สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 51 9 10 0 70
2 เขาย้อยวิทยา 30 6 7 0 43
3 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 26 5 2 0 33
4 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 24 6 3 1 33
5 บ้านลาดวิทยา 24 4 5 2 33
6 คงคาราม 23 10 5 1 38
7 หนองหญ้าปล้องวิทยา 20 3 5 0 28
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 18 10 4 1 32
9 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 16 10 2 0 28
10 ท่ายางวิทยา 13 9 3 2 25
11 บ้านแหลมวิทยา 13 6 3 0 22
12 ห้วยทรายประชาสรรค์ 12 5 9 0 26
13 โตนดหลวงวิทยา 12 4 2 1 18
14 หนองจอกวิทยา 9 9 5 0 23
15 อรุณประดิษฐ 9 9 5 0 23
16 หนองชุมแสงวิทยา 9 4 2 0 15
17 วชิรธรรมโศภิต 7 4 2 1 13
18 ราชประชานุเคราะห์ 47 6 4 2 2 12
19 แก่งกระจานวิทยา 5 4 5 0 14
20 บางจานวิทยา 5 2 5 1 12
21 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 4 2 6 1 12
22 ป่าเด็งวิทยา 4 1 3 0 8
23 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 3 3 0 0 6
24 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 3 3 0 0 6
25 บางตะบูนวิทยา 3 2 3 2 8
26 ปริยัติรังสรรค์ 3 2 1 0 6
27 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 2 3 2 0 7
28 ดอนยางวิทยา 1 1 3 0 5
29 อิสลามดำรงธรรม 1 0 1 0 2
30 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 0 0 1 0 1
รวม 356 140 106 15 602