทยสัมพันธ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวเจษฎาวดี อิมทรสูตโรงเรียนโพธินิมิตพิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงฤทัย ชะดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
6. นางศรีธนา มุ่งธัญญาโรงเรียนวัดเขมาภิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางภัทรภร จำรูญวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ฟักสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจษฎาวดี อิมทรสูตโรงเรียนโพธินิมิตพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนีย์ วิทยสัมพันธ์โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นางดวงฤทัย ชะดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
6. นางศรีธนา มุ่งธัญญาโรงเรียนวัดเขมาภิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางประเทืองทิพย์ สังข์ทองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดา พลับวังกล่ำโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวเพชรรัตน์ พรหมจักรโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
5. นายมนตรี น้อยท่าทองโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายธนอรรถ ผลวานิชโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ภู่ระย้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐธิดา ทองทาโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางสาวอคศิ อินทร์โตโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ หอมชื่นชมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพนารัตน์ ตั้งชวาลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางจินดาภา วงค์อุดมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
3. นางสาวบุศบง เมืองโพธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวหทัยภัทร จีนสุทธิโรงเรียนวัดเขมาภิตารามกรรมการ
5. นางถนอม วงศ์จันทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ ฟักเขียวโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพนารัตน์ ตั้งชวาลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางจินดาภา วงค์อุดมโรงเรียนปากเกร็ดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุศบง เมืองโพธิ์โรงเรียนวัดเขมาภิตารามกรรมการ
4. นางถนอม วงศ์จันทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นางสาวหทัยภัทร จีนสุทธิโรงเรียนวัดเขมาภิตารามกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ ฟักเขียวโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวศศนันท์ กฤษณะวนิชโรงเรียนโพธินิมิตพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมัทมา อุตโมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐยา ธารบุปผาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางปฤษญา แผ่ตระกูลโรงเรียนวัดเขมาภิตารามกรรมการ
5. นางภาวิณี ปิ่นเย็นโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
6. นางปรียา ยุวนะเตมีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวศศนันท์ กฤษณะวนิชโรงเรียนโพธินิมิตพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมัทมา อุตโมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐยา ธารบุปผาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางปฤษญา แผ่ตระกูลโรงเรียนวัดเขมาภิตารามกรรมการ
5. นางภาวิณี ปิ่นเย็นโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
6. นางปรียา ยุวนะเตมีย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางโสภี วุฒิมานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี บัวเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชาญ นรากล่ำโรงเรียนวัดเขมาภิตารามกรรมการ
5. นางสุนทรี บุนนาคโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
6. นางรุ่งวดี ระวังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางโสภี วุฒิมานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี บัวเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชาญ นรากล่ำโรงเรียนวัดเขมาภิตารามกรรมการ
5. นางสุนทรี บุนนาคโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
6. นางรุ่งวดี ระวังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรองประธานกรรมการ
3. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
4. นายเศรษฐพงศ์ อัปมะเยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
5. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายนพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรองประธานกรรมการ
3. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
4. นายเศรษฐพงศ์ อัปมะเยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
5. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิสิตา เมธาวราพรโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา แสงจันทร์โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางณัฎฐนันท์ โลห์นารายณ์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวชิรา ศิริจิตรจินดาโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา คุ้มได้อยู่ โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางสาววัลลี เที่ยงธรรมโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ หอวังนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนิพล โตพูลโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางปัทมาสน์ บุณยรัตพันธ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิตรลดา เทศอ่ำโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. นางสุวรรณา คุ้มได้อยู่โรงเรียนศรีบุณญานนท์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งเรือง ศรีวะลาโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิพล โตพูลโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางปัทมาสน์ บุณยรัตพันธ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิตรลดา เทศอ่ำโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. นางสุวรรณา คุ้มได้อยู่โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งเรือง ศรีวะลาโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวเนตรนภา บุญศิริโรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางบุปผา โภคพินท์โรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางสาวกนกวดี นิพันธ์ประศาสน์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]