สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 35 16 5 56 51 9 10 0 70
2 บ้านลาดวิทยา 20 7 4 31 24 4 5 2 33
3 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 18 7 2 27 26 5 2 0 33
4 หนองหญ้าปล้องวิทยา 13 4 5 22 20 3 5 0 28
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 11 10 4 25 18 10 4 1 32
6 เขาย้อยวิทยา 10 15 8 33 25 6 7 0 38
7 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 10 8 4 22 16 10 2 0 28
8 ท่ายางวิทยา 9 10 2 21 13 9 3 2 25
9 คงคาราม 7 10 10 27 23 10 5 1 38
10 ราชประชานุเคราะห์ 47 7 4 1 12 6 4 2 2 12
11 ห้วยทรายประชาสรรค์ 7 3 5 15 9 4 8 0 21
12 โตนดหลวงวิทยา 7 2 2 11 8 4 2 1 14
13 อรุณประดิษฐ 6 1 5 12 9 9 5 0 23
14 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 5 10 8 23 24 6 3 1 33
15 บ้านแหลมวิทยา 5 6 1 12 10 6 3 0 19
16 หนองจอกวิทยา 5 5 1 11 7 8 5 0 20
17 แก่งกระจานวิทยา 3 3 4 10 5 4 5 0 14
18 ป่าเด็งวิทยา 2 1 2 5 4 1 3 0 8
19 หนองชุมแสงวิทยา 1 6 6 13 9 4 2 0 15
20 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 3 3 7 4 2 6 1 12
21 บางจานวิทยา 1 2 2 5 5 2 5 1 12
22 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1 1 1 3 3 3 0 0 6
23 ปริยัติรังสรรค์ 1 1 1 3 3 2 1 0 6
24 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 1 0 1 2 1 3 0 0 4
25 อิสลามดำรงธรรม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
26 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 0 2 0 2 2 3 2 0 7
27 ดอนยางวิทยา 0 1 1 2 1 1 3 0 5
28 วชิรธรรมโศภิต 0 0 3 3 4 4 2 1 10
29 บางตะบูนวิทยา 0 0 1 1 3 2 3 2 8
30 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 187 138 92 417 334 138 105 15 577