หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-npt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสามารถ สมประชาโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางเตือนใจ ประเสริฐศรีโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสามารถ สมประชาโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางเตือนใจ ประเสริฐศรีโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววิรมณ บัวแดงโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวสุอำพร ปึงศิริเจริญโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ศุมา ฤทธิไกรวรกุลโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรานิษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
2. นางสาวจารุพร รุ่งสินเกษมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางอารีย์ สาหร่ายสุวรรณ์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุธี สุริยกานนท์ โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ภู่เพชรโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวสุทธาทิพย์ คำนิกรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
8. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
9. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุธี สุริยกานนท์ โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุทธาทิพย์ คำนิกรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ ภู่เพชรโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
8. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
9. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ ภู่เพชรโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสุธี สุริยกานนท์ โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุทธาทิพย์ คำนิกรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
8. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
9. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุธี สุริยกานนท์ โรงเรียนเพิ่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ ภู่เพชรโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุทธาทิพย์ คำนิกรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
8. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
9. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา ศุภเศษสิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ วงษ์ทวีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัชรสินธุ์ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา ศุภเศษสิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ วงษ์ทวีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัชรสินธุ์ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา ศุภเศษสิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ วงษ์ทวีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัชรสินธุ์ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา ศุภเศษสิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ วงษ์ทวีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัชรสินธุ์ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอาริยา สมจิตต์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธึรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวปัทมาพร จิตร์บำรุงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นายสุธี สุริยกานนท์ โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
3. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ภู่เพชรโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุทธาทิพย์ คำนิกรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
9. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุธี สุริยกานนท์ โรงเรียนเพิ่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ ภู่เพชรโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสัญญา จีนบุปผาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวสุทธาทิพย์ คำนิกรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
8. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอารยา สมจิตต์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร จิตร์บำรุงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธึรวิทย์กรรมการ
6. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอาริยา สมจิตต์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร จิตร์บำรุงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธึรวิทย์กรรมการ
6. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายจำลอง ดอกชะเอมโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายจำลอง ดอกชะเอมโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายจำลอง ดอกชะเอมโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายจำลอง ดอกชะเอมโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายจำลอง ดอกชะเอมโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายจำลอง ดอกชะเอมโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
2. นายภควัตร บ่างสมบูรณ์โรงเรียนเบญพัฒน์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพ็ชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
2. นายภควัตร บ่างสมบูรณ์โรงเรียนเบญพัฒน์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพ็ชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
2. นายภควัตร บ่างสมบูรณ์โรงเรียนเบญพัฒน์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพ็ชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
2. นายภควัตร บ่างสมบูรณ์โรงเรียนเบญพัฒน์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพ็ชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
2. นายภควัตร บ่างสมบูรณ์โรงเรียนเบญพัฒน์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพ็ชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
2. นายภควัตร บ่างสมบูรณ์โรงเรียนเบญพัฒน์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพ็ชรเจริญโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
2. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัยโรงเรียนราชินีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
2. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัยโรงเรียนราชินีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
2. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัยโรงเรียนราชินีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
2. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัยโรงเรียนราชินีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
2. นายธนวรรธ สว่างดีโรงเรียนกาญจนาภิเษก นครปฐมกรรมการ
3. นายศรุต กุลวัฒนศิลปชัยโรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นางวาสนา หงวนบุญมากโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
2. นายธนวรรธ สว่างดีโรงเรียนกาญจนาภิเษก นครปฐมกรรมการ
3. นายศรุต วัฒนกุลศิลปชัยโรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นางวาสนา หงวนบุญมากโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายลำยอง โสวัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมรองประธานกรรมการ
3. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
5. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
7. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
5. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
7. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
5. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
7. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการ
4. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการ
4. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการ
4. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง โรงเรียนพลอยจาตุรจินดารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการ
4. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการ
5. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดารองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการ
5. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการ
5. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการ
5. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
5. นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมรองประธานกรรมการ
3. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
5. นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
5. นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
5. นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการ
5. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
6. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนกรรมการ
7. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการ
5. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมรองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
6. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการ
5. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเทียนโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ วรรณวิชัยกุลโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้ากรรมการ
5. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมืองโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรนุช จิตรมณี โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวมารี ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสุนีย์ ฟักวงศ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรนุช จิตรมณี โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวมารี ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสุนีย์ ฟักวงศ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรนุช จิตรมณีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
6. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นางสาวมารี ไชยสวัสดิ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสุนีย์ ฟักวงศ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรนุช จิตรมณีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
6. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นางสาวมารี ไชยสวัสดิ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสุนีย์ ฟักวงศ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรนุช จิตรมณี โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวมารี ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสุนีย์ ฟักวงศ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรนุช จิตรมณี โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวมารี ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสุนีย์ ฟักวงศ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรนุช จิตรมณี โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวมารี ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสุนีย์ ฟักวงศ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางบุญญ์กัญญ์ ปริมาสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรนุช จิตรมณี โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางธมนต์ภัทร ไชยสีหเสนีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวมารี ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสุนีย์ ฟักวงศ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
10. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
4. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
5. นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
7. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมรองประธานกรรมการ
3. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
4. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
5. นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
7. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายวิม คงพากเพียร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ บรรณการโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ กุหลาบแก้วโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายณฎฐพน รุจยากรกุลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
5. นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
6. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทราชนูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
7. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ ทิพานันท์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาลี เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายจินตพงศ์ จรดลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายคุณากร สังข์พญาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นายสนธิ สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ กุลเรืองโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ อบเชยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ อรุณสุโขโรงเรียนบ้านหลวงวิทยากรรมการ
5. นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้มโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐณิชา พันธ์ขะวงษ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยมโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
4. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา จ้อยเจริญโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
6. นางมธุรส ต่วนเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุชาดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ป้องสกุลวงศ์โรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางเอมอร ตรีชั้นโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสันทนา เบาเนิดโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางอนงค์ นิ่มอนงค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวปัทมา ทมมืดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
7. นางสาวจุฬารักษ์ โคตรจักร์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางสาวอัมพร ชุนถนอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน ศรีระนำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผลโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมนา สิงหาทองโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางภาวิดา บุตรเนียมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสายฝน ศรีระนำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผลโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมนา สิงหาทองโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางภาวิดา บุตรเนียมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ น้อยศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ น้อยศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี สอนใจโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวพัฒน์นรี ศรีงิ้วรายโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ น้อยศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุลโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พาศรีโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ไชยคุณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นางสาวทวิณา ไชยยงยศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุลโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พาศรีโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ไชยคุณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นางสาวทวิณา ไชยยงยศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุลโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พาศรีโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวทวิณา ไชยยงยศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงใจ ไชยคุณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสายฝน ศรีระนำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผลโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมนา สิงหาทองโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางภาวิดา บุตรเนียมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันเพ็ญ ปัจจัยเภโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรทิพย์ พัวพันศรีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุลโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันเพ็ญ ปัจจัยเภโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรทิพย์ พัวพันศรีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุลโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ ไชยจันทร์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายอุดมโชค ผลิศักดิ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวธีรารัตน์ หมวดปัดมาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ นครปฐมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายธีระ ทองยี่สุ่นโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายไพศาล ปรีชาสุนทรโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางอารีย์รัตน์ เวียงอินทร์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายมนตรี สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายธีระ ทองยี่สุ่นโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายไพศาล ปรีชาสุนทรโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางอารีย์รัตน์ เวียงอินทร์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมนัส พังจุนันท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ รอดผลโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางสาวนาถนภัส แพรเขียวโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมนัส พังจุนันท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ รอดผลโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางสาวนาถนภัส แพรเขียวโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ แก้วบุปผาโรงเรียนบางเลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ สามบุญลือโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางปริณดา กลิ่นถือศีลโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา สุริยกานนท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ ฟักประไพโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางกันศิมาลี เทียนงามโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุชญา เกียรติโกมลโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุขโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางสาวนฤมล วงษ์นิคมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสุชญา เกียรติโกมลโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุขโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางสาวนฤมล วงษ์นิคมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่วนศรีแก้วโรงเรียนสถาพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประเทือง เสรีเผ่าวงษ์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายธนวนต์ เจิมสุจริตโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย คะชาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นางกัญญา จำนงค์โรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ พัฒนศิริโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นายกำพล พูนเพชรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางเสาวนี ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางธัลชิตา ปรางทิพย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางเสาวนี ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางธัลชิตา ปรางทิพย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา พูลลาภวิวัฒน์โรงเรียนบางหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณทิชา สุพรรณคำโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางชวนพิศ แววสอนโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา พูลลาภวิวัฒน์โรงเรียนบางหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณทิชา สุพรรณคำโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางชวนพิศ แววสอนโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวละออ โตเลี้ยงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิรินภา เอกเผ่าพันธ์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางสาวพัชรมณี ปานเจริญโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวละออ โตเลี้ยงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรมณี ปานเจริญโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางสาวสิรินภา เอกเผ่าพันธ์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ อนันรัตน์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ปู่เพี้ยนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นางออมสิน สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ อนันรัตน์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ปู่เพี้ยนโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
4. นางออมสิน สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางรัชนี เนาวรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงศ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางวัลลภา เหลืองทองคำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางรัชนี เนาวรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธึรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวสุทธาทิพย์ คำนิกรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
7. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธึรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวสุทธาทิพย์ คำนิกรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุทธาทิพย์ คำนิกรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธึรวิทย์กรรมการ
7. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุทธาทิพย์ คำนิกรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธึรวิทย์กรรมการ
7. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุทธาทิพย์ คำนิกรโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคนธึรวิทย์กรรมการ
7. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายปิยพล อัศวกาญจนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางสาวอัมพร ชุนถนอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายธิรพงษ์ มีแก้วโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
3. นางสาวอัมพร ชุนถนอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาววีรฐา เที่ยงอ่อนโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 089-6125800
อีเมลล์ t31683@kc.ac.th
พัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]