รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 - 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายจิรภัทร  สุขสมบูรณ์
2. เด็กชายอธิชา  กระต่ายจันทร์
 
1. นายรังสรรค์  กรีกูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายธนโชติ  เขียวน้อย
2. เด็กชายรัฐสมุทร  ร่วมรัก
 
1. นายนาวิน  มดตะน้อย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. เด็กชายคุณาวุฒิ  ศิริโภคา
2. เด็กหญิงพรพิมล  เม่นคง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพ็งวงษ์
4. เด็กชายอัศดง  พูลปั้น
5. เด็กหญิงเจตสุดา  นาคประเสริฐ
 
1. นายสมฤทธิ์  เม่นคง
2. นายสุจินดา  โพธิ์น้อย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวณิรชา  วิริยโรจนาวุฒิ
2. นายธนัญกรณ์  ช่วยแก้ว
3. นางสาวประกายแก้ว  แก้วลิ้มวัฒนา
4. นางสาวภัคจีรา  เย็นทรวง
5. นางสาวศรัจจันทร์  พลอยบุตร
 
1. นางสาวพจนีย์  พลจันทึก
2. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง  นอบน้อม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  คัยนันท์
2. เด็กชายประภาคาร  โยมสิน
 
1. นางวริศรา  สอนเสนา
2. นางพิราวรรณ์  ศิริพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายวสุ  สำราญ
2. นางสาวสปัณ  โยมสิน
 
1. นางวริศรา  สอนเสนา
2. นางพิราวรรณ์  ศิริพันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายศรัณย์  ดอกสวย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชณี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวปริยาภรณ์  ทองคำรอด
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวชนนภัส  ยกใหญ่
 
1. นายประมวล  อินทร์เรือง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนนท์  พุฒิกานนท์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงนฤมล  อุทัยรุ่งรัศมี
 
1. นางสาวณีรชา  สอนศิลป์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวภิญญดา  ธีระวณิชตระกูล
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงศุลีนุช  จันทร์หอม
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวศวิตา  เบ็ญจนิรัตน์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สร้อยอำมาตย์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อภินันท์สมบูรณ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชณี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงญานิศา  สุวรรณประทีป
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนิธิต  สร้างสวน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพศิน  สุยะนา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กะสวยทอง
3. เด็กชายอรรฐพร  ศรีสาตรา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชณี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวชนิตรา  ชื่นเปรมปรีดิ์
2. นางสาวศุภาพิชญ์  ฟักสังข์
3. นางสาวสุชัญญา  ทรายมูล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายศิวกร  บัวดำ
 
1. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงจริยา  วงศ์ชมภู
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวพรพิมล  สาระภี
 
1. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงจรีรัตน์  สุขสำราญ
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายอดิสร  เล็กแข
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายประชารัตน์  โพธิ์น้อย
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายนพรัตน์  ช่วงพิชิต
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายอัครพล  จันทรคล้าย
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงพรรณี    ลออทรัพยาภัทร
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวชุติกาญจน์  นนทนาคร
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิง ศศินา   ศรีเสริมโภค
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายชลกานต์   สุขพระกิจ
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายศราวุฒิ   รองเย็น
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายพุทธพร  จารุวดีรัตนา
 
1. นายสมพร  รนขาว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงขัน  ตาสังข์
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  กองปาน
 
1. นายกันตภน  เรืองลั่น
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงขัน   ตาสังข์
2. เด็กชายชลกานต์  สุขพระกิจ
3. เด็กชายธนากร   หทัยณัฐกุล
4. เด็กหญิงธิดา   ศรีสุขจิตรจรูญ
5. นายนพรัตน์  หวดสันเทียะ
6. นายปฐมภพ  เทียมสม
7. เด็กหญิงมุขมณี   ฉิมวิเศษ
8. นายศราวุฒิ  รองเย็น
9. เด็กชายอภิสิทธิ์ชนต์  นนทแสง
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สามวัง
2. เด็กหญิงชาณิฐาน์  รักษาเพ็ชร
3. นางสาวชาลิสา  นาระคล
4. เด็กหญิงญาณกร  จารุเดชศิริ
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทพเสนา
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตงามประเสริฐ
7. เด็กหญิงณิชา  บุญหนู
8. เด็กหญิงนภัส  รายพิมาย
9. เด็กหญิงปาณิศา  ขำสุวรรณ
10. นายยศรัล  จูแจ้ง
11. เด็กหญิงวรรษชล  จันทร์ดี
12. เด็กหญิงอัจจิมา  เอสทานา
13. เด็กหญิงอาทิตยาพร  เกิดช่วย
14. เด็กชายเบนยามิน  คติรัมย์
15. เด็กชายเอกวัสส์  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
2. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
3. นายสมพร  รนขาว
4. นายอุดม  หาเลิศ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  หิรัญพฤกษ์
2. เด็กชายจิรพฤทธิ์  ธนินพสิษฐ์
3. เด็กหญิงญาณกร  จารุเดชศิริ
4. นายณัฐกิตติ์  ขุนดำ
5. เด็กหญิงปพิชญา  วุฒิกร
6. นายพุฒลักษณ์  กองวงษ์
7. เด็กหญิงมัชฌิมา  ฤกษ์พุฒิ
8. นายยศรัล  จูแจ้ง
9. เด็กชายศิวกร  บัวดำ
10. นายหฤษฎ์  พูนมา
11. นายเพลงไผ่  เจริญศรี
12. เด็กชายเอกวัสส์  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
2. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
3. นายสมพร  รนขาว
4. นายอุดม  หาเลิศ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์  เผือกเพี้ยน
2. เด็กหญิงกิ่งกนก  เลิศฟ้า
3. เด็กหญิงจรรยาพร   ลุนลา
4. นางสาวชนิดา  เอียดสี
5. เด็กชายชัยวัฒณ์  แก้ววิเชียร
6. เด็กหญิงฐานิดา  ฉาบพิมาย
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  วงษ์หวังจันทร์
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  หาบุปผา
9. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฉิมสอาด
10. นางสาวทิพภรินทร์  ศิริมงคล
11. นางสาวผกามาส  เกตุแก้ว
12. เด็กชายพบพระ  สายวายุกุล
13. นางสาวมะลิ  ต่างใจ
14. เด็กหญิงลำไพ  อาจนนลา
15. เด็กหญิงวิชุดา  พุทธปัญโญ
16. เด็กหญิงวิภาดา  แน่นอุดร
17. เด็กหญิงศรัญญา  คำมันตรี
18. เด็กหญิงสุวันดี  ฉ่ำคล้อย
19. เด็กหญิงเจนจิรา  มณีวงศ์
20. นางสาวเจนณิสา  มณีวงศ์
 
1. นายนพดล  ทมาภรณ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพรธิตา  คืนดี
2. เด็กหญิงพุทธาภา  เชิญรุ่งโรจน์
3. เด็กชายอนาวินท์  อิงอนุรักษ์สกุล
4. นายอนุศิษฐ์  ทิพย์ภูนอก
5. เด็กหญิงอรุณสวัสดิ์  ประวิทย์เจริญศิริ
 
1. นายวุฒิชัย  เทวามิตร
2. นางปุณยภา  เฟื่องภักดี
3. นายยงยุทธ  วีระพันธ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายคมชาญ  อมรพิสิทธิกุล
2. นายฉัตรทอง  ภูกระจาย
3. นายพันธวัช  ตั้งสุวรรณ์
4. นางสาวริญญารัตน์  วงษ์วสุโรจน์
5. นายศิรวิชญ์  วิภูษณมังคละ
6. นายสุรพิชญ์  สุลิลา
 
1. นายอุดม  หาเลิศ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เพ็ชรยาหน
2. นายกันต์ธีร์  เอื้อประเสริฐ
3. นายกัมพล  เรืองอร่าม
4. นายกิตติธัช  วรเลิศ
5. นางสาวกิตติวรา  ดวงแก้ว
6. นางสาวขนิษฐา  ทองสุทธิ์
7. นางสาวขวัญฤทัย  บุญเยี่ยม
8. นางสาวจันทากานต์  ปานช้าง
9. เด็กหญิงจิราพร  ส้มแหงม
10. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บานเย็นสกุล
11. นางสาวชญานินทร์  สังขพงษ์
12. นายฌัลล์  รุ่งเจริญ
13. เด็กหญิงณภัทร  พันธ์นิยม
14. นางสาวณัฐมล  พุดตาล
15. นายณัฐวุุฒิ  ท่านัทธี
16. นายณัฐสิทธิ์  วัดโต
17. นายณัฐิพล  แสนกันยา
18. เด็กหญิงดรัลพร  สัจจาศิริ
19. นายธรรมนูญ  ท้าวทอง
20. เด็กหญิงนันทิดา  นุตตโยธิน
21. เด็กหญิงนุชนาฎ  สังขพงษ์
22. เด็กชายปราบต์  คำประเสริฐ
23. เด็กชายปุญญพัฒน์  หลำเทียน
24. นางสาวพรินพร  ดิษฐบรรจง
25. เด็กชายพฤฒิพงศ์  ผิวรักษา
26. เด็กหญิงพิชามญช์  เกตุชูโชติ
27. เด็กหญิงพิพัทภรณ์  โพธิ์บาย
28. เด็กชายพิศาลพงศ์  วิเศษประไพ
29. นายภัทรบิฐ  แก้วไสล
30. เด็กชายภูวนัตถ์  สุขศรี
31. เด็กหญิงรสพร  สุวรรณฤกษ์
32. เด็กหญิงวรรณสุดา  แผ่นแก้ว
33. นายศุทธา  นารีรักษ์
34. นายศุภกร  นารีรักษ์
35. นายศุภชัย  ประสพ
36. นางสาวศุภางค์  ชุมพลวงค์
37. นางสาวสิราวรรณ  อินสุ่ม
38. นางสาวสุทินา  เสาะสมบูรณ์
39. นางสาวสุธินี  ธีระเกียรติ
40. นายเธียรวิพรรธ์  จันทนะสุต
 
1. นายประมวล  พ่วงหงษ์
2. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
3. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
4. นางกัลยา  ทับทิมเทศ
5. ว่าที่ร้อยตรีนิกร  บุตรราช
6. นายสันติสุข  สุขสมัย
7. นางสาวศรัณย์ภรณ์  เสนาวงศ์
8. นายวิฑูรย์  สถิตยานุรักษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 1. นางสาวกรกช  แซ่ตั้ง
2. นางสาวกัญญารัตน์  ช้างโต
3. นางสาวจิตตา  เม่นหรุ่ม
4. นางสาวณัฐชา  จามะลา
5. นายนวปวีณ์  คุ้มวัน
6. เด็กชายนาวิน  เกตุนาค
7. นางสาวบุญทิตา  สุขใจ
8. เด็กหญิงปราณี  คำจันทร์
9. นางสาวปาริชา  ผ่องพิเศษ
10. เด็กหญิงปิยธิดา  สันทับทิม
11. นายพรสุขชัย  พรสิริพจน์
12. เด็กชายพัสกร  วิระกุล
13. เด็กชายภานุพงษ์  จันทะพัตร์
14. เด็กหญิงมัลลิกา  ระดมกิจ
15. นางสาวมาริษา  ชังอิน
16. เด็กชายราชันย์  ทองจันทร์มูล
17. เด็กหญิงวรัญญา  นามโส
18. นางสาววราวรรณ  สาถิตย์
19. เด็กชายวรุฒ  ดวงเข็ม
20. เด็กชายวิทวัส  พันธ์สารคาม
21. นางสาววิภาดา  ผันทอง
22. เด็กชายศุภวิชญ์  กลัดนุ่ม
23. นางสาวสิริยากร  งามดี
24. นายสุรวิช  เหมือนจันทร์
25. เด็กชายอาร์ท  แซ่ลิ้ม
26. นางสาวอโณชา  อ้นครุฑ
27. นายเอกราช  พ่วงฉิม
 
1. นายจรูญ  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายจักรวาล  กำทรัพย์
3. นางสาวนัญธิญา  ประยงค์เล็ก
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายธรรมนูญ  ท้าวทอง
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายวุฒิชัย  จันอ้น
 
1. นายพันธุ์ธิช  ชะดี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  เวียงสงค์
 
1. นายกันตภน  เรืองลั่น
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกฤตณัฐ  รัตนรังสี
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายวุฒิชัย  จันอ้น
 
1. นายพันธุ์ธิช  ชะดี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทับศรี
 
1. นางประพิมพ์พร  สนธิซื่อสัตย์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวรุ่งนภา  พุฒทอง
 
1. นายพันธุ์ธิช  ชะดี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายปุญญพัฒน์  สังข์รอด
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิง ณัฐชยา   ทิมคล้าย
 
1. นางสาวูเพียง  ไผ่ทอง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. นางสาวปุญญิศา   เขม้นงาน
 
1. นางสาวูเพียง  ไผ่ทอง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายต้น   รัตนวิจิตร
 
1. นายวินัย  จิตต์ชื้น
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายวุฒิชัย  จันอ้น
 
1. นายพันธุ์ธิช  ชะดี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวญาณาธิป  รอดวงษ์
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกฤตณัฐ  รัตนรังสี
2. นายกฤติน  กิจมงคล
3. เด็กชายกัณติทัต  เลิศภูริปราชญ์
4. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุขคร
5. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
6. เด็กหญิงชยาภรณ์  สุธรรมมาภรณ์
7. เด็กหญิงทวิตา  สังข์สุวรรณ
8. เด็กชายธีรพงศ์  เภรีทัศน์
9. เด็กชายธีรยุทธ  ชุมโคกกรวด
10. เด็กชายปฐวี  ปัทมจินดา
11. เด็กชายพชร  แสงผ่องแผ้ว
12. เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาตรา
13. เด็กหญิงพิรชา  มนต์ณัฐธร
14. เด็กหญิงมีนา  กรุดม่วง
15. นางสาวริญญารัตน์  วงษ์วสุโรจน์
16. เด็กหญิงวิยะดา  สมบูรณ์
17. เด็กหญิงศตรัศมิ์  เขียวสิงห์
18. เด็กหญิงศรุตา  แสงลุน
19. นางสาวศศิกาญจน์  เจริญธง
20. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิลป์ประกอบ
21. เด็กหญิงศิลป์สุภา  เสริฐสอน
22. เด็กหญิงสาริสา  เนตรสว่าง
23. เด็กหญิงสุชานาถ  คุ้มบุ่งคล้า
24. เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่เตียว
25. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  มีแจ้ง
26. เด็กหญิงอุบลทิพย์  บางสันเทียะ
27. เด็กหญิงเมธาวี  เหมแก้ว
28. เด็กหญิงแพรทอง  ควรมิตร
29. เด็กหญิงแพรพิไล  คันธี
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางวิรินวรรณ์  พรรณบัว
3. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
4. นายณัฐณรงค์  บุญณรงค์
5. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
6. นายอุดม  หาเลิศ
7. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
8. นางสาวอรรถยา  ทิ้งกรีด
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายชินดนัย  มั่งมี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมนิตยกุล
3. เด็กชายธันวา  จันจิตคง
4. เด็กชายธีรเทพ  สุโภชน์
5. เด็กชายนิภัทร์  ใจเฉื่อย
6. เด็กหญิงปวีร์กร  จวนสันเทียะ
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กาญจนรัตน์
8. เด็กหญิงวิชุดา  พุทธปัญโญ
9. เด็กชายศรายุทธ   อ่อนพุทธ
10. เด็กหญิงอังศญา  สัตบุศย์
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายกฤษณ  สันทิตย์
2. นายคณิศร  สามูล
3. นายฐิติกร  ด่านเกษม
4. นายธนธร  พากยะสิทธิ์
5. นายนรินทร์  ยอดดี
6. นางสาวภัททิยา  เภากัน
7. นางสาวรัตนาภรณ์  ป้านนาค
8. นางสาวสิรีทอน  หลักคำ
9. นางสาวอาทิตยาภรณ์  แก้ววิเศษ
10. นางสาวเกศกนก  แสนจันทร์
 
1. นางสาวศศิกานตร์  วีระวัฒน์โยธิน
2. นางเมตตา  เรืองวังสรรค์
3. นายปฏิวัติ  รวยรื่น
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
3. เด็กหญิงบัว  คงสอน
4. เด็กหญิงบุษกร  ภิรมย์คง
5. เด็กหญิงสิริวิมล  สิมมะลี
6. เด็กหญิงอรปรีญา  เล่าเรือง
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวกวินธิดา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวดาริน  คร้ามทิม
3. นางสาวพชรพร  บุญมี
4. เด็กหญิงรัตน์ตรีญา  กำลังวัย
5. นางสาวศิริรัตน์  มัธยม
6. เด็กหญิงอรนุช  คงคล้าย
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงจริยา  ชื่นเจริญ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมบัติ
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  ขานดา
4. เด็กหญิงธนาภา  เตางาม
5. เด็กหญิงนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
6. เด็กหญิงบัว  คงสอน
7. เด็กหญิงพรนัชชา  ตากภิรมย์
8. เด็กหญิงศุภาวีร์  อัครเธียรสิน
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวจิราพัชร  รัสสุรีย์
2. นางสาวธมนวรรณ  ชิณวงศ์
3. นางสาวธารารัตน์  มีชนะ
4. นางสาวพรชิตา  ธงกลาง
5. นางสาวสุพรรณิกา  สิงห์วี
6. นางสาวสุรัญชนา  เต็มเปี่ยม
7. นางสาวอรณิชา  มีศิริ
8. นางสาวอารดา  หนูนาง
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชลิดา  พนังวิเชียร
2. เด็กหญิงณัฐนิธิ  ประเสริฐแท่น
3. เด็กหญิงธนสิริธร  ประเสริฐแท่น
4. เด็กหญิงนันท์นภัส   แก้วงาม
5. เด็กหญิงพิมพิกา  เชือกรัมย์
6. เด็กหญิงศิราภรณ์  จันทร์โปร่ง
7. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมพุทธา
8. เด็กหญิงอุมาพร  รักษาสัตย์
 
1. นางสาวอรรถยา  ทิ้งกรีด
2. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
3. นางวิริณวรรณ์  พรรณบัว
4. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
5. นางสาวอรพรรณ  เธอกิจ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวกาญจนา  มีศิริ
2. นางสาวดวงหทัย  เดือนสมร
3. นางสาวศรัญญา  นาคทับที
4. นางสาวสุพรรณนิกา  ศรีบาง
5. นางสาวสุพัตรา  ภิรมย์นิ่ม
6. นางสาวอรยา  หอมแช่ม
 
1. นายปฏิมากร  โกมลธร
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายชัญญา  บุญเปียก
2. นายนฤนาท  พรมวงศ์ซ้าย
3. นายภูมิ  ชนะชัย
4. เด็กชายมณฑล  เสาวภาพัน
5. นายวรพจน์  นิ่มทอง
 
1. นางสาวสุมาลิณ  แสงเทียน
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  พันต่าย
2. เด็กชายธนากร   ศรีเเสงทรัพย์
 
1. นางสาวณีรชา  สอนศิลป์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติสกุล  ปันสกุล
2. เด็กชายจิตรภัทร์  ยมหา
3. เด็กชายชนพรต  ฤกษ์กมล
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ยกยอดี
5. เด็กชายพลภทธ์  บุตรละคร
6. เด็กชายพิชัย  ธรรมเสมา
7. เด็กชายสหรัฐ  เรือนตา
8. เด็กชายโสภณ  เย็นเยือก
 
1. นายสุชิน  ฟักสังข์
2. นายวิฑูรย์  สถิตยานุรักษ์
3. นางมณี  สมบูรณ์บดีบุตร
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัสนานนท์
2. เด็กหญิงพรจิรา  อภิวัฒนาวา
3. เด็กหญิงภัสชา  นทีรมณ์
 
1. นางโศรยา  จิรสารสวัสดิ์
2. นางสาวจุฬีนาถ  เปรุนาวิน
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวจิรสิญา  เทพอวยพร
2. นางสาวบุญณิตา  บัวเผื่อน
3. นางสาวพรรณทิพย์  อุดม
 
1. นางกลิ่นอุบล  วินิจผล
2. นางสาวสติธร  เชื้อนุ่ม
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีหา
2. เด็กหญิงชญาดา  สังขวัฒน์
 
1. นายเสกสรรค์  เสาวคนธ์
2. นางสาวอมรรัตน์  แว่นแก้ว
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิตา  วัฒนากูล
2. เด็กหญิงดวงกมล  สีบัวลา
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  โภคมูลผล
2. นางสาวนวลศิริ  สันติสวัสดิ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นายธนายุทธ  หาบุปผา
2. นายพิตตินันท์  เฉลิมนาม
 
1. นายกิตติพงษ์  นาคบาง
2. นางสาวนุชจรินทร์  อุนิลคำ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายคมคณุตม์  หิรัญสาย
2. เด็กชายเดชาธร  เกษรสกุล
 
1. นายเสกสรรค์  เสาวคนธ์
2. นางสาวอมรรัตน์  แว่นแก้ว
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายธวัชชัย  จุ้ยงาม
2. นางสาวนฤมล  พรหมจารี
 
1. นายอานนท์  ตนดี
2. นายกรินทร์  วังทะพันธุ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  วิทูรเดช
2. เด็กหญิงณัฐพร  เทพานนท์
 
1. นายสุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ์
2. นายชโลทร  เอี่ยมโวทาน
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงกฤษญา  ม่วงพิน
2. เด็กหญิงปรีญากร  พรประสิทธิ์
 
1. นางสายพิน  งามสง่า
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายธนวิชญ์  ดอกไม้พุ่ม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีประไพพงศ์ศาล
 
1. นายสิรภพ  สมอุดร
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายรชต  สีมา
2. นายอินทัช   เกียรติสุธีรยศ
 
1. นางสาวเกศกัญญา  สิทธาสิริเดช
2. นายวรพล  หิรัญศิริ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นายกรกมล  บัวโพธิ์
2. นายอิทธิกร  อ่อนชุ่ม
 
1. นางสาวอัศวนันท์  จุติมหาธนานนท์
2. นายศศิ  ครองสันติ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณัฐชนน  พลอยพลาย
2. นายพิชัยยุทธ  เหมะสิขัณฑกะ
 
1. นายสิรภพ  สมอุดร
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงปรัชญานันท์  นาเสงี่ยม
2. เด็กหญิงพรนิภา  แสงสว่าง
3. นางสาวศศินิภา  เสรีนุกุล
 
1. นางสาวธัญญชล  บุ้งทอง
2. นางสาวเหมือนจันทร์  จันทร์สุข
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายจิรสิน  อัศวกุล
2. นายปฏิพล  แซ่ฉั่น
3. นายเสฏฐนันท์  พิพัฒน์ภากร
 
1. นางจุลริณี  ปั้นสังข์
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายชุติพนธ์  คำเพราะ
2. นายสุรชาติ  เมนคง
 
1. นายอานนท์  ตนดี
2. นายภูริทัต  สุตตะ
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  เลื่อนยศ
2. เด็กชายธนัตถ์  สุขุมปัญญารักษ์
3. นายอาทิตย์  ฟู้
 
1. นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายณภัทร  ของสิริวัฒนกุล
2. นายธิติศักดิ์  แจ่มประทิพย์
3. นายยุทธพัชร์  เพิ่มพัฒน์
 
1. นายภมร  ฟูมฟัก
2. นายอภิรักษ์  ศรีวโรบล
 
89 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายพีรวิชญ์  พาพรหม
2. เด็กชายพีรวุฒิ  พาพรหม
3. เด็กชายภูชิสส์  ทิพยรุ่งโรจน์
 
1. นายชุติพนธ์  ตู้ธนบัตร
2. นายสุริโย  เหมือนวดี
 
90 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณภัทร  ยอดรักษ์
2. นายศุภณัฐ  ไผ่เทียนชัย
3. นายเพชรชนน  ทองเสริม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงวิสสุตา  โคตรจักร
2. เด็กหญิงอัณณ์ชญา  พุทธคุณ
3. นางสาวเบญญาภา  คุณวรรณะ
 
1. นางสาวปรางทิพย์  เมธาวิริยะศิลป์
2. นายกรกฏ  สุมน
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายกฤตพงศ์  เอ้งฉ้วน
2. นายณัฐพล  เดชะราช
3. นายศุภธัช  ฤทธาคณี
 
1. นายสุชิน  ฟักสังข์
2. นายวิฑูรย์  สถิตยานุรักษ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงจันทร์แจ่ม  เกตุภู่
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เหล็กคำ
3. เด็กหญิงบุษกร   ศรีคร้าม
 
1. นางรัชดา  นามศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีทับทิม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวพารารัตน์  บางกระ
2. นางสาวศศิภา  เรื่อศรีจันทร์
3. นายศุภกร  ตลึงจิตร์
 
1. นางสุรีย์พร  ปานศรี
2. นางทัตทยา  ผ่องพันธ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรชนก  ศรีวิมล
2. เด็กหญิงจณิสตา  สุขระ
3. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  บัวสอน
4. เด็กหญิงชีวาพร  ประเสริฐสังข์
5. เด็กชายธนยศ   สนใจแท้
6. เด็กชายยุทธพิชัย  ม่วงไทย
 
1. นางผกายรัตน์  จันทร์ชู
2. นายนนท์ธิชัย  ประทุมสิทธิ์
3. นางสาวเทพรัตน์  ขันตี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวชนากานต์  คงบุญมี
2. นายชัชวาลย์  คงบุญมี
3. นางสาวพรศิริ  เสริมสิน
4. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  สุยานวล
5. นางสาวศรีวโรทัย  สามวัง
6. นางสาวอรวรรณ  ขวัญแก้ว
 
1. นางมัลลิการ์  ทองรักษ์
2. นางจินดารัตน์  จันทร์งาม
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงบุษราคัม  กล้วยเนียม
2. เด็กหญิงพิณรัตน์  นิลโท
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุริยะ
 
1. นางสาวปณิฏฐา  แสงทอง
2. นางสุรีย์พร  ปานศรี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นางสาวญาติมา  ไกรรักษ์
2. นางสาวดารณี  ยงไธสง
3. นางสาวอารญา  สีหนารถ
 
1. นางสาวเจษฎาวดี  อินทรสูต
2. นางสุกัลยา  คำนวนวัย
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงปวริศา  พิทักษ์วุฒิกร
2. เด็กหญิงมินตรา  ศรีทองจ้อย
3. เด็กชายอาซาง  ก้างหลวง
 
1. นายวรวุฒิ  โอษะคลัง
2. นางประคอง  แสงดี
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายก่อเกียรติ  กอบโกย
2. นายณัชพงศ์ชัย  แก่นจันทร์
3. นางสาวอารีรัตน์  ฟองธรรมนิมิต
 
1. นายทนงศักดิ์  ภู่ระย้า
2. นางสาวมณีรัตน์  พงษ์ลุน
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โคตรตา
2. เด็กหญิงศลิษา  คงรอด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจทน
 
1. นางสุรีย์พร  ปานศรี
2. นางทัตทยา  ผ่องพันธ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวชโลธร  กาลอินทร์
2. นางสาวปานทิพย์  ศิริประกอบ
3. นางสาวศิรินาฎ  เพียดจันทร์
 
1. นางสุชาดา  กุฎีพันธ์
2. นางสาวทิพย์สุรางค์  พึ่งนิ่ม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  กรรฉิม
2. นางสาววาสนา  เผือกยิ้ม
3. เด็กหญิงสุนิสา  แจนอาสา
 
1. นายธนอรรถ  ผลวานิช
2. นางเรวดี  เวียงอำพล
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวปุณยนุช  ชัยพร
2. นางสาวรัตติยากร   มุงคุณ
3. นางสาวไอลดา  เพ็งพินิจ
 
1. นางปรียา  ยุวนะเตมีย์
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเทียม
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ดอนศรี
2. เด็กหญิงอริสา  การบุญ
3. เด็กหญิงโชติกา  พาณิชปฐมพงศ์
 
1. นางสาววาสนา  ศิลาพร
2. นางสาวปรางทิพย์  เมธาวิริยะศิลป์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวจิตรา  สุริยมนต์
2. นางสาววิไลลักษณ์  มิ่งสมร
3. นางสาวสิทธิ์ดา  ยินดีทรัพย์
 
1. นางปรียา  ยุวนะเตมีย์
2. นางสาวปณิฏฐา  แสงทอง
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายคมกริช  พวงพันธ์
2. เด็กหญิงนลินนา   ชูโชติ
3. เด็กหญิงวราวรรณ  ภิญโญวิศาล
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวจิดาภา  สุภามาลา
2. นางสาวณัฐริกา  เจริญนันต์
3. นางสาวปัทมปาณี  สีสุราช
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวศุภธิดา  อึ้งอร่าม
 
1. นางสาววัลลี  เที่ยงธรรม
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายเมฆพรรดิ์  สุขวิทย์
 
1. นางจิตรลดา  เทศอ่ำ
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวณัฐภรณ์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสุพิศ  รนขาว
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายณัฐวรรธ์  ศิริคุณานนท์
2. นายแสงชัย  จอมเกาะ
 
1. นางสาวกนกวดี  นิพันธ์ประศาสน์
2. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข