สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครนายกวิทยาคม 25 18 3 46 47 1 0 0 48
2 บ้านนา "นายกพิทยากร" 23 13 4 40 40 2 1 0 43
3 ปากพลีวิทยาคาร 9 4 2 15 18 0 0 0 18
4 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 8 6 10 24 25 2 0 0 27
5 นวมราชานุสรณ์ 8 5 6 19 18 1 0 0 19
6 ภัทรพิทยาจารย์ 5 10 9 24 22 4 1 0 27
7 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 5 2 7 14 15 1 2 0 18
8 องครักษ์ 4 2 2 8 9 1 0 0 10
9 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 3 8 6 17 12 5 0 1 17
10 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 2 3 5 10 15 4 0 0 19
11 โพธิวัฒน์พิทยา 0 1 2 3 6 4 1 0 11
12 เมืองนครนายก 0 0 2 2 6 0 0 0 6
รวม 92 72 58 222 233 25 5 1 263