สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครนายกวิทยาคม 47 1 0 0 48
2 บ้านนา "นายกพิทยากร" 40 2 1 0 43
3 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 25 2 0 0 27
4 ภัทรพิทยาจารย์ 22 4 1 0 27
5 นวมราชานุสรณ์ 18 1 0 0 19
6 ปากพลีวิทยาคาร 18 0 0 0 18
7 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 16 4 0 0 20
8 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 16 1 2 0 19
9 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 12 5 0 1 17
10 องครักษ์ 9 1 0 0 10
11 เมืองนครนายก 8 0 0 0 8
12 โพธิวัฒน์พิทยา 6 4 1 0 11
รวม 237 25 5 1 267