หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-npt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ มณีวุฒิวรสกุลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนัส ดีมีโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนรองประธานกรรมการ
3. นายนคร ณัฐวุฒิโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจินตนา ภูศรีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นายมนตรี ภู่ระหงส์โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
7. นางพัศภัสสรณ์ กลิ่นระรวยโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
8. นางสาวรัชนี รูปสวยโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวสุชญาภัค กฤษหว่างโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
10. นายธนาวินท์ ไกรกาสโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
11. นายปัญญา ไขสีโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
12. นางสาววันจันทร์ สวัสดีโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
13. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ มณีวุฒิวรสกุลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนัส ดีมีโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนรองประธานกรรมการ
3. นายนคร ณัฐวุฒิโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจินตนา ภูศรีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
6. นายมนตรี ภู่ระหงส์โรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
7. นายธนาวินท์ ไกรกาสโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
8. นางพัศภัสสรณ์ กลิ่นระรวยโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
9. นางสาวรัชนี รูปสวยโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวสุชญาภัค กฤษหว่างโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
11. นายปัญญา ไขสีโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
12. นางสาววันจันทร์ สวัสดีโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
13. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ มีวิทยาภรณ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
2. ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผลมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา เม่งเตี๋ยนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเลิศ จันทร์คำโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
5. นายทวิช ลักษณ์สง่าโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ มีวิทยาภรณ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
2. ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผลมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณษา เม่นเตี๋ยนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเลิศ จันทร์คำโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
5. นายทวิช ลักษณ์สง่าโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตระการ พรหมเรขาสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จังหวัดนครปฐมกรรมการ
2. นางวันวิสา นิยมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. ดร.อนวัช นกดาราสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จังหวัดนครปฐมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. รศ.นันทา ขุนภักดีสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จังหวัดนครปฐมกรรมการ
2. นางมาลิน มณฑาสุวรรณสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นางพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จังหวัดนครปฐมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชนนีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชนนีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชนนีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชนนีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายสุขโข เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลมกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายสุขโข เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลมกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเศกสันติ์ เสย์โรงเรียนวัดพะเนียงแตกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญจิตตินักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูประธานกรรมการ
2. นายภูมิประพฤติ ชาติชำนาญนักดนตรี นักแต่งเพลง ม.บ้านสมเด็จกรรมการ
3. นายประพีศักดิ์ กล่อมมานพศิลปิน นักแต่งเพลงอิสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายทรงวุฒิ มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูประธานกรรมการ
2. นายภูมิประพฤติ ชาติชำนาญนักดนตรี นักแต่งเพลง ม.บ้านสมเด็จกรรมการ
3. นายประพีศักดิ์ กล่อมมานพศิลปิน นักแต่งเพลงอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายทรงวุฒิ มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูประธานกรรมการ
2. นายภูมิประพฤติ ชาติชำนาญนักดนตรี นักแต่งเพลง ม.บ้านสมเด็จกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย รักชาตินักดนตรีอิสระกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา เพทไสยนักแสดงอิสระกรรมการ
5. นายประพีศักดิ์ กล่อมมานพศิลปิน นักแต่งเพลงอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายทรงวุฒิ มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูประธานกรรมการ
2. นายภูมิประพฤติ ชาติชำนาญนักดนตรี นักแต่งเพลง ม.บ้านสมเด็จกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย รักชาตินักดนตรีอิสระกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา เพทไสยนักแสดงอิสระกรรมการ
5. นายประพีศักดิ์ กล่อมมานพศิลปิน นักแต่งเพลงอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวญาณีนาถ มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร ศรนุวัตรบ้านดนตรีครูหมูกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณีนาถ มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร ศรนุวัตรบ้านดนตรีครูหมูกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวญาณีนาถ มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร ศรนุวัตรบ้านดนตรีครูหมูกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณีนาถ มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร ศรนุวัตรบ้านดนตรีครูหมูกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้องอิสระกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้องอิสระกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้องอิสระกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้องอิสระกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวญาณีนาถ มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร ศรนุวัตรบ้านดนตรีครูหมูกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณีนาถ มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร ศรนุวัตรบ้านดนตรีครูหมูกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวญาณีนาถ มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร ศรนุวัตรบ้านดนตรีครูหมูกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณีนาถ มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร ศรนุวัตรบ้านดนตรีครูหมูกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร มงคลคูณบ้านดนตรีครูหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้องอิสระกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้องอิสระกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้องอิสระกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้องอิสระกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้องอิสระกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้องอิสระกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ แสนท้วมโรงเรียนวัดขุนจันทร์กรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่นโรงเรียนวัดน่วมกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ แสนท้วมโรงเรียนวัดขุนจันทร์กรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่นโรงเรียนวัดน่วมกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ แสนท้วมโรงเรียนวัดขุนจันทร์กรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่นโรงเรียนวัดน่วมกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ แสนท้วมโรงเรียนวัดขุนจันทร์กรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่นโรงเรียนวัดน่วมกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ แสนท้วมโรงเรียนวัดขุนจันทร์กรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่นโรงเรียนวัดน่วมกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ แสนท้วมโรงเรียนวัดขุนจันทร์กรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่นโรงเรียนวัดน่วมกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ แสนท้วมโรงเรียนวัดขุนจันทร์กรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่นโรงเรียนวัดน่วมกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ แสนท้วมโรงเรียนวัดขุนจันทร์กรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่นโรงเรียนวัดน่วมกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ แสนท้วมโรงเรียนวัดขุนจันทร์กรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่นโรงเรียนวัดน่วมกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ วารัตน์นักร้องอิสระกรรมการ
3. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายสุขโข เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลมกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายสุขโข เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลมกรรมการ
3. นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ จินตพิทักษ์กุลโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ กษิตินทร์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย วงศาชโยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นายสุรพล กัณหาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ อรุณสุโขโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
6. นายชิตชัย บุญเทียนโรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรเชษฐ์ สุขใจโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายคธา ว่องพัฒนวงศ์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นายวินิจ แจ้งใจโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ โคเลิศโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นายกฤษฎา เพชรเทศโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
5. นายประสพสันต์ ลือสัตย์โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐมกรรมการ
6. นายณัฐนันท์ ชัยธงประสิทธิ์โรงเรียนสหบำรุงวิทยากรรมการ
7. นายกมล บุญณรงค์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจตุเมธ ชิดสูงเนินโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาลโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นายสุธาวี กลิ่นอุบลโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาวราศี กุลสิงห์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา เกิดช่วงโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนันทิยา สุวรรณรัตน์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ กลิ่นบุปผาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวรรณี สระทองแขมโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
4. นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ ศรีเนตรโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายริปอง กัลติวาณิชย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปองพล วาสบุญมาโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศ์ธร สามงามน้อยโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี สุขศิริโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีปโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวชุติมา คำเนียมโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี สุขศิริโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีปโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางสาวชุติมา คำเนียมโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายริปอง กัลติวาณิชย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปองพล วาสบุญมาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศ์ธร สามงามน้อยโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายริปอง กัลติวาณิชย์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปองพล วาสบุญมาโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศ์ธร สามงามน้อยโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ จูยืนยงโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่ำดีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจันทิมา นุชฉัยยาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวจรินญา ประสิทธิ์ชัยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมพ์ณิชา สุริยันต์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา แสงเรืองโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมวันต์ กระดังงาโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ตรีรัตน์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเขมวันต์ กระดังงาโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
2. นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ตรีรัตน์โรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศรชัย เกษมสุขโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เอี่ยมละออ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ใจดีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2กรรมการ
3. นายวิชิต สวัสดิ์จาดโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอิสรีย์ ยังอยู่ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา บุญเต็ม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอิสรีย์ ยังอยู่ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา บุญเต็ม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายผจญ รุ่งอรุณเลิศโรงเรียนคงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิสรา แสนประเสริฐโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไพศาล ศรีจันทร์โฉมโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ยิ้มโสภา โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายหริดล ปานรักษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ชาวไร่นาคโรงเรียนตลาดใหม่เจริญสุขกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ยิ้มโสภา โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายหริดล ปานรักษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ชาวไร่นาคโรงเรียนตลาดใหม่เจริญสุขกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวอิสรีย์ ยังอยู่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา บุญเต็ม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสาวอิสรีย์ ยังอยู่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา บุญเต็ม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ คนยงค์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรประวีณ์ คิ้ววัฒนเกียรติโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางนงเยาว์ เฉยบำรุงโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางศิรินารท ศิวิลัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิวัตร กิยะแพทย์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวกันยรัตน์ เมนาคมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ฟ้าเฟื่องวิทากุลโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ ดาราทองโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นายสุมาศ สมจิตโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ตั้งมั่นคงโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอำนวย อินทาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นายพูนสวัสดิ์ พูนขวัญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนวล ปัญญาอินทร์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเรไร สุวรรณศรีโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกณิศา ใจทันโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ พูลศรีโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางนัดดา อินทาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิรมล พันธ์ป่าโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกนกกร ธรรมจินดาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศรัณย์ธร นราวัฒนะเศรษฐ์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิพันธ์ เจริญสุขโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวมรกต ตุลพงศารักษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชยา กุลเศรษฐ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสมร ฉายอรุณโรงเรียนศาลาตึกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ นครจันทร์โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย กล่อมพุ่มโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมเจษ มาสุขโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นายนิรันดร์ น้อยโสภาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปรีชา จันทร์สุนทรพจน์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ เจี่ยวเลี่ยนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมานพ จันทวิชชประภา โรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นายสุรพล แย้มจั่นโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา กาญจนะโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นางพงษ์ลดา คงบางพระโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา เปียถนอมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
2. นางปรางศรี สมผลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางภาวนา รอดพันธ์ุโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรี กิจรุ่งโรจนาพรโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ ทองภักดีโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว จารุกรุณาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัลภา พูลลาภิวัฒน์โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นายปัญญา โมเครือโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุวลัย วาสบุญมาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอุษา หัสชูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวอักษร สามคุ้มพิมพ์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา อิ่มจิตรโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ เกียวกุลโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา คำวัตรโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี แสงทองโรงเรียนราชินีบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสินี เชื้อวงษ์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
3. นางเรืองศรี พยัคเฆนทร์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐนิช ขวัญยืนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ชัยยะโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางสุนันทา แก้วเกตุมณี โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมหวัง เอี่ยมสังวาลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางโฉมสุดา กลิ่นเมืองโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากรรมการ
3. นางวิภาดา กลั่นหวานโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อสอบถาม - ประสานงาน ได้ที่
หรือ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]