หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบรรจง มาพิจารณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สุขพัฒน์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายอทิติย์ ชูตระกูลวงศ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาววรพร ชูใจโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวดมิศรา อินต๊ะลาสโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกิจจา กิจหงวนโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำกาหลงโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นายธาตรี ชีถนอมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางศรีไพร แตงอ่อนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางสาววาสนา ภู่พ่วงโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเดชา ศิริพิบูลย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร สิทธิศักดิ์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภาพร ใช้คำแช่มโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางสุรีย์พร ศิริยุทธ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ศรีสังข์งามโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
6. นางสุทัศนีย์ ศรีปานนาคโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสิรีกร จันทร์สงค์โรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
8. นางสาวไอรินทร์ โกณฑาโรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเดชา ศิริพิบูลย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร สิทธิศักดิ์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ศรีสังข์งามโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนภาภรณ์ ใช้คำแช่มโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นางสุรีย์พร ศิริยุทธ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
6. นางสุทัศณีย์ ศรีปานนาคโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสิรีกร จันทร์สงค์โรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
8. นางสาวไอรินทร์ โกณฑาโรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจุรี อักษรศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ทนันชัยโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ พวงนิลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางทัสณียา แบบสังข์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
6. นางอมร กล้าแข็งโรงเรียนพุทธศาสนโกศลกรรมการ
7. นางสาวจันทนา คำสะอาดโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
8. นางกันยา ตันติพนาทิพย์โรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
9. นายภาสกร ชาวเกาะโรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวัชรีย์ น้อมกล่อมโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ มังคสิงห์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายเพทาย เฟื่องฟูโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ วงษ์สุวรรณโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ กลิ่นกลุ่นโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
6. นางสาววรารัตน์ นิมิตรภูวดลโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
7. นางนงค์ลักษ์ อุทัยธรรมโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพิชญาภา อังสวัสดิ์โรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา
9. นางสาวเมนิกา สีสลับโรงเรียนบางสะพานวิทยาที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายธนพล เชียงโชติโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายธนพล เชียงโชติโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขกิตต์ อิ่มทวีกุลโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัลลภ แก้วกำเนิดโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขกิตต์ อิ่มทวีกุลโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัลลภ แก้วกำเนิดโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายธนพล เชียงโชติโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายธนพล เชียงโชติโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายธนพล เชียงโชติโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายธนพล เชียงโชติโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภร ตรีอัมพรโรงเรียนห้วยยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ ทองแถมโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์โรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขกิตต์ อิ่มทวีกุลโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัลลภ แก้วกำเนิดโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขกิตต์ อิ่มทวีกุลโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัลลภ แก้วกำเนิดโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภร ตรีอัมพรโรงเรียนห้วยยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ ทองแถมโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์โรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณภร ตรีอัมพรโรงเรียนห้วยยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ ทองแถมโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์โรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนิพนธ์ กล่อมบรรจงโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเทอดเกียรติ สถานสุขโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ พุ่มพันธ์โรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายยุรนันท์ ยะโสธรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ พุ่มพันธ์โรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายยุรนันท์ ยะโสธรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายตฤณ คงอยู่สุขโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมประธานกรรมการ
2. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นายสถิตย์ เสมาใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายตฤณ คงอยู่สุขโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมประธานกรรมการ
2. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นายสถิตย์ เสมาใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์วิทย์ พึ่งพงษ์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ มูลหล้าโรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)กรรมการ
3. นางสาวนิภาวัลย์ อินทร์อ่อนโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ วงค์กูดโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางสาวศริญญา จันทร์จินดาโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์วิทย์ พึ่งพงษ์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ มูลหล้าโรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)กรรมการ
3. นางสาวนิภาวัลย์ อินทร์อ่อนโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพดล ขันธ์เงินโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางสาวศริญญา จันทร์จินดาโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จุลพันธ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จุลพันธ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จุลพันธ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จุลพันธ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมฯปราณประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ กิมเล็กโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมฯปราณประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ กิมเล็กโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมฯปราณประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ กิมเล็กโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมฯปราณประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ กิมเล็กโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายวิมล พงษ์เตรียงโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นายจิรชัย สาพิมพ์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายวิมล พงษ์เตรียงโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นายจิรชัย สาพิมพ์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินประธานกรรมการ
2. นายวิมล พงษ์เตรียงโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นายจิรชัย สาพิมพ์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนทับสะแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิมล พงษ์เตรียงโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นายจิรชัย สาพิมพ์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จุลพันธ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จุลพันธ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
7. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
7. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
7. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
7. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
7. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
7. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
7. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
7. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
7. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
4. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมฯปราณกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ยั่งยืนโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
7. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรพิเศษประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นางชมพูนุช ภู่สกุลโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวินัย พื้นผาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนดล พัฒน์ทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมานะ สบายใจผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายขจรเกียรติ เครือประดับศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.1ประธานกรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรีสกล มากศิริข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ บัวด้วงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา วงษ์ภู่โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา น่วมฉัตรโรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการ
3. นางสาววรรณา จูสวยโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
4. นางสาวบูชิตา ยุทธนาฤทธิไกรโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรัชดาวัลย์ วงษ์ชื่นโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์ สบายใจโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมประธานกรรมการ
2. นางพรอุมา แก้วจิตต์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมปอง ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาววิจิตรา เศรษฐีโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นางนวรัตน์ โห้งวหลีโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุทิศา เขียวหวานโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวชะอ้อน แก้วชูเสนโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวสุณี เขตใหญ่โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางนิสรณ์ เชิญทองโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรีโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมิหรา เดชาโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สุขวังไทรโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา พุฒหยวกโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางสาวปริญญา เพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายวรุตม์ เลิศมงคลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สุขวังไทรโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา พุฒหยวกโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางสาวปริญญา เพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายวรุตม์ เลิศมงคลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นางสาวณัฐญา อาษาโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นายเทพรักษ์ ถาวรนันท์โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล กรรมการ
4. นายสรยุทธ สนธิโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
2. นายณัฐญา อาษาโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นายเทพรักษ์ ถาวรนันท์โรงเรียนพุทธศาสน์โกศลกรรมการ
4. นายสรยุทธ สนธิโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางศุภรา คล้ายเพ็ญโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา กรรมการ
2. นางสาวพิไลลักษณ์ ศรีชุมโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพรรณี เณรตาก้องโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ อุ่นอกโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการ
2. นางมานิตา ร้อยแก้วโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายพลอยทรงกมร สุริยศศิธรโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางอารียา ทวีศรีโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวราตรี เปรมสุขโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางอรุณรุ่ง จีบเจือโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ทับแสงทองโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร บุญต้อมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางอารียา ทวีศรีโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวราตรี เปรมสุขโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางอรุณรุ่ง จีบเจือโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ทับแสงทองโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร บุญต้อมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. ส.ต.ต.หญิงจุรีรัตน์ จริตงามโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
2. นางนิติมา พวงทองโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี บุญทองโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นายพงษ์เทพ อุ่นอกโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจารุณี สร้อยสมโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเสนาะ พวงแก้วโรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการ
2. นางสาวคัคนางค์ คูหาทองโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพลอยทรงกมร สุริยศศิธรโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี จิรนันทสุพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวคัคนางค์ คูหาทองโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวคัคนางค์ คูหาทองโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสันธาร อินไชยยาโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
2. นายนิพนธ์ เชิญทองโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นายลิขิต สาจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นายโอม อ่อนน้อมโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
5. นายอรรคกมล ทรัพย์ล้อมโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาดา จันทร์นาคโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายกรพิสิษฐ์ พุดแดงโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล โคตรวงค์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาดา จันทร์นาคโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายกรพิสิษฐ์ พุดแดงโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล โคตรวงค์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์โรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ อู่เงินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวคัคนางค์ คูหาทองโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์โรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ อู่เงินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวคัคนางค์ คูหาทองโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางรัตติยา รบไวโรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการ
2. นายพรชัย ระวังวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายเดชา ปานอ้นโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญญาวัฒน์ ลาภศิริโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชาตรี ขวัญเมืองโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
6. นายประมวล กิจคุณธรรมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางรัตติยา รบไว โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
2. นายพรชัย ระวังวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายเดชา ปานอ้นโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญญาวัฒน์ ลาภศิริโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชาตรี ขวัญเมืองโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
6. นายประมวล กิจคุณธรรมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ มีเศษโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
2. นายศุภณัช ฉวีภักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นายสาวิตร ตัณฑวงค์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นายอำพล ชุ่มชื่นโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นายดำรงค์ศักดิ์ ชมชื่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ มีเศษโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
2. นายศุภณัช ฉวีภักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นายสาวิตร ตัณฑวงค์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นายอำพล ชุ่มชื่นโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นายดำรงค์ศักดิ์ ชมชื่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิภา มหาสุขโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางสาวบุญเตือน ทาทองโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นางทิมาภรณ์ สร้อยสังวาลย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางธนภรณ์ เรือกิจโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวประนอม หุ่นเก่าโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนุศรา ลูกอินทร์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางขวัญพัฒน์ โชติทิพย์รัตน์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางนัยนา จันทร์สอนโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทภัค อุดมคมวิรัตน์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางนิสิตา สุวรรณนังโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ มงคลวิจิตรสกุลโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการ
2. นางประภัสสร พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา แย้มเปลี่ยนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายเหล็ก ดีตลอดโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิมาพร ทวีศักดิ์สมบูรณ์โรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุรจิต สุขสีดาโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
2. นางธนภร เรือกิจโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย โพธิ์ทองโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
4. นางสาวณรรฐมน ผึ่งผายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ มิตรสมหวังโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อ่อนงามโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
2. นายวีรวุฒิ หนูน้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายไพรัช วรรณดีโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางนวภรณ์ เชาว์ช่างเหล็กโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
5. นายนุกูล เสือกลิ่นโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
6. นายพิชัย ศรีชาติโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางปนัดดา จันทร์เฮ้าโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
8. นางโสภิศ ทองอยู่โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
9. นายบุญสม หุ่นเก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาววิจิตรา ญาณกิตติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวพัชรี คล้ำจิตโรงเรียนกุยบุรีวิทยา กรรมการ
3. นายสมยศ เมืองอุดมโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
4. นายทองเจือ ทิพย์อักษรโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นายสมพร นวไพบูลย์โรงเรียนเมืองปราณบุรี กรรมการ
6. นางสาวระริน เชื่อมชิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
7. นายคำรณ ห้วยหงส์ทองโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
8. นางสาวณัฐกฤตา ทองชมโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการ
9. นายโชติปกรณ์ ขวัญมงคลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยุพา แดงฉ่ำโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษากรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรืองโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
4. นางอทิตยารัศมิ์ ทองเหี่ยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สงสัยโรงเรียนอรุณวิทยา กรรมการ
6. นางนฤภร ราชานาคโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางยุพา แดงฉ่ำโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษากรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรืองโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
4. นางสาวอทิตยารัศมิ์ ทองเหี่ยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สงสัยโรงเรียนอรุณวิทยา กรรมการ
6. นางนฤภร ราชานาคโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางสุมณฑา พูลผลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมลพรรณ รักทองโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นางชนัญกาญจน์ หอมกลิ่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติโรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางสุมณฑา พูลผลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมลพรรณ รักทองโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นางชนัญกาญจน์ หอมกลิ่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสำลี แดงนวลโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
2. นางเพชราวัลย์ ฉวีภักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ โรจนาคมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ โมใหญ่โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
5. นางสาวธนาพร ธนาสมุทรโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการ
6. นายทศพร ครุฑเสมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสำลี แดงนวลโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
2. นางเพชราวัลย์ ฉวีภักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ โรจนาคมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ โมใหญ่โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
5. นางสาวธนาพร ธนาสมุทรโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
6. นายทศพร ครุฑเสมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางคำนวณ ภูจำปาโรงเรียนรัชตวิทยากรรมการ
2. นางนวรัตน์ สว่างแผ้วโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายวิรัช ทองเสมโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางพัชาภรณ์ ตระกูลไทยพิชิตโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางบุปผา สิริวัฒน์สุนทรโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางคำนวณ ภูจำปาโรงเรียนรัชตวิทยากรรมการ
2. นางนวรัตน์ สว่างแผ้วโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายวิรัช ทองเสมโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
4. นางพัชาภรณ์ ตระกูลไทยพิชิตโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางบุปผา สิริวัฒน์สุนทรโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]