สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 35 16 5 56 51 9 10 0 70
2 บ้านลาดวิทยา 20 7 4 31 24 4 5 2 33
3 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 18 7 2 27 26 5 2 0 33
4 เขาย้อยวิทยา 13 17 8 38 30 6 7 0 43
5 หนองหญ้าปล้องวิทยา 13 4 5 22 20 3 5 0 28
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 11 10 4 25 18 10 4 1 32
7 โตนดหลวงวิทยา 11 2 2 15 12 4 2 1 18
8 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 10 8 4 22 16 10 2 0 28
9 ห้วยทรายประชาสรรค์ 10 4 6 20 12 5 9 0 26
10 ท่ายางวิทยา 9 10 2 21 13 9 3 2 25
11 คงคาราม 7 10 10 27 23 10 5 1 38
12 ราชประชานุเคราะห์ 47 7 4 1 12 6 4 2 2 12
13 บ้านแหลมวิทยา 6 7 2 15 13 6 3 0 22
14 หนองจอกวิทยา 6 7 1 14 9 9 5 0 23
15 อรุณประดิษฐ 6 1 5 12 9 9 5 0 23
16 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 5 10 8 23 24 6 3 1 33
17 แก่งกระจานวิทยา 3 3 4 10 5 4 5 0 14
18 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 3 0 1 4 3 3 0 0 6
19 ป่าเด็งวิทยา 2 1 2 5 4 1 3 0 8
20 หนองชุมแสงวิทยา 1 6 6 13 9 4 2 0 15
21 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 3 3 7 4 2 6 1 12
22 บางจานวิทยา 1 2 2 5 5 2 5 1 12
23 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1 1 1 3 3 3 0 0 6
24 ปริยัติรังสรรค์ 1 1 1 3 3 2 1 0 6
25 อิสลามดำรงธรรม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
26 วชิรธรรมโศภิต 0 2 4 6 7 4 2 1 13
27 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 0 2 0 2 2 3 2 0 7
28 ดอนยางวิทยา 0 1 1 2 1 1 3 0 5
29 บางตะบูนวิทยา 0 0 1 1 3 2 3 2 8
30 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 201 146 95 442 356 140 106 15 602