รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดเพชรบุรี
วันเสาร์ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายชยุตพงศ์  เชื้อชาติ
2. เด็กชายพรช  แสงปก
 
1. นางอรุณ  พราหมณ์แก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  อินทร์อำนวย
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ทองประเสริฐ
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายนพดล  เนียมเงิน
2. เด็กชายปัญญา  วัฒนานนท์กิจ
 
1. นางสาวปิยะพร  ไพรทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กชายตรัยคุณ  ชื่นบุตร
2. เด็กชายตรีคุณ  ชื่นบุตร
 
1. นางชรินดา  สว่างแวว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  จูฑะศร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหี่ยวทอง
3. เด็กหญิงธนพร  สงเคราะห์
4. เด็กหญิงปภัสรา  จันทร์กระจ่าง
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ปัดซากาว
 
1. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
2. นางสาวลลิตา  ฉิมจินดา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 1. เด็กหญิงปทิตตา  กันพร้อม
2. เด็กหญิงมานิตา  ม่วงปราง
3. เด็กชายรักษิต   บุญส่ง
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนสุข
5. เด็กหญิงไหมทอง  หมัดหนัก
 
1. นายปกรณ์  บุญส่ง
2. นายประสาร  บุญส่ง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวขวัญฑิรา   ดังแสง
2. นางสาวชุติกาญจน์   ทิมทอง
3. นางสาวดรุณี   สุดสนิท
4. นางสาวนันทินี   ใจกล้า
5. นางสาววิไลพร    เอี่ยมชื่น
 
1. นางสาวณัฐติวรรณ   ยืนยงค์นาน
2. นางลูกคิด   เทพพิทักษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายศิริยุทธ  ช่องศรี
2. เด็กหญิงสาริศา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
2. นางขวัญตา  นาครักษา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายปิติ  สามทอง
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ทองขาว
 
1. นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง
2. นางสาวสิริลดา  สุดใจ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายตฤณ  แสงพิทักษ์
2. นางสาววันสิริ  กลิ่นมาลัย
 
1. นางบุญญาพร  พึ่งอวยผล
2. นางขวัญเรือน  แสนสุข
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายจิรพันธ์  เจิมจันทร์
2. นางสาวธนภรณ์  แช่มทอง
 
1. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
2. นางขวัญตา  นาครักษา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  แจ้งกระจ่าง
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โสภา
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววรกมล  พรมอุทิศ
 
1. นางสุภัสสร  เอกนก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวรุฒม์  ผ่องภักต์
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายพิสิฐ  ยอดแก้ว
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองใหญ่
 
1. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวดวงใจ  วันจรูญ
 
1. นางสาวธนิดา  ดอนไพรนุช
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศิรินิธิ  ศรีทัศน์
 
1. นายสุธี  ศรีปลั่ง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุกัญญา  อยู่นันท์
 
1. นางกฤตยา  โสมทัศน์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  เกิดสมนึก
 
1. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  หุ่นศิลป์
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายสมรักษ์  นิ่มนวล
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายโอม  อัตถประดิษฐ์
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยอดแก้ว
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวกาญจนา  ฟักบำรุง
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาววลัยพร  โยเบี๊ยะ
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงกันตยา  แย้มประยูรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนุชจรี  งามขำ
 
1. นางสาวกิตติมาพร  ทัศนา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงณัฐมล  ตลับแก้ว
2. เด็กหญิงมุกดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางรุจิรา  ทับทิมแก้ว
2. นายสันตวัฒน์   แย้มเมือง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายนัฐกาณ  หาญณรงค์
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  มากมูล
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจิณห์นิภา  นิวาศะบุตร
 
1. นายสุธี  ศรีปลั่ง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายเบญจศีล  คล้ายสุวรรณ
 
1. นายปณิธิกฤษติ์  เลิศล้ำ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวธนพร   แลสุด
2. นางสาววรรณรัตน์   บุญตัน
3. นางสาวศุภาวดี  เสน่ติบัง
 
1. นายธวัฒน์   ศรีคลหนู
2. นายสมคิด   เติมพูล
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายชนะพล  ดังแสง
2. นายณรงค์ฤทธิ์   อวดลาภ
3. นายสุเมธ   กล้วยเพชร
 
1. นายธวัฒน์   ศรีคลหนู
2. นายสมคิด   เติมพูล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นิลห้อย
 
1. นายสำรอง  ทองมา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุรชาติ  สุขแก้ว
 
1. นางนันทวรรณ  คูน้ำเพชร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายนาถวัฒน์  ฉ่ำมะนา
 
1. นายโสภณ  แสงอยู่
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตา  สังข์อ่อน
 
1. นางจารุพรรณ์  อินจวงจิรกิตต์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพัฒนา  แย้มดี
 
1. นางนันทวรรณ  คูน้ำเพชร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายวิโรจน์  อ่วมเจริญ
 
1. นางสมประสงค์  พิณทิพย์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงสายธาร  ทับน้อย
 
1. นายสรศักดิ์  สะสวย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจตุรพิธ  อุประ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายรัฐธรรมนูญ  อรุณไพร
 
1. นางสาวนิษานาถ  รีนับถือ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ขำจันทร์
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 75.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาววรารัตน์  วังเวงจิต
 
1. นายพฤฒิ  บุญยิ้ม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  สมุทรผ่อง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวภาวิณี  พยัพพฤกษ์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวชนิกานต์  หรั่งวัตร
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายคมปกรณ์  วันทอง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  เขี้ยวแก้ว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 75.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวโชติกา  เลี่ยมนาค
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีจันทร์
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  สมุทรผ่อง
2. เด็กชายคมปกรณ์  วันทอง
3. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
4. เด็กหญิงธัญชนก  เขี้ยวแก้ว
5. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
6. นางสาวฟาติมา  ชูชื่น
7. เด็กหญิงมะลิตรา  เพชรอำไพ
8. นายศรชัย  ทับน้อย
9. นางสาวโชติกา  เลี่ยมนาค
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 75.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงชลพล  ทัศมาลา
3. นายชัยกร  เพ็ชรดี
4. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
5. เด็กชายนพคุณ  เกตุแก้ว
6. นางสาวปภัสสร  พโยมรัตน์
7. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
8. เด็กหญิงภคพร  ประสมศรี
9. นางสาวภาวิณี  พยัพพฤกษ์
10. เด็กชายมนสันต์  ยวงนุ่น
11. เด็กหญิงมะลิตรา  เพชรอำไพ
12. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
13. นายศรชัย  ทับน้อย
14. เด็กชายศิริพันธ์  หมอกเมฆ
15. เด็กชายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายสุธา  โหมดเขียว
4. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  สุ่มสังข์
2. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
3. นายชัยกร  เพ็ชรดี
4. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
5. เด็กชายปวริศร์  บัวจงกล
6. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
7. เด็กชายพงศ์พัทธ์  สุรายมาก
8. เด็กหญิงมะลิตรา  เพชรอำไพ
9. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
10. นายศรชัย  ทับน้อย
11. เด็กชายสุมนัส  ไฝศิริ
12. เด็กชายอัฐมงคล  บัวนิ่ม
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายสุธา  โหมดเขียว
4. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายจรัญ  อ่อนนุ่ม
2. เด็กชายธันยพงศ์  สร้อยสม
3. เด็กชายนครินทร์  บุญกอง
4. เด็กชายภาวัติ  ยิ่งสมบัติ
5. เด็กชายอัสนีย์  อินทนิล
 
1. นายมนตรี  ดีรื่น
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายขจรภพ  วงค์สิทธิ
2. นายนันทพัฒน์  แสงสว่าง
3. นายสหัสวรรษ  ร่วมบุญ
4. เด็กชายอานนท์  ศรนารายณ์
5. นายเดชนันท์  โล่ห์เส็ง
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
2. นายสิรวิชญ์  ไกรแถลง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายชีวานนท์  ชัยสิทธิ์สงวน
2. นายญาณิน  ศิรธรานนท์
3. นายณิชาธร  สุขะสุคนธ์
4. นายธณาวุฒิ  ติ้นสกุล
5. นางสาวพิชชากร  เขียวอยู่
6. นายอรรถชัย  บุญรอดน้อย
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
2. นายธีรเดช  สฤตเนตร์
3. นายธีระ  ศรียะพันธ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายจตุพร  บัวประคอง
2. นายณํฐวัตร  ยังละออ
3. นายนาถวัฒน์  ฉ่ำมะนา
4. นายริฑิต  นาคเนียม
5. นายศักดินา  คะศรีทอง
6. นายสุรธวัช  สังข์สี
 
1. นายโสภณ  แสงอยู่
2. นายสรศักดิ์  สะสวย
3. นางสาววราภรณ์  สังข์นาค
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  อั๋นฉิม
2. นายกฤตภาส  บุษราคำ
3. นายคงฤทธิ์  อิ่มงาม
4. นายจตุพร  บัวประคอง
5. นางสาวจิราพัชร  สร้อยสำอาง
6. เด็กชายชนะชัย  เกิดทรัพย์
7. นางสาวชนาภา  สวนสวรรค์
8. เด็กชายชลระวี  ฉวีวรรณ์
9. นางสาวชลลดา  ่เสาใบ
10. นางสาวญดาวรรณ  แก้วประดับ
11. นางสาวฐิติยา  อ่วมพ่วง
12. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มฉ่ำ
13. นางสาวณัฐฐภรณ์  ศิรินันท์
14. นายณัฐวัตร  พึ่งมี
15. นายณัฐวัตร  ยังละออ
16. นางสาวธนภรณ์  แสงอยู่
17. นายธวัชชั้ย  คำเขียน
18. เด็กหญิงธวัลรัตน์  โฉมงาม
19. นางสาวธันย์ชนก  ชาวตะวันตก
20. นายธันวา  บุญหรรษา
21. นายธีรพล  พงษ์นาค
22. นายนาถวัฒน์  ฉ่ำมะนา
23. นางสาวปทุมมาศ  ร้อยแก้ว
24. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เจริญลาภ
25. นายพนธกร  เมืองสมัย
26. นายริฑิต  นาคเนียม
27. นายศักดินา  คะศรีทอง
28. นางสาวสวรรยา  ปู้กุลณี
29. เด็กชายสิรวิทย์  พลับทอง
30. นางสาวสิริพร  บัวทอง
31. นายสุรธวัช  สังข์สี
32. นางสาวอภิญญาณ  ทรหด
33. นางสาวอรุณี  คุ้มศิริ
34. นางสาวอุบลวรรณา  เอี่ยมสุข
35. นายเกรียงศักดิ์  ขำทวี
36. นางเกล้าปรางค์วรี  จันทร์นาค
37. นางสาวเบญจลักษณ์  เทศเกิด
38. นางสาวแพรพลอย  ทองจีน
39. นายไชโย  เขียวคลี่
 
1. นายโสภณ  แสงอยู่
2. นายสรศักดิ์  สะสวย
3. นางสาวพิศุทธิ์  เกิดรอด
4. นางสาววราภรณ์  สังข์นาค
5. นางจารุพรรณ์  อินจวงจิรกิตต์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายมนต์รัก  ชะเอมน้อย
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กชายภาณุกร  ชุมวัน
 
1. นางสาวเอมอร  และอรุณ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.9 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  ลื่นเพ็ชร์
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวงศ์วรัณ  ช้างพลาย
 
1. นางสุปราณี  แพทย์วงษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  เหลืองเจื้อย
 
1. นายณัฐพล  พันธ์พงษ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คุ้มระบาย
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศุภิสรา   สินธ์ุแดง
 
1. นายธีระ  ศรียะพันธ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวตรีรดา  สิงห์คาร
 
1. นายณัฐพล  พันธ์พงษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กชายปุณญพัฒน์  ภูมิมิตร
 
1. นางพรทิพย์  กรองกำธร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 56.32 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายณิรภัทร์  มณีฉาย
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีจันทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.34 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายภัทรพล  พึ่งประจวบ
 
1. นายธีระ  ศรียะพันธื
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.34 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นายธนวัฒน์  พิมพา
 
1. นางสาวคริษฐานันท์  เถกิงกร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพรรณวดี  ขันธ์แก้ว
 
1. นายสิรวิชญ์  นกทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงสิริวดี  เทพมาลัย
 
1. นางอัญชนา  มากบำรุง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาววนิดา  ช่างกลั่น
 
1. นางบุษบา  รอดอ้น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีอินทร์
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีจันทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  จิตต์สกุล
 
1. นางบุษบา  รอดอ้น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายศราวุธ  คล้ายเพชร
 
1. นางบุษบา  รอดอ้น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายเน็ท  จีวะสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  พันธ์พงษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชุติพันธ์ุ  พิมลี
 
1. นายต้องการ  เลาหภักดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากร  ธทาศรัย
 
1. นางนันท์นภัส  มะลิทอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวดาณรินทร์   อุ่นละม่อม
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวเนติมา  ชูชาติ
 
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์  เนตรวิจิตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กชายศุภกิจ  ลิ้มอิ่ม
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นายสันติสุข  ปานสวย
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายชิตดนัย  สำราญมาก
 
1. นายจิรธัช  อรุณรัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ทิมทอง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สวนมา
 
1. นางสุปราณี  แพทย์วงษ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวกาญจณวัลย์  ศิลป์เมือง
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศรินรัตน์  กล่อมประเสริฐ
 
1. นายธีระ  ศรียะพันธ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. เด็กชายกันตภณ  ภุมรา
2. เด็กหญิงกัลยรักษ์  นกวอน
3. เด็กหญิงกิตติวิกา  วงศสุพงษ์กุล
4. เด็กหญิงจิตตวัฒนา  มณีฉายจิดาภา
5. เด็กหญิงชลธิชา  มากมี
6. เด็กหญิงชัชชญา  กฤษติชัย
7. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวรรณรักษา
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวคำ
9. เด็กชายธนวัฒน์  ใจดี
10. เด็กชายนรวิชญ์  รังสัย
11. เด็กหญิงนาตาชา  ช่างยนต์
12. เด็กชายนิติธร  พิบูลย์
13. เด็กหญิงนิรามัย  เครือวณิชะรรม
14. เด็กหญิงบุญลดา  คำโชติ
15. เด็กหญิงปริยฉัตร  สมิงทอง
16. เด็กชายพชรพล  ไม้เลื้อย
17. เด็กหญิงพิชยา  กุลบก
18. เด็กหญิงพิมรดา  อำนักมณี
19. เด็กชายภวัต  อินทุใส
20. เด็กหญิงภัสรดา  ศรีเอี่ยม
21. เด็กหญิงลภัสรดา  เตียววนากูล
22. เด็กชายวสุรัตน์  จันศิริ
23. เด็กชายวายุภักษ์  สีเมฆ
24. เด็กชายศุกร์  ภิญญธนาบัตร
25. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีเทพ
26. เด็กชายศุภโชค  หวังจิตต์
27. เด็กหญิงสาธิตา  นกวอน
28. เด็กหญิงอภิญญา  พราหมณ์คล้ำ
29. เด็กชายอภิรัฐ  จำนงค์รัตน์
30. เด็กหญิงอริสรา  พราหมณ์คล้ำ
31. เด็กหญิงโชติกา  นีสันเทียะ
 
1. นายธีรศักดิ์  วังเวงจิต
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ
3. นายวรรณพฤกษ์  เทียมเดช
4. นายวิทิต  มูลวงค์
5. นายพงควัฒน์  คชศรีสวัสดิ์
6. นางสาวเณริศา  คนคล่อง
7. นางสาวนิสากรณ์  ฉิมมี
8. นางสาวศุภกัญญา  แดงเกตุ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐธัญ  ใจบำรุง
2. เด็กหญิงถิติญาดา  สาวสวรรค์
3. เด็กชายทยากร  สุสุทธิ
4. เด็กชายทินภัทร  กลิ่นดี
5. เด็กชายธัชพล  เสียงล้ำ
6. เด็กหญิงธัญจิรา  เทพพิทักษ์
7. เด็กหญิงปรางทอง  เจี้ยมดี
8. เด็กชายพัชรพล  สกิดใจ
9. เด็กหญิงวรรณพร  เขียวคลี่
10. เด็กหญิงสุธีมนต์  บุญกอง
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางศรัญญา  เดชมาก
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกันยารัตน์  มาลัยเลิศ
2. นายคมสัน  รอดศรี
3. นางสาวนพรัตน์  ทองมี
4. นางสาวนาเดียร์  บินมามะ
5. นายปุญญวีร์  เขียมเจริญ
6. นายยงศิลป์  อ่วมสำอางค์
7. นายสรรเสริญ  อินทรสิริ
8. นางสาวสุมิตรตา  โพธิ์ศรี
9. นางสาวอรอุษา  สำเภาทอง
10. นายเมธวินทร์  เอมรื่น
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางศรัญญา  เดชมาก
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนิสรา  พลยมมา
2. เด็กหญิงธันยารัตน์  วัชราศรม
3. เด็กหญิงปรัชยาภรณ์  จันตนา
4. เด็กหญิงปรียา  ชูลาภ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กอนปิ่น
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางศรัญญา  เดชมาก
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกัญญ์ณพัชร์  เสริมสุข
2. นางสาวคณัสนันท์  ทองอยู่
3. นางสาวนฤชล  สินเดิม
4. นางสาวพนิดา  ยศธร
5. นางสาวภิญญดา  พูลสุข
6. นางสาวเบญญาภา  ชิดเชื้อ
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางศรัญญา  เดชมาก
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พลอยพลาย
2. เด็กหญิงจริยา  คงกลั่น
3. เด็กหญิงชลธิดา  โสสลาม
4. เด็กหญิงชลาลัย  มั่งมี
5. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์ธรรม
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  นวมเขียน
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ซอเสียง
8. เด็กหญิงเพ็ญจิรา  แซ่โก
 
1. นางอรัญญาณี  สมศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
3. นางสาวสรารัตน์  ชัยวัชรินทร์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญทัง
2. เด็กหญิงนฤมล  กลิ่นอุบล
3. เด็กหญิงนฤมล  อยู่อิ่ม
4. เด็กหญิงมลฤดี  ภิรมย์คล้อย
5. เด็กหญิงมัณฑนา  ผิรังคะเปาระ
6. เด็กหญิงวรรณพร  ประสาททิพย์
7. เด็กหญิงศรุตา  พรามคุ้ม
8. เด็กหญิงเดือนเบ็ญ  บุญทัง
 
1. นางธีรา  วิโนทะกะ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวนุชจารี  ทวีสุข
2. นางสาวภัทรศรัณย์  ชื่นแสงมอญ
3. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร์ตะบูน
4. นางสาววรรณวิษา  บุญที
5. นางสาววราภรณ์  สีดารักษ์
6. นางสาวสิโรธร  บุญมา
 
1. นางอรัญญาณี  สมศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
3. นางสาวสรารัตน์  ชัยวัชรินทร์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายกฤษณะ  หาญชนะ
2. นายทศพร  แดงประเสริฐ
3. นายวงษธร   ด้วงฝั่งเหนือ
4. นายวีรวัฒน์  คุ้มจิตรรักษ์
5. นายศุภชัย   วาปีโส
6. นายสุขสันต์   พันธุยา
7. นายเดชาธร  หลวงจู
8. นายเรืองศักดิ์   แร่เพชร
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายสมคิด  เติมพูล
3. นางสาวอุฑาพร   สุขวิบูลย์
4. นางสาววนิดา  จรรยางาม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  สูงรุ่ง
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทองเจริญ
3. เด็กหญิงฐานิสรา  จิตสวัสดิ์
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พันธุ
5. เด็กหญิงพรพรรณ  ดอนภิรมย์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  กายงาม
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จารัล
8. เด็กหญิงสิราวรรณ  รอดเภา
 
1. นางพจนารถ  ระยะกุลชร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เข้มแจ้ง
2. เด็กหญิงจิราพร  เข้มแจ้ง
3. เด็กหญิงชนิดา  สุขเธาว์
4. เด็กหญิงญาลดา  บุตรเพชร
5. เด็กหญิงสุนิตา  คงทิม
6. เด็กหญิงโศรยา  สุกผ่อง
 
1. นางสาวนุชจรีย์  อินงาม
2. นางสกุลตรา  พิทักษานุรัตน์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกชกร  ผลจันทร์
2. นางสาวกรรนิกา  ทองชั่ง
3. นายกิตติภัทร  แก้วเจริญ
4. นางสาวชญานิษฐ์  มั่นจันทึก
5. นางสาวนวพร  อุทธา
6. นางสาวปรียา  พราหมณ์เล็ก
7. นางสาวปลายฝน  อินปาต๊ะ
8. นางสาวมัลลิกา  เกิดสา
9. นางสาวศศินิภา  กงไกรษร
10. นางสาวศิริพร  มะลิแย้ม
11. นางสาวสุพรรณษา  จันทร์ไทย
12. นายสุรเชษฐ์  บัวผัน
13. นางสาวอริสา  สุขจันทร์
14. นางสาวอุทุมพร  ชุมนรารักษ์
 
1. นางเพ็ญนภา  แก้วเจริญ
2. นางสาวสิรินันท์  จันทร์อ่ำ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวบุญสิตา  ฉิมนอก
2. นางสาวปานทิพย์  เจริญสุข
3. นางสาวพรนภัส  สังข์ทอง
4. นางสาวพรนภา  เหมือนศรีพลี
5. นางสาวพิชชา  ทรัพย์มา
6. นางสาวรินสุข  ลีบ่อน้อย
7. นางสาวสาวิตรี  โคสินธ์
8. นางสาวสุพรรณิการ์  จำเริญชัย
9. นางสาวอทิตยา  นรินนอก
10. นางสาวเบญจวรรณ  กองสิมมา
 
1. นางสุนันทา  ภูมิวัชรพล
2. นางวิรารัตน์  ฉิมพาลี
3. นางสาวสาลญานีย์  บุณยะผลึก
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นายพงศกร  กฤษคม
2. นายยาหม่อง  -
3. นายวรทัศน์  มะริด
4. นายสุรัตน์  เจนไพร
5. นายอรรถพล  เครื่องทิพย์
 
1. นางสาวพรวิมล  ดวงทิพย์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. นายชานัฌ  วันขวัญ
2. นางสาวซาเราะ  มูหะมัด
3. เด็กชายพันธกรณ์  ทิพยอแล๊ะ
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ลีอร่าม
5. นายระพีภัทร  ภิรมย์ศรี
 
1. นายสมศักดิ์  สุขเกษม
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวบุณฑริกา  สุดใจ
2. นายปฐวี  อนุสรณ์
 
1. นางเก็จวลี  กรีธาธร
2. นางชินธันย์  จิตต์การุณย์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงศาโรจน์
2. เด็กชายจีรวัฒน์  บุตรนำ้เพชร
3. เด็กชายธนภัทร  ทองสมนึก
4. เด็กชายวีรยุทธ  แสงนาค
5. เด็กชายสงกรานต์  ชูเนื่อง
6. เด็กชายสุทิวัส  ดีเด่น
7. เด็กชายอรรถสิทธิ์  น้อยวงค์
8. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  สระศรี
 
1. นางประไพ  สมพงษ์
2. นางสันติยา  เรืองเดช
3. นายวันชัย  เรืองเดช
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกิตติพศ  คำเวียง
2. เด็กชายณฤดล  ชัยเพชร
3. เด็กชายธัญญ์  สวัสดิไชย
4. เด็กชายธีรโชติ  เจือบุญ
5. เด็กชายภัทรพล  สมพงษ์พันธุ์
6. เด็กชายภาวศุทธิ์  กันกลิ่น
7. เด็กชายวาณิชย์  ศรีไสว
8. เด็กชายเนติพงษ์  ป้านทอง
 
1. นางกมลวรรณ  เก่งกล้า
2. นายพิภัช  สุขประเสริฐ
3. นางสาวณราภรณ์  ชาตรี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวกฤตติยาภรณ์  กิจจะปานนท์
2. นายณัฐพงษ์  ฉวีศักดิ์
3. นายณัฐวุฒิ  ฉวีศักดิ์
4. นายภิญโญ  ศรีโหร
5. นางสาวลัดดาวัลย์  คุตพันธ์
6. นายศุภชัย  วงศ์ชัยยา
 
1. นางสิรินาถ  ธารา
2. นายจงรักษ์  วัตรสติ
3. นายสุชา  ชื่นเพชร
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายฐากูร  พัฒนมาศ
2. นายณัฐภัทร  ยิ้มรอด
3. นายประวันวิทย์  เรียนรู้
4. นายวรายุทธ  ศรีแจ้
5. นายศุภกิตติ์  หว่างจิตร
6. นายเนวิน  ดีฉำ่
 
1. ดร.พรรณี  เทพสูตร
2. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม
3. นายทำนอง  อิ่มทั่ว
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนริศรา  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงอมาพร   อินธิแสน
3. เด็กชายอาทิตย์  ผลอุดม
 
1. นางสาวเกวลิน  ทวีสุข
2. นางบุษวรรณ  เกตุแก้ว
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  พิรณฤทธิ์
2. เด็กหญิงปีย์รดา  ทองเรือง
3. เด็กหญิงวรรณา  เทียนงาม
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวนฤภร  เฝ้ามั่น
2. นางสาวศรีสกุล  ไกรพันธ์
3. นางสาวสุกัญญา  ลายวงค์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
2. นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นางสาวชนิดา  วันจันทร์
2. นางสาวอภิวรรณ  เรืองโชติ
3. นายเกียรตืศักดิ์  เทียมทัด
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
2. นางสาวประนอม  สุดดี
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายต้นฉัตร  อังอาบ
2. เด็กชายรชานนท์  บุญลบ
 
1. นายประเสริฐ  กุสลางกูรวัฒน์
2. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ตู้ทองคำ
2. เด็กชายวิรวรรธ  ใจอารีย์
 
1. นางสาววิเชียร  กลีบจงกล
2. นายพชระ  พลอยทับทิม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายธีรธัช  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายพิตตินันท์  หาญสิงห์กุญช์
 
1. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 1. เด็กชายพชรพล  อยู่ยืน
2. เด็กหญิงเสาวรัตน์  สระศรีทอง
 
1. นางสาวกนิษฐา  ตาลวันนา
2. นางสาวอมรรัตน์  อังกินันทน์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายกฤติน  ม่วงศิริ
2. นายธนวันต์  แดงนาพันธ์
 
1. นางสาวสิรีนาถ  เลียบวัน
2. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายศรัณย์พงษ์  กิตติวัจน์เมธี
2. นางสาวศุภนิดา  สุนทรภักดี
 
1. นางปัทมา  ศรีสุโร
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายถิรวัฒน์   ขวัญกนกโชติ
2. เด็กชายศิริพงศ์  ตาเต่า
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นางสาวศรันย์กรณ์   อาจณรงค์กร
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายณัฐดนัย  สอนโสม
2. เด็กชายเจษฎา  พันธ์นาค
 
1. นางสาวนภัสนันท์  วงศ์ลิขิตปัญญา
2. นายวาทิต  บัวเทศ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  อังศุพาณิชย์
2. นายณฐพงษ์  ยี่สาร
 
1. นายภูวดล  บุบผามาลา
2. นางสาวศรินทรา  ทองประเสริฐ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายสุทธิศักดิ์  พันธ์อ้น
2. นายอันดามัน  นิลนวล
 
1. นางสาวสิรีนาถ  เลียบวัน
2. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาทรรศิกา  นันทพรไพจิตร
2. นางสาววรดี  บุตรประเสริฐ
 
1. นางสาววีนัส  เกษวัฒนากุล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  เกิดผล
2. เด็กชายพิษณุ  ทรัพย์มี
 
1. นางสาวสำราญ  สังคีรี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายรวิภพ  นิจจำรูญ
2. นายสนธยา  จันทร์แจ้ง
 
1. นายสมาน  เซ็งแซ่
2. นายฉัตร์มงคล  สนพลาย
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงศนิกานต์  อัจฉรารุจิ
2. เด็กหญิงสุภัชชา  จันทร
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายจิรภัทร  อิงคสัมพันธ์
2. เด็กชายวิชญะ  วิสภักดิ์
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วสุข
2. เด็กหญิงหทัยชนก  หว่านผล
 
1. นายมนูญ  แฉ่งฉายา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายปิยะพล  พวงบุบผา
2. นายรชต  เลียบดี
 
1. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
2. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นายกฤติน  วิภัยงภรรณ์
2. นายทัชชาพล  สุขพร้อม
 
1. นายสิทธิชัย  พลายแดง
2. นายวีณา  พลเธียร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  ปิยะวาส
2. นายภานุพงษ์  เครื่องทิพย์
 
1. นายทองเฟื้อ  เทียมอุทัย
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  สังวร
2. นายธวัชชัย  สุขอนันต์
 
1. นายสิทธิชัย  พลายแดง
2. นางวีณา  พลเธียร
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริญ
2. นายบุญญฤทธิ์  ปึงทมวัฒนากุล
 
1. นายศิวะรักษ์  จิตอุทัศน์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายร่มพฤกษ์  วารินศิริรักษ์
2. นายไววิทย์  ภูขามคม
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายพชระ  พลอยทับทิม
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายณฐโชค  เอกธีรธรรม
2. เด็กชายวัณณะ  วรรณศิลป์
3. เด็กชายศิวกร  ตันติโรจน์
 
1. นายศิวะรักษ์  จิตอุทัศน์
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายณวรุตม์  ไพรรุ่งเรือง
2. นายธนชิต  เส็งสาลี
3. นายธันยากร  สุกไกรสร
 
1. นายศิวะรักษ์  จิตอุทัศน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายญาณภัทร  พัฒพงษ์
2. นายณัฐวัฒน์  เลาหะสัมพันธพร
3. นายณัฐวุฒิ  ขาวสว่าง
 
1. นายฉัตรชัย  นาสถิตย์
2. นางสาวมณฑารพ  สิงห์โตเกษม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายมาวิน  ไข่มุกข์
2. นายวัลลภ  ผ่านคุ้ม
 
1. นางสาวนุศรา  วิเศษ
2. นายพิรสิฏฐ์  พีรภัคโสภณ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นายกวินภพ  อู่เงิน
2. นายจิรเมธ  คุ้มภัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  คันชั่ง
2. นายสุกฤษฏิ์  เขียดทอง
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายจุลดิศ  จันดา
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีแตงอ่อน
3. เด็กชายวัชรธร  หมู่ทองคำ
 
1. นางดุจดาว  ผ่องใส
2. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณัฐสัญ  อุ้มนุช
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วป่าน
3. เด็กชายอนันต์  อนันต์วรปัญญา
 
1. นายนภดล  รุ่งจรูญ
2. นายพานิช  ชุณหภัทรกุล
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายปฐมพงษ์  หลิบนุกูล
2. นายพชรพล  อมรฤทธิ์
3. นายภาณุวิชญ์  เจ็กภู่
 
1. นายนภดล  รุ่งจรูญ
2. นายพานิช  ชุณหภัทรกุล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจริยา  ฝ่ายอินทร์
2. เด็กหญิงรัชนี  มาสูงเนิน
3. เด็กหญิงรุ่งสุดาพร  แดงประดับ
 
1. นางสาวเรวดี  มากศรทรง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายทวีสุข   พวงใหญ่
2. นายภานุวัฒน์    สุจดี
3. นายวุฒิพงศ์   วงษ์เณร
 
1. นายเตือนใจ   บัวพรม
2. นายสยาม   บุญประเสริฐ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายขจรเกรียรติ   นวลมาถต์
2. นายศักรินทร์   ดังแสง
3. นายศุภกร   วิพัชครุฑ
 
1. นายเตือนใจ   บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายชัยอนล  เอียงสมบูรณ์
2. นายพิชญวัส  ศิริชัยนาคร
3. นายเฉลิมรัตน์  มีทอง
 
1. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
2. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร  ภูเงิน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวณัฐพร   วงษ์มาเกษ
2. เด็กหญิงพณารี   รัดยิ่ง
3. นางสาวสุพรรษา   บุญประเสริฐ
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  ทิมกลั่น
2. เด็กหญิงปานิศา  เครือสิน
3. เด็กหญิงภัทรพร  ฉิมเพชร
 
1. นายนพดล  เกษสกุล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวปิยธิดา   จีนเทียน
2. นางสาวภนัดดา   กิมเง็ก
3. นางสาวสายพิรุณ   รัดยิ่ง
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ศรีธวัช
2. นางสาวอรทัย  บุญปี่ยม
3. นางสาวเจนจิรา  วัจโรจน์กัญญา
 
1. นายพัฒน์พงษ์   ชูใจ
2. นาง จรัสศรี  ตาลลักษณ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เล็กซุง
2. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  แก้วฉ่ำ
3. เด็กหญิงภัทรียา  พรหมณี
4. เด็กหญิงวรัชยา  มาประกอบ
5. เด็กชายวุฒิชัย  เจียวตระกูล
6. เด็กหญิงสุพิชญา  สายะเสมาวงศ์
 
1. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
2. นางกิริยา  ภูเงิน
3. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  รอดสาย
2. เด็กหญิงณัฐฐิณี  นุชนารถ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  นุชนารถ
4. เด็กหญิงประภาศิริ  นกน้อย
5. เด็กหญิงปาริชาต  จันทวงษ์
6. เด็กหญิงเอมอมรรัตน์  รอดสังข์
 
1. นางสุมาลี  สุธาประดิษฐ์
2. นางจันทร์จรัส  บุญเลิศ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกัญญาวีร์  สีไม้
2. นางสาวกาญจนาลักษณ์  จองลีพันธ์
3. นางสาวกุลจิรา  วิรัชดำรงค์
4. นางสาวชญชนภัทร  พงษ์สุวรรณ
5. นางสาวปนัดดา  คำประพันธ์
6. นางสาวอทิติยา  นาคปนดำ
 
1. นางกิริยา  ภูเงิน
2. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงจุไรลักษณ์  รอดส่ง
2. เด็กหญิงรัชชา  จันทร์เกตุ
3. เด็กหญิงอารียา  รุ่งเจริญ
 
1. นางบุญพา  เกษดี
2. นางสาวปุณยวีย์  วารีย์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา   ทองทา
2. เด็กหญิงปิยดา   แจ่มนิยม
3. เด็กชายโชคชัย  เชื่อมพิบูลย์
 
1. นายเตือนใจ   บัวพรม
2. นายสยาม   บุญประเสริฐ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวปรีดาภรณ์   พรประเสริฐนัก
2. นางสาวศรัณยา  สร้อยทอง
3. นางสาวอภิญญา   แย้มคลี่
 
1. นายเตือนใจ   บัวพรม
2. นายชัยวัฒน์   พิศาลเศรษฐกุล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ภัทรศักดิ์กุลศิริ
2. นางสาวมัลลิกา  แดงศรี
3. นางสาวมิลาวัลย์  เจี้ยมดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร  ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายรุ่งเพชร  สีลาสวัสดิ์
2. เด็กชายอำนาจ  จันทร์เจริญ
3. เด็กหญิงเกสรา  มีชูโภชน์
 
1. นายนิรชัย  ขวัญเมือง
2. นางเพลินตา  พูลสวัสดิ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายชนน  หงษ์ยนต์
2. เด็กหญิงนวพร  เพ็ชรเทพ
3. เด็กหญิงอมิตตรา  จีนทู
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปริยากร  ทิพชัย
2. นางสาวมณีรัตน์  น้อยภาษี
3. นางสาวลมมณี  อังกินันทน์
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายกรินทร์  ธูปหอม
2. นายณัฐวุฒิ  นาคะเวช
3. นายวุฒิพร  มิ่งแม้น
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางสาวเยาวลักษณ์  แม้นเมฆ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   โคตรท่าคร้อ
2. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ   ชัยมงคล
3. เด็กหญิงนิจวิภา   โด่งดัง
 
1. นายสยาม   บุญประเสริฐ
2. นางสาวอรุณาภรณ์    สุขนาน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  มูลมงคล
2. เด็กหญิงปภาวี  ทองเงิน
3. เด็กหญิงพรสุดา  ทองลอย
 
1. นางสาวภารดี  ไฝดีโบ๊ต
2. นางสาวอมรรัตน์  ปราณีมาโพธ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวมะลิวัลย์  ทับทอง
2. นางสาวรุ่งราตรี  ลาภเพิ่ม
3. นางสาววิภาพร  คำสุวรรณ
 
1. นายกิตติเดช  เปรมกมล
2. นายบรรพต  บุตรนำ้เพชร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นางสาวนำ้ทิพย์  ถมยา
2. นางสาวปรารถนา  วงษ์อำไพ
3. นางสาวศศิธร  โสมจันทร์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สังข์ด้วง
2. นางวาสนา  อ่วมจันทร์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สุขบุญรัตน์
2. เด็กหญิงอินทิรา  ทองดี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาวบางน้ำวน
 
1. นางอ้อยอุมา  วิจารณ์
2. นางสาวฉันทพิชญา  พุ่มพวง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกานติยา  คำโพธิ์
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  สระเขียว
3. เด็กหญิงพรนภา  เรืองโรจน์
 
1. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์
2. นางสาวลลิตา  คุ้มรอด
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชญานิษฐ์  นิลแดง
2. นางสาวปวิตตรา  ภู่อ้น
3. นางสาวลัลน์ณภัทร์  สุวรรณนากุล
 
1. นางอ้อยอุมา  วิจารณ์
2. นางสาวฉันทพิชญา  พุ่มพวง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวจีรวรรณ  สุขใส
2. นางสาวปณิตา  ทองมาก
3. นางสาวสุวรรณา  ทองมาก
 
1. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์
2. นายยุทธภูมิ  ประทุมเทือง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  พันธ์มวงศ์
2. เด็กชายอรุชา  จันทร์ลาด
3. เด็กชายโชติพงศ์  แย้มดี
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงญาณิศา  พ้นภัย
2. เด็กหญิงศิรินภา  โพธิ์บำรุง
3. เด็กหญิงอัญชลี  จักรฉิม
 
1. นางจรุงรัตน์  จงเจริญชัยสกุล
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายพัฒนศักดิ์  ยกกระบัตร
2. นายศุภฤกษ์  เหลืองชัยพัฒนา
3. นางสาวหัชชนก  ผลรอด
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
2. นางสาวจิณณ์ธิตา  สุเชื้อสิงห์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์   พวงเกตุ
2. นางสาวสุภาพร   อะโนพุทธิ
3. นางสาวเบญจมาศ   เกตุแก้ว
 
1. นางสาวอรุณาภรณ์   สุขนาน
2. นายสยาม   บุญประเสริฐ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองลอย
2. เด็กหญิงนิชนันท์  กลิ่นกลั่น
3. เด็กชายวงศกร  ป้านจันทร์
 
1. นางอ้อยอุมา  วิจารณ์
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  สวัสดิทัศน์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงประไพ
2. เด็กหญิงศศิิธร  พลับงาม
3. เด็กหญิงเมษิณี  วัชพิชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปราณีมาโพธ
2. นางสาวอัญชลี  บัวงาม
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พูลพิพัฒน์
2. นางสาวนพธิรา  เกลื่อนกลาด
3. นางสาวนิตยา  อ่วมแสง
 
1. นางอ้อยอุมา  วิจารย์
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  สวัสดิทัศน์
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายจิรพงษ์  แตงเกษ
2. เด็กชายสมบูรณ์  ประเสริฐศักดิ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ภิญโญ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
2. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กลิ่นนิรัญ
2. เด็กชายพัสกร  จันทร์คง
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  คล้ายคลึง
 
1. นางสาวประนอม  สุดดี
2. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายชลสมุทร  สวัสดี
2. นายภิพัตพงษ์  แก้วนวม
3. นายศานิต  ทิมสำราญ
 
1. นางสาวประนอม  สุดดี
2. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายสรวุฒิ  เหมือนอ่วม
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปิ่นสะอาด
 
1. นางสาวทวินันท์  เพชรนิล
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายกลวัชร  พวงลออ
 
1. นางสาวประนอม  สุดดี
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายพรเทพ  ปานขำ
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  สังข์เศรษฐี
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายศิวกร  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายปีเตอร์  รุ่งรส
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายจักกฤษณ์  สิงห์ทอง
 
1. นายพูนโชค  สืบเนื่อง
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาววรนิษฐา  ทองกลึง
 
1. นายวินัย  เหมือนอ่วม
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นายชัยพงษ์  หงษา
2. เด็กหญิงศิริพร  แสงสุวรรณโต
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายธนบูรณ์  ย้อมสี
2. เด็กชายปิยะราช  อุ่นโรจน์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ
2. นางสาวสำราญ  สังคีรี