หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 48 132 67
2 006 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 20 88 27
3 010 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 43 99 64
4 011 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 18 52 18
5 012 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 27 86 38
6 015 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 27 54 33
7 019 โรงเรียนองครักษ์ 10 46 23
8 020 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 20 67 40
9 001 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 19 62 23
10 017 โรงเรียนเมืองนครนายก 9 30 12
11 018 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 21 55 30
12 002 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 0 0 0
13 007 โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 0 0 0
14 008 โรงเรียนนายกวัฒนากร บ้านนา 0 0 0
15 009 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 0 0 0
16 013 โรงเรียนผดุงอิสลาม 0 0 0
17 016 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 0 0 0
18 014 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา 11 23 17
19 003 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 0 0 0
20 004 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 0 0 0
รวม 273 794 392
1186

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]