หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสหัสนัยน์ อึ๊งภากรณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายพฤฒิ บุญยิ้มโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
3. นายอนุพงศ์ ขันกาโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นางสาวถิรนันท์ เจริญศิริโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวเรณู สีลิ้นจี่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชัยชาญ แก้วชิงดวงโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมวลทกานต์ พืชโรจน์โรงเรียนคงคารามกรรมการ
3. นางอรุณ พราหมณ์แก้วโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นายวุฒิ สาระรัตน์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
5. นายนิติพงษ์ ยาวไธสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางชรินดา สว่างแววโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเมธาวิน สาระยานประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย เชื้อรามัญผู้อำนวยการสำนักข่าวเด็กและเยาวชนรองประธานกรรมการ
3. นางสกัญญา ตลึงจิตรครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายสมยศ กันยาทองครูโรงเรียนพรหมนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฐติวรรณ ยืนยงค์นานครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเมธาวิน สาระยานประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย เชื้อรามัญผู้อำนวยการสำนักข่าวเด็กและเยาวชนรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ตลึงจิตรครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายสมยศ กันยาทองครูโรงเรียนพรหมนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฐติวรรณ ยืนยงค์นานครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวไลลักษณ์ พัสดรครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมา พวงมณีครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสรินยา ศาสตร์สูงเนินครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางยุวพันธ์ กลิ่นอุบลครูชำนาญพิเศษโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการ
5. นางปราณี โสภณครูชำนาญพิเศษโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวชลิตา เชื้อนิลรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตอนไก่เตี้ยประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ์ จริงใจครูโรงเรียนบางจานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจิตรา บุรีกุลครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางบุญญาพร พึ่งอวยผลครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสันธิฌา ศิริวงษ์ครูชำนาญพิเศษโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมนูญ แฉงฉายาครูโรงเรียนบางจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร พุ่มไสวโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสำอางค์ กลิ่นงามโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นางพัชรี ขันธ์วิทย์โรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
5. นายสินชัย หวังประดิษฐ์ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายมนูญ แฉงฉายาโรงเรียนบางจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร พุ่มไสวครูโรงเรียนพรหมนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสำอางค์ กลิ่นงามโรงเรียนกรรมการ
4. นายพัชรี ขันธ์วิทย์ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
5. นายสินชัย หวังประดิษฐ์ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุมข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายไพบูลย์ คำเกลี้ยงครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายโกสินทร์ บุตรเนียมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวตุลา แฉงฉายครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวกิตติมาพร ทัศนาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ คำเกลี้ยงครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายโกสินทร์ บุตรเนียมครูโรงเรียนพรหมนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวตุลา แฉงฉายาครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวกิตติมาพร ทัศนาครูโรงเรียนชะอำคุณหยิงเนื่องบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุธี ศรีปลั่งครูโรงเรียนพรหมนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตครูโรงเรียนท่ายางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมีชัย วีระเดชครูโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
4. นายชาคริต พันธ์หริ่งครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุธี ศรีปลั่งครูโรงเรียนพรหมนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตครูโรงเรียนท่ายางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมีชัย วีระเดโชครูโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
4. นายชาคริต พันธ์หริ่งครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุธี ศรีปลั่งครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
2. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตครูโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางทิวาพร เฟื้องฟุ้งครูโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นายชาคริต พันธ์หริ่งครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุธี ศรีปลั่งโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
2. นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพตครูโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางทิวาพร เฟื้องฟุ้งครูโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นายชาคริต พันธ์หริ่งครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมนูญ แฉงฉายาครูโรงเรียนบางจานวิทยากรรมการ
2. นางสาวอุไร พุ่มไสวครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการ
3. นางสำอางค์ กลิ่นสนครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการ
4. นางพรทิพย์ เจริญรัตน์ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
5. นายสินชัย หวังประดิษฐ์ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายปธิณิกฤษ เลิศล้ำครูโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
2. นายทนง ชัยหันครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิตติมาพร ทัศนาครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการ
4. นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นายยรรยง รบไวครูโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายปธิณิกฤษ เลิศล้ำครูโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทนง ชัยหันครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจครูบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวกิตติมาพร ทัศนาครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
5. นายยรรยง รบไวครูโรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธวัฒน์ ศรีคลหนูครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ สุสทธิครูโรงเรียนเซนโยเซฟเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพจนี ทองไกรแสนครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายทนง ชันหันครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางสมคิด คชกฤษครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธวัฒน์ ศรีคลหนูครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ สุสทธิครูโรงเรียนเซนโยเซฟเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพจนี ทองไกรแสนครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นายทนง ชันหันครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางสมคิด คชกฤษครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.โสภา กิมวังตะโกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ผศ.โสภา กิมวังตะโกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.โสภา กิมวังตะโกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ผศ.โสภา กิมวังตะโกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.โสภา กิมวังตะโกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ผศ.โสภา กิมวังตะโกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.โสภา กิมวังตะโกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.โสภา กิมวังตะโกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา มัธยมนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชัยพร รูปน้อยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายนิยม ปริโยสานผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุพัตร์ ชาติน้ำเพชรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายทินกร กล่ำทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายชัยพร รูปน้อยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายนิยม ปริโยสานผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุพัตร์ ชาติน้ำเพชรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายทินกร กล่ำทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางณิชชา ชันแสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางนวลละออง ไชยสมนึกโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายสุพัตร์ ชาติน้ำเพชรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางเก็จวลี กรีธาธรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางณิชชา ชันแสงโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางนวลละออง ไชยสมนึกโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายสุพัตร์ ชาติน้ำเพชรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางเก็จวลี กรีธาธรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพลังพรหม แต้มทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัสมาภรณ์ แต้มทองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพประชุมนิมิตรรองประธานกรรมการ
3. นางกนกทิพย์ นาคประสบสุขครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ชมชูชื่นครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
5. นางวัชรินทร์ ขุนเมืองครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายพลังพรหม แต้มทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัสมาภรณ์ แต้มทองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพประชุมนิมิตรรองประธานกรรมการ
3. นางกนกทิพย์ นาคประสบสุขครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ชมชูชื่นครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
5. นางวัชรินทร์ ขุนเมืองครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศิกานต์ นาคจั่นครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติยา สัญญขันธ์ครูโรงเรียนคงคารามรองประธานกรรมการ
3. นางจำรัตร์ สุนทรครูโรงเรียนบางจานกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ฤทธิ์รงค์ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาวเกวลิน ทวีสุขครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางบรรจง เนียมมูลครูโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรทิน ปราณโสภณครูโรงเรียนหนองชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์พร ทองแดงครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียนครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาววาสนา เงินทองโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววิเชียร กลีบจงกลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ กุสลางกูรวัฒน์โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นางสาววันวิสา พันธุ์แก้วโรงเรียนปริยัติรังสรรค์กรรมการ
4. นายภูวดล บุบผามาลาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา ศรีสุโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นายวรงค์ วิโนทกะโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางภคพร บุตรเนียมโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
6. นายวิทิต มูลวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา ศรีสุโรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นายวรงค์ วิโนทกะโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางภคพร บุตรเนียมโรงเรียนวชิรธรรมโศภิตกรรมการ
6. นายวิทิต มูลวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายพชระ พลอยทับทิมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพานิช ชุณหภัทรกุลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายกีรติ จันทร์บรรจงโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นายพุทธพงษ์ รัตนอำพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนายพชระ พลอยทับทิมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพานิช ชุณหภัทรกุลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายกีรติ จันทร์บรรจงโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นายพุทธพงษ์ รัตนอำพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสำราญ สังคีรีโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิศา นวะอภิศักดิ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทองโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวนวลหง บุญเทียมโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ คันชั่งโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาววีนัส เกษวัฒนากุลโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมาน เซ็งแซ่โรงเรียนวัดจันทราวาสฯประธานกรรมการ
2. นายวุฒิภัทร อุ้มปรีชาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นายวชิรพงศ์ กัลป์ยาณไพศาลโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูลโรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
5. นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวภารดี ไฝดีโบ๊ตโรงเรียนโตนดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิชา ตันเสถียรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นางสาวนุศรา วิเศษโรงเรียนวัดจันทราวาสฯกรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน ปากสมุทรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวภารดี ไฝดีโบ๊ตโรงเรียนโตนดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิชา ตันเสถียรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
3. นางสาวนุศรา วิเศษโรงเรียนวัดจันทราวาสฯกรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน ปากสมุทรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายทองเฟื้อ เทียมอุทัยโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวีณา พลเธียรโรงเรียนบ้านแหลมวิทยากรรมการ
3. นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายอาหามะ มะบูโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย นาสถิตโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายนภดล รุ่งจรูญโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กรโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณโรงเรียนวัดจันทราวาสฯประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริประภา ฤกษ์งามโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายฉัตรชัย นาสถิตโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณโรงเรียนวัดจันทราวาสฯประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริประภา ฤกษ์งามโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายฉัตรชัย นาสถิตโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุกฤษฏิ์ เขียดทองโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวลัย ้พลินจิตต์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายอภิชิต ศิริวงษ์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ภิญโญโรงเรียนโตนดหลวงวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายธัญญะ มะลิขาววิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อนวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ชื่นบานวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึงวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
5. นายระเด่น ธรรมเนียมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
6. นายขจร ชูศรีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
7. นายชินกร ศิริบูรณ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ หนักแน่นวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
9. นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
10. นางสาวมณีศิรัชต์ พลอยยิ้มวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายธัญญะ มะลิขาววิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อนวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ชื่นบานวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึงวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
5. นายระเด่น ธรรมเนียมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
6. นายขจร ชูศรีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
7. นายชินกร ศิริบูรณ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ หนักแน่นวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
9. นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการ
10. นางสาวมณีศิรัชต์ พลอยยิ้มวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีพสิษฐ์ พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายเตือนใจ บัวพรมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางสาววราพร เกิดกิ่งโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีพสิษฐ์ พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายเตือนใจ บัวพรมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางสาววราพร เกิดกิ่งโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณากร จำปาเงินโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ พจนศิลปะโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
4. นายนิรชัย ขวัญเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณากร จำปาเงินโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ พจนศิลปะโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
4. นายนิรชัย ขวัญเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประดับ เกียรติมาลาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ จงเจตจำนงโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นางสุนีย์ เวชกิจโรงเรียนวัดจันทราวาสฯกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางธนพร จุลธุระโรงเรียนพรหมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอ้อยอุมา วิจารณ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯกรรมการ
3. นางรัชเกล้า เปรมกมลโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นางจรัสศรี ตาลลักษณ์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น แจ่มแจ้งโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสยาม บุญประเสริฐโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางวารี สมใจโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้วโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางรัชดาพรรณ์ วัชพัฒน์โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสนั่น แจ่มแจ้งโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายสยาม บุญประเสริฐโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางวารี สมใจโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้วโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
5. นางรัชดาพรรณ์ วัชพัฒน์โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ธนูทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาส บัวแก้วโรงเรียนพรหมานุสรณ์กรรมการ
3. นายชวน เกตุแก้วโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางรัตรดา แก้วเกิดโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวาสนา พุ่มเพิ่มโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเจนจบ นพคุณโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ รอดลอยโรงเรียนพรหมานุสรณ์กรรมการ
3. นางกฤษณี อยู่ยอดโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร วาดวงศ์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณาภรณ์ สุขสนานโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางจริยา วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางอุไร เพ็งศิริโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นางจิตติมา ทิมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร วาดวงศ์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณาภรณ์ สุขสนานโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
3. นางจริยา วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางอุไร เพ็งศิริโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นางจิตติมา ทิมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางธนภัทร พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางอรสา โสตะทวิโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
3. นางจรุงรัตน์ จงเจริญชัยสกุลโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางธนภัทร พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางอรสา โสตะทวิโรงเรียนบางตะบูนวิทยากรรมการ
3. นางจรุงรัตน์ จงเจริญชัยสกุลโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย นวลละอองโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐโรงเรียนพรหมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววรุณ อิ่มใจโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพรรณณี สกุลพฤทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นางสาวทิวาพร คงคาเพ็ชรโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย นวลละอองโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐโรงเรียนพรหมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววรุณ อิ่มใจโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพรรณณี สกุลพฤทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นางสาวทิวาพร คงคาเพ็ชรโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธนพร จุลธุระโรงเรียนพรหมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ ปลื้มใจโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางศิริพร เกิดโชติโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางธนพร จุลธุระโรงเรียนพรหมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ ปลื้มใจโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวสนฤดู ศรีสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางศิริพร เกิดโชติโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอรุณ สรรพคุณผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบรรจง เนียมมูลครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นายณัฏพงษ์ กันภัยครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอรุณ สรรพคุณผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบรรจง เนียมมูลครู โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการ
4. นายณัฏพงษ์ กันภัยครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โมลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุธี ศรีปลั่งครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวอุไร พุ่มไสวครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โมลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุธี ศรีปลั่งครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวอุไร พุ่มไสวครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โมลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุธี ศรีปลั่งครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวอุไร พุ่มไสวครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โมลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ สว่างแววผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุธี ศรีปลั่งครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวอุไร พุ่มไสวครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โมลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ สว่างแววผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุธี ศรีปลั่งครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวอุไร พุ่มไสวครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายฬุฐ สำเภาทองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา บุญเลิศครู โรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางประสงค์ โหมดเขียวครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายฬุฐ สำเภาทองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา บุญเลิศครู โรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางประสงค์ โหมดเขียวครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายฬุฐ สำเภาทองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา บุญเลิศครู โรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางประสงค์ โหมดเขียวครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายฬุฐ สำเภาทองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา บุญเลิศครู โรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางประสงค์ โหมดเขียวครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายฬุฐ สำเภาทองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา บุญเลิศครู โรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางประสงค์ โหมดเขียวครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายชลิต ระหว่างบ้านผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ทองสมนึกผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสุพรชัย เทียมทองอ่อนครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางปัทมา ศรีสุโรครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน โทร 087-6627755 e-mail supornchai.ti@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]