หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดเพชรบุรี
วันเสาร์ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประธานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
2 นายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
3 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
4 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
5 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
6 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
7 นางเก็จวลี กรีธาธร ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
8 นางณิชชา ชันแสง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
9 นางนวลละออง ไชยสมนึก ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
10 นายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 นางเก็จวลี กรีธาธร ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 นายบุญรอด วงษ์สวาท ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นางสาวมัณฑนา กันพร้อม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 นายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
19 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
20 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
21 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
22 นางเก็จวลี กรีธาธร ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
23 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
24 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นางเกศสุดา ปงลังกา ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 นางสาวเรณู สีลิ้นจี่ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 นางศรัญญา เดชมาก ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 นางสาวนิรมล เรืองงาม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29 นางสาวิตรี แก้วโกสุม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 นางสาวนาขวัญ โชยา ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
31 นางพวงดาว บัวหลวง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
32 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
33 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
34 นายโกวิท มีอารีย์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
35 นายปรีชา ศรีทวี ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
36 นายสำรวล เจริญริบ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
37 นักการ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
38 นายธวัชชัย บัวหลวง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
39 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
40 นางพเยาว์ แก้วชิงดวง นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
41 นางสาวนภาลัย สังข์พุก นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
42 นางบังอร สัมฤทธิ์ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
43 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
44 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
45 นายบวร ทองสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
46 นางสาววิเชียร กลีบจงกล ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
47 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
48 นางสาวพรรณทิพย์ ทองอยู่ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
51 นางสาววิเชียร กลีบจงกล ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
52 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
53 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
54 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
55 นางเกศสุดา ปงลังกา ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
56 นางสาวเรณู สีลิ้นจี่ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
57 นางศรัญญา เดชมาก ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
58 นางสาวนิรมล เรืองงาม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
59 นางสาวิตรี แก้วโกสุม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
60 นางสาวนาขวัญ โชยา ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
61 นางพวงดาว บัวหลวง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
62 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
63 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
64 นายโกวิท มีอารีย์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
65 นายปรีชา ศรีทวี ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
66 นายพร นาคอ่อน นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
67 นายสำรวล เจริญริบ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
68 นักการ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
69 นายธวัชชัย บัวหลวง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
70 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
71 นางพเยาว์ แก้วชิงดวง นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
72 นางสาวนภาลัย สังข์พุก นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
73 นางบังอร สัมฤทธิ์ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
74 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
75 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
76 นายบวร ทองสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
77 นางสาววิเชียร กลีบจงกล ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
78 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
79 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
80 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
81 นางเกศสุดา ปงลังกา ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
82 นางสาวเรณู สีลิ้นจี่ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
83 นางสาวนิรมล เรืองงาม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
84 นางสาวนาขวัญ โชยา ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
85 นางศรัญญา เดชมาก ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
86 คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน โรงเรียนพรมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
87 นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ นักเรียน โรงเรียนพรมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
88 นางพวงดาว บัวหลวง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
89 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
90 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
91 นายสุธี ศรีปลั่ง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
92 นางสาวอุไร พุ่มไสว ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
93 นายโกสินทร์ บุตรเนียม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
94 นางเก็จวลี กรีธาธร ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
95 นักการ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
96 นายธวัชชัย บัวหลวง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
97 นางเก็จวลี กรีธาธร ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
98 นางชินธันย์ จิตต์การุณย์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
99 นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
100 นางลัดดา สอนริน ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
101 นางสาวอุมาพร เกิดผล ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
102 คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน โรงเรียนพรมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
103 นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
104 นางสาววิเชียร กลีบจงกล ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
105 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
106 นางศรัญญา เดชมาก ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
107 นางพเยาว์ แก้วชิงดวง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
108 นางพเยาว์ แก้วชิงดวง นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
109 นางสาวนภาลัย สังข์พุก นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
110 นางบังอร สัมฤทธิ์ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
111 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
112 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี การรมการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องเสียง ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
113 นายวิสันต์ เลิศผสมสิทธิ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี การรมการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องเสียง ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
114 นายสำรวล เจริญริบ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี การรมการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องเสียง ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
115 คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน โรงเรียนพรมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี การรมการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องเสียง ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
116 นายปรีชา ศรีทวี ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี การรมการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องเสียง ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
117 นายโกวิท มีอารีย์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
118 นายพชระ พลอยทับทิม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
119 นายสำรวล เจริญริบ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
120 คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน โรงเรียนพรมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
121 นายปรีชา ศรีทวี ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
122 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดการจราจร ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
123 นายวิบูลย์ หิรัญวงศ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดการจราจร ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
124 นายพิษณุ สุสุทธิ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดการจราจร ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
125 นายพลเทพ ทับศรีนวล ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดการจราจร ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
126 นายธงชัย คุปตะวินทุ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายจัดการจราจร ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
127 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
128 นายบวร ทองสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
129 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
130 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
131 นางสาววิเชียร กลีบจงกล ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
132 นายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
133 นายฬุฐ เสาเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
134 นายชลิต ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
135 นายร้อง มะเจี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
136 นายปราโมทย์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
137 นายอภิชาติ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
138 นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
139 นายสุชาติ ทองสมนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
140 นายกุศล น่วมมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
141 นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
142 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
143 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
144 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
145 นางเก็จวลี กรีธาธร ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
146 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
147 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
148 นางเก็จวลี กรีธาธร ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
149 นางเกศสุดา ปงลังกา ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
150 นางสาวเรณู สีลิ้นจี่ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
151 นางสาวนิรมล เรืองงาม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
152 นางสาวิตรี แก้วโกสุม ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
153 นางสาวนาขวัญ โชยา ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
154 นางพวงดาว บัวหลวง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
155 นางชินธันย์ จิตต์การุณย์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน งานพัสดุ และการเงิน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
156 นางกมลวรรณ เกียร์ช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
157 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
158 นายโกวิท มีอารีย์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
159 นายปรีชา ศรีทวี ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
160 นายพร นาคอ่อน นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
161 นายสำรวล เจริญริบ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
162 นักการ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
163 นายธวัชชัย บัวหลวง ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
164 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
165 นางพเยาว์ แก้วชิงดวง นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
166 นางสาวนภาลัย สังข์พุก นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
167 นางบังอร สัมฤทธิ์ นักการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
168 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
169 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
170 นายบวร ทองสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
171 นางสาววิเชียร กลีบจงกล ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
172 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
173 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
174 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ศูนย์แข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
175 นายร้อง มะเจี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประธานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
176 ว่าที่พันตรีพสิษฐ์ พึ่งเดช ครูโรงเรียนคงคาราม ประธานคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.1-3,ม.4-6
177 นายพนม เชื่อมชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รองประธานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
178 นายวสรรณ์ น้อยภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
179 นายชูชัย เพชรรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
180 นางสาวสกุลการ สังข์ทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
181 นางฉัตรญาดา สุริยบาล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
182 นายสุวรรณ ธนูทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
183 นายนภดล รุ่งจรูญ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
184 นายศราวุธ พูลพิพัฒน์ นศท.โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายจัดการจราจรศูนย์การแข่งขันสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
185 นายกิตติภูมิ ทองมาก นศท.โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายจัดการจราจรศูนย์การแข่งขันสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
186 นายพิษณุ กิจสุดแสง นศท.โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายจัดการจราจรศูนย์การแข่งขันสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
187 นายวีรภัทร บุญกอง นศท.โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายจัดการจราจรศูนย์การแข่งขันสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
188 นายชาตรี ปานดุก นศท.โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายจัดการจราจรศูนย์การแข่งขันสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
189 นายอดิสร นกเทศ นศท.โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายจัดการจราจรศูนย์การแข่งขันสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
190 นายปรเมทร์ พันชะสูตร์ นศท.โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายจัดการจราจรศูนย์การแข่งขันสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
191 นายพิชิต อ่วมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา รองประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
192 นางสาวศิรินทร์ พานเพชร ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-3,ม.4-6
193 นายเตือนใจ บัวพรม ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-3,ม.4-6
194 นางสาววราพร เกิดกิ่ง ครูโรงเรียนหนองจอกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-3,ม.4-6
195 นายสุรเชษฐ์ บุญมีพิธ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 กรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-3,ม.4-6
196 นายคุณากร จำปาเงิน ครูโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-3, ม.4-6
197 นายเกียรติศักดิ์ พจนศิลปะ ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-3, ม.4-6
198 นางยุพิน ปักษิณ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-3, ม.4-6
199 นายนิรชัย ขวัญเมือง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-3, ม.4-6
200 นายฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์ ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-3,ม.4-6
201 นายสยาม บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-3, ม.4-6
202 นางวารี สมใจ ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-3, ม.4-6
203 นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้ว ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-3, ม.4-6
204 นางรัชดาพรรณ์ วัชพัฒน์ ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-3, ม.4-6
205 นางสมจิตร วาดวงศ์ ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ประธานคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.1-3,ม.4-6
206 นางประดับ เกียรติมาลา ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ระดับ ม.1-3
207 นางสาวอุรุณาภรณ์ สุขนาน ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.1-3,ม.4-6
208 นางจริยา วงศ์เทียมจันทร์ ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.1-3,ม.4-6
209 นางอุไร เพ็งศิริ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.1-3,ม.4-6
210 นางจิตติมา ทิมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.1-3,ม.4-6
211 นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
212 นายอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
213 นางจารุพรรณ์ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
214 นางสาวกษมาพร ทองเอื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
215 นางไสรัส ขวัญทอง ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ระดับ ม.1-3
216 นางสาวเสาวลักษณ์ จงเจตจำนง ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ระดับ ม.1-3
217 นางสุนีย์ เวชกิจ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ระดับ ม.1-3
218 นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ระดับ ม.1-3
219 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี กรรมการการตัดสินการแข่งขันการทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับ ม.1-3,ม.4-6
220 นางสาววรุณ อิ่มใจ ครูโรงเรียนหนองจอกวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันการทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับ ม.1-3,ม.4-6
221 นางสาวจุฑาทิพย์ เปาเล ครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี กรรมการการตัดสินการแข่งขันการทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับ ม.1-3,ม.4-6
222 นางสาวทิวาพร คงคาเพ็ชร ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันการทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับ ม.1-3,ม.4-6
223 นางพรรณี เทพสูตร หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
224 นางธนพร จุลธุระ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(บายศรีสู่ขวัญ) ระดับ ม.4-6
225 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
226 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย หัวหน้างานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
227 นางอ้อยอุมา วิจารย์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(บายศรีสู่ขวัญ) ระดับ ม.4-6
228 นางแววตา ถาวรนาน ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(บายศรีสู่ขวัญ) ระดับ ม.4-6
229 นางรัชเกล้า เปรมกมล ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(บายศรีสู่ขวัญ) ระดับ ม.4-6
230 นางจรัสศรี ตาลลักษณ์ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(บายศรีสู่ขวัญ) ระดับ ม.4-6
231 นางจารุพรรณ์ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
232 นางสาวกษมาพร ทองเอื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
233 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
234 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
235 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
236 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนหนองจอกวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
237 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
238 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
239 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
240 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
241 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
242 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
243 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
244 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนบางจานวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
245 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
246 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
247 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
248 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
249 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
250 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
251 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครโรงเรียนวชิรธรรมโสภิต กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
252 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
253 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
254 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
255 นายพิชัย ประสมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
256 นายไชยยศ ธนันทา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
257 นายนพดล เกษสกุล ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
258 นางจิตติมา ทิมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
259 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
260 นายวรงค์ วิโนทกะ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
261 นายวชิรพงศ์ กัลยาณไพศาล ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
262 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
263 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการดำเนินการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
264 นายชูเกียรติ เกษดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
265 นายสนั่น แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนคงคาราม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-3,ม.4-6
266 นายบุญเลิศ ตุ้มไธสง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
267 นางสาวปฐมา นิลนวล นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
268 นางสาวณิชนันทน์ พูลสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
269 นางชูชีพ เพ็งพิน ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
270 นางบุญธรรม ตุ้มไธสง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
271 นางจุไรรัตน์ พุ่มนาค ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
272 นายสุวรรณ ธนูทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับ ม.1-3
273 นางสาวจุฑามาส บัวแก้ว ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับ ม.1-3
274 นายชวน เกตุุแก้ว ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับ ม.1-3
275 นางรัตรดา แก้วเกิด ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับ ม.1-3
276 นางวาสนา พุ่มเพิ่ม ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับ ม.1-3
277 นายเจนจบ นพคุณ ครูโรงเรียนคงคาราม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแก้วระดับ ม.4-6
278 นาชญานิษฐ์ รอดลอย ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแก้วระดับ ม.4-6
279 นางชญานิษฐ์ รอดลอย ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแก้วระดับ ม.4-6
280 นางกฤษณี อยู่ยอด ครูโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแก้วระดับ ม.4-6
281 นายเนตรณรงค์ ขวัญสุ่ย ครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแก้วระดับ ม.4-6
282 นายจีรัชณ์ ภักดี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดแก้วระดับ ม.4-6
283 นางธนภัทร พึ่งเดช ครูโรงเรียนคงคาราม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร นำ้พริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-3,ม.4-6
284 นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์ ครโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร นำ้พริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-3,ม.4-6
285 นางสาวบุญประคอง บุญรอดน้อย ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร นำ้พริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-3,ม.4-6
286 นางนิภา เพชรสุข ครูโรงเรียนบางจานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร นำ้พริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-3,ม.4-6
287 นางอรสา โสตทวิ ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร นำ้พริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-3,ม.4-6
288 นางพิสมัย นวลละออง ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร คาวหวานจานเดียว(ประเภทข้าว) และขนมหวาน (ขนมไทย) ระดับ ม.1-3,ม.4-6
289 นางธนพร จุลธุระ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-3,ม.4-6
290 นางราวรรณ พึ่งใจ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-3,ม.4-6
291 นางสาวสนฤดู ศรีสวัสดิ์ ครโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-3,ม.4-6
292 นางศิริพร เกิดโชติ ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-3,ม.4-6
293 นายสยมพร หาญราษฎร์ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-3,ม.4-6
294 นางสยมพร หาญราษฎร์ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-3,ม.4-6
295 นายชูเกียรติ เกษดี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
296 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
297 นางสาวปวริศา พุ่มจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
298 นายปกฤต เกตุเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
299 นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ผู้ช่วยฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันการงานอาชีพ
300 นายณรงค์ ภานุมาต ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ผู้ช่วยฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันการงานอาชีพ
301 นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ผู้ช่วยฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันการงานอาชีพ
302 นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ผู้ช่วยฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันการงานอาชีพ
303 คณะนักการภารโรง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ผู้ช่วยฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันการงานอาชีพ
304 นายชูเกียรติ เกษดี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายจัดเตรียมเอกสารศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
305 นายชูเกียรติ เกษดี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายจัดเตรียมเอกสารศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
306 นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีถม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
307 นายอนันต์ บุตรรัตน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
308 นางสาวชนากานต์ อุ่นเรือน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
309 นางสาวบุสชา เจริญสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
310 นางสาวภัทราภรณ์ สุขศิริ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
311 นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
312 นางสาวญาณาทิพ ขุนจร ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
313 นางสาววัณวิภา วรรณขำ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
314 นางสาวณิชกมล มามาก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
315 นางสาวอนัญญา พูลเพิ่ม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
316 นางสาววนุชจรี บุญพิทักษ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
317 นายวรุฒ ตั้งใจตรง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
318 นางสาวกนกรัตน์ เอกวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
319 นางสาวอารียา เชื้อเกตุ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
320 นางสาวณัฐริยา ทัพนาค นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
321 นางสาวขวัญฤดี ลบถม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
322 นายจิราวุฒม์ จันทร์เกตุ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
323 นางสาววัณวิภา วรรณขำ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
324 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายสื่อและสารสนเทศศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
325 นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
326 นายอัยยภพ เลิศอาวาส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์การแข่งขันการงานอาชพ
327 นายกิตติชัย ทองศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์การแข่งขันการงานอาชพ
328 นางสาวสุวรรณา กวางคีรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์การแข่งขันการงานอาชพ
329 นางสาวชุติมา เขียวขำ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายการเงินศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
330 นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายการเงินศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
331 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายการเงินศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
332 นายไชยยศ ธนันทา ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายจัดการจราจรศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
333 นายปริญญา เลิศอาวาส ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายจัดการจราจรศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
334 นายชูเกียรติ เกษดี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายสรุปและรายงานผลการประกวดแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
335 นางสาวปวริศา พุ่่มจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายสรุปและรายงานผลการประกวดแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
336 นางสาวกรกนก ผุดวรรณา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายสรุปและรายงานผลการประกวดแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
337 นางสาวสุจิตรา บุตรเคียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายสรุปและรายงานผลการประกวดแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
338 นางสาวณัฏฐณิชชญา กุลทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายประเมินผลการประกวดแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
339 นางสาวภาวิณี เนียมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประเมินผลการประกวดแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
340 นางสาวอสมาภรณ์ บัวทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประเมินผลการประกวดแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
341 นางสาวปุณยวีร์ วารีย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประเมินผลการประกวดแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
342 นางสาวสุพัตรา สังข์พรมทัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประเมินผลการประกวดแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
343 นางสาวภาวิณี เนียมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประเมินผลการประกวดแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
344 นางสาวภัทราภรณ์ รุ่งสว่าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประเมินผลการประกวดแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
345 นางสาวฐิติพร บุตรช่วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายประเมินผลการประกวดแข่งขันศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ
346 นางสาวปวริศา พุ่มจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์
347 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์
348 นายอภิชาติ พ่วงป่าไหม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ
349 นายอภิสิทธิ์ อุไรวาท ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ
350 นายยุทธนา ห้วยหงส์ทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ
351 นางสาวสุนิสา พหุพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ
352 นายยุทธภูมิ ประทุมเทือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ
353 นายวาสุรัตน์ เต็มสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ
354 นางนุสรา อ่องสะอาด ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
355 นางสาวสุนิสา ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
356 นางสาวอัญชลี สุขวิบูลย์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
357 นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรี ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
358 นางสาวสุนิสา พหุพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
359 นายสุรพล เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และจราจร
360 นายธนัช ยี่หร่า ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายอาคารสถานที่และจราจร
361 นายสุวรรณ ธนูทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
362 นายภูวดล บุบผามาลา ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
363 นางสาวศรินทรา ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
364 นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
365 นางสาวศิริประภา ฤกษ์งาม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
366 นางสาวนิพาพร วอแพง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
367 นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
368 นางสาวแสงเดือน ปากสมุทร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
369 นายอภิชาติ พ่วงป่าไหม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
370 นายอภิสิทธิ์ อุไรวาท ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
371 นายยุทธนา ห้วยหงส์ทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
372 นายนภดล รุ่งจรูญ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
373 นายพานิช ชุณหภัทรกุล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
374 นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
375 นางวาสนา รักยิ้ม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าฝ่ายรับรายงานตัว
376 นางเพ็ญรุ่ง แสงอยู่ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายรับรายงานตัว
377 นางสาวเจือจันทน์ อิ่มสำราญ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายรับรายงานตัว
378 นางเกษร ประสมศรี ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายรับรายงานตัว
379 นางอนันทยา สำเภาทอง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายรับรายงานตัว
380 นางขวัญเรือน เกศเทศ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา หัวหน้าฝ่ายรับรายงานตัว
381 นางสาวสกุลการ สังข์ทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายรับรายงานตัว
382 นางพัชรินทร์ รอดสิน ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายรับรายงานตัว
383 นางดลยา พงศ์พันธ์เผดิมชัย ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายรับรายงานตัว
384 นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรือง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายรับรายงานตัว
385 นางจรรยา ขำภู่ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายรับรายงานตัว
386 นางสาวปัทมา ทองสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
387 นางสาวพิชชาภรณ์ ขันธแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
388 นางสาวณิศาพร อัญชนานันท์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
389 นางสาวธนาวรรณ พูลสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
390 นายบุญยกร ฉิมสัญชาติ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
391 นายปัณณธร บุตรสิงห์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
392 นายธีรศักดิ์ ทองมาก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
393 นางสาวนันทนาพร ผ่องดี นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
394 นางสาวศิริพร เพ็งจันทร์ดี นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
395 นางสาวสุมินตรา เข็มกลัด นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
396 นางสาวอรนุช สิงห์พรม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
397 นางสาวเอื้อมพร ก้านจันทึก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
398 นางสาวรันตาวดี ม่วงไหมทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
399 นางสาวปฐมา นิลนวล นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
400 นางสาวณิชนันทน์ พูลสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
401 นางสาวธนาวรรณ พูลสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
402 นางสาวสุนาพร สร้อยสีดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัว
403 นายนภดล รุ่งจรูญ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าฝ่ายรวบรวมผล สุปผล และประกาศผลการแข่งขัน
404 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ ครู โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าฝ่ายรวบรวมผล สุปผล และประกาศผลการแข่งขัน
405 นางสาวศิริประภา ฤกษ์งาม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายรวบรวมผล สุปผล และประกาศผลการแข่งขัน
406 นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายรวบรวมผล สุปผล และประกาศผลการแข่งขัน
407 นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายรวบรวมผล สุปผล และประกาศผลการแข่งขัน
408 นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายรวบรวมผล สุปผล และประกาศผลการแข่งขัน
409 นายนภดล รุ่งจรูญ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
410 นางสาวศิริประภา ฤกษ์งาม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
411 นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
412 นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
413 นางสาวนิพาพร วอแพง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
414 นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
415 นางฉัตรญาดา สุริยบาล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร
416 นางประดับ เกียรติมาลา ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
417 นางสาวศรินทรา ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
418 นางสาวปรีชญา แสงกระจ่าง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
419 นายกิตติชัย ทองศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
420 นางวชิรา เดชสำราญ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าฝ่ายการเงิน
421 นางสาวอรวรรณ แผ้วลุ่มแฝก ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายการเงิน
422 นางสาวอารีวรรณ พยัพพฤษ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายการเงิน
423 นางสาวสุชาดา เหมือนจิตร์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายการเงิน
424 นางสาวปรีญารัชญ์ โตสกุล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายการเงิน
425 นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าฝ่ายประเมินผล
426 นายภูวดล บุบผามาลา ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายประเมินผล
427 นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายประเมินผล
428 นายพชระ พลอยทับทิม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
429 นายประเสริฐ กุสลางกูรวัฒน์ ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
430 นางสาววันวิสา พันธุ์แก้ว ครูโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
431 นายภูวดล บุบผามาลา ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
432 นายพงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
433 นางปัทมา ศรีสุโร ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
434 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
435 นายวรงค์ วิโนทกะ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
436 นางสาวดวงรัตน์ แต้เจริญผล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
437 นางภคพร บุตรเนียม ครูโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
438 นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กร ครูโรงเรียนคงคาราม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
439 นางสาววิเชียร กลีบจงกล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
440 นายพานิช ชุณหภัทรกุล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
441 นายกีรติ จันทร์บรรจง ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
442 นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
443 นางสาวสำราญ สังคีรี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
444 นางสาวกนกวลัย เพลินจิตต์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
445 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
446 นางสาวนวลหง บุญเทียม ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
447 นางสาวอมรรัตน์ คันชั่ง ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
448 นางสาววีนัส เกษวัฒนากุล ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
449 นายสมาน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาสฯ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
450 นางสาวมณฑารพ สิงโตเกษม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
451 นายวุฒิภัทร อุ้มปรีชา ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
452 นายวชิรพงศ์ กัลป์ยาณไพศาล ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
453 นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล ครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
454 นายวิทิต มูลวงค์ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
455 นายมนูญ แฉ่งฉายา ครูโรงเรียนบางจานวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
456 นางสาวปณิชา ตันเสถียร ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
457 นางสาวนุศรา วิเศษ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาสฯ กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
458 นางสาวภารดี ไฝดีโบ๊ต ครูโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
459 นางสาวแสงเดือน ปากสมุทร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
460 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
461 นางวีณา พลเธียร ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
462 นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
463 นายอาหามะ มะบู ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
464 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
465 นายฉัตรชัย นาสถิต ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
466 นายนภดล รุ่งจรูญ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
467 นางสาวสุรีรัตน์ อาจณรงค์ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
468 นายพิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาสฯ ประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
469 นางสาวศิริประภา ฤกษ์งาม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
470 นายฉัตรชัย นาสถิต ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
471 นายสุกฤษฏิ์ เขียดทอง ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
472 นางสาววรรณิศา นวะอภิศักดิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
473 นายอภิชิต ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
474 นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
475 นางสาวจุฑามาส พุ่มสวัสดิ์ ครูโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
476 นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ประธานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
477 นางจรุงรัตน์ จงเจริญชัยสกุล ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ประธานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
478 นายสมชาย เทพพานิช ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
479 นายโสภณ หิรัญสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
480 นางละมัย รูปน้อย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
481 นางณัฐพร จำปาวิจิตร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
482 นางสาวณัฐญา คนคล่อง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
483 นายสมชาย เทพพานิช ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
484 นายโสภณ หิรัญสุข ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
485 นางละม้ายมาศ อินทุกร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
486 นางสมคิด คชกฤษ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
487 นางละมัย รูปน้อย ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
488 นางสาวอัญชลีพร นิ่มละออง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
489 นางณัฐพร จำปาวิจิตร ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
490 นางสาวณัฐญา คนคล่อง ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
491 นางละม้ายมาศ อินทุกร ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
492 นางสมคิด คชกฤษ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
493 นางจรุงรัตน์ จงเจริญชัยสกุล ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
494 นางสาวอัญชลีพร นิ่มละออง ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
495 นายเอกชัย ภิรมย์ภู่ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
496 นายเอกชัย ภิรมย์ภู่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
497 นางสาวไข่มุก หังสบุตร์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
498 นางสาวไข่มุก หังสบุตร์ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
499 นายวิชิต ลือยศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
500 นายวิชิต ลือยศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
501 นางสาวเพ็ญศรี มังคะระมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
502 นางสาวเพ็ญศรี มังคะระมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
503 นายพรเทพ รื่นรวย นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
504 นายพรเทพ รื่นรวย นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
505 นายอาชาวิน บุญเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
506 นางสาวชุติมา นามงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
507 นายอาชาวิน บุญเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
508 นางสาวชุติมา นามงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
509 นายรุจน์ บุลนิกูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
510 นายรุจน์ บุลนิกูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
511 นางสาวจันทร์ผ่อง สมุทรผ่อง ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
512 นางสาวจันทร์ผ่อง สมุทรผ่อง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
513 นางนิภาภรณ์ ดิษบุตร ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
514 นางนิภาภรณ์ ดิษบุตร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
515 นางพรทิพย์ พ่วงทอง ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
516 นางพรทิพย์ พ่วงทอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
517 นางสาวพิชญา ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
518 นางสาวพิชญา ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
519 นางสาวพรวี มาลัยเลิศ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
520 นางสาวพรวี มาลัยเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
521 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
522 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
523 นางสุนันทา ปักษาสวย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
524 นางสุนันทา ปักษาสวย ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
525 นางสาวณัชชา อุตสาหะ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
526 นางสาวคุณาพร มีเจริญ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
527 นางสาวณัชชา อุตสาหะ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
528 นางสาวสริตา ฉิมพาลี ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
529 นางสาวสุพัตรา บุญรอด นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
530 นางสาวคุณาพร มีเจริญ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
531 นางสาวกนิษฐา สีสำลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
532 นางสาวสริตา ฉิมพาลี ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
533 นางสาวบุญรัตน์ สิทธิสร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
534 นางสาวกนิษฐา สีสำลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
535 นางสาวสุพัตรา บุญรอด นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
536 นางสะไบ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
537 นางสาวบุญรัตน์ สิทธิสร นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
538 นางสะไบ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
539 นางจันทร์จรัส บุญเลิศ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
540 นางจันทร์จรัส บุญเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
541 นางพะยอง คิดอยู่ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
542 นางพะยอง คิดอยู่ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
543 นางคุณารัตน์ จันทร์หร่าย บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
544 นางคุณารัตน์ จันทร์หร่าย บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
545 นางสาวนิรมล วัดนครใหญ่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
546 นางสาวหทัยชนก จริตงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
547 นางสาวนิรมล วัดนครใหญ่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
548 นางสาวนารีรัตน์ มิ่งแม้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
549 นางสาวหทัยชนก จริตงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
550 นายนิคม พื้นผา ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
551 นายฉัตรมงคล สนพลาย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
552 นางสาวนารีรัตน์ มิ่งแม้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
553 นายเทพพิทักษ์ พัดทอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
554 นายนิคม พื้นผา ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
555 นางอัจฉรา บุญใหญ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
556 นางสายฝน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
557 นายฉัตรมงคล สนพลาย ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
558 นายดิเรก เดชเจริญ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
559 นางสาวบุษกร งามสม ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
560 นายเทพพิทักษ์ พัดทอง ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
561 นายเภา ฉิมเปีย บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
562 นางอัจฉรา บุญใหญ่ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
563 นายสมชาติ แย้มสำราญ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
564 นายถวิล ตั้งสุวรรณศิริ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
565 นางสายฝน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
566 นายดิเรก เดชเจริญ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
567 นางบุษกร งามสม ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
568 นายสันติวัฒน์ แย้มเมือง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
569 นายเภา ฉิมเปีย บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
570 นางรุจิรา ทับทิมแก้ว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
571 นางชวรีย์ ทองยืน ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
572 นายสมชาติ แย้มสำราญ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
573 นางรวีวรรณ พิงภักดิ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
574 นายถวิล ตั้งสุวรรณศิริ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
575 นางสาวพิมพ์รดาภา เนตรพราว ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
576 นายณรงค์ ชะริโต ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
577 นายสันติวัฒน์ แย้มเมือง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
578 นายสมาน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
579 นางรุจิรา ทับทิมแก้ว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
580 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
581 นางชวรีย์ ทองยืน ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
582 นางรวีวรรณ พิงภักดิ์ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
583 นายเอกลักษณ์ สังสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
584 นางสาวพิมพ์รดาภา เนตรพราว ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
585 นายณรงค์ ชะริโต ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
586 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
587 นางสาวพันธ์ทิพา พิณทิพย์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
588 นายเอกลักษณ์ สังสุข ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
589 นางสาวจรรยา จิตมีธรรมเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
590 นางสาวพันธ์ทิพา พิณทิพย์ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
591 นางวรรณพร เลิศอาวาส ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
592 นางสาวจรรยา จิตมีธรรมเลิศ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
593 นางสาวศิวพร แก้วเกตุ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)ฃ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
594 นางวรรณพร เลิศอาวาส ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
595 นางศรัญญา ศรีสุโร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
596 นางสาวศิวพร แก้วเกตุ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
597 นางสาวบุญตา ศิลทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
598 นายสมโภชน์ จันทรสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
599 นางศรัญญา ศรีสุโร ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
600 นายสุชนมณิก ศรีดอกไม้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
601 นายสมโภชน์ จันทรสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
602 นางสาวบุญตา ศิลทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
603 นายสุชนมณิก ศรีดอกไม้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
604 นางสาวอัญชลีพร นิ่มละออง ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
605 นางสมคิด คชกฤษ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
606 นางละม้ายมาศ อินทุกร ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
607 นางสาวณัฐญา คนคล่อง ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
608 นางณัฐพร จำปาวิจิตร ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
609 นางละมัย รูปน้อย ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
610 นายโสภณ หิรัญสุข ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
611 นายสมชาย เทพพานิช ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
612 นายเอกชัย ภิรมย์ภู่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
613 นายรุจน์ บุลนิกูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
614 นางสาวชุติมา นามงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
615 นายอาชาวิน บุญเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
616 นายพรเทพ รื่นรวย นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
617 นางสาวเพ็ญศรี มังคะระมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
618 นางสาวไข่มุก หังสบุตร์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
619 นายวิชิต ลือยศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
620 นางสาวจันทร์ผ่อง สมุทรผ่อง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
621 นายถวิล ตั้งสุวรรณศิริ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
622 นางนิภาภรณ์ ดิษบุตร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
623 นางพรทิพย์ พ่วงทอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
624 นายสมชาติ แย้มสำราญ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
625 นายเภา ฉิมเปีย บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
626 นางสาวพิชญา ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
627 นางสาวพรวี มาลัยเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
628 นางบุษกร งามสม ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
629 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
630 นายดิเรก เดชเจริญ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
631 นางสุนันทา ปักษาสวย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
632 นางสายฝน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
633 นางสาวณัชชา อุตสาหะ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
634 นางอัจฉรา บุญใหญ่ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
635 นางสาวคุณาพร มีเจริญ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
636 นายเทพพิทักษ์ พัดทอง ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
637 นางสาวสริตา ฉิมพาลี ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
638 นายฉัตรมงคล สนพลาย ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
639 นางสาวกนิษฐา สีสำลี ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
640 นายนิคม พื้นผา ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
641 นางสาวสุพัตรา บุญรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
642 นางสาวบุญรัตน์ สิทธิสร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
643 นางสาวนารีรัตน์ มิ่งแม้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
644 นางสะไบ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
645 นางสาวหทัยชนก จริตงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
646 นางจันทร์จรัส บุญเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
647 นางสาวนิรมล วัดนครใหญ่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
648 นางพะยอง คิดอยู่ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
649 นางคุณารัตน์ จันทร์หร่าย บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
650 นายสุชนมณิก ศรีดอกไม้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
651 นายสันติวัฒน์ แย้มเมือง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
652 นางรุจิรา ทับทิมแก้ว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
653 นางชวรีย์ ทองยืน ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
654 นางรวีวรรณ พิงภักดิ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
655 นายสมโภชน์ จันทรสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
656 นางสาวพิมพ์รดาภา เนตรพราว ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
657 นายณรงค์ ชะริโต ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
658 นางสาวบุญตา ศิลทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
659 นายสมาน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
660 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
661 นางศรัญญา ศรีสุโร ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
662 นางสาวศิวพร แก้วเกตุ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
663 นายเอกลักษณ์ สังสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
664 นางวรรณพร เลิศอาวาส ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
665 นางสาวพันธ์ทิพา พิณทิพย์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
666 นางสาวจรรยา จิตมีธรรมเลิศ ครูโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
667 นายพัฒนา เอี่ยมอาษา นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
668 นายอธิเบศร์ สุริยัน นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
669 นายสันติ น้อยกำเนิด นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
670 นายอนุรักษ์ เพิ่มสิน นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
671 นายวีรภัทร เปี่ยมสกุล นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
672 นายพัฐวัฒน์ มีฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
673 นายสวพล หลินลาโภ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
674 นายณัลทวัฒน์ กิจพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
675 นายชาตรี สุขประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
676 นายพิสุทธิ์ มะลิแย้ม นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
677 นายประสิทธิ์ ขำกา นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
678 นายพัฒนา เอี่ยมอาษา นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
679 นายอธิเบศร์ สุริยัน นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
680 นายสันติ น้อยกำเนิด นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
681 นายอนุรักษ์ เพิ่มสิน นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
682 นายวีรภัทร เปี่ยมสกุล นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
683 นายพัฐวัฒน์ มีฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
684 นายสวพล หลินลาโภ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
685 นายณัลทวัฒน์ กิจพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
686 นายชาตรี สุขประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
687 นายพิสุทธิ์ มะลิแย้ม นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
688 นายประสิทธิ์ ขำกา นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
689 นายพัฒนา เอี่ยมอาษา นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
690 นายอธิเบศร์ สุริยัน นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
691 นายสันติ น้อยกำเนิด นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
692 นายวีรภัทร เปี่ยมสกุล นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
693 นายพัฐวัฒน์ มีฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
694 นายสวพล หลินลาโภ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
695 นายณัลทวัฒน์ กิจพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
696 นายชาตรี สุขประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
697 นายพิสุทธิ์ มะลิแย้ม นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
698 นายประสิทธิ์ ขำกา นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
699 นายอนุรักษ์ เพิ่มสิน นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
700 นายพอล สีสะอาด บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
701 นายทองสุข ขาวผ่อง บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
702 นางเฉลย สว่างใจ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
703 นายสม รักมิตร บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
704 นายสง่า กระชังแก้ว บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
705 นายณัสพร มณีโต บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
706 นายพอล สีสะอาด บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
707 นายทองสุข ขาวผ่อง บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
708 นางเฉลย สว่างใจ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
709 นายสม รักมิตร บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
710 นายสง่า กระชังแก้ว บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
711 นายณัสพร มณีโต บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
712 นายพอล สีสะอาด บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
713 นายทองสุข ขาวผ่อง บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
714 นางเฉลย สว่างใจ บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
715 นายสม รักมิตร บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
716 นายสง่า กระชังแก้ว บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
717 นายณัสพร มณีโต บุคลากรสนับสนุนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
718 นางจรุงรัตน์ จงเจริญชัยสกุล ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
719 นายสมาน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
720 นายธนพล เริ่มคิดการณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
721 นายธนพล เริ่มคิดการณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
722 นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ประธานศูนย์การแข่งขัน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
723 นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ประธานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
724 นายธนพล เริ่มคิดการณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจัทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
725 นายมนูญ แฉงฉายา ครูโรงเรียนบางจานวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
726 นางสาวอุไร พุ่มไสว ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
727 นางสำอางค์ กลิ่นงาม ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
728 นางพัชรี ขันธ์วิทย์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
729 นายสินชัย หวังประดิษฐ์ ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
730 นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุม ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
731 นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
732 นายโกสินทร์ บุตรเนียม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
733 นางสาวตุลา แฉงฉาย ครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
734 นางสาวกิตติมาพร ทัศนา ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
735 นายเฉลิมพงษ์ ชื่นประทุม ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
736 นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
737 นายโกสินทร์ บุตรเนียม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
738 นางสาวตุลา แฉงฉายา ครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
739 นางสาวกิตติมาพร ทัศนา ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
740 นายทนง ชัยหัน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing) ม.1-ม.3
741 นางสาวกิตติมาพร ทัศนา ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing) ม.1-ม.3
742 นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing) ม.1-ม.3
743 นายยรรยง รบไว ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing) ม.1-ม.3
744 นายปธิณิกฤษ เลิศล้ำ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา ประธานกรรมการตัดสินวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
745 นายสุธี ศรีปลั่ง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
746 นายเพทาย ศุรัตน์บรรพต ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
747 นายมีชัย วีระเดช ครูโรงเรียนหนองจอกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
748 นายชาคริต พันธ์หริ่ง ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
749 นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
750 นายสุธี ศรีปลั่ง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
751 นายเพทาย ศุรัตน์บรรพต ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
752 นางทิวาพร เฟื่องฟุ้ง ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
753 นายชาคริต พันธ์หริ่ง ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
754 นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
755 นายมนูญ แฉงฉายา ครูโรงเรียนบางจานวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
756 นางสาวอุไร พุ่มไสว ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
757 นางสำอางค์ กลิ่นงาม ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
758 นางพรทิพย์ เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนบางตุบูนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
759 นายสินชัย หวังประดิษฐ์ ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
760 นายธวัฒน์ ศรีคลหนู ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
761 นายวิริยะ สุสทธิ ครูโรงเรียนเซนโยเซฟเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
762 นางสาวพจนี ทองไกรแสน ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
763 นายทนง ชัยหัน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
764 นางสมคิด คชกฤษ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
765 นายธวัฒน์ ศรีคลหนู ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
766 นายวิริยะ สุสทธิ ครูโรงเรียนเซนโยเซฟเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
767 นางสาวพจนี ทองไกรแสน ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
768 นายทนง ชัยหัน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
769 นางสมคิด คชกฤษ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
770 นายพลังพรหม แต้มทอง ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
771 นางอัสมาภรณ์ แต้มทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพประชุมนิมิตร กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
772 นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
773 นายสมบูรณ์ ชมชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
774 นางวัชรินทร์ ขุนเมือง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
775 นายพลังพรหม แต้มทอง ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
776 นางอัสมาภรณ์ แต้มทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพประชุมนิมิตร กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
777 นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
778 นายสมบูรณ์ ชมชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
779 นางวัชรินทร์ ขุนเมือง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
780 นางศิกานต์ นาคจั่น ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
781 นางสาวธิติยา สัญญาขันธ์ ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
782 นางจำรัตร์ สุนทร ครูโรงเรียนบางจานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
783 นางจารุวรรณ ฤทธิ์รงค์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
784 นางสาวเกวลิน ทวีสุข ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
785 นางบรรจง เนียมมูล ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
786 นายสุรทิน ปราณโสภณ ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
787 นางสุรีย์พร ทองแดง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
788 นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
789 นางสาววาสนา เงินทอง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
790 นายเมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3
791 นายฉัตรชัย เชื้อรามัญ ผู้อำนวยการสำนักข่าวเด็กและเยาวชน กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3
792 นางสกัญญา ตลึงจิตร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3
793 นายสมยศ กันยาทอง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3
794 นางสาวรัฐติวรรณ ยืนยงค์นาน ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.1-ม.3
795 นายเมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.4-ม.6
796 นายฉัตรชัย เชื้อรามัญ ผู้อำนวยการสำนักข่าวเด็กและเยาวชน กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.4-ม.6
797 นางสุกัญญา ตลึงจิตร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.4-ม.6
798 นายสมยศ กันยาทอง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.4-ม.6
799 นางสาวรัฐติวรรณ ยืนยงค์นาน ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนต์สั้น ม.4-ม.6
800 นางสาวไลลักษณ์ พัสดร ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
801 นางสาวสุมา พวงมณี ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
802 นางสรินยา ศาสตร์สูงเนิน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
803 นางยุวพันธ์ กลิ่นอุบล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
804 นางปราณี โสภณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
805 นางสาวชลิตา เชื้อนิล รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตอนไก่เตี้ย ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
806 นางจิราวรรณ์ จริงใจ ครูโรงเรียนบางจานวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
807 นางจิตรา บุรีกุล ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
808 นางบุญญาพร พึ่งอวยผล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
809 นางสัญธิฌา ศิริวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย กรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
810 นายมนูญ แฉงฉายา ครูโรงเรียนบางจานวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
811 นางสาวอุไร พุ่มไสว ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
812 นางอำอางค์ กลิ่นงาม ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
813 นายสินชัย หวังประดิษฐ์ ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
814 นายสุธี ศรีปลั่ง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
815 นายเพทาย ศุรัตน์บรรพต ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
816 นายมีชัย วีระเดโช ครูโรงเรียนหนองจอกวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
817 นางทิวาพร เฟื่องฟุ้ง ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
818 นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
819 นายสุธี ศรีปลั่ง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
820 นายเพทาย ศุรัตน์บรรพต ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
821 นางทิวาพร เฟื่องฟุ้ง ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
822 นายชาคริต พันธ์หริ่ง ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
823 นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
824 นายทนง ชัยหัน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการตัดสินวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
825 นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา กรรมการตัดสินวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
826 นางสาวกิตติมาพร ทัศนา ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กรรมการตัดสินวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
827 นายยรรยง รบไว ครูโรงเรียนคงคาราม กรรมการตัดสินวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
828 นายปธิณิกฤษ เลิศล้ำ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา ประธานกรรมการตัดสินวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน โทร 087-6627755 e-mail supornchai.ti@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]