หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขัน นครปฐม เขต 2
2 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3 นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 นางสาวสิริวรรณ จันทรพิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
6 นางสุชญา เกียรติโกมล ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
7 นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
8 นายธานุวัติ สมไพบูลย์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
9 นางปิยารมณ์ อริยวัฒน์วงศ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
10 นางสาวประเทือง เสรีเผ่าวงษ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 นางปริณดา กลิ่นถือศีล ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 นางมณทิชา สุพรรณคำ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
13 นางสาวจิราภรณ์ พัฒนศิริ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 นายอภิวัฒน์ แสงสุกวาว ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 นางภาวิดา บุตรเนียม ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
16 นางสาวจารุณี สอนใจ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
17 นายอาทิตย์ ไชยจันทร์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
18 นายประเสริฐ แสงคำ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 นายอภิสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ทอง ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 นายณัฐภัทร์ กลิ่นประชุม ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 นางสาวนาฏอนงค์ ญาติบรรทุง ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
22 นางสาวไมตรี นาตาแสง ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 นางสาวพัชรมณี ปานเจริญ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 นางสาวกาญจนา บุญสร้อย ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 นางวิไลวรรณ อนันรัตน์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 นายธิรพงษ์ มีแก้ว ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ผู้อำนวยการ ร.ร. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
29 นายสุทธิพงศ์ กุลศิลป์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ ผุ้ประสานงานกิจกรรมภาพยนตร์สั้น
30 นายคมกริช น้อยจินดา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ ผุ้ประสานงานกิจกรรมภาพยนตร์สั้น
31 นางสาวจุรีรัตน์ ชัยวรวิทย์กุล ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
32 นางสาวอัญชลี ล้อทนงศักดิ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
33 นางปุณยานุช ใจงาม ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ ผู้ประสานงานกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
34 นางสุดา ธีระแนว ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ ประธานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
35 นางสุจิตรา ปั้นหยา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
36 นางพรรณนา จันทร์วาววาม ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
37 นายอภินันท์ ชมพูวิเศษ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
38 นายอรรถชัย นิลศรี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
39 นายสมเกียรติ คำอินทร์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
40 นางสาวปัทมา ฉิมพาลี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
41 นางสาวจันทิวา หิดกำปัง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
42 นางสาวภาวินี สุขตาล นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
43 นางสาวสุชาดา คำแผง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
44 นายพงศ์ศิริ ชิตกรหาญ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
45 นายสาธิต ไทยสงวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
46 นายดนัย แย้มบางยาง ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
47 นางสว่างจิต ธรรมสถิตย์พร ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ ประธานฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
48 นายสมพร เล็กจินดา ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
49 นางสาวนฤมล ศิริธานันท์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
50 นางณัฏฐพร กลัดเข็ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
51 นายปรารภ หลงสมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(นักบินน้อย สพฐ.)
52 นางดวงจันทร์ ปู่เพี้ยน ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(นักบินน้อย สพฐ.)
53 นายปรีชา ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
54 นายถวิล ประมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
55 นายชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
56 นายวิชาญ จารุกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
57 น.ส.นงคราญ ชุนอภิชาต รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
58 นายธีระวุฒิ สาบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
59 นายพีระพงษ์ มีทอง ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60 นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
61 นายสราวุธ แช่มช้อย ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
62 นายสมมารถ ศิริสมพร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
64 นายสมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
65 จ่าเอกสมศักดิ์ สงกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
66 นายสุรจิต ศิริอิ่มสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(นักบินน้อย สพฐ.)
67 นายสนิท รีนับถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(นักบินน้อย สพฐ.)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 089-6125800
อีเมลล์ t31683@kc.ac.th
พัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]