รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 - 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายกฤตภาส  ผาสุขทรัพย์
2. นายบัญชา  หรุ่นทอง
 
1. นายณฐสิน   ชำนาญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายชาญวิเศษ  อมรรัตนานุเคราะห์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กฤษคม
 
1. นางณัฐวดี  พงษ์สุขเวชกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กุลนี
2. เด็กชายจิรภัทร  วนิชจินดา
3. เด็กชายชวนินทร์  วัฒกีกำธร
4. เด็กชายชิษณุภงศ์  บุญชม
5. เด็กหญิงณัฐดาว  สุกกานันท์
 
1. นายคณีสิทธิ์   เซี่ยงฉิน
2. นางสาวนิธิตา  ขันธวิทยา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายชวัลวิทย์  รอดทิม
2. นายธาดา  วีระวิทยกุญชร
3. นายปิยะทัศน์  แก่นรากหญ้า
4. นายภาคภูมิ  สมใจ
5. นางสาวศิรประภา  สวัสดิภาพ
 
1. นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ
2. จ.ส.อ.พงศกร  สุขเล็ก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงณราวดี  ณ สงขลา
2. เด็กชายวรัญชัย  ทรงฉลาด
 
1. นางนฤดี  สถิตวิบูรณ์
2. นางสาวชลธิชา  เจริญผาสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกรกฎ  วินทะไชย
2. นายณัฐชนน  ยิ้มงาม
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีเอม
2. นายคณิต  บุตรตรา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อภิเดช
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอรอนงค์  อินทเจริญศานต์
 
1. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายคงณัฐ  วงษ์ศรี
 
1. นางสาววนัสนันท์  อินทรบำรุง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายอานนท์  วชิระไพโรจน์
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกฤตยาพร  น้อยเกตุ
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอริสรา  ผาโคตร
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายภัทรศักดิ์  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
1. นายภาสกร  โภคพินท์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวเปรมฤทัย  ทัศราช
 
1. นางสาวฐนันญา   ปานนิ่ม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณิชากร  ยุทธศักดิ์กำแหง
2. เด็กหญิงวรฤทัย  สายสุวรรณนที
 
1. นางสนธยา  ป้อมปักษา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสวิตตา  ศิรินาม
 
1. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายชาญวิทย์  ทองเปี่ยม
 
1. นายภาสกร  โภคพินท์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สอนศรี
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ถาวร
3. เด็กชายเมฆา  พงษ์อร่าม
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
2. นายภาสกร  โภคพินท์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวณัฐกานต์  พิมพา
2. นายปชาบดี  ขนอม
3. นางสาววารี  พุ่มพวง
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
2. นายภาสกร  โภคพินท์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุชาวดี  จีนชุ่ม
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพิชญาภา  แสงสุรัตน์
 
1. นายชลิต  เขาสถิตย์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายนนทพัทธ์  อินทะปุระ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายศุภชัย  พลูสวัสดิ์
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายปาลวัฒน์  วิวัฒนขจรสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายพละพล  สุตานนท์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงเบญจวัลย์  แก้วจำนงค์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวอภิญญา  พันทเสน
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงมุุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวมัทวัน  เสียงเลิศ
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงรวงทอง  สำเภาทอง
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวสุชาดา  สุใจ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทัดทอง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอรพรรณ  มณีโชติ
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวสุดารัตน์  นามขวา
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายภูริณัฐ  สองเมือง
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวศิริเพ็ญ  ตรีพุทธ
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวปัญญวัน  รุกเครือ
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  พงษ์พันธุ์
2. นางสาวนทีทิพย์  ไชยเดช
3. นางสาวปารีณา  โควสุวัฒน์
4. นางสาวพรชิตา  เหล่านุกูล
5. เด็กหญิงพิชญา  อุดมศิริ
6. นายภาสกร  ปัจฉิมนันท์
7. เด็กชายมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
8. นายสุพัฒน์  มุกดาหาร
9. เด็กหญิงเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
2. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษณะ  สมานหมู่
2. เด็กชายจิรวัฒน์  โอษะคลัง
3. เด็กหญิงฌัชฌา  สุขสวัสดิ์
4. เด็กชายณัฐพล  จิตต์สุข
5. นางสาวธัญญรัตน์  ผลาผล
6. เด็กชายภูริณัฐ  สองเมือง
7. เด็กหญิงรวงทอง  สำเภาทอง
8. นางสาวรุ่งรวิน  อำพวัน
9. เด็กหญิงวิไลรักษ์  ใจสอาด
10. เด็กชายวีรภัทร  หอมสนั่น
11. เด็กหญิงสุชาวดี  จีนชุ่ม
12. นางสาวอรพรรณ  มณีโชติ
13. นางสาวอัฐภิญญา  วิยาภรณ์
14. เด็กหญิงอาทิมา  ต๋าแก้ว
15. เด็กหญิงอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
3. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษณะ  สมานหมู่
2. เด็กชายจิรวัฒน์  โอษะคลัง
3. เด็กหญิงฌัชฌา  สุขสวัสดิ์
4. เด็กชายณัฐพล  จิตต์สุข
5. นางสาวธัญญรัตน์  ผลาผล
6. นางสาวปัญญวัน  รุกเครือ
7. นายยงยุุทธ  หอมสนั่น
8. นายวัชรพงษ์  บุญเพ็ง
9. เด็กชายวีรภัทร  หอมสนั่น
10. นายศุภชัย  พลูสวัสดิ์
11. เด็กหญิงสุชาวดี  จีนชุ่ม
12. นางสาวอรพรรณ  มณีโชติ
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
3. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกรรณวัฒน์  หุตะโกวิท
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมจิตร
3. เด็กหญิงกัลยากร  มีแสงทอง
4. เด็กหญิงกีต้าร์  บุญรอด
5. นางสาวจีรารัตน์  บินซาเล็ม
6. เด็กหญิงชญาดา  บุตรดา
7. นางสาวชลลดา  บุญเนตร
8. เด็กชายณัฐพงษ์  สุวรรณพรม
9. เด็กหญิงณิชากร  จิตต์เอื้อ
10. นางสาวทราย  ชุ่มแจ่ม
11. เด็กหญิงประภัสสร  สุกก้อน
12. เด็กชายปิยวัฒน์  เขมาทานต์
13. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทวีชาติ
14. เด็กหญิงพันธกานต์  กองเพิ่มพูล
15. เด็กหญิงพิชชาพร  กาบตุ้ม
16. เด็กชายสถาพร  ทองจันทร์
17. เด็กชายสุทธิพงษ์  รอดเผือก
18. เด็กชายอิทธิพล  ยุติเทพศาล
19. เด็กชายเจษฎา  สาเกิด
20. เด็กหญิงเบญจวัลย์  แก้วจำนงค์
21. เด็กหญิงแพรวา  ภู่อยู่
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายทักษ์ดะณัย  อณาชัย
2. เด็กหญิงปุณยดา  พิบูลย์ลาภ
3. เด็กชายภีมพล  ฉิมคล้าย
4. เด็กชายยุทธนา  หลักคำศรี
5. เด็กชายศักรินทร์  นกขุนทอง
6. เด็กชายอนวัช  นัดดา
 
1. นายกิติศักดิ์  โนสุ
2. นายศุภวัฒน์  เดือนทอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายธัญชนิต  ภูมิฐานนท์
2. นางสาวพรชนัน  ด่านกลาง
3. นายวิศรุต  นีระมนต์
4. นายสุชาติ  โฉมอินทรีย์
5. นายอัฐรายุทธ  พรงาม
6. นางสาวโมรีน  วินเทอร์
 
1. นายสฤษฎ์  ชโนดมสิริ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ดามุกโต
2. นางสาวจีน่า   บรอค
3. นางสาวชญานิศ   มาลี
4. เด็กหญิงซิวเมย์   หว่อง
5. เด็กหญิงณัฏฐชา   ทักษิณ
6. นางสาวณัฐชยา   หาญรักษ์
7. นางสาวธีรนาฏ   นามนไสย
8. นางสาวบัณฑิตา   เฮงพร้อม
9. เด็กหญิงบัณฑิตา   บังวรรณ
10. เด็กหญิงบุณยวีร์   เพิ่มพูลทรัพย์
11. นางสาวปฏิมา   จอมแปง
12. เด็กหญิงปณัฐดา   องค์วงศ์สกุล
13. เด็กหญิงพนิดา  วิรุณศรี
14. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วัฒนวรางศิกูร
15. เด็กหญิงพิชชากร   แก้วศรี
16. นางสาวพิมพ์อร   เพ็ชรชัยศรี
17. นางสาวมธุริน   โสดา
18. เด็กหญิงรัชประภา   แสงจันทร์
19. นางสาวรุจิภาส   ไชยแว่น
20. นางสาววรกานต์   จวงจองผล
21. นางสาววริศรา  รอดอ่อน
22. เด็กหญิงศศิกานต์   ม่วงเอี่ยม
23. นางสาวศิวพร   สุขสำราญ
24. เด็กหญิงสลินญา   บุตรช้าง
25. เด็กหญิงสิริกร   ทวีกิจการ
26. นางสาวอรนลิน   มีทอง
27. เด็กหญิงอรพรรณ   กลิ่นอ้น
28. เด็กหญิงอาณามิกา   เลิศวิมลพันธ์
29. นางสาวอารียา   หมดมลทิน
30. เด็กหญิงเขมิกา   พุทธาภิวัฒน์
31. นางสาวโยษิตา   ไชยะโยธิน
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกฤตนัย  มีชัยเจริญ
2. นางสาวจตุพร  ซ่อนกลิ่น
3. นางสาวจันทร์จิรา  แสงคำ
4. นางสาวจิราวรรณ  สรวุฒิพิสิทธิ์
5. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ธันวานนท์
6. นางสาวชนัญชิดา  อุ่นศิลป์
7. เด็กหญิงชนิดา  กลิ่นหอม
8. นายชลันธร  ริ้วดำรงค์
9. เด็กชายชัยวรชาติ  กลัดพ่วง
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรปัญญานันท์
11. นางสาวณัฐริกา  เชื้อลิ้นฟ้า
12. นายดนุนันท์  ชวนอยู่
13. เด็กหญิงธนารัตน์  ยังสว่าง
14. นางสาวธมลวรรณ  บุญนาน
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  แอตาล
16. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ประดับทอง
17. เด็กหญิงนาตยา  พาชื่นใจ
18. นางสาวนิตยา  พาชื่นใจ
19. เด็กชายปกรณ์  เนตรจุ้ย
20. เด็กหญิงปริศนา  กลิ่นหอม
21. นางสาวปิยะธิดา  พรมคุณ
22. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีจำปาทอง
23. นางสาวพรชนัน   เสนีวงค์ ณ อยุธยา
24. เด็กชายพุฒิพงศ์  สาสนิท
25. เด็กชายฟาริด  ผกาทอง
26. เด็กหญิงภัสราภา  เนตรจินดา
27. นายวรสรณ์  บุญรอง
28. เด็กหญิงวริศรา  รักไทยนิยม
29. นางสาววิชญาดา  มาดชิด
30. เด็กหญิงสิริกัญญา  คงขำ
31. เด็กหญิงสใบทิพย์  นาคสวัสดิ์
32. นางสาวอภิญญา  ประภารัตน์
33. นางสาวอมรรัตน์  มณีศรี
34. เด็กหญิงอรพินท์  จันละออ
35. นายอาทิตย์  ตองอ่อน
36. นางสาวอาทิติญา  แสนสุก
37. นายอานันต์  พรมคุณ
38. เด็กหญิงอารียา  ปัสสา
39. นางสาวเจนจิรา  ทองมี
40. นายเตวิช  ทองวิลัย
 
1. นางสาวเดือนฉาย  ชุติดำรง
2. นายสุเทพ  อินทวิชัย
3. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
4. นายมนตรี  น้อยท่าทอง
5. นางวัชราพร  เจริญยุทธ
6. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
7. นางเฉลิมศรี  คชเพชร
8. นายทวีศิลป์  ในจิต
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายพลพล  เทพณรงค์
 
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายดนุนันท์  ชวนอยู่
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เจียมบรรจง
 
1. นายเจตนิพิฐ  ศิริชยุตพงศ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวปาลิตา   เชื้อสาวะถี
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชลทิตย์  กริชยานนท์
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายสุรดิษ  ติ๊บหน่อ
 
1. นางสาวปิยะธิดา  วาจาชอบ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงแพรทอง   ต้นสิน
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวศรันยา   แดงสังวาลย์
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายอานนท์  กันหา
 
1. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายชนสรณ์   พลาบดีวัฒน
 
1. นายเรวัตร   ชาลาพล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงไตรสิกขา  พึงชุ่มชื่น
 
1. นางสาวปิยะธิดา  วาจาชอบ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวเพชรดา   ทองราช
 
1. นายชัยวัฒน์   พุมดวง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายวีรยุทธ   เหมือนสิงห์
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายปวริศ  เลื่อนยศ
 
1. นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสรัญญา  นิลมณี
 
1. นางสาวลักขณา  สาดอนขวาง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวอภิญญา  ประภารัตน์
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 78.98 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พัฒนมงคล
2. เด็กหญิงกมลพร   โพธิ์กลิ่น
3. เด็กหญิงคัทรียา   วงศ์บุญนาค
4. เด็กหญิงจริญญา   พรชัย
5. เด็กหญิงจันทิมา   อ่อนแก้ว
6. เด็กหญิงจีรวรรณ   เชิดสี
7. เด็กหญิงฉัตรชยา   ศรีใส
8. เด็กหญิงชนัดดา   นะดาบุตร
9. เด็กหญิงฐิติรัตน   สุขประเสริฐ
10. เด็กหญิงทิพย์ภาพร   หาเรือนศรี
11. เด็กหญิงธัญชนก   จิตรวรรณศิลป์
12. เด็กหญิงธัญพร   เกตุคีรีสุข
13. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ลาดทอง
14. เด็กหญิงธัญสินี   จุลพันธ์
15. เด็กหญิงนภัทรฌา   พวงศรี
16. เด็กหญิงนวลถนอม  ชาญเขว้า
17. เด็กหญิงนันทกานต์   วิวัฒนะชัยแสง
18. เด็กหญิงปาณิสรา   อินทนนท์
19. เด็กหญิงปุณยนุช   ศิลากุล
20. เด็กหญิงพัชรา   ศรีณรงค์รัตน์
21. เด็กหญิงพิชชาภัสร์   ปลื้มประเสริฐ
22. เด็กหญิงภัทรศร   ดำรงเกียรติ
23. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ธนพงศ์จิรา
24. เด็กหญิงภาพิมล   แสงสมมาตร
25. เด็กหญิงรพีพร   ฉิมแพ
26. เด็กหญิงวิกานดา   มั่นคง
27. เด็กหญิงวิสุทธิพร   โกแสนตอ
28. เด็กหญิงศศินันท์   มีเดช
29. เด็กหญิงศุภธิดา   พิมพ์สนั่น
30. เด็กหญิงสุภาภรณ์   รอดบาง
31. เด็กหญิงสุวนันท์   ทนทะนาน
32. เด็กหญิงอภิญดา   แซ่ลิ้ม
33. เด็กหญิงเกษร   หมวดผา
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกมลลักณื  กุลนี
2. นายกรวิทย์  ศรีสด
3. นายกิตติศักดิ์  โสปัญหริ
4. นายจิรทีปต์  สมสอาด
5. นายจิรายุ  เกียรกำจาย
6. นายชนพล  แสงเรืองรอง
7. นายชลธิศ  คงทอง
8. นายชวนินทร์  วัฒคีกำทร
9. นางสาวญาณิศา  สระป้อมแก้ว
10. นายญํฐวุฒฺ  เฉวียงวงศ์
11. นายณัฎฐศักย์  เรืองผดุง
12. นายธนกร  อุทกศิริ
13. นางสาวธนารีย์  ทองวัน
14. นางสาวธรรมาพร  พ่วงรักพันธุ์
15. นางสาวนิสารัตน์  ลำพูล
16. นางสาวน้ำมนต์  เกื่อนใย
17. นางสาวปฐมวรรณ  ธีระวิกสิต
18. นางสาวปริณดา  นิ่มนวล
19. นางสาวปานไพรลิน  หมื่นแก้ว
20. นางสาวพรรณวิจิตร์  ศรีสกุล
21. นายภัทรพล  กันยามาส
22. นางสาวรักษิตา   คงมีแก้ว
23. นายลัทธพล  สังข์สุวรรณ
24. นางสาววชิราพร  ทวีมณโคตร
25. นางสาววัชรินทร์  อินพุ่ม
26. นายวัฒนชัย  สุขเจริญ
27. นายวิศรุต  จันใด
28. นายศวัสกร  เที่ยงอ่ำ
29. นางสาวศิริรัตน์  ทองตะลุง
30. นายสิทธิวัฒน์  กาวา
31. นางสาวสุพรรณญา  พิมนนอก
32. นายอนาวิน  แสงเงินอ่อน
33. นายอนุชิต  สุดป้อม
34. นางสาวอภิสรา  แสงเงินอ่อน
35. นายอภิสิทธ์  ภาพงศ์
36. นางสาวอรวรรณ  ผิวรินทอง
37. นายอัมรินทร  วงศ์แก่นแก้ว
38. นายอานนท์  กันหา
39. นายเดชบดินทร์  ไทยานนท์
40. นายโอฬาร  ทิพย์เจริญ
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
2. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
3. นายนิตินัย  ทองน้อย
4. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
5. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
6. นางสาวหทัยกานต์  เลขานุกิจ
7. นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกรองกนก   กะการดี
2. เด็กชายฐกร   เสถียรยงตระกูล
3. เด็กหญิงณฐา   เทียนบูชา
4. เด็กหญิงณิชาภัทร   ขุนทอง
5. เด็กหญิงธณศร  มงคลสินธุ์
6. เด็กหญิงธนพร   แม้นพ่วง
7. เด็กชายธีรภัทธ์   สร้อยสน
8. เด็กชายนฤพัทธ์   มานะสกุลกิจ
9. เด็กชายศุภโชค   วงศ์ไทย
10. เด็กชายสหัสวัต   เนื้อทอง
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางวรรณภา   วสุวัต
3. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวจุฑามาศ   เนียมพฤกษ์
2. นายชัชภณ   วงค์พิพันธ์
3. นางสาวณัฐภา   พจมานวิมล
4. นายธรรมนูญ   ขำทอง
5. นายธาดา   วัฒนวันยู
6. นางสาวนันทนัช   เลียะจู
7. นางสาวภัสรา   นรชาญ
8. นายศุภณัฐ   ยินดีพจน์
9. นายสรภัส   นวลเกษร
10. นางสาวอรอุมา   แจ่มฟ้า
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางดวงรัตน์   รักทอง
3. นายชัยวัฒน์   พุมดวง
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไตรวิวัฒน์
2. เด็กหญิงชนากานต์  อุ่นวรรณธรรม
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ผันทอง
4. เด็กหญิงปาริชฐา  เรืองจันทร์
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เพ็งตระกูล
6. เด็กหญิงฤทัยธนรรณ  หวังศรี
 
1. นางจารุกิตติ์   ชินนะประภา
2. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
3. นางสาวณัฏฐณิชา  ราชกิจกำธร
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกัลยากร  คมวิภาค
2. นางสาวขนิษฐา   ขำเนย
3. นางสาวขวัญรภัสร์  กันยาบุตร
4. นางสาวจุฑามาศ  ชำนาญพูด
5. นางสาวระพีพัฒน์  ดวงแก้ว
6. นางสาวสรัญญา  มีมา
 
1. นางจารุกิตติ์   ชินนะประภา
2. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
3. นางสาวณัฏฐณิชา  ราชกิจกำธร
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกรองกนก   กะการดี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   ขุนทอง
3. เด็กหญิงธนพร   แม้นพ่วง
4. เด็กหญิงประภาสิริ  ไทยสงฆ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์   นพขำ
6. เด็กหญิงสมฤทัย   ทองล้วน
7. เด็กหญิงสุนิษา   พุฒทกิจ
8. เด็กหญิงออน   อานนท์
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นายชัยวัฒน์   พุมดวง
3. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
4. นางวรรณภา   วสุวัต
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  โกมลทัต
2. นางสาวกฤษณา  มีสมสังข์
3. นางสาวปาริชาติ  เทพสมบูรณ์
4. นางสาวพรนภา  ถมยา
5. นางสาวอัญชสา  ธรรมขันติพงศ์
6. นางสาวเด่นสุดา  ป้องเรือ
 
1. นางสาวพัทธ์ธิดา   ลัดดากลม
2. นางลัคนา  ลิ้มระหงษ์
3. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
4. ดร.กรชนก  สุตะพาหะ
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงชนันท์กานต์  นอบน้อม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สินทรา
3. เด็กหญิงญานิดา  เก่งธนคุณ
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  จี้เพชร
5. เด็กหญิงปลิตา  แซ่โล้
6. เด็กหญิงปิยาพร  สาถิยะบูรณะพงศ์
7. เด็กหญิงปุณญานุช  สงกะสิน
8. เด็กหญิงมัชฌิมา  สีโสภนสิริ
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พิมพา
10. เด็กหญิงวิภาพร  คำพันธ์
11. เด็กหญิงศิริกานต์  วิกรมาภรณ์
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิเศษสุข
13. เด็กหญิงสานฝัน  อนุรักษ์โกศล
14. เด็กหญิงสิรินทรา  เปรมไสย
15. เด็กหญิงสุชานาถ  สุทธิผลไพบูลย์
16. เด็กหญิงสุปรีญา  เล้ารัตนอารีย์
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
3. นายประเสริฐ  เล้ารัตนอารีย์
4. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกรชนก  เกษประดิษฐ
2. นางสาวจิรารัตน์  พุฒคำ
3. นางสาวณิชาภัทร  จันทร์งาม
4. นายธนกฤต  หนูกล่ำ
5. นางสาวธัญญลักษณ์  กุมภาพันธ์
6. นางสาวธัญลักษณ์  แก้วกุลบัณฑิต
7. นายปพน  สุขะตุงคะ
8. นางสาวปริชญา  ศิริสวัสดิ์
9. นายพิสิฐ  จันคง
10. นางสาวภัทรดา  แสงสมบัติ
11. นางสาวภัทรภร  ศรีสุกใส
12. นางสาวภัทรา  เพชรรัตน์
13. นางสาวรินรดา  แสงสมบัติ
14. นายวีรภัทร  แสงงาม
15. นางสาวอังคณา  ประภาสัย
16. นางสาวเกวลี  ญาณจรูญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
3. นายประเสริฐ  เล้ารัตนอารีย์
4. นายนเรศร  แสงอุไรสิทธิ์
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายธิติวุฒิ  ชูประทีป
2. นายพงศกร  ศาสตราภูมิ
3. นายสันติ  ลุนหงส์
4. นายสาธิต  สวงโท
5. นายอนุวัฒน์  บุญเลิศ
 
1. นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ
2. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นายภูวิศ  วาปี
2. นายศิริชัย  เต่าทอง
 
1. นายกฤษณะ  ละออเหล่า
2. นางสาวศรัญญา  บัวฝรั่ง
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤต  ตรีเภรี
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุระทัศน์
4. เด็กชายณฐภพ  บุญเพิ่ม
5. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แฝงคต
6. เด็กชายณัฐพงษ์  อินจง
7. เด็กชายณัฐพล  คลังสิริ
8. เด็กหญิงณัฐมนตร์  ไกรสร
9. เด็กหญิงณัฐสุดา  อู่ทรัพย์
10. เด็กชายตนุภัทร  นุตวงษ์
11. เด็กหญิงธมนวรรณ  พงษ์พันธุ์
12. เด็กชายธัชชัย  ประสิทธิรัต
13. เด็กชายพงศกร  สาดี
14. เด็กชายพงษ์ศิริ  นลินนพคุณ
15. เด็กชายพรรษวัฒน์  การมาสม
16. เด็กหญิงพิชญา  อุดมศิริ
17. เด็กหญิงภัคจีรา  รอดน้อย
18. เด็กหญิงภัทรสุดา  วงษ์เวช
19. เด็กชายภาคภูมิ  ทองพิทักษ์
20. เด็กหญิงมุฑิตา  กังวานเลิศปัญญา
21. เด็กหญิงวิภาวี  ทางธรรม
22. เด็กชายสมบูรณ์  แอ่งสุธา
23. เด็กชายสิรวิทย์  พิทักษ์เผ่าสกุล
24. เด็กชายอัครพนธ์  แก้วเกตุ
25. เด็กชายเจษฎากร  รักเสนาะ
26. เด็กหญิงเนื้อเก้า  กลัดเข็ม
27. เด็กหญิงแพรว  แซ่แต้
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
2. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
3. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
4. นางสาวมัลลิกา  ชนะกุล
5. นางสาวนิตยา  อัฏฏะวัชระ
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายขจรชัย  จินดานาวิน
2. นางสาวชลธิชา  จันทรโชติ
3. นายฌาน  สาณเสน
4. นางสาวดลยา  จิตต์สะอาด
5. นายธนดล  ศิริเวช
6. นางสาวนทีทิพย์  ไชยเดช
7. นายนวมินทร์  อินฟ้าแสง
8. นางสาวปารีณา  โควสุวัฒน์
9. นางสาวพรชิตา  เหล่านุกูล
10. นายพิเชษฐ์  ศรีบุญเหมือน
11. นายภาณุพงศ์  กาลนิล
12. นายภาสกร  ปัจฉิมนันท์
13. นายศตวรรษ  คงประเสริฐ
14. นายศราวุธ  แถบทอง
15. นายศุภกิตติ์  กมลวรรัตน์
16. นางสาวสรวงภัทร  อนุกูล
17. นายสรายุธต์  คงทอง
18. นายสหรัฐ  ดิลกวิลาส
19. นายสุพัฒน์  มุกดาหาร
20. นายอธิป  พหลยุทธ
21. นายอาทิตย์  มาแสง
22. นางสาวอิสริยา  คล้ายสุบรรณ
23. นางสาวเจนจิรา  สุภารส
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
2. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
3. นางสาวมัลลิกา  ชนะกุล
4. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
5. นางสาววิรัลพัชร  แม้นสมุทร
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำประสาน
2. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  หาจำปา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขเกษม
4. เด็กหญิงพิชญา  พลสา
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุญช่วยส่ง
6. เด็กหญิงสุทธิภา  หงส์ทอง
7. เด็กหญิงอาริญา  บุญสอน
8. เด็กหญิงเนตรชนก  สุขสบาย
 
1. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
2. นายวิเชียร  จิตต์เจริญ
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ดรุณธร
2. นางสาวทิพย์วัลย์  สงวนปรางค์
3. นางสาวปานฤทัย  รื่นภาคภูมิ
4. นางสาวพิมลมาศ  ชัยณรงค์
5. นางสาวรณพร  ไตรวารี
6. นางสาววัชรินทร์  งามวิลัย
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นายไทยประเสริฐ  วนวาล
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิง กัญญารัตน์  เหมือนอินทร์
2. เด็กหญิงธนพร   พรมจำปา
3. เด็กหญิงมณิวรา  เข็มเฉลิม
 
1. นายวสันต์   มหามิตรมงคล
2. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวปาณิสรา  โณจา
2. นางสาวภูษณิศา  ทองรักษ์
3. นางสาววันดี  อ่ำแตง
 
1. นางสุรางค์  ทองเพชร
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  โนนหัวรอ
2. เด็กหญิงนิธินันท์   สุวรรณกิจ
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  แสงอังคนาวิน
2. เด็กหญิงสมินดา  สานไสยา
 
1. นายสิริฤกษ์  อิ่นแก้ว
2. นางสาวชาวิณี  รอไกรเพชร
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายนนธวัช  เทียมเมือง
2. นางสาวพิมลธรณ์  จำลองราษฎร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นลิน  เหลือล้น
2. นางปิยวรรณ  อินทานนท์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายธมนพรรณ  อินทรวงศ์
2. เด็กหญิงเปรมฟดี  ธรรมรัชพิมล
 
1. นายภากร  สมแสวง
2. นายศิริราณี  กบกลาง
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายณภัทร  สุทธิวงศ์
2. นายธนดล  พุทธนุกูลชัย
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชาวริม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อู่ผลเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางณัฏฐมณฑ  เทศนาบุญ
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายณภัทร  แก้วเกตุ
2. เด็กชายวายุ  รักษ์วงศ์สิริ
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
2. ว่าที่ร้อยโทวีรพล  แป้นพรหม
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุริโย
2. เด็กชายพิทยนันท์  ชยุติมาพันธ์
 
1. นางสาววรรณิสา  สุขจิตต์
2. นางสาวสุวรรณภา  รักษาชน
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายชนาธิป  สารีบุตร
2. นางสาววิลาวัลย์  จันใบเล็ก
 
1. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายทิพย  สุพจน์
2. นายวริทธิ์นันท์  เศรษฐกานนท์
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายธนวัฒน์  เพชรชื่น
2. นายเลิศฤทธิ์  พุทธศรีวารุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาณุภณ  เติมพันธุ์
2. นายฐิรภัทร  อุตตะพันธุ์
 
93 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายณพลักษณ์  วงษ์ศิริ
2. เด็กชายพิพัฒพงศ์  ทองแกมนาค
3. เด็กชายวิทวัส  ชื่นพรม
 
1. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
2. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
 
94 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายจิรายุ  ประกายรุ้งทอง
2. นายชญานนท์  ทองเคียน
3. นายสาริศ  โสภณวัฒนเสวี
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. นางสาวทิตยา  เพิ่มลาภ
2. นายอมรเทพ  นันทสูร
 
1. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
2. นางสาวศรินทิพย์  อินทร์สอน
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงจตุรพร  แก้วดวงเทียน
2. เด็กหญิงดนยาภา  ประมาณ
3. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ปิตะระนันทน์
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีสุวรรณ
2. นางชเอม  ชักชวน
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายณรงค์ฤทธิ์  มุกค์มณี
2. นายธนดล  พันธ์พีระพิชย์
3. นายวันวลิต  นามวงศ์
 
1. นางจุไรวรรณ  เคลื่อนคล้อย
2. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
 
98 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พะลัง
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พุ่มอยู่
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีสุวรรณ
2. นางชเอม  ชักขวน
 
99 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายณฏฐพล  อินทร์สิงห์
2. นายพีระวิชญ์  พรหมสังข์
3. นายอภิวัฒน์  พันธุรัตน์
 
1. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
2. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  ปรางค์จันทร์
2. เด็กหญิงสรัญญา  พุทธเมธานนท์
3. เด็กหญิงอรปรียา  ยังสี
 
1. นางภาวิณี  ปิ่นเย็น
2. นางสาวละเบียง  ชุยกระเดื่อง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวณัชชา  สร้อยคำ
2. นางสาวปัญจาภรณ์  แจงบำรุง
3. นางสาวพิมพ์รัมภา  บุญญฤทธิ์
 
1. นางสาวจิตลดา  ตันธะสินธุ์
2. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ทรงเดช
2. เด็กหญิงพิชชนก  ขำภักตร์
3. เด็กหญิงศิรินยากร   ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวกัญจพร  วัชระมงคล
2. นายฐิติพัฒน์  บวรศักดิ์โยธิน
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วันกลิ่น
2. เด็กหญิงณัฐกาน  สมัยกลาง
3. เด็กหญิงธิดาสวรรค์  จูงาม
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ใจภักดิ์
5. เด็กหญิงอธิศรี  ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงสุวรรณ
 
1. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
3. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวณัฐริกา  อะระวิล
2. นางสาวณัฐรินทร์  กิตติเธียรไชย
3. นางสาวประการัง  เขียวชะอุ่ม
4. นางสาวรุ่งทิวา  ดวงสุดา
5. นางสาวสิประภา  คะศรีทอง
6. นางสาวอรทัย  สุวรรณศรี
 
1. นายธนกฤต  แก้วทะเล
2. นางสาวละเบียง  ชุยกระเดื่อง
3. นางภาวิณี  ปิ่นเย็น
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงญาตาวี  พานิชย์
2. เด็กหญิงนันท์จิตรา  ทองคำพันธุ์
3. เด็กชายสหรัฐ  บุตรบุญปั้น
 
1. นางดวงฤทัย  ชะดี
2. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวจิรพรรณ  เกิดแสง
2. นางสาวณัฐวิสาส์  มหบุญพาชัย
3. นางสาวมุกมณีวรรณ  พันธุ์ไชย
 
1. นางสุนีย์  วิทยสัมพันธ์
2. นางสาวละเบียง  ชุยกระเดื่อง
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รวมเงิน
2. เด็กหญิงภาวิดา   บุญรอด
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ฮานพนม
 
1. นายมนตรี  น้อยท่าทอง
2. นายชาญ   นรากล่ำ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตั้งสุข
2. นางสาววิมลวรรณ  อยู่สุุขสถาพร
3. นางสาวอนัญญา  อิงคุทานนท์
 
1. นายมนตรี  น้อยท่าทอง
2. นายชาญ   นรากล่ำ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนัชพร  คล่องใจ
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงศศิณี  มีนุช
 
1. นายทวีชัย  แม่มิ่ง
2. นางสาวนวลพรรณ  มีชีพสม
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวณัฐพร  จั่นทอง
2. นางสาวนุชจรี  สมตุล
3. นายสิทธิชัย  ทิพนัด
 
1. นางสาวบุศบง  เมืองโพธิ์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สาวน้อย
2. เด็กชายเจริญชัย  โพธิวุฒิ
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดิษฐรักษ์
 
1. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
2. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวธนศิริ  น้ำทอง
2. นางสาวรุ้งไพลิน  อินทรจันทร์
3. นางสาวสุธิมา  ผิวขาว
 
1. นางนิธินันท์  โควินท์ทวีวัฒน์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทะพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทรอุไร
3. เด็กหญิงวิภวานี  สุวรรณวิศาล
 
1. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
2. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายณัฎฐอาช  กระจ่าง
2. เด็กชายนางสาวโสภิดา   รักษ์หิรัญ
3. นางสาววงศ์รวี   ณ บางช้าง
 
1. นางปฤษณา  แผ่ตระกูล
2. นายชาญ  นรากล่ำ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุขาบูรณ์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  มนัสสา
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ปาระแคน
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกัณชณิกา  วรรณศิริ
2. นางสาวพัชรพร  ชูสืบสาย
3. นางสาววิลาสินี  ฉลาดรักษา
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายกมล  ทิพย์สุวรรณ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  รักพรหม
3. เด็กชายปริญญา  สุขีนิตย์
 
1. นางนิภา  แสงรัตน์
2. นางบุปผา  โภคพินท์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงธนภัทร  รักพรหม
 
1. นางสุวรรณา  คุ้มได้อยู่
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพง  ลามอ
 
1. นางปัทมาสน์  บุณยรัตพันธุ์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยุทธนา
 
1. นางสุวรรณา  คุ้มได้อยู่
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายอรรฆพร  จงภู่
2. เด็กชายเจตน์  เต็มอนุภาพกุล
 
1. นางสุวรรณา  คุ้มได้อยู่
2. นางบุปผา  โภคพินท์