รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงวาสนา  กลิ่นพยอม
2. เด็กหญิงอริสรา  แซ่จิว
 
1. นายปัญญา  ไขสี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงสุพัชฌา  จุลเจริญดุลย์
2. เด็กหญิงอิสริยา  ไชยภูติ
 
1. นายปัญญา  ไขสี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  ปานสาคร
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  สุทธิกาโมทย์
3. เด็กชายพชรพล  พรศิริรัตน์
4. เด็กหญิงสิริวิมล  สุมนัส
5. เด็กชายอิทธิพล  พันธ์พงษ์ศิริกุล
 
1. นายนเรศ  กองสมบัติ
2. นายภคธร  ห่วงขาว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายกานต์  ม่วงเทศ
2. นายธนพนธ์  ธนสกนธ์พงศ์
3. นายนภสินธุ์  สามแก้วแจ่ม
4. นายศักดิ์ชัย  โพธิ์ฉัตรทอง
5. นายไชยวัฒน์  จู่คำศรี
 
1. นางสาววัลยา  แซ่จิว
2. นางสาวชโลทร  แสงส่องฟ้า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายนภสินธุ์  รุจิธันยา
2. เด็กหญิงพัชรา  เอกอุฬาร
 
1. นางอรพิมพ์  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวสุพรรณี  ทองขาว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายธนาธร  พจสุวรรณ์
2. นางสาวปภัสสร์พร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางสาวอภิญญา  สิงห์สมบัติ
2. นางสาวสุพีลาภ  ลำภา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิชา  พากเพียร
 
1. นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวฤทัย  กราบทอง
 
1. นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เบญจสกุล
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวมรกต  สุจินดาวัฒน์
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงภาณิดา  ช่างสาน
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายธีรภัทร  บุญมาก
 
1. นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กชายอภิชาติ  เจริญสุข
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  โชติกเสถียร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นางสาวบุศรินทร์  ประจงจิต
 
1. นางภรศศิร์  ปิยาพัชรศักดิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงญานภา   จันทร์อิน
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  โตนุ่ม
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
2. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงระพีพร  คุ้มพะเนียด
 
1. นายถาวร  สุขสมัย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวชญาณี   บุญวงค์
 
1. นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชนินทร์    มาลี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สาลาด
3. เด็กชายธีรภัทร์   วงษ์นามใหม่
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
2. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายกิตติศักดิ์   แซ่ว่อง
2. นายธนกิจ   จ้อยร่อย
3. นายอภิวัฒน์    กันหา
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
2. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เอี่ยมจร
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  นิลสวัสดิ์
 
1. นายสุทธิ์พงศ์  แก้วอิ่ม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายชาญวิทย์    ปากชิน
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เอี่ยมจร
 
1. นายสาธิต  กุยเช็ง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายอรรถพล  เอื้อยอ่อง
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ออเขาย้อย
 
1. นายสุเมธ  สุฐาปัญณกุล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายอัครชัย  เกิดโสดศรี
 
1. นายสุชาติ  ตันอยู่
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายสุรเสกข์   ธัมมะรังกา
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวนิชนันท์  กล้าหาญ
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทร์เม่ง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงพิณนภา  ล่ำสัน
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพิมพ์พลอย  นุชเจริญ
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายลีนวัตน์  ศรนุวัตร
 
1. นายเดชา  ศรัทธาผล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายณัฐกิจ  สระทองไลย์
 
1. นายเดชา  ศรัทธาผล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกรกนก  อ้นคง
2. นางสาวกฤษณา  แก้วบัวดี
3. นางสาวจงกลนี  นกทอง
4. นางสาวชนิกานต์  อังกาบ
5. เด็กหญิงณชนก  ไตรรัตน์ปรีชา
6. เด็กหญิงนิธาวัลย์  ทองดี
7. นางสาวบัณฑิตา  ตระกูลเชี่ยวชาญ
8. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  พัฒนพร้อมสุข
9. นางสาวปัณฑารีย์  ฉุยฉาย
10. นางสาวลักษณ์นารา  ศรีสุขสวัสดิกุล
11. นางสาวลัดดาขวัญ  รัตนพร
12. เด็กหญิงวิลาวัณย์  รัตนพร
13. นางสาวสวิตตา  พันธเสน
14. นางสาวสุวรรณา  เพ็งผาลา
15. นางสาวแพรวไพลิน  นุชเจริญ
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิง ชุตินันท์   เกตุรัตน์
2. นาย ธิติวุฒิ    ตันประทุมวงศ์
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ว่องดี
4. เด็กชายชัชพงศ์   ทองเชื้อ
5. นายชาญวิทย์   ปากชิน
6. เด็กชายธนากร  ทองดอนเหมือน
7. นายธราธร   พูพวกจันทร์
8. นายนาวิน  เกิดสมบูรณ์
9. นายบุญชัย   โพธิ์มั่น
10. เด็กหญิงพลอยพิชชา   ต้นประทุมวงษ์
11. เด็กหญิงภาวินี  นิเรียงรัมย์
12. นายสุรเสกข์  ธัมมะรังกา
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร  แย้มนิยม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
2. เด็กชายพรภวิษย์  เอกรัตนวัฒน์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ภุมมารักษ์
4. เด็กชายภัทรดนัย  สันตนิพัทธ์
5. เด็กหญิงวิยะดา  รุ่งเรือง
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
2. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช   เทพช่วย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายจิราเจตน์   แก่อก
2. นายธนกร  งามเขียว
3. นายพนากรณ์  ยังอยู่
4. นายวิศรุธ  โทพรมมา
5. นายอาทิตย์ธวัช  สีโชติ
 
1. นายพิเชษฐ์  ประกอบพร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกชพรรณ  เขตุแดน
2. นางสาวกนกวรรณ  จันทรวิชัย
3. เด็กชายกฤษฎา  ชุมเพ็ญ
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จูคำ
5. เด็กหญิงจิรชญา  จำปาเวียง
6. เด็กชายชนภัทร  นุชพุก
7. นางสาวชลลดา  รุ่งหรุ่ม
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี่ยมจันทร์พวง
9. เด็กหญิงณัชชา  แตรครบุรี
10. นางสาวณัชชา  เอี่ยมมี
11. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปวงละคร
12. นางสาวธนภรณ์  ศรีสำราญ
13. เด็กหญิงนภสร  กุลกรรณ์
14. นายนฤพล  บุญไพศาล
15. นางสาวนัดดา  กุลกรรณ์
16. เด็กชายบารมี  สุขหงษ์
17. นายประชา  โชคชัยมงคล
18. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สอดสุข
19. เด็กหญิงพรทิพย์  พรมกระทุ่มล้ม
20. เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมทิพย์
21. นางสาวพิรยา  พุทธยาง
22. เด็กชายภูวนาท  อิศรเมธากูร
23. นายรชฏ  เกิดประดับ
24. นางสาวรสสุคนธ์  มีเพียร
25. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์ครบ
26. นายวัขรพล  คงหมวก
27. เด็กหญิงวัลลภา  ศิริสม
28. นางสาววิกานดา  สงวนสัตย์
29. นางสาววิภาพร  พงศ์ธรรม
30. เด็กชายวิศวชิต  สายบุญมี
31. นางสาวศศิวิมล  มูลผม
32. นางสาวศิริลักษณ์  พุทธรักษา
33. เด็กหญิงสุทธิชา  สายทอง
34. นางสาวสุลีพร  แซ่เอี้ยว
35. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  นาคพันธวงศ์
36. เด็กหญิงอนุธิดา  บุตรพา
37. เด็กหญิงอนุธิดา  มาคงกุล
38. เด็กหญิงอภิญญา  เบ็ญจพาด
39. นายเกียรติศักดิ์  ช่อทับทิม
40. นางสาวเปรมฤทัย  อวยชัย
 
1. นายสมาน  แตงวงศ์
2. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
3. นายสิทธิพงษ์  ลพานุวรรตน์
4. นายเพลินพิศ  ลพานุวรรตน์
5. นายสุพิศ  กลิ่นบุปผา
6. นางประจงจิต  อมโร
7. นายสาธิต  กุยเซ็ง
8. นางสาวณัฐธิดา  พิพัฒน์สิริยานันท์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  คร้ามสมุทร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อ้วนประสิทธิ์
3. นายชนกชลน์  ถมยม
4. เด็กชายชนาธิป  ฉิมโต
5. นางสาวชุติภา  นาคทรัพย์
6. เด็กหญิงญาณีรัตน์  วรยิ่งยงค์
7. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พานแก้ว
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วพลกรัง
9. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์สวัสดิ์
10. นายณัฐวุฒิ  พจน์วิจิตร์
11. เด็กชายนพนนท์  วรเดช
12. นายนพวัฒน์  คล้ายแดงคล้ำ
13. นางสาวนิตยา  เชื้อรามัญ
14. นายปฏิภาณ  รชตะบริรักษ์
15. นางสาวปณยา  เกิดประดับ
16. เด็กชายปณัฐพล  ดอกกระโทก
17. นางสาวปรีญาดา  จันทร์ดา
18. นายพงศกร  วงประเสริฐ
19. นายพนาวัน  เรืองวอน
20. เด็กหญิงพรชิตา  ภุชชงค์
21. เด็กหญิงพรชิตา  พ่ำรุ่ง
22. เด็กหญิงพิมพรรณ  ชัยมาลา
23. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ชิวปรีชา
24. เด็กชายภาณุเดช  แสงศิริวุฒิ
25. เด็กหญิงมลุลี  มากศรี
26. เด็กหญิงรัฏฐกร  สวยสะอาด
27. เด็กหญิงรัตนากร  จุ่นเหนี่ยง
28. นางสาววนุศรา  รักเจริญนาวิน
29. นายวริทธิ์  สุวรรณพิทักษ์
30. เด็กชายวุฒินันท์  ช่วงโชติ
31. นายศุภกฤษฎิ์  ตุ้มอู๋
32. เด็กชายสดุฏี  นครจันทร์
33. เด็กหญิงสรัญญา  หงษ์ทอง
34. เด็กชายสหัสวรรษ์  พรสุดาชัย
35. เด็กหญิงสุพรรษา  สุดโชค
36. เด็กหญิงสุพัตรา  แจ่มจำรัส
37. นายอนุพงศ์  สายมัน
38. นายเขตตะวัน  ปัตตาระตัง
39. นางสาวเจนจิรา  สุขเกษม
40. เด็กหญิงไพรินทร์  โพธิสาขา
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชจันทึก
2. นายนรินทร์  นครจันทร์
3. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
4. นายณัฐพล   สุขสมบูรณ์
5. นางอำภาพันธ์ุ  ธานินทร์ธราธาร
6. นางสาวประภัสสร  บุญทัศนา
7. นายวิทยา  เกิดช่วง
8. นายสุชีพ  เอี่ยมทองคำ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายสมาน  แตงวงศ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายวัขรพล  คงหมวก
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภุมมาลา
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวธัญชนก  เรืองจุ้ย
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายสมาน  แตงวงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสิปปนนท์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายสิทธิพงษ์  ลพานุวรรตน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพุทธานุสรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช   เทพช่วย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวปิยะธิดา  ว่องประเสริฐ
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายสมาน  แตงวงศ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายณัฐสิทธิ์  พิราณรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช   เทพช่วย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เหล่าธนพงศ์
 
1. นายยศพนธ์  นิตย์แสวง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวสิรีธร  จิตรเพริศธาตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช   เทพช่วย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายสมาน  แตงวงศ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสิปปนนท์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวสิรีธร  จิตรเพริศธาตรี
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกนกบงกช  นิมมานรติกุล
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุนทโรทัย
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  พิมพา
4. เด็กหญิงฉัฐสุดา  วรานุสาสน์
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชื่นชอบ
6. เด็กหญิงชนาภา  พิมพา
7. เด็กหญิงชลิตา  เอี่ยมสะอาด
8. เด็กหญิงณัชชา  พลแสน
9. เด็กหญิงณัฏฐา  เจริญศรี
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร์ทูล
11. เด็กหญิงทราย  สัพโส
12. เด็กหญิงทิตย์ทิยา  ชมเหิม
13. เด็กหญิงธนัชชา  นาคทั่ง
14. เด็กหญิงธนัชพร  ถมยา
15. เด็กหญิงปนัดดา  ภุมมาลา
16. เด็กหญิงปาริชาติ  นาคสิทธิ์
17. เด็กหญิงผกามาศ  มณีสุข
18. เด็กหญิงพิชญา  ตาป้อ
19. เด็กหญิงรมย์ลิน  ไทรไกกระ
20. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บังคมเนตร
21. เด็กหญิงวริยา  เปาทุย
22. เด็กหญิงวิชุดา  ตระกูลเชี่ยวชาญ
23. เด็กหญิงศศิธร  เทศพงษ์
24. เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์สังข์
25. เด็กหญิงสมปรารถนา  ทองคงหาญ
26. เด็กหญิงสวิชญา  บาลจิตร์
27. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วรรักษา
28. เด็กหญิงสุวิมล  แสนคำก้อน
29. เด็กหญิงอภิชญา  ขันทอง
30. เด็กหญิงอรวรรณ  ขันวิเศษ
31. เด็กหญิงอารดา  ภูเก็ต
32. เด็กหญิงเกศกนก  เพ็งเรือง
33. เด็กหญิงโพธิ์สุวรรณ  สุวรรณโพธิ์
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
2. นายนิติพัฒน์  ชูอรุณ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกมลชนก  ดีไข่
2. นางสาวกรวิภา  ปัญญาโรจน์
3. นางสาวจิราภา  ปฐมพรสุริยะ
4. นางสาวชญาณี  จินต์เจริญ
5. นางสาวชนาขวัญ  พัฒนเกษตร
6. นางสาวชลธิชา  สามบุญเรือง
7. นางสาวญาณิศา  วงศ์ศรีนาค
8. นางสาวณฐมน  บุญพยุง
9. นางสาวณัฐริกา  เกิดรื่น
10. นางสาวทักษพร  โสธร
11. นางสาวธวัลรัตน  เงาแก้ว
12. นางสาวธัญญ์พิชชา  โรจนจีรวัฒน์
13. นางสาวธัญมน  ทับเครือวัน
14. นางสาวนฤมล  คงแจ่ม
15. นางสาวปรีชญา   อดุลยธรรม
16. นางสาวพัชรภรณ์  คงหมวก
17. นางสาวพัชราภา  ชื่นชอบ
18. นางสาวพัชร์ศศิ  ศรีพิพัฒน์พรกุล
19. นางสาวพัฒน์นรี  พันธ์จินดา
20. นางสาวภัทจิรา  เถิ่อนม่วง
21. นางสาวภัทจิรา  แก้วพานิชย์
22. นางสาวภัสจิรา  สว่างอารมณ์
23. นางสาวภาพพิมพ์  เอื้อมสวรรค์
24. นางสาวรัตติกาล  ญานะมงคล
25. นางสาวรัตนกมล  แสงสุริยวงศ์
26. นางสาววรยา  ศิริถาวร
27. นางสาววราภรณ์  เกตุแดง
28. นางสาววริศรา  เอกพัชราพันธ์
29. นางสาวศศิวิมล  เณรตาก้อง
30. นางสาวศิรินทิพย์  จารุจินดา
31. นางสาวศิวัตรา  มุสิกุล
32. นางสาวสายพิณ  ศรีเจริญ
33. นางสาวสุกัญญา  วังน้อย
34. นางสาวสุพิชฌาย์  วงษ์ดาว
35. นางสาวสุวลักษณ์  ปานขำ
36. นางสาวอภิวรรณ  ปิ่นจ้อย
37. นางสาวอรนิภา  ค้าทวี
38. นางสาวอรวรรณ  บัวชาติชัยชาญ
39. นางสาวอริสา  พิมพ์วรรณ์
40. นางสาวเปมิกา  ยิ้มน้อย
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
2. นายนิติพัฒน์  ชูอรุณ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำพินวงษ์
2. เด็กชายชนาธิป  ไกรธิราช
3. เด็กชายชัยกร  ฟักบำรุง
4. เด็กหญิงทิพากร  เมฆปั้น
5. เด็กชายธนดล  ขำสุวรรณ์
6. เด็กหญิงยุพาภรณ์  มุริจันทร์
7. เด็กชายศิริโชค  เอี่ยมอ่อง
8. เด็กหญิงสิริมาภรณ์  บุญมารุ่งโรจน์
9. เด็กหญิงสิริระสสา  บุญมารุ่งโรจน์
10. เด็กชายเจษฎากร  เชื้อดี
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์
2. นายเดชา  ศรัทธาผล
3. นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายกมลภพ  สองสี
2. นายกำธร  พุ่มเพ็ชร์
3. นายชยุตม์  หัสชู
4. นางสาวณัฐริกา  ยิดชัง
5. นางสาวดวงกมล  แย้มสำรวล
6. นายธนพล  คูณสุวรรณ
7. นางสาวบุปผา  มุ่งใฝ่ดี
8. นางสาวพนิดา  เหล่ากรุงเก่า
9. นางสาววรรณกานต์  ภัทรมงคลกุล
10. นายอุดมศักดิ์  พรมจารี
 
1. นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ
2. นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์
3. นายเดชา  ศรัทธาผล
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุลาภ
2. เด็กหญิงดวงพร  ไชยสถาน
3. เด็กหญิงทองกรณ์  อ่วมชม
4. เด็กหญิงปวริศา  พันตาวงษ์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำยวง
6. เด็กหญิงเบญจพร  วรรณชาติ
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจิดาภา  สันติพนากุล
2. นางสาวณัฐชา  จอมเจือ
3. นางสาวดลญา  ห่อทอง
4. นางสาวพิชยา  สินอ่วม
5. นางสาววินัฏฐา  เศรษฐสุข
6. นางสาวเบญญาภา  วงษ์ทน
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงจินทิมา  สิทธิการ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขัติยะ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรับน้อย
4. เด็กหญิงวาสนา  นุ่มวงษ์
5. เด็กหญิงวิภาวี  กิตติวิริยะการ
6. เด็กหญิงอุมาพร  ยางเดี่ยว
 
1. นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ
2. นางอาภารัตน์  แป้นเขียว
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวกรพินธุ์  ช่างกลึงเหมาะ
2. นางสาวณัฎฐา  จุ้ยหมื่นไวย
3. นางสาวปุณยาพร  สนประเสริฐ
4. นางสาวศันสนีย์  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวศิริวิลัยลักษณ์  โตทรัพย์
6. นางสาวสิรินทิพย์  ศาลารักษ์
 
1. นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ
2. นางอาภารัตน์  แป้นเขียว
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกชกร  ทองขำคม
2. เด็กหญิงจิราพร  ขันขาว
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำวาศรี
4. เด็กหญิงชนิภา  ผิวเหลือง
5. เด็กหญิงชนิษฐา  ผิวเหลือง
6. เด็กหญิงนรากร  สุพิทักษ์
7. เด็กหญิงปริศนา  จันดา
8. เด็กหญิงพิชชาพร  ไทยแช่ม
9. เด็กหญิงศลิษา  ฐิติเบญจพล
10. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ตรัสรู้
11. เด็กหญิงสิริวิภา  พังซา
12. เด็กหญิงอริศรา  เอี่ยมศริยารักษ์
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวณัฐชยา  จอมเจือ
2. นางสาวณัฐชา  จอมเจือ
3. นางสาวณัฐณิชา  ตรีอำนรรค
4. นางสาวดลญา  ห่อทอง
5. นางสาวธิภาพร  บารมี
6. นางสาวนวพรรษ  ลิจ้วน
7. นางสาวปณิดา  ชุณหกมลรักษ์
8. นางสาวพิชยา  สินอ่วม
 
1. นางสาววิภาวัน  จานทอง
2. นางสุเนตรา  เทศทอง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กชายคณิศร  พุทธา
2. เด็กชายนิวัฒน์  อินทร์ทรง
3. เด็กชายอาทิตย์  ม่วงสองศรี
4. เด็กชายเนติพงศ์  อ่วมทองดี
 
1. นายเอกพล  แสนหาญ
2. นางสาวฐิวันกาญจณ์  วงษ์อำมาตร
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายศิวกร  รัตนารมย์
2. นายสุรศักดิ์  แขวงอินทร์
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
2. นายปวัน  ศรีสนิท
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วีระพงษ์
2. เด็กชายณัฐาพิภัทร์  กิจอารีวรรณ
3. เด็กชายทักษ์สพล  งามศิริโรจน์
4. เด็กชายธรรมศักดิ์  คำวัตร์
5. เด็กชายนนทพัทธ์  รื่นนุสาร
6. เด็กชายพิศุทธิ์  ฉลาดคิด
7. เด็กชายวันชนก  คู่บุญประเสริฐ
8. เด็กชายอัครพล  ศรีทับทิม
 
1. นายเดชา  วิบูลย์ชาติ
2. นายณรงค์  ชูเชิด
3. นายวิชาญ  ทองสมจา
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชวาล  แววเกกี
2. เด็กชายนราวิชญ์  ไชยผล
3. เด็กหญิงอริศรา  คูประสิทธิ์
 
1. นางสาววิชยา   เผดิมรอด
2. นางพรรณี   มั่งสวัสดิ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายปิยพร  สวยล้ำ
2. นายพสิษฐ์  สกุลทวีทรัพย์
3. นางสาววราภรณ์  เพียรไพโรจน์
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลิตา  ธีรพัฒน์พาณิชย์
2. เด็กชายเอเชีย  บุตรน้ำเพชร์
 
1. นายริปอง   กัลติวาณิชย์
2. นางปิติมา   เงินเส็ง
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงดุสิตา  สังข์กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงภัทรียา  เจริญธนรุ่ง
 
1. นายธนาศักดิ์  กิติวงษ์ประทีป
2. นายบุญญฤทธิ์  ฉิมแก้ว
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายนพรุจ  เขียวสะอาด
2. นายพุฒิพงศ์  คนขยัน
 
1. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
2. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชวิน  ตรีสุกล
2. นายศุภกร  จงเจริญวานิชย์
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวนีรนา  แซ่เตียว
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายนาวิน  ชื่นชมน้อย
2. นายวัชระ  เสือบางพระ
 
1. นางสาวทัศนี  คำระหงษ์
2. นายสามารถ  มงคลรัตนาสิทธิ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  คุณากร
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สุรธรรมจรรยา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  จูยืนยง
2. นางสาวธัญญา  รอดบัณฑิต
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริพักตร์  เพ็งตะโก
2. เด็กหญิงสุณิสา  โตนาค
 
1. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
2. นางสาวชุติมา  คำเนียม
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายคมสรรค์  สามงามตัน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไข่รัศมี
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายดนัยณัฐ  พึ่งพุ่ม
2. นายทิวากร  ภู่งาม
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายปฐวี  เมธาฐิติกุล
2. นางสาวรฐา  สูงกิจบูลย์
 
1. นางสาวณัฐนันท์   พงษ์ธนาวิสิฐ
2. นางสาวสุมาลี  สุขศิริ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นายภัทรชนม   วารินทร์
2. นายศักดิธัช   สุพตานนท์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชวาล  เมืองใหม่
2. เด็กชายญาณวรุตม์  รัชประภาพงษ์
3. เด็กหญิงอัญชนิกุล  ผุยรอด
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวพัชรี  แก้วเขียว
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นายปฏิภาณ  พลวิรัตน์
2. นางสาวพสชนัน  สุวรรณโณ
3. นายสุรพัศ  โกพัฒน์ตา
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวศุภรพรรณ  อยู่ยืนเป็นสุข
2. นางสาวสุวิชญา  แดงตะโก
 
1. นางสาวเขมวันต์  กระดังงา
2. นายบุญญฤทธิ์  ฉิมแก้ว
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  บัวงาม
2. เด็กชายธนทัต  แย้มสำรวล
3. เด็กชายนฤภัทร์  สิมมา
 
1. นายอนุวัจน์  ทับทิม
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายนริศ  กาญจนเสนา
2. นายนายกัณตภณ  แดงบุตรดี
3. นายนิตินันท์  แหวนอ่อน
 
1. นายอนุวัจน์  ทับทิม
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวฐนิยา  แซ่โง้ว
2. นายณพงศ์  อนุวงศ์นวรัตน์
3. นายรุ่งโรจน์  เป้าเพชร
 
1. นางสาวนีรนา  แซ่เตียว
2. นางสาวพัชรี  แก้วเขียว
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายภูวนัย  ศรีคงคา
2. เด็กชายวรินทร  จีนประชา
3. เด็กชายสราวุฒิ  สายสิน
 
1. นายอนัน  บุตรดี
2. นายพีรเชษฐ  เพ็ญแสง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  อุทุมพร
2. นางสาวธัญลักษณ์  ชยานันท์กุล
3. นางสาวลภัสรดา  ยศเครือ
 
1. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร  เย็นสนิท
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชุติมา  ตริตานนท์
2. เด็กหญิงริญญรัตน์  เมฆาเรืองไพศาล
3. เด็กหญิงศศินา  เจริญสุข
 
1. นายสุธาวี  กลิ่นอุบล
2. นางสาวสิริพร  รัตนมุง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกฤติมา  จันทร์คามคำ
2. นางสาวมัณฑิกา  ผุยรอด
3. นางสาวสุพรรษา  สุเทศ
 
1. นายสุธาวี  กลิ่นอุบล
2. นางสาวมรกต  ตุลพงศารักษ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เพ่งผล
2. เด็กหญิงพรวนัช  อรชร
3. เด็กหญิงมิรันตี  กล่ำรัตน์
4. เด็กหญิงรัตติกา  สวามิ
5. เด็กหญิงเกวลิน  เลาหจารุรัตน์
6. เด็กหญิงเกษมณี  ประชานันท์
 
1. นางสาวมรกต  ตุลพงศารักษ์
2. นางเรณู  อยู่เย็น
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศุภชัยโกศล
2. นางสาวคัคนัมพร  พูสุวรรณ
3. นางสาวณัชชา  โสภากุล
4. นางสาวพรรณวิภา  ฆ้องรัตนพรชัย
5. นางสาวมนขนิษฐ์  อรชร
6. นางสาวอรอุมา  เรืองศิริ
 
1. นางวิภาดา  กลั่นหวาน
2. นางสาวมรกต  ตุลพงศารักษ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ด่านปาน
2. เด็กหญิงประภัสสร  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงรัตนากร  โก้เครือ
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  จ้อยร่อย
2. นางสาวสโรชา  วราศิลป์
3. นางสาวอุษา  กุหลาบแก้ว
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณี  สุขศรี
2. เด็กหญิงณัฐชมนต์  วราพิพัฒน์กิจ
3. เด็กหญิงสองรวี  ทั่งทอง
 
1. นายนรินทร์  นครจันทร์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ศิวพรอนันต์
2. นางสาวจารุวรรณ  เบี้ยวทุ่งน้อย
3. นางสาวอิสรณัฐ  เนียมพูนทอง
 
1. นายนรินทร์  นครจันทร์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศิวพรสกุล
2. เด็กหญิงจิตต์โสภิณ  เอียงประยูร
3. เด็กหญิงภัทรปณัช  สุนทรมัจฉะ
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวชลิดา  ประกอบบุญ
2. นางสาวรุจิรา  คนใหญ่
3. นางสาวอรกัญญา  นกพลับ
 
1. นางสาวศิริพร  เจียระไนภรณ์
2. นางชุดาภรณ์  จันทร์คามคำ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  แก้วสุโข
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชุ่มเทียมพงษ์
3. เด็กหญิงศศิกรานต์  จำเล
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายคชาชาญ  สุดใจ
2. นางสาวชลลดา  คำชื่น
3. นางสาวดอกรัก  จิตพิมาย
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงคณิชฌา  สุดใจ
2. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  หงษา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยศเครือ
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นางจินตนา  หงษา
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวธนพร  สุดวิเวก
2. นางสาวปรียานัฐ  เซี่ยงฉิน
3. นางสาววาสนา  พูลสงค์
 
1. นางสุวลัย  วาสบุญมา
2. นางปนัดดา  เปียถนอม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงพีรยา  อาภานันท์
2. เด็กหญิงภูษณิศา  อยู่จงดี
3. เด็กหญิงอัญชลี  โพธิ์สอน
 
1. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
2. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  อ่อนส้มกริต
2. นางสาวทิพวัลย์  เพ็งชั้นรอด
3. นางสาวบุญณิษา  กาแดง
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นางพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง