หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 - 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประธานศูนย์การแข่งขัน
2 นายนรากร ไหลหรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ประธานศูนย์การแข่งขัน
3 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รองประธานศูนย์การแข่งขัน
4 นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รองประธานศูนย์การแข่งขัน
5 นางสุภาพรรณ ประทุมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รองประธานศูนย์การแข่งขัน
6 นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รองประธานศูนย์การแข่งขัน
7 นายอเนก นิลฉาย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รองประธานศูนย์การแข่งขัน
8 นางอารมย์ ระเบียบดี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รองประธานศูนย์การแข่งขัน
9 นายธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เลขาศูนย์การแข่งขัน
10 นางชมมงคล จวงจ่าย หัวหน้างานสาระทัศนศิลป์ เลขาศูนย์การแข่งขัน
11 นายศรัณย์ ศรลัมพ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เลขาศูนย์การแข่งขัน
12 นางสาวอรรถยา ทิ้งกรีด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผู้ดูแลระบบ
13 นางสุพิศ รนขาว ครู โรงเรียนปากเกร็ด ผู้ดูแลระบบ
14 นายชัชวาล เชียงสน ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
15 นางวิรินวรรณ์ พรรณบัว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
16 นายพลัฏฐ์ สุวรรณสิทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
17 นายนาวี ฑีฆบุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
18 นายสมพร รนขาว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
19 นายอุดม หาเลิศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
20 นายปณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
21 นางสาวมัลลิการ์ วงศ์ศิรินวรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
22 นางสาวกัญญานันท์ วงศ์วิเศษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
23 นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์นิยม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
24 นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณวิชนี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
25 นายมณเฑียร คุณวิเศษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
26 นางสาวธนัฏฐา พวงแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
27 นางสาวอรพรรณ เธอกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
28 นางสาวปาริฉัตร สุ่มมาตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
29 นายณัฐณรงค์ บุญณรงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระศิลปะ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
30 นางพิมจิตร์ รมยะพันธุ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
31 นางนิภาภรณ์ ขำปาน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
32 นางนฤมล ศักดิ์ศรีเกษมกุล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
33 นางโสภา กุศลวงศ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
34 นายปริญญา รัตนพิมาน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
35 นายกิตติศักดิ์ รอดเริง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
36 ว่าที่ร้อยโท วีรพล แป้นพรหม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
37 นางศิริลักษณ์ บุญเพิ่ม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
38 นางอัญชลี ศรีเอนก ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
39 นางอุดมพร ม่วงคำ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
40 นางสาว จิตรลดา นาคศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
41 นาย ธนาคุณ สันติเกื้อกูลวงศ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
42 นาย วีรภัทร ศุภรสิงห์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
43 นางอาภรณ์ ดวงขวัญ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
44 นางสีนวล ศิริจันโท ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
45 นางสาวสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
46 นางสาว ปทุมมา แหวนวงศ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
47 นางสาว สอางค์ศรี ผโลดม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
48 นางดวงฤทัย ชะดี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
49 นายญาณชัชณัฐ สิริวรชัยโอฬาร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
50 นายชวดล บุญอินทร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
51 นางสาว นัยเนตร ดงทอง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
52 นางสาวประไพศรี ปัญญา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
53 นางสาวพิชชญานันท์ สุขวิเศษ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
54 นางสาว กันย์ณัชชา บำรุงผล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
55 นางสาว วรรณวิภา เกษมรัตน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
56 นายบุญช่วย ขำปาน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
57 นาย อัมรินทร์ อินทร์เสนา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
58 นายศักดา กองเกิดสุข ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
59 นางรชฏวรรณ สารสุวรรณ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
60 นางมิ่งขวัญ สุขมาก ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
61 นางเนาวรัตน์ หน่อแก้ว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
62 นายสุรชัย สัมโย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
63 นางสาวชลดา อานี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
64 นายหฤษฏ์ ทรัพย์อุปถัมภ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
65 นายโชคชัย สกุลโพน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
66 นายบัญชา จันทร์ผา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
67 นายกมล เคลื่อนคล้อย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
68 นายโสภณ เลื่อมแสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
69 นางปรานอม อินทนาศักดิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
70 นางสาวบุปผา พ่วงปิ่น ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
71 นางสาวบงกศรัศม์ สุรังคพิพรรธน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
72 นางสาวมารียำ แปะโพระ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
73 นายศุภกร เขตมนตรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
74 นางสาว จตุพร ฉิมมา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
75 นางปิยวรรณ อินทานนท์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
76 นายเฉลิมชัย ตาระกา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
77 นายณรรฐพล ใจศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
78 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฏฐ์นลิน เหลือล้น ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
79 นางสาววิไลลักษณ์ หงส์หาญณรงค์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
80 นางสาวสุภาพร เรียมรัตนวาณิชย์ ครู โรงเรียนปากเกร็ด เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]