หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพม.10 กลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 2)
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมชัย สินแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายสุชาติ หูทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน รองประธานกรรมการ
3 นางสาวนรินธร สีห์จักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน รองประธานกรรมการ
4 นางนพรัตน์ วันแก้ว ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการ
5 นางรุ่งทิพ ยงยืน ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการ
6 นางสาววิจิตรา เศรษฐี ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการ
7 นายนภากาศ ชื่นบาน ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประสานงานลูกเสือ
8 นางจันทรา อินทร์เนื่อง ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประสานงานหนังสือเล่มเล็ก
9 นางดวงเดือน นามนัย ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการและเลขานุการ
10 นางสาวสาวิตรี นวมนิ่ม ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11 นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประสานงานกิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์
12 นางอารียา ทวีศรี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ประสานงานกิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์
13 นายประจวบ สุวรรณนัง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ประสานงานกิจกรรมทักษะการงานอาชีพ
14 นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประสานงานกิจกรรมทักษะหุ่นยนต์
15 นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ประสานงานกิจกรรมทักษะหุ่นยนต์
16 นายณัฐพล โคตรวงค์ ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ประสานงานกิจกรรมทักษะหุ่นยนต์
17 นายกรพิสิษฐ์ พุดแดง ครู โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ประสานงานกิจกรรมทักษะหุ่นยนต์
18 นางสาวชญาดา จันทร์นาค ครู โรงเรียนหัวหิน ประสานงานกิจกรรมทักษะหุ่นยนต์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]