หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนคงทองวิทยา แอดมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2 นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนคงทองวิทยา ดูแลการแข่งขันทักษะดนตรีไทย
3 นายวรพล รัตนวงค์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดูแลการแข่งขันทักษะดนตรีไทย
4 นายเดชา ศรัทธาผล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนคงทองวิทยา ดูแลการแข่งขันทักษะดนตรีสากล
5 นายเดชา ศรัทธาผล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนคงทองวิทยา ดูแลการแข่งขันทักษะดนตรีสากล
6 นายณัฐวุฒิ ปัดภัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดูแลการแข่งขันทักษะดนตรีสากล
7 นางชวัลกร เกตุประเสริฐ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนคงทองวิทยา ดูแลการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์
8 นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนคงทองวิทยา ดูแลการแข่งขันทักษะการขับร้อง
9 นายเอกลักษณ์ ศรีเนตร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนคงทองวิทยา ดูแลการแข่งขันทักษะทัศน์ศิลป์
10 นายวรพล รัตนวงค์เจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝึกซ้อมดนตรีไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
11 นายณัฐวุฒิ ปัดภัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝึกซ้อมดนตรีสากลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
12 นายสมศักดิ์ วงศ์หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 นางมาลิณี พูลศรี ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 นางอุไร โมระมัต ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 นายวิรัตน์ จินตพิทักษ์กุล ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 นางสาวกนกพร พลายละหาร ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 นางสาววันเพ็ญ พุทธา ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 นางสาวอุไรรัตน์ คงพากเพียร ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 นายจุมพล ศรีบุญธรรม ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 นางสาวสิปรางค์ สามภูศรี คณะกรรมการนักเรียน กรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 นางมาลิณี พูลศรี ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 นายวิรัตน์ จินตพิทักษ์กุล ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา รองประธานกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 นางอุไร โมระมัต ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 นายสุรเชษฐ์ สุขใจ ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 นางนันทิยา สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 นายจตุเมธ ชิดสูงเนิน ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 นางสาวกนกพร พลายละหาร ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30 นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31 นางสาวยุพา พุทธเจริญ ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้ช่วย
32 นายจตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
33 นายประยุทธ นาคศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
34 นางนาตยา ว่องวาจานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
35 นายจิรวัฒน์ บุญเฉย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
36 นางสมหวัง เอี่ยมสังวาล ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
37 นายอำนาจ ตั้งมั่นคง ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
38 นางสาวณัฏฐนิช ขวัญยืน ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
39 นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40 นางสมหวัง เอี่ยมสังวาล ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
41 นายอำนาจ ตั้งมั่นคง ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
42 นางสาวณัฏฐนิช ขวัญยืน ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
43 นางสาวกันยรัตน์ เมนาคม ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มการงานอาชีพ
44 นางสาวสุมาลี สุขศิริ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
45 นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่ำดี ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
46 นายริปอง กัลติวาณิชย์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
47 นายสราวุธ เอี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
48 นางสาวณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
49 นางปิติมา เงินเส็ง ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
50 นางสาวอิสรีย์ ยังอยู่ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
51 นายนิรันดร์ น้อยโสภา ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
52 นางสาวมยุรี กิจรุ่งโรจนาพร ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
53 นางสาววงศ์วิจิตร พรเมธากุล ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
54 นายสุมาศ สมจิต ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55 นางสาวกชพร ทิพย์เนตร ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
56 นางสาวภัทรวดี คำผาสุข ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
57 นายอิสรา แสนประเสริฐ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
58 นายอภิชาติ เขตต์อนันต์ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
59 นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
60 นายสกุล ผิวงาม ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประธานกรรมการบันทึกภาพและโสตทัศนศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
61 นายรัตนชัย แม้นพรหม ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการบันทึกภาพและโสตทัศนศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
62 นายจุมพล ศรีบุญธรรม ครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา กรรมการและเลขานุการบันทึกภาพและโสตทัศนศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
63 นางประภัสสร สุวรรณประทีป รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
64 นายดงสุริยา หนูแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
65 นางสาวดวงเดือน รื่นนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
66 นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
67 นางสาวธนาคม ตันตยานุวัตร ครู โรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
68 นางสาวซ่อนกลิ่น ศรีทองเทศ ครู โรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
69 นางบุษกร คงนะ ครู โรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
70 นางสาวสุภัคสิริ อ้นแพ ครู โรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
71 นายวสันต์ เพ็ญเสวี ครู โรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
72 นางสาวตุลยา ธรรมานุกิจเจริญ ครู โรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
73 นางสาววนิดา อินสุวรรณ ครู โรงเรียนคงทองวิทยา คณะกรรมการกลางประสานงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
74 นายกฤษกร ชินวงษ์เกตุ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
75 นางสาวสายธาร กำมา คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
76 นาวสาวจันทร์จิรา อาจน้อย คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
77 นางสาววิไลพร ตาพันไกล คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
78 นางสาวสุชาวดี แพประเสริฐ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
79 นางสาวมยุรฉัตร เพ็งพันธ์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
80 นางสาวนรกานต์ ถิ่นโพธิ์วงษ์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
81 นางสาวกนกวรรณ เพชรแอน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
82 นางสาวกิ่งกาญจน์ พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
83 นางสาวกุลนัท ศรีสำราญ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
84 นางสาวจินตนา กุศลรอด คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
85 นางสาวณัฐพร สุวรรณคำ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
86 นางสาวสโรชา โพร้งวงศ์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
87 นางสาวอินทิรา ใจมั่น คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
88 นางสาวเกวลิน ทองมาดี คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
89 นางสาวลลิตา สระทองพิมพ์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
90 นายธัญญา ปัดสี คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
91 นายณัฐพงศ์ บุญมารุ่งโรจน์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
92 นายธีรภัทร บุญมาก คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
93 นายธวัชชัย ห้วยหงษ์ทอง คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
94 นางสาวกิติมา ถิ่นบางบน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
95 นางสาวรัชนีกร เพชรต้อม คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
96 นางสาววิภาดา พันมี คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
97 นางสาวศศิภา จันทร์ชุ้น คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
98 นางสาวอมรรัตน์ แสนศรี คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
99 นางสาวชารินี กิจสมัคร คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
100 นางสาวฐิติมา ทองชัยเดช คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
101 นางสาวธัยพร สีสีงข์ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
102 นางสาวอุษณี ทองแท่งใหญ่ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
103 นางสาวโชติกา หงส์เอก คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
104 นางสาวพิมชนก ยงยืน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
105 นางสาวฐิติมา กรประเสริฐ คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียนประสานงาน
106 นางสาวจินตนา กาญจนะ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
107 นายณรงค์ ชูเชิด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
108 นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
109 นางทิพย์อาภา แสงบัว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
110 นางวันเพ็ญ ชิณวงศ์พรหม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
111 นายบุญเลิศ พรายอินทร์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
112 นางวริษฐา ลิโมภาสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
113 นางวิสุดา กฤษวงษ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
114 นางสุนทรี คฤหเนติยุต โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
115 นางสาววริกา คงควร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
116 นายตฤณชาติ ซึงพานิช โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
117 นายสุเทพ พัดทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
118 นายเรวัต สระทองบุญ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
119 นายกิจติศักดิ์ จักขุจันทร์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
120 นายกมล สกุลเสรีวัฒนา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
121 นายมนัส ดีมี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
122 นางจิตภินันท์ สิริวุฒิชัยวัฒนา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
123 นางสาวสมสกุล ภาณุภาส โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
124 นางพรพิมล ไพศาลกิจ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
125 นายเดชา วิบูลย์ชาติ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
126 นางกันตินันท์ สักคุณา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
127 นายณรงค์ ชูเชิด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
128 นางมธุศร ธนานันทยศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
129 นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
130 นางสาววาสนา ปั้นงาม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
131 นายอภิชาติ ทองดอนน้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
132 นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
133 นางสาวณิปุณมา ล้อมไร่ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
134 นายวิภาค จันทร์เงิน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการประสานงาน
135 นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์ ครู โรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานศูนย์ศิลปะ
136 นางชวัลกร เกตุประเสริฐ ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานศูนย์ศิลปะ
137 นายเดชา ศรัทธาผล ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานศูนย์ศิลปะ
138 นายเอกลักษณ์ ศรีเนตร ครูโรงเรียนคงทองวิทยา ผู้ประสานงานศูนย์ศิลปะ
139 นางปภาดา เสนาะพิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
140 นายประเจิด อยู่สงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
141 นายคธา ว่องพัฒนวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
142 นายกัมพล โพธิ์ระดก รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
143 นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
144 นางสาวหทัยกาญจน์ สำรวลหันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
145 นายสาโรจน์ มีวิทยาภรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
146 นางกาญจนา ชูเชิด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
147 นางอรพิมพ์ เพ็ญจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
148 นางสายพิน ทองจุลย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
149 นางสาวรัชนีย์ ปริกขนานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
150 นางปารีญา ว่องพัฒนวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
151 นางสาวดาริกา แก้วภิรมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
152 นางสาวศศิกานต์ ตุไซร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
153 นางสาวปาณิสรา อ่อนเที่ยง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
154 นางกานดาภร สารพรภิญโญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
155 นางกนกอร วงษ์จำปา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
156 นางสาวสุพรรณี ทองขาว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
157 นายวิชาญ ฝอยทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
158 นายพนมกฤต บริสุทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
159 นางหอมจันทร์ มนตรีดิลก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
160 รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประธานคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
161 นายอนวัช นกดารา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
162 นางสาวจิตระการ พรหมเรขา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
163 นางมาลิน มณฑาสุวรรณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
164 นางพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
165 ดร. วรวุฒิ มั่นสุขผล อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานคณะกรรมการตัดสิน ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
166 นายทวิช ลักษณ์สง่า โรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการตัดสิน ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
167 นายเลิศ จันทร์คำ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
168 นางสาวสุพรรณษา เม่งเตี๋ยน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
169 นายสาโรจน์ มีวิทยาภรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการตัดสิน ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
170 ดร. วรวุฒิ มั่นสุขผล อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษปีที่ ๔-๖
171 นายทวิช ลักษณ์สง่า ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะกรรมการตัดสิน ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
172 นายเลิศ จันทร์คำ ครูโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
173 นางสาวสุพรรณษา เม่งเตี๋ยน ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยา คณะกรรมการตัดสิน ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
174 นายสาโรจน์ มีวิทยาภรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการตัดสิน ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
175 นางวันวิสา นิยมทรัพย์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประธานคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
176 นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขัน
177 นายศักดิ์สกุล บุญมา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขัน
178 นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขัน
179 นายสมชาย สุภาพเนตร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
180 นายมนัส ดีมี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
181 นักการภารโรงทุกคน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
182 นางชญาภา มณีสุธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
183 นางนัฏฐา ขัมพานนท์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
184 นางนัฏฐา ขัมพานนท์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
185 นางสาวศุภวรรณ อัคคีเดช โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
186 นางวัลย์ธนา สมุทรักษ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
187 นางขจรจิตร หงวนบุญมาก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
188 นางสาววิภากร ปานอำไพ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
189 นางละมัย แดงน้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
190 นางเยาวภา เมืองนก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
191 นางจำเนียร เพ็ญแสง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
192 นางสาวสอยดาว สรงกระสิทธุ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
193 นางสาวลัดดา ตุุ้มนิลกาล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
194 นายอนุชา ชัยหา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
195 นายอภิชาติ ทองดอนน้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
196 นายมงคล จันทนาลักษณ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
197 นางสาวเพียงเพ็ญ รุ่งโรจน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
198 นายวิภาค จันทร์เงิน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
199 นายศักดิ์สกุล บุญมา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
200 นางวไลพร แกระวงศ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
201 นางสาวภัทรสุดา จ้อยทองมูล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
202 นางสาววาทินี ชูคันหอม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
203 นางวรรณี สระทองแขม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
204 นายธีระพงษ์ ภุมมา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
205 นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
206 นายธีระพงษ์ ภุมมา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
207 นางสมสมัย คำภูษา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
208 นายรณชัย จันคง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
209 นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
210 นางชลิดา โตวรานนท์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
211 นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
212 นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
213 นางสาววริกา คงควร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
214 นายตฤณชาติ ซึงพานิช โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
215 นายศักดิ์สกุล บุญมา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
216 นายสุเทพ พัดทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
217 นายเรวัต สระทองบุญ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
218 นายกิจติศักดิ์ จักขุจันทร์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
219 นายกมล สกุลเสรีวัฒนา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
220 นางสาวศศิกานต์ ตุไซร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์

ติดต่อสอบถาม - ประสานงาน ได้ที่
หรือ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]