รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกร  ภักดี
2. เด็กชายสิรภัทร  ท้วมผิวทอง
 
1. นางสาวรัชนี  รูปสวย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  นุ่มสาลี
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  โสวรรณ
 
1. นางปิยนุช  ลอยเลิศหล้า
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  เซี่ยงม้า
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจสุทธิ์
3. เด็กหญิงภูริชญา  ชูรัศมี
4. เด็กหญิงวรกมล  ศรีสำโรง
5. เด็กหญิงเกสรา  ภัทรโชคภูวดล
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  ม่วงนา
2. นายชัยยุทธ  พันธุ์ไทย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายฉัตรณรงค์  พุ่มมณีวันชัย
2. นายณัฐวัฒน์  สงเคราะห์
3. นายธนพล  แก้วจันทร์
4. นางสาวยุพารัตน์  เกียรติประชา
5. นายอภิสิทธิ์  เรียงแหลม
 
1. นายอุดร  สิริอาภรณ์
2. นางปิ่นอัปสร  รัตนะขวัญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายพิชวัชร์  วิสิฐธรกุล
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชิวค้า
 
1. นางอำไพ  กิตติรพีโชติ
2. นางสาวสมจินต์  กลิ่นถนอม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวกาญจมาศ  เณรลัพท์
2. นายณภัทร  อุดมผล
 
1. นางมยุรี  เทพอำนวยสุข
2. นางสาวปิยะนันท์  ธีรานุวัฒณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวิน  สื่อมโนธรรม
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวรุ่งมณี  แดนพิมสาย
 
1. นายประหยัด  ก๋ำนารายณ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนรัชต์  ทองสิมา
 
1. นางสาวปัทมาพร   จิตร์บำรุง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวเจณิกาพร  ปิยะรัตน์
 
1. นายวัชรสินธุ์  สอดศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายกานต์กฤตนัย  วงษ์ประคอง
 
1. นางลัดดา  ศุภเศษสิริ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายสิงหา  ภัทรสารโสภณ
 
1. นางลัดดา  ศุภเศษสิริ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงภูริดา  ธโนดมเดช
 
1. นางลัดดา  ศุภเศษสิริ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกัตติกาญ  ฉัตรบัณฑิตกุล
 
1. นายประหยัด  ก๋ำนารายณ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   ดอกไม้งาม
2. เด็กหญิงสาลิกา  เจริญสุขกู้เกียรติ
 
1. นางกันยาลักษม์   ภูประสิทธิ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงโสมอาภา  อาสาทรงธรรม
 
1. นางลัดดา  ศุภเศษสิริ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายศุภณัฐ  ศิลาถาวรวงษ์
 
1. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธงชัย  ตาติ๊ด
2. เด็กชายธนธรณ์  จ้อยสีดา
3. เด็กหญิงพรรณิกา  แก้วรัตน์
 
1. นางกันยาลักษม์   ภูประสิทธิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปฑิตตา   วงกลม
2. นายศุภกร  ทองคำดี
3. นางสาวสุภาวิณี  ศรีวัฒนพงษ์
 
1. นางกันยาลักษม์   ภูประสิทธิ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายชนน  ขุนเที่ยงธรรม
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรแสง
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายศุภณัฐฏ์  โอภาสวงศ์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชาญพันธุ์
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงภควดี  พวงดอกไม้
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวณัฎฐา  ดีประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์เจริญ
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวณัฐภัสสร  นาคะยะ
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ทองคำ
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  สนกันหา
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพชร  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  พันผูก
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เพชรแอน
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ระเจริญ
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวฐานิดา  แสงใส
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายพลศิษฎ์  คุ้มพะเนียด
 
1. นายบุญฤทธิ์  เนียมเมือง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายมงคล  ดำริสินชัย
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงภัสสมล  มากมีทรัพย์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  มูลสวัสดิ์
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  มูลสวัสดิ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   เพชรแอน
3. นางสาวณัฐชยา   สนกัณหา
4. นางสาวณัฐภัสสร   นาคะยะ
5. เด็กชายบัญญัติ  พึ่งพเดช
6. นายพงศ์ภัค  บุญพึ่ง
7. นางสาวมณีรัตน์   นึกไฉน
8. นางสาวรัตติญา  ชวศิลป์
9. นางสาวอามิตา   นิลประพัฒ
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
2. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
3. นายศรุต  กุลวัฒนศิลปชัย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองอุดม
2. นางสาวกิตติยา    โกละกะ
3. นางสาวจิดาภา   มูลสวัสดิ์
4. นางสาวชลธิชา   รักษาเชื้อ
5. นายชูเกียรติ  ชูเกตุ
6. นางสาวณัฎฐา  ดีประเสริฐ
7. เด็กหญิงณัฐกานต์   แก้วคุ้มครอง
8. นางสาวณัฐชยา   สนกันหา
9. นางสาวณัฐภัสสร   นาคะยะ
10. เด็กชายบัญญัติ   พึ่งพเดช
11. นายพงศ์ภัค  บุญพึ่ง
12. นายพิสิทธิ์  บ่อเงินนันทพงษ์
13. นางสาวภานันดา   ยุธภัณฑ์
14. นางสาวรัตติญา   ชวศิลป
15. เด็กหญิงลภัส  โยยิ่ง
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
2. นายภควัตร  บ่างสมบูรณ์
3. นายศรุต  กุลวัฒนศิลปชัย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทรพิมล
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ไชยภักดี
3. นางสาวธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร
4. นางสาวนันทิชา  ปานอุทัย
5. เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรเเสง
6. เด็กหญิงปัณรส  ดำรงศักดิ์
7. นายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์
8. เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเต่า
9. นายมงคล  ดำริสินชัย
10. นายวรเชษฐ์  เปียปั่น
11. นายศุภณัฐฏ์  โอภาสวงศ์
12. นายเจนวิทย์  จันทร์ช่วง
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายกิตติพงษ์   จันทรพิมล
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ไชยภักดี
3. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์  ปิ่นแก้ว
4. นางสาวธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร
5. เด็กหญิงธิติพร  ธำรงวรกุล
6. นางสาวนันทิชา  ปานอุทัย
7. เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรแสง
8. เด็กชายนิธิโรจน์  ไชยเนตร
9. เด็กหญิงปภาสินี  เต็งทอง
10. เด็กหญิงปัณรส  ดำรงศักดิ์
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  วัฒนสกุล
12. นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
13. เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเต่า
14. เด็กหญิงภควดี   พวงดอกไม้
15. เด็กชายภาสพงศ์  มิตราเวคิน
16. นายมงคล  ดำริสินชัย
17. เด็กหญิงรัชต์ธร  หมวกรอง
18. นายวรเชษฐ์  เปียปั่น
19. เด็กชายวิชญ์รัตน์   สร้อยฉวี
20. นายศุภณัฐฏ์  โอภาสวงศ์
21. นายเจนวิทย์  จันทร์ช่วง
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายนภสินธุ์  สุทธิพิเชษฐ์
2. เด็กชายปวริศร์  ผาสุข
3. เด็กชายพลศิษฎ์  คุ้มพะเนียด
4. เด็กชายภูมิกิตติวรรษ  บุญลือ
5. เด็กชายหฤษฏ์  มนัสศรีสุขใส
 
1. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
2. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
3. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายธนพงษ์  ธิราศักดิ์
2. นายนคร  ละครท้าว
3. นายบารมี  แก้วพวง
4. นายภัทรินทร์  เนื่องพลี
5. นายสัญชัย  ยั่งยืน
6. นายอภิเดช  พันธุมจินดา
 
1. นายสถาพร  อุสาหะ
2. นายเอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์
3. นางสาวน้ำอ้อย  พันผูก
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายณภัทร  หาญกล้ากุลเศรษฐ์
2. เด็กหญิงณภัทร  มณีเริด
3. เด็กหญิงณัฐมน  นุชพงษ์
4. นายณัฐวัฒน์  จิตรจินดามณี
5. เด็กชายดิชพัทร  จันทเขต
6. นางสาวธัญญานุช  รัตนภิรมย์
7. เด็กชายบวรทัต  แดงแตง
8. นางสาวปรียาวรรณ  นุ่มวงศ์
9. เด็กหญิงปวรลดา  วรลักหญ์กิจ
10. เด็กชายภรต  พีระเสถียร
11. เด็กชายวสุรัตน์  สุขะศิริ
12. นางสาววิชุดา  หอมจู
13. เด็กหญิงวิลาสินี  ดุสินธุ์
14. นายวีษุวัต  ศรีวรพจน์
15. นายศักดิพงศ์  บุญหล้า
16. เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณเชษฐ์
17. เด็กชายสิทธิ์ศกะ  กล้าอยู่
18. เด็กหญิงสุชานันท์  ชูเพียร
19. เด็กหญิงอรทัย  เกศนุยานนท์
20. นางสาวอารียา  สมจิตร
21. เด็กชายโยทิน  ทัศนอนันชัย
 
1. นายวิม  คงภาคเพียร
2. นางธมลภัทร  ไชยสิงหเสนี
3. นางลัดดา  ศุทเศรษฐศิริ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมบัววิทยา 1. เด็กชายภูธะเนตรต์  ชมบุญ
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  สังขพันธุ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายชนะชัย  ธิติธัมมรักษ์
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  พันผูก
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ออกหาญ
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  ฮาดดา
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณภัทร  สุจินดามณีชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายปฏิภาณ  สวัสดิ์ชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงภัสพร  จูกุล
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  ฮาดดา
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนชาติ  คำจุมพล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายณัฐพัชร์  ธุวภัควาณิชย์
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  รัตนนิภากุล
 
1. นายปริทัศน์  ทวีสุขกาญจน์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวอภิสรา  เกษมสวัสดิ์
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตุกพริก
 
1. นายสถาพร  อุสาหะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพรพัฒน  แสงโสภา
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ออกหาญ
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวจิรัชฌา  เสนะ
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกชมณฑ์  บริจินดา
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทิมทอง
3. เด็กชายกันตเมศฐ์  กมลสุรเศรษฐ์
4. เด็กหญิงกิตติวรา  น้อยปานะ
5. เด็กชายคมกฤษ  วงศ์วิสิฐไพบูลย์
6. เด็กชายจอมปราชญ์  รักโลก
7. เด็กหญิงจันทร้สม์  พิริยะพงษ์พันธ์
8. เด็กหญิงจิรนันท์  เอกเผ่าพันธุ์
9. เด็กหญิงชญาภรณ์  เหล่าว้ฒนชัย
10. เด็กหญิงชนิกานต์  ตั้งสิริฤกษ์
11. เด็กหญิงชนิภรณ์  ชิ้นฮะง้อ
12. เด็กชายณดล  ศรศรีวิชัย
13. เด็กหญิงณัชชา  ยอดแก้ว
14. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดคล้าย
15. เด็กหญิงณัฐธิดา  เปรมัษเฐียร
16. เด็กชายตะวัน  เทาศรีดี
17. เด็กหญิงธนพร  อจลวิวรรธน์
18. เด็กชายธนิก  เทศเรือง
19. เด็กหญิงบุณยวีร์  เจียวเจริญ
20. เด็กหญิงปริษา  ภูริฐานคุณ
21. เด็กชายปุญญิศา  พักมี
22. เด็กหญิงพรจิรา  จรดล
23. เด็กหญิงพรณภัทร  พรเลิศพงศ์
24. เด็กหญิงพัฒนวดี  สรโยธิน
25. เด็กชายภาสกร  เอี้ยงปาน
26. เด็กหญิงวณิชญา  พงศ์เนตรวิไล
27. เด็กหญิงวัชรี  เกิดศรีพันธ์
28. เด็กชายวิวรรธน์  เอกผาติ
29. เด็กหญิงวีรดา  เขตสูงเนิน
30. เด็กหญิงศรุดา  ไชยปรีชาวิทย์
31. เด็กหญิงศิริขวัญ  ภู่ประเสริฐ
32. เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์ทองดี
33. เด็กหญิงสกาวรัตน์  บัวผัน
34. เด็กหญิงสิตา  สิรโชติกุล
35. เด็กหญิงสุพิชชา  กงประดิษฐ์
36. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์โพธิ์ศรี
37. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ปิ่นแก้ว
38. เด็กหญิงอารียา  ฉิมกล่อม
39. เด็กชายเอกอรัญ  จิตต์พลีชีพ
40. เด็กหญิงโยธกาญจน์  ศิลปชัย
 
1. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
2. นายทินกฤต  พณิชยกุล
3. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
4. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
5. นายธนิต  พณิชยกุล
6. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
7. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง
8. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกฤตเมธ  มนเทียรกุล
2. นางสาวกัญญาภัค  ส่งศักดิ์เสรี
3. นายกัณฑ์ภูมิ  สาตรพันธุ์
4. นายกัณภพ  เทศสมบูรณ์
5. นายคทาณัฐ  รัตมณีนาวา
6. นางสาวจิรัชญา  พาณิชปฐมพงศ์
7. นายชนพัฒน์  เซี่ยงผุง
8. นายชนินทร์  ซีประเสริฐ
9. นายชลสิทธิ์  หมู่วิเศษ
10. นายชิติพัทธ์  เตชะวิเศษ
11. นายฑีฆายุ  ชาติปฐมรักษ์
12. นางสาวณัชชา  ตระกูลราษฎร์
13. นางสาวณัฐชา  เทาศรีดี
14. นางสาวณัฐอนัญญา   ธนาภัคฉัตรสิริ
15. นายณัฐเกียรติ  เนตรประภา
16. นายธนกร  สุวรรณปา
17. นายธนชาติ  อมรธำรงเวช
18. นายธนทรัพย์  โคตรคำ
19. นางสาวธัญพัฒน์  ม่วงสีสรรค์
20. นายนรพล  นาสวน
21. นายปวริศ  มงคลธนตระกูล
22. นางสาวปาเจรา  ศรีวิสุทธิกุล
23. นางสาวพัทธนันท์  เชื่อมวราศาสตร์
24. นายพิจักษณ์  ศฤงคารเจษฎา
25. นายภูวกร  เดชธนาวรกิตต์
26. นายภูวนาถ  คีรินทร์ภราดร
27. นายรุจิกร  พิมพ์สอน
28. นางสาววราพร  ก ศรีสุวรรณ
29. นางสาววิภาวี  เพ็ชรศรี
30. นายวิศวกร  อังศุภากร
31. นางสาววิไลวรรณ  นาคมี
32. นางสาวศุภรัตน์  จรัสศรีพิบูลย์
33. นางสาวสรันรัตน์  รุจิราธัญวัฒน์
34. นายสราวุฒิ  รัตนรักษา
35. นายสืบพงษ์  วงษ์สวรรค์
36. นางสาวหทัยชนก  ทนทาน
37. นายอรรถพล  ซื่อดี
38. นางสาวเชาวนี  โพธิ์ทองคำ
39. นางสาวโชติรส  วุฒิเสถียร
40. นางสาวไทรงาม  ขุนทรง
 
1. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
2. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
3. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
4. นายทินกฤต  พณิชยกุล
5. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
6. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง
7. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
8. นางสาวศิรารัตน์   สุขชัย
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขุนรักษา
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปฏิญญาเลิศ
3. เด็กหญิงณัชชา  เหลืองดำรงค์
4. เด็กชายณัฐดนัย  บุญไพศาลดิลก
5. เด็กชายนพพนันท์  ศรีสุภะ
6. เด็กชายปุณณพัฒน์  วิริยฐิตานนท์
7. เด็กชายพชรพล  บุญเรือง
8. เด็กหญิงรวิสรา  สุขสาคร
9. เด็กชายสหัสวรรษ  โสภา
10. เด็กหญิงเหมวรรณ  สุวรรณมณีเภสัช
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิตต์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายจิณณวัตร  อ่วมสายศรี
2. นายญาณวุฒิ  ศรีหาราช
3. นางสาวนนทิยา  ดวงจันทร์
4. นางสาวนิภาภรณ์  ศรีทองขำ
5. นางสาวปวะริศา  กลิ่นมัคผล
6. นายพิชิต  กัญยะคำ
7. นางสาวสุภาพร  โหงทอง
8. นางสาวสุรัศวดี  เล็กชะอุ่ม
9. นายอธิวัฒน์  ศรีปัญญา
10. นายอธิวัฒน์  สีสุข
 
1. นายประยูร  ทองสุทธิ์
2. นางสาวนันทิดา  กิจเจริญถาวร
3. นายสุวิจักขณ์  ชูชูด
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชัญญามาศ  สุนทรศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ฉัตรเงิน
3. เด็กหญิงธีรกานต์  บุญญรัตน์
4. เด็กหญิงธีรดา  แสนลัง
5. เด็กหญิงมุขชนก  เหลืองประดับใจ
6. เด็กหญิงวรางค์ศิริ  อินทร์สาลี
 
1. นางสาวมารี  ไชยสวัสดิ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวจารุพัสตร์  แก้วใส
2. นางสาวธิรารัตน์  บกเขาแดง
3. นางสาวนิสา  ใจรักษ์
4. นางสาวนุชสิริ  แซ่ลี้
5. นางสาวประภาทิพย์  แซ่โค้ว
6. นางสาวพิชญ์สินี  ภูฆัง
7. นางสาวสิรินดา   แสนลัง
8. นางสาวอาทิตยา  ลิ้มไผ่ทอง
 
1. นางชัชชญา  จึงประวัติ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงนพมาศ  ยศเรศ
2. เด็กหญิงปาณิสรา  พันธุ์ชัยยา
3. เด็กหญิงพิชญามัย  กิจพิบูลย์
4. เด็กหญิงสิรีธร  สงหนู
5. เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์ชาลี
6. เด็กหญิงแพรวา  แก้วเงิน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร  ไชยสิงหเสนี
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกรกนก  ทองชื่น
2. นางสาวนลัทพร  ชูชีพ
3. นางสาวนันทนา  ชมที
4. นางสาวรวิสรากรณ์  นุตยางกูรธนิน
5. นางสาววรรณพร  กุศลส่ง
6. นางสาวโชติมณี  ช่างสลัก
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร  ไชยสิงหเสนี
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วีระวงค์
2. เด็กหญิงชยาดา  นุชเจิญ
3. เด็กหญิงณัฐชานัน  ใสโสภณ
4. เด็กชายธันวา  นุชประไพ
5. เด็กหญิงพัชชา  วรวัฒนชัยกุล
6. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พร้อมเพียรพันธ์
7. เด็กหญิงยติยา  คำอินทร์
8. เด็กหญิงศรวณีย์  ตาติดแสง
9. เด็กชายศุภชีพ  ไชยงค์
10. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  อินเลิศ
11. เด็กหญิงอินทิรา  อิระวดี
12. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เชื้อสุข
 
1. นายธนภัทร  สุนทรภักดี
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายณฐชนนท์   พลยะพันธ์
2. นางสาวณัฐฐินันท์   อำไพรบูรณ์
3. นางสาวปิยะพร    เส็งสาย
4. นางสาวภัทรียา  ญาติธรรม
5. นางสาวศุภมาส   ทรัพย์คงเจริญ
6. นางสาวสกุลรัตน์  สีแป้
7. นายสิริพงษ์  มะเดื่อชุมพร
8. นางสาวสุจริตรา   ฆ้องจันทร์ดา
9. นางสาวสุนิสา   หมั่นกระโทก
10. นางสาวอลิสา  ช่างทำร่อง
11. นางสาวอารยา   หนูชู
12. นางสาวเปรมยุดา   เปรมจิตต์
 
1. นางบุญญ์กัญญ์    ปริมาส
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายประมวล  สิทธิเจริญพรชัย
2. เด็กหญิงวิมลมาศ  ศรีรัตน์
3. นางสาวสุพัตรา  ศิริลาภ
4. นายอภิรัฐ  พระเกตุเมือง
 
1. นายอุกฤต  เสมจันทร์
2. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นายทองชิว  เปรงบุญชู
2. นางสาวอริศรา  พิสุทธิรัตนพันธ์
 
1. นายเอกราช  อยู่ฤกษ์
2. นางจิรฐา  ธรรมรักษ์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายจิราวัชร  สุขไกร
2. เด็กหญิงจุรีมาศ  ดอนไพรมี
3. เด็กหญิงชนาพศุตม์  ณรงค์ภาดาพิทักษ์
4. เด็กชายฐรัฐกรณ์  มณีทิพย์
5. เด็กชายฐานวัต  มัยญะกิต
6. เด็กชายฐิตพัฒน์  ศศิยศพงศ์
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  มรรคเจริญ
8. เด็กชายณัฐพร  มณีจินดา
9. เด็กชายณัทภพ  สุขประเสริฐ
10. เด็กหญิงธนวรรณ  เจียวเจริญ
11. เด็กชายนิธิสิทธิ์  สุขสำราญ
12. เด็กชายปริญญา  มาเรียน
13. เด็กหญิงพลอยชนก  ศักดิ์ภัทรกุล
14. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไกรประวี
15. เด็กหญิงมนัญชยา  วัฒนะอนุรักษ์
16. เด็กชายรัฐคุณ  พรยั่งยืน
17. เด็กหญิงรัดเกล้า  พึ่งบำรุง
18. เด็กชายวรรณกรณ์  ไชยสุวรรณ
19. เด็กชายวรากร  ผดุงกิจ
20. เด็กชายศราวิณ  ตันติภัณฑรักษ์
21. เด็กชายศิกษก  ใยโฉม
22. เด็กหญิงสินีนาฎ  เชียงกา
23. เด็กหญิงสุขสมฤทัย  เด่นชลชัย
24. เด็กหญิงอธิชา  ห้วยระหาญ
25. เด็กชายเอกสุวัชร์  เจริญวงศ์วัฒนา
26. เด็กชายเอิ้ออังกูร  กันภัย
27. เด็กหญิงแพรวา  เหลี่ยวเจริญ
 
1. นางทัศนีย์  จันทร์เรือง
2. นางสาววารี  สังข์เสือโพธิ์
3. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญจน์กมล  ภู่ทอง
2. เด็กชายจักรพงษ์  หลงสมบุญ
3. เด็กชายตันติกร  ผาเคน
4. เด็กชายนิติชัย  สรรพคุณ
5. เด็กชายปิยวิทย์  ก๋งฉิน
6. เด็กชายพงศ์ณภัทร์  รุจิวรพัฒน์
7. เด็กชายมนต์เสก  กี่คงเดิม
8. เด็กชายศุภมงคล  กลิ่นบัว
 
1. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
2. นายวินัย  ศรีภักดิ์
3. นายทศพล  ภู่ทอง
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวชนัทพร  รัตนวราวงศ์
2. นางสาวบรายเฟริน  โพทุมทา
3. นางสาวปานพันธ์  ชิวค้า
4. นางสาวภัณอร  ไทยบุญรอด
5. นางสาวมุธิตา  เชื้อวงศ์
6. นางสาวไอลดา  ยิ้มลมัย
 
1. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
2. นายรุ่งโรจน์  กิติสัทธาธิก
3. นางสาวบัว  จรเข้
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บูรทิพาพงศ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงอริศรา  ประยุทธสินธุ์
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  ชำนาญศิลป์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐกุล  พระเขียนทอง
2. นางสาวมุทริกา  ปานานนท์
3. นางสาวศิริพร  พรมรัตน์
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  คงอยู่
2. เด็กชายประธิมากร  แซ่เท่ง
 
1. นางสาวกัลยา  แซ่อั้ง
2. นางสาวอัมพร  ชุนถนอม
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  สร้อยสีทา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  อาจศิริ
 
1. นายประพันธ์  จาวสุวรรณวงษ์
2. นางสาวณีรนุช  หวานตลอด
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายนรพล  นาสวน
2. นายอภินัทธ์  เดชดอนบม
 
1. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
2. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายชยพล  หาญเสน่ห์ลักษณ์
2. เด็กชายณัทพงศ์  พนาถิรกุล
 
1. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
2. นายธนา  บุญชู
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นางสาวธันยพร   คำมา
2. นายภาคิน  ลาภพูน
 
1. นางสาวจันเพ็ญ   ปัจจัยเก
2. นางสาวอัมพิกา  ศรีบุญมา
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนดล  สิทธิวงโภคิน
2. เด็กชายภาคภูมิ  พรหมมาศน์
 
1. นายอาทิตย์  ไชยจันทร์
2. นางสาวจารุณี  สอนใจ
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายบดินท์เดชา  คุ้มดำ
2. เด็กชายแสงชัย  เนตรสุพรรณ
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีระนำ
2. นายสนธิ  สถาพร
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกชณัช  คุณรังษีธนกร
2. เด็กชายภูริพงษ์  ชูเจริญผล
 
1. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
2. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  บรรจงศักดิ์
2. นางสาวศิรินทร์พร  มั่นคง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา  วิริยะเกียรติกุล
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชิดชนก  จันทร์งาม
2. นางสาวนิศาชล  พลสิทธิ์
 
1. นางสาวนันธยา  พึ่งประยูร
2. นางสาวกัญญารัตน์   ทองมาก
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายกษมพล  สนธิชัย
2. นายปวรปรัชญ์  มหาดิเรกชัย
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
 
91 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงพิชยา  สุทธิอาคาร
2. เด็กชายพีรศิลป์  ภิรมย์นุ่ม
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ยอดคำ
 
1. นางสาวพรรวินท์  ผลวิเศษชัยกุล
2. นางสาวอัมพร  ชุนถนอม
 
92 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นางสาวพิชญาภา  นาควิเชตร์
2. นางสาวพิยดา  โพธิสาร
3. นางสาวลาวัณย์  มาใหญ่
 
1. นางสาวดวงใจ  ไชยคุณ
2. นายศักดิ์ณรงค์  กาสินธุ์พิลา
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวฐาปนี  ดิษฐเกษร
2. นางสาวณัฐวรรณ  ฮ้อจงเจริญ
 
1. นางสาวนันธยา  พึ่งประยูร
2. นางสาวกัญญารัตน์   ทองมาก
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายทนุพงษ์  แก้วบุบผา
2. เด็กชายพุทธชน  ศุภารักษ์สืบวงศ์
3. เด็กชายรัชชานนท์  วัฒนาธนเกียรติ
 
1. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
2. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายปฏิภาณ  อินทร์ชุ่ม
2. นายพลวัศ  เนตรหิน
3. นายภัทรเวช  ชำนาญศิลป์
 
1. นายเกรียงไกร  คุณัชญ์ธาดา
 
96 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกษิตินาถ  เรณู
2. เด็กหญิงพรพิชญ์พัณ  เนียมหอม
3. เด็กหญิงรมิดา  แก้วดี
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
 
97 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายคชภาส  จรัสพรเทวัญ
2. นายดุลยวัตร  ขุนทรง
3. นายสุรสิทธิ์  แสงสว่าง
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  สุทธิธรรมสูง
2. เด็กหญิงพนิดา  อุณหทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  เจริญศิลป์
 
1. นางสุกาญจนา  ทยาพัชร
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวสุฑาทิพย์  ไหวพริบ
2. นางสาวอมรสตรี  จันทร์บุญเพียร
3. นางสาวเกวลี  เชิดสกุล
 
1. นางสวนิต  เอกอนันทกุล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์  บุญชาติ
2. เด็กหญิงสุธิษา  เท้าสมบุญ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองคำ
 
1. นางกันศิมาลี   เทียนงาม
2. นายกำพล  พูนเพชร
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปิยธิดา  สอนสิทธิ์
2. นายวิบูลย์  แสนสุข
3. นางสาวสันนิภา  ไตรยศ
 
1. นางอัจฉรา  สุริยกานนท์
2. นายปรีชา  สุริยกานนท์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทับทิม
2. เด็กหญิงลักษิณา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงสุภทัต  ชัยสมบูรณ์พันธ์
4. เด็กหญิงอชิรญา  ตู้สมบัติ
5. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ทองสงค์
6. เด็กหญิงอิสรีย์  อิทธิฤทธิ์มีชัย
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
3. นางสาวละอองดาว  ผมหอม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นางสาวบุษกร  ปลื้มโชคชัย
2. นางสาวมนัสนิตย์  มั่นยืนยง
3. นางสาวสุกัลยา  มลคล้ำ
4. นางสาวอนิจิรากร  อินทโชติ
5. นายอนุชา  กุลมงคล
6. นางสาวแพรวา  ศรีทองอินทร์
 
1. นางสาวสุนันทา  นุ่มวงษ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงพิชญา   กระเเสร์โรจน์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วะวิทักษ์
 
1. นางสาวฉัตรทิพย์  พั่วพันธ์ศรี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 1. นายจีรพงษ์  แพทย์ไชโย
2. นางสาวนัทติยา  สีหานาม
3. นายสุโชติ  นาคชำนาญ
 
1. นางปิรัญทณา  สิทธิกูล
2. นายกันตภณ  รอดวัณโณ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปริยา  สางาม
2. เด็กชายวงศธร  ถาวรโลหะ
3. เด็กหญิงอรรถวดี  จันทร์เดช
 
1. นางสาวอิสรีย์  รัศมีพิมล
2. นางสาวพรทิพย์  ชลธี
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวจิรัฐติกาล  วิชาสุด
2. นางสาวยุพา  แสงถนอม
3. นางสาวเกมลักษณ์  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวอิสรีย์  รัศมีพิมล
2. นางสาวพรทิพย์  ชลธี
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงปัทมพร  สาลี
2. เด็กหญิงรมิดา  ิสระทองแสง
3. เด็กหญิงศศิมา  อุดมนพวงศ์
 
1. นางสาวอิสรีย์  อริยะวรชัย
2. นางสาวพิมพ์มาส  เพชรขาวช่วย
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  แสงจันทร์
2. นางสาวนัชชา  สายสว่าง
3. นางสาวฤทัยทิพย์  เจริญลาภ
 
1. นางสาวอิสรีย์  อริยะวรชัย
2. นางสาวดวงพร  จันทร์สมบูรณ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กชายปฏิพล  ไตรแก้ว
2. เด็กชายสุนทร  โตชมบุญ
3. เด็กหญิงอาฑิตยา  แก้วงาม
 
1. นางธัลชิตา  ปรางทิพย์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวนราภรณ์  สุขผล
2. นางสาววรรณพร  บัวนิล
3. นางสาวสุภาพร  จันทร์มีทรัพย์
 
1. นางชวนพิศ  แววสอน
2. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญเปลี่ยน
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  พันตาวงษ์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ปฐมจินดา
3. เด็กหญิงมัลลิกา  มั่งมูล
 
1. นางสาวละออ  โตเลี้ยง
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวนันท์นภัส  พิสิษฐ์อาภาภัค
2. นางสาวพลอยลดา  ปาทา
3. นางสาววรพรรณ  ขวัญบุญ
 
1. นายอดิเทพ  เรืองสม
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกานต์หทัย  กูเปี้ย
2. เด็กหญิงกุลภัทร  โตสงวน
3. เด็กหญิงดรุณี  สกุลณีย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวจิราภา  กุลชัยภูมิ
2. นางสาวปภัสรา  ทองสรวง
3. นางสาวสินารักษ์  ธงไพร
 
1. นางออมสิน  สถาพร
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  ปานรัตน์
 
1. นางวาสนา  โศภิตวจนะ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  แผงดา
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฏา   กันทะปิง
 
1. นางอัจฉรากุล   ศรีทองอินทร์
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ประคองวงษ์
 
1. นายเจษฎา  มีแสงพันธ์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนมณี  กำลังบุญ
 
1. นางพเยาว์  จิระวัฒนผลิน
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายวิฑูรย์  ใจธรรม
 
1. นางอภิภา   ศรีเอี่ยมสะอาด
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายหัสศวรรษ  กวีกิจเวที
 
1. นายเสน่ห์   ไชยสุกา
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนดา  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนรี  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายศิวกร  จุลวิชิต
 
1. นางพเยาว์  จิระวัฒนผลิน
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 77.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายยุทธ  พวงสมบัติ
2. นางสาววรัญญา  ศรีเพชรเจริญ
 
1. นางเน็ด  หงส์เทียมจันทร์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีศิวะเศรษฐ์
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายครรชิต  วิมุตตา
2. เด็กชายณัฐพล  โบราณราษฎร์
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
2. นางพรทิพย์  อรชร