รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพม.10 กลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 2)
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กชายปิยะ  พิทักษ์ชลทรัพย์
2. เด็กชายอัครพนธ์  น้อยเมือง
 
1. นางพิศมัย  ไพฑูรย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บัวเกตุ
2. เด็กชายนที  สกุลคูหาสวรรค์
 
1. นายกรพิสิษฐ์  พุดแดง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายธนากร  ทองบุญมา
2. เด็กชายนเรศ  ยอดใจ
 
1. นายธาดา  ดอกไม้กุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายธนพร  แสงโต
 
1. นายพีรพันธ์  ม่วงงาม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกีรติ  เวชวิมลรัตนา
2. เด็กชายคีรายุทธ  ซั่วเท้ง
3. เด็กหญิงนิดานุช  พุ่มสมบัติ
4. เด็กหญิงมนัสชนก  เข็มเมือง
5. เด็กหญิงวรัญญา  ขาวประกอบ
 
1. นายนายเดชา  ศิริพิบูลย์
2. นางเตือนใจ  เทียมทัด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ร่วมชาติ
2. เด็กชายธเนศพล  เขียวอิ่ม
3. เด็กหญิงพรรณวษา  คำสุข
4. เด็กชายภานุพงศ์  มหาโยธี
5. เด็กหญิงโรสริน  แก้วไทรหงวน
 
1. นางสรัญญา  สอดส่อง
2. นางสาวสาวิณี  อ่วมเจริญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐนันท์  ศรีสุวิทย์วงศ์
2. นายนภัสกร  ชุลี
3. นายภัทรวิทย์  ชื่นบาน
4. นายวีระศักดิ์  ทวีศิลป์
5. นายสมัชฌา  จับใจ
 
1. นางสาวประภัสสร  สิทธิศักดิ์
2. นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ขวัญสุวรรณ
2. นายนพรัตน์  เปลี่ยนวงศ์เช้า
3. นางสาวนฤสรณ์  พงศ์เพชร
4. นายพลชัย  ดอกไม้
5. นางสาวสุฌานันท์  หนวดพราหม
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  แปงต่อม
2. นางสาวพรทิพย์  แดงชาติแท้
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  พิฆเนศวร
2. เด็กหญิงยุวดา  ยิ่งเกียรติกุล
 
1. นางทัสณียา  แบบสังข์
2. นางกันยา  ตันติพนาทิพย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงบุษกร  ไชยดำ
2. เด็กชายภูฟ้า  บุญเชื้อตรง
 
1. นางศรีวรรณ  ปานสง่า
2. นางพัทธนันท์  เปลี่ยนศรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายนิติพล  ศรีขำ
2. นางสาวพรรณิดา  เนตรสน
 
1. นายเสฎฐวุฒิ  ใจงาม
2. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกนิตา  อัตตะ
2. นายญาณวิทย์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวดวงกมล  ศรีงาม
2. นายศิทชา  สังข์แก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาววิภาวี  กล่ำชื่น
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สายแสน
 
1. นายสมชาติ  คำเทียน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวแอนนา  วิทเทอร์
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวนันทนีย์  ยิ้มประดิษฐ์
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  แสงทอง
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงนิพาวรรณ์  เนตรสายคงคา
 
1. นายวัชรพงศ์  ทองแถม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธีรดา  สบายใจ
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เฉลิมพันธุ์
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายวรินทร  สังข์ทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เกิดยินดี
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกฤษติพล  เปี้ยวน้อย
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาววาสินี  เรืองจาบ
 
1. นางสาวดวงธิดา  ทองรุ่งเปลว
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  รูปโฉม
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. นายนภดล  สวนทอง
 
1. นางสาววรรณภร  ตรีอัมพร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวณัฏฐธิดา  ลอยดารา
 
1. นางสุภาพร  เกิดพุ่ม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  สุกแดง
 
1. นายวัชรพงศ์  ทองแถม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชินรัมย์
2. เด็กหญิงปิยะดา  อ้นไพรวัลย์
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
2. นางสาววิชชุนี  อุตรชน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นุชเนตร
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญจร
 
1. นางสาววรรณภร  ตรีอัมพร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เรืองรุ่ง
 
1. นางกัลยา  รัศมืเพ็ญ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาววีณา  วิบูรณ์ชาติ
 
1. นายสุเนตร  จันทร์สว่าง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายวชิระ  จิตใจดี
 
1. นายวัลลภ  แก้วกำเนิด
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายจิรภาส  อินทร์นวล
2. เด็กหญิงฐิติมา  โพธิพันธ์
3. นายอัครเดช  ตุ้มทอง
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
2. นางจันทิมา  ชื่นชม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 1. เด็กชายธนเดช  เภาวฤทธิ์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ประดิษฐขำ
3. เด็กชายวาคิม  เพ็งไร่ขิง
 
1. นายสุขกิตติ์  อิ่มทวีกุล
2. นางสาวไอลดา  ลิขิตกาญจน์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐา   ดิเรกศรี
2. นางสาวณัฐชยา  ดิเรกศรี
3. นางสาวลลิล  เจริญลาภ
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
2. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายคณัสนันท์  ฉิมพลี
2. นายธนภัทร  แดงช่วง
3. นายอานนท์  สมบุญโสด
 
1. นางจันทิมา  ชื่นชม
2. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายจรัญชัย   เกิดโพชา
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายขัณฑิชา  พ่วงคร
 
1. นายชาญชัย  คงชนะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายเจตวรรษ  ฟุ้งเฟื่อง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายอภิเษก  เกิดมงคล
 
1. นายวิทวัส  ตูวิเชียร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายชัยชนะ  นาคสอิ้ง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  โลดทนงค์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายพีรพัฒน์   สิทธิฤกษ์
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายธันยบูรณ์  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ชูดอกไม้
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายศักดิ์สิทธิ์  เทียนศรี
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายน่านฟ้า  เสรี
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา   เสรีพิพัฒน์
 
1. นายชาญชัย  คงชนะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณทิกา  ธงสวัสดิ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาววิจิตรา  รุ่งเรือง
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวอัฐนิยา  ลายละเอียด
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงพรไพลิน  เกตุย้อย
 
1. นายชาญชัย  คงชนะ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิสรา  บุญมีสุข
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายนวิน  เทียนโชติ
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนธิ
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุอินทร์
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์   จันทร์คงเดชา
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุฒิ  คิดละเอียด
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายคมสันต์  นิลเถื่อน
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงศลักษณ์พร  ธิริ
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์   จันทร์คงเดชา
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์   จันทร์คงเดชา
2. นายฐิติพงศ์    ราชวงศ์
3. นายธนวัฒน์   ภูเขียว
4. นางสาวนัทชนก   โยชนะ
5. นางสาวยลรดา   สาระพันธุ์
6. นายสหรัฐ   แจ่มกระจ่าง
7. นางสาวสายฝน   กลับคลี่
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์    อินทะรังษี
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
3. นายณัฐวุฒิ  ชูดอกไม้
4. นางสาวณัฐสุดา  บัวจอม
5. เด็กชายธนวัต  อภิรักษ์ชัยพร
6. เด็กหญิงรวิสรา  บุญมีสุข
7. เด็กหญิงวชิราวรรณ  เกวียนวงษ์
8. เด็กหญิงศลักษณ์พร  ธิริ
9. นางสาวอารียา  ไล้สวน
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
2. นายอัศเนศ  รัตนะ
3. นายอำนาจ  เพชรอยู่
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายจรัญชัย   เกิดโพชา
2. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
3. นายณัฐวุฒิ  ชูดอกไม้
4. เด็กชายธนวัต  อภิรักษ์ชัยพร
5. เด็กชายธันยบูรณ์  อภิรักษ์ชัยพร
6. เด็กชายพชร  พุทธรำลึก
7. เด็กชายพิจักษณ์  จงปรีชา
8. เด็กชายภานุวัฒน์  มูลทองชุน
9. เด็กหญิงมณทิกา  ธงสวัสดิ์
10. เด็กหญิงรวิสรา  บุญมีสุข
11. เด็กหญิงวชิราวรรณ  เกวียนวงษ์
12. เด็กหญิงศลักษณ์พร  ธิริ
13. เด็กชายสราวุฒิ  เกตุศิริ
14. นางสาวสุนิสา  โลดทนงค์
15. นางสาวอารียา   ไล้สวน
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
2. นายอัศเนศ  รัตนะ
3. นายอำนาจ  เพชรอยู่
4. นายเจตน์กิตติ  อยู่ยั่งยืน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เพลินฤทธิ์
2. เด็กชายกิตติธร  ฉายน้อย
3. นายกิตติศักดิ์  เทียมเมฆา
4. นายกิติศักดิ์  ชูฤทธิ์
5. เด็กชายคมสันต์  นิลเถื่อน
6. เด็กหญิงฆอนทิพย์  เวชกรบริรักษ์
7. เด็กชายชัยชนะ  นาคสอิ้ง
8. เด็กหญิงบุญชนก  พุ่มพฤกษา
9. เด็กชายพรชัย  วิเชียรซอย
10. นายพีรพัฒน์   สิทธิฤกษ์
11. เด็กชายมนัสชัย   ทิมแท้
12. นายศักดิ์สิทธิ์  เทียนศรี
13. เด็กหญิงสุภัทรา  หญ้างวงช้าง
14. เด็กหญิงอภิวัล  วิโรจน์
15. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปาลบุญ
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายกุลหฤษฏ์  ไกรกฤติราษฏร์
2. นายชญานิน  เกิดรอด
3. เด็กชายชัชชนินทร์  ยิ่งยง
4. นายธนกฤต  สภาพรวจนา
5. นางสาวธัญรัตน์  มิตรดี
6. นายปฏิญญา  นาคะเวช
7. นายปราการ  กัณฑมณี
8. เด็กหญิงพรสิริพักตร์  น้อยยา
9. นายภูวนาถ  เผือกทอง
10. นายภูวเนตร  หนูจินดา
11. เด็กชายอภิเษก  เกิดมงคล
 
1. นายเทอดเกียรติ  สถานสุข
2. นายวิทวัส  ตูวิเชียร
3. นางชุติมา  อยู่ยั่งยืน
4. นายเนรมิตร  อยู่ยั่งยืน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายกิตติธร  ฉายน้อย
2. นายกิตติศักดิ์  เทียมเมฆา
3. นายกิตติศักดิ์  ชูฤทธิ์
4. เด็กชายคมสันต์  นิลเถื่อน
5. เด็กชายชัยชนะ  นาคสอิ้ง
6. เด็กชายพรชัย  วิเชียรซอย
7. นายพีรพัฒน์   สิทธิฤกษ์
8. เด็กชายมนัสชัย   ทิมแท้
9. นายศักดิ์สิทธิ์  เทียนศรี
10. เด็กหญิงสุภัทรา  หญ้างวงช้าง
11. เด็กหญิงอภิวัล  วิโรจน์
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตรีเพชร
2. นางสาวดารณี  กลิ่นมาลี
3. เด็กชายธนวัต  แจ่มจันทร์
4. นายนนทวัฒน์  จันทร์ศรี
5. นางสาวนวพร  ตันเศวฉัตร
6. นางสาวนวภัส  เลิศกีรติ
7. นายพงศ์ศักดิ์  วงษ์ขาว
8. เด็กหญิงพรชนก  แววมณี
9. นายพร้อมพงศ์  สีเมฆ
10. เด็กชายพีรภัทร  ผุดผ่อง
11. นายพีรศักดิ์  กัณสวัสดี
12. นางสาวระพีพรรณ  กุลมา
13. นายระพีพัฒน์  จันทร์แดง
14. นางสาวรัชนีกร  แววมณี
15. นายวัชเรนทร์  สุขเมือง
16. นางสาวศรัญญา  สมคิด
17. เด็กชายสุรสินธุ์  จันทรักษา
18. นายอภิเดช  พินิจจันทร์
19. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงหาด
20. นางสาวไอริน  เผ่าจินดา
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
2. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
3. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
4. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
5. นายธรรมธร  เทพทิตย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายกรวิชญ์  รูปสวย
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกาะแก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร  ทองสุข
4. เด็กชายสมชาย  แซ่ลี้
5. เด็กชายอณุรัชช์  เงินเจือ
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายสุทธิเดช  คุณประสพ
3. นายอรรถพล  บัวทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริจำปา
2. เด็กชายธนยศ  เจริญศรี
3. เด็กชายนรพนธ์  ฉิมทอง
4. เด็กชายนราธิป  ลีธีระ
5. เด็กชายสุภัทร  ปานมณี
 
1. นายวิทศณุกร  ชื่นกลิ่น
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทนทาน
2. นายณัฐพล  ทองน้อย
3. เด็กชายธนศักดิ์  ใจเพชร
4. นายพรชัย  บุญชัย
5. เด็กชายภฤศ  ตังคณากุล
6. นายอุเทน  หลักแหลม
 
1. นายวิมล  พงษ์เตรียง
2. นายนพดล  ขันธ์เงิน
3. นายวิสิษฐ์  วงค์กูด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายฐนภัส  กิจคุณธรรม
2. นายณภรณ์  ยะโสธร
3. นายบุญสร้าง  ยางสูง
4. นายพลชัย  ดอกไม้
5. นายรติวัฒ  ไร่นาดี
6. นางสาวเสาวลักษณ์  จับจัด
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เตียงพานิช
2. นางสาวจรรยจิรา  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงจิณณพัต  บัวงาม
4. นายจิรเมธ  คนึงคิด
5. เด็กหญิงชิดชนก  เขียวมุ่ย
6. นางสาวชุติมา  ขำหิรัญ
7. นายทัศน์พล  คุ้มเกิด
8. นางสาวบุญประกอบ  พวงผกา
9. เด็กชายบุญหลง  บุญแก้ว
10. นางสาวบุษกร  หาญกล้า
11. เด็กหญิงปัญจพร  อิ่มทั่ว
12. เด็กหญิงปาริชาติ  รักกฤษ
13. เด็กหญิงผุสดี  ไกรทอง
14. เด็กหญิงพริมา  สลับศรี
15. นายฟ้าใส  บุญไทย
16. นายวนัสกร  มุ่งหาแก้ว
17. เด็กหญิงวรฤทัย  แสงโพลง
18. เด็กชายวรวิทย์  สกุลปานจันทร์
19. เด็กชายศรัณย์  เพชรประกอบ
20. เด็กหญิงศุทธหทัย  เกิดสมจิตร
21. เด็กชายสมัชญ์  ลิ้มเสรี
22. เด็กหญิงอภิญญา  ชูกลิ่น
23. นางสาวอรกานต์  บุญแก้ว
24. นางสาวไอริน  คล้อยดี
 
1. นายอิศรา  เอมกมล
2. นายวรายุทธ  ทะสีพรม
3. นายอนุชิต  รุ่งภาษา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายอภินัทธ์  วงศ์เณร
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายสารัช  ปัตยุรักษ์
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นายขจรยศ  ทาสา
 
1. นายตฤณ  คงอยู่สุข
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงจามรี  มุลีผล
 
1. นางประเสริฐทรง  สองเมือง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงสิรินภา  ใหมเกิด
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นางสาวโสรยา  เผ่าพงษ์
 
1. นายวิสิษฐ์  วงค์กูด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวธนัชพร  ไกรสังข์
 
1. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายภานุเดช  ชูแก้ว
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายทศพล  ชนะชัย
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นายนนทกร  จันทร์ชูกลิ่น
 
1. นายสามารถ  เหิมขุนทด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงสกาวใจ  แสงจันทร์
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ติใจ
 
1. นายอภิชาติ  จุลพันธ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวนัดดา  บุญคง
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวอรุณเนตร  สองเมือง
 
1. นางสาวอำไพวรรณ  ตันตินิมิตรกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายเอกณัฐ  โสภณวัฒนาสิงห์
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กชายวัฒนา  โดดดี่
 
1. นายตฤณ  คงอยู่สุข
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายนนทวัฒน์  ดวงเนตร
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายเสฐียรพงษ์  บุญเลิศ
 
1. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1. นางสาวทัศนีย์  เบิร์ก
 
1. นายอภิชาติ  เข็มขัด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชนิศรา  ลิ้มศุภพิริยะกิจ
 
1. นางประเสริฐทรง  สองเมือง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวณิชชา  สมมิตร
 
1. นายสามารถ  เหิมขุนทด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวสุนันทา  ปทุมวดีรัตน์
 
1. นางศุภลักษณ์  ชูชื่น
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  คงมั่น
 
1. นายตฤณ  คงอยู่สุข
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวเบญจพร  มีจิตร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นายขจรยศ  ทาสา
 
1. นายตฤณ  คงอยู่สุข
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายภานุ  แก้วประไพ
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงสุนารี  สูงจินดา
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวศิรภัสสร  ทองไทยจรุูญ
 
1. นางสาวศริญญา  จันทร์จินดา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวสิรีธร  เกตุงาม
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวเกศินี  ทองไทย
 
1. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เทพทอง
2. นางสาวกรรณิการ์  พรมเชื้อ
3. นางสาวกฤติยา  ฝ่ายเดช
4. นายจตุรวิทย์  ปักษา
5. นางสาวจิราภรณ์  อารักษ์
6. นางสาวณัชฌา  ใจอาษา
7. นางสาวณัฐมล  เจนกลาง
8. นายธนศักดิ์  บัวน้ำอ้อม
9. นายธนาธิป  มามีสุข
10. นางสาวนิรฌา  จันทร์มี
11. นางสาวนุชสรา  ฉัตรแก้ว
12. นางสาวน้ำฝน  ดีดวง
13. นางสาวประภัสสร  บุญประเสริฐ
14. นายปรัชญา  สมิงปราบ
15. นางสาวปาริชาติ  เครืออยู่
16. นางสาวปิสิภา  วรรณนิยม
17. นางสาวพบพนิต  สุขกระแสร์
18. นางสาวพรสวรรค์  ชโลวัฒนะ
19. นางสาวภัทริกา  สินสุวรรณ์
20. นายมนัส  แก้วขาว
21. นายยศกร  ทิพรัตน์
22. นางสาวยุวดี  ศรีนวล
23. นางสาวรัชฎาวดี  โตใหญ่
24. นางสาววรรณภา  เนตรสายคงคา
25. นายวิชญ์พล  ศรีสัตบรรณ
26. นางสาวศศิ  โรจน์บวรวิทยา
27. นายศุภกิตติ์  เหมลา
28. นางสาวสะโรชา  พัวพันสุวรรณ์
29. นางสาวสุทธิดา  ดวงภุมเรศ
30. นางสาวสุนิษา  เขื่อนทองแถว
31. นายอภิสิทธิ์  จ้อยร่อย
32. นายอาทิตย์  ชินวงค์
33. นางสาวโสรยา  คงเม่น
 
1. นายกฤติณ  ธีระภักดีธรากุล
2. นางเปรมรัศมี  อ่างหิน
3. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
4. นางสาววิมล  รอดสุกา
5. นางสาวปภาภรณ์  ขยันจิตต์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. เด็กหญิงกันธิชา  พูลเสม
2. เด็กชายถิรเจตน์  เงากระจ่าง
3. เด็กหญิงนรีกานต์  มีล้อม
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  มหาพงษ์
5. เด็กชายวงศกร  ซุ่มทรัพย์
6. เด็กหญิงศุจินทรา  วันเย็น
7. เด็กชายสิปปภาส  แววมณี
8. เด็กหญิงเมสินี  จันทยงค์
 
1. นางนัฏฉลี  กานิวาสน์
2. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  ราษฎร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสุริยวงษ์
3. เด็กหญิงจันทนีย์  โหรชัยยะ
4. เด็กหญิงจิราพร  ปัญจมาส
5. เด็กชายชินพงศ์  ผะอบเหล็ก
6. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์แหวน
7. เด็กหญิงนลินี  ว่องไวรุด
8. เด็กชายหาญณรงค์  แจ่มจำรัส
 
1. นางประเสริฐทรง  สองเมือง
2. นางสาววรพร  หลักแหลม
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวกนกพร  คำทอง
2. เด็กหญิงกันธิชา  พูลเสม
3. เด็กหญิงนรีกานต์  มีล้อม
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  มหาพงษ์
5. นางสาวยอดหญิง  แตงเจริญ
6. นางสาวรัตติกาล  อบเชย
7. นายสิทธิกร  ทองโปร่ง
8. เด็กชายสิปปภาส  แววมณี
9. นายอธิวัฒน์  พูลเพิ่ม
10. นายเมธัส  แสงจันทร์
 
1. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
2. นางนัฏฉลี  กานิวาสน์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวณภัทรารัตน์  สุขรอบ
2. นางสาวณัฐณิชา  พ่วงพูน
3. นางสาวลีลาวดี  เสรีพิพัฒน์
4. นางสาวอัจฉรา  ชมภู
 
1. นางรจนา  ทิพย์อักษร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผึ้งหลวง
2. เด็กหญิงกุลปรียา  ทับชัย
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสลาฤทธิ์
4. เด็กหญิงปราธิดา  เพ่งพิศ
5. เด็กหญิงวันวิสา  ฤทธิ์น้อย
6. เด็กหญิงสุกัญญา  จันสุริ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  เพชรภักดี
8. เด็กหญิงโยษิตา  วงศ์โคคุ้ม
 
1. นายวุฒินันท์  เพชรเชนทร์
2. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
3. นางสาวปิยะนันท์  เส็งประชา
4. นางปุณยากร  นาคเสวีวงศ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. นางสาวณัฐมน  โสประโคน
2. นางสาวธัญสิริ  ดอกกระโทก
3. นางสาวนพเก้า  ประกอบพรชัย
4. นางสาวนันทิกานต์  เทียมทัดทอง
5. นางสาวภคิณี  หมั่นอุตสาห์
6. นางสาวสุทธิดา  หนูเสริม
7. นางสาวอนัญญา  ปาปะพัง
8. นางสาวแพรวา  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญสิณี  ชาติศรีกุลวราพร
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผึ้งหลวง
2. เด็กหญิงกิตติยา  มะลิทอง
3. เด็กหญิงกุลปรียา  ทับชัย
4. เด็กหญิงจิตติมา  คงเพชรดิษฐ์
5. เด็กชายชานนท์  ทองคีรี
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสลาฤทธิ์
7. เด็กหญิงปราธิดา  เพ่งพิศ
8. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  ทองคำ
9. เด็กหญิงภัศรา  มรกต
10. เด็กหญิงวันวิสา  ฤทธิ์น้อย
11. เด็กหญิงสุกัญญา  จันสุริ
12. เด็กหญิงสุกัญญา  เพชรภักดี
13. เด็กหญิงอำพิกา  บุญนำ
14. เด็กหญิงโยษิตา  วงศ์โคคุ้ม
 
1. นายวุฒินันท์  เพชรเชนทร์
2. นายธวัชชัย  นามทิพย์
3. นางสาวศรีศราลักษ์  สดวิไลย
4. นางสาววรรณาภรณ์  ผลรัตนไพบูลย์
5. นางสาวมณีรัตน์  วันหมัด
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวชรินรัตน์  จ่ายกระโทก
3. นางสาวชลธิดา  รวยแสน
4. นางสาวปวีณา  โพธิรัชต์
5. นางสาวสุธาริณี  ศิริโรจน์
6. นางสาวอภิชญา  ชินสงคราม
7. นางสาวอังคณา  ชิดเดือน
8. นางสาวอินทพร  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  บัวพา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวกุสุมา  อ้อนวอน
2. เด็กชายถิรเจตน์  เงากระจ่าง
3. นายสิทธิกร  ทองโปร่ง
4. นายสืบศักดิ์  พันธ์เจริญ
5. นายอธิวัฒน์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
2. นางนัฏฉลี  กานิวาสน์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณี  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คุ้มรอบ
3. เด็กหญิงกัลญา  หาญสิงห์
4. เด็กหญิงจันจิรา  วงศ์เณร
5. เด็กชายจารุกิตติ์  เปรมจิตต์
6. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วเกลื่อน
7. เด็กชายธนพล  จามะ
8. เด็กหญิงปทิตตา  แซ่เตียว
9. เด็กหญิงปรียานันท์  บุญจริง
10. เด็กหญิงปาริตา  สุทัน
11. เด็กชายพรหมเมศ  บุญประเสริฐ
12. เด็กชายพิพัฒน์  รวมสี
13. เด็กหญิงมินตรา  หนูเล็ก
14. เด็กชายศิวตานนท์  อุดมศิลป์
15. เด็กหญิงสายธาร  ฉายแสง
16. เด็กชายอนุวัฒน์  อิ่มจิตร์
17. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนวิสิทธิ์
18. เด็กชายอรุณ  วงค์สงวน
19. เด็กหญิงอลิศา  ยายี
20. เด็กชายอัฐพล  เลียบชาย
21. เด็กหญิงอาภาศิริ  นาคอ่อน
22. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รวยทอง
 
1. นางเปรมรัศมี  อ่างหิน
2. นายวัชพงศ์  ทองแถม
3. นางสาววิมล  รอดสุกา
4. นายกฤติณ  ธีระภักดีธรากุล
5. นางสาวณัฐิญาภรณ์  เดชเกตุ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองแย้ม
2. เด็กชายธนกร  แจ่มจันทร์
3. เด็กชายธนดล  กองแก้ว
4. นายธนทัต  แสงพระ
5. เด็กชายภูธาร  ตุงฉิน
6. นายอนุรักษ์  ฤทธิยา
7. นายอัครพงษ์  เอื้อการ
8. นายเสกศักดิ์  สิทธิ์สังข์
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
3. นายไพศาล  คิดอยู่
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป    แก้วน้อย
2. เด็กชายชลศิษย์    ด้วงทอง
3. เด็กชายนนทนันท์    สามงามไกร
4. เด็กชายนราวิชย์    สงวนสาย
5. เด็กชายสำคัญ    สิงห์สุวรรณ
6. เด็กชายสุรเชษฐ์   เดชคำภู
7. เด็กชายอัษฎาวุธ   แก้วมีศรี
8. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์   ปลอดโปร่ง
 
1. นางสาวจรรยงค์   บุญซัน
2. นางสาวสกุลกานต์   แก้วเก้า
3. นางสาวพิชญาภา  อังสวัสดิ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายกษิดิ์เดช  ลำดับวงศ์
2. นายกานต์  ชัยอำนวยพรกุล
3. นายจิณณวัตร  กลิ่นละออ
4. นายธนโชติ  หมื่นศรีธาราม
5. นายพงศกร  สมบุญฤทธิ์
6. นายพุฒิพงศ์  เอี่ยมเย็น
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
3. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ   กุณาวงศ์
2. นายรัตนพล    นำสงค์
3. นายวุฒิชัย   อยู่สุข
4. นายศุภพงษ์   หุปะกา
5. นายสหรัตน์   พรหมแก้ว
6. นายเกียรติศักดิ์   หนูขาว
 
1. นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
2. นายกิจจา  กิจหงวน
3. นายวัลลภ  แก้วกำเนิด
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กหญิงยลรดี  เจริญนาค
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  อินทสังข์
3. เด็กหญิงวาสนา  เจียมโพธิ์
 
1. นางอาภรณ์  สบายใจ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงฐานะรัฐ  น้อยเมือง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อ้นเอี่ยม
3. เด็กหญิงอัญชฎาภรณ์  นาคทอง
 
1. นางสาววรรณวดี  ทองทวี
2. นางสาวศิริธร  ล้อมวงษ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นายบุญญฤทธิ์  บุญใหญ่
2. นางสาวปิยธิดา  ปิ่นสวัสดิ์
3. นางสาวสมฤดี  สายสกล
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวกฤษณา  ทองคำ
2. นางสาวรัฐญาดา  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
3. นางสาวสุพิชฌาย์  สุโรพันธ์
 
1. นายถาวร  จิระประทีป
2. นางพรรณทิพา  อรุณรักษ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  สดใส
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เพ็ชรสงคราม
 
1. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กชายชวัล  ศรีประสิทธิ์
2. เด็กชายภัทรธร  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวช่อผกา  ทศพลทรงพร
2. นางวรรณา  พรหมประดิษฐ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายกณวรรธน์  ชูบ้านนา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตั้งวิชัย
 
1. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
2. นายวุฒิไกร  ภู่สุวรรณ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายภานุรุจ  รุจิรปัญญานนท์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สุทธิการ
 
1. นายวรุตม์  เลิศมงคล
2. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายวัชรพล  รังวัด
2. นางสาวสุพัตรา  บุญมาก
 
1. นางสาวเจนจิรา  พุฒหยวก
2. นายณัฐพล  โคตรวงค์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายนพวุฒิ  สุดสวาท
2. นางสาวอัมพร  เชาว์สุวรรณ
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นางสิริมา  พยัพตรี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  ทับเนียม
2. เด็กชายวิพุธ  เต็งประเสริฐ
 
1. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
2. นางสาวกาญจนา  แย้มเปลี่ยน
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  พวงนิล
2. เด็กชายอติวัณณ์  จันทร์แย้ม
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายจิรายุ  ชุมทอง
2. นายพุทธิโชติ  ทองจีนสังข์
 
1. นางสาวเจนจิรา  พิบูลย์ศรี
2. นางสาววิรากร  ใจเอื้อย
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นายอนุวัฒน์  จันทร
2. นายเจนณรงค์  นิลงาม
 
1. นายอรรคกมล  ทรัพย์ล้อม
2. นายเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้าย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  สมปรุง
2. เด็กหญิงปวีณ์ชดา  เกษมสุขไพศาล
 
1. นายไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม
2. นายวุฒิไกร  ภู่สุวรรณ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายปรมัตถ์  แกมแก้ว
2. เด็กชายสานนท์  พรหมทิพย์
 
1. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
2. นางอรุณรุ่ง  จีบจือ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงศิริสุดา  ป้านพลู
2. เด็กหญิงสุณัฏฐา  สุขศรีปพัฒน์
 
1. นางสาวชญาดา  จันทร์นาค
2. นายโอภาส  กำเนิดแสง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนรรณพ  โหง้วหลี
2. เด็กชายอรรณพ  เสมคำ
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงนิรมล  อรชร
2. เด็กหญิงอัญชนา  ปักษิณ
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกรัณย์  นิตย์โชติ
2. เด็กชายธีรเมธ  ศักดิ์เกิด
 
1. นางสาวอรุณรุ่ง  จีบจือ
2. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรี  ธรรมมา
2. นางสาวรุจิรา  ยิ่งประสบผล
 
1. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
2. นายวรุตม์  เลิศมงคล
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายธนะสิทธิ์  ฟักเถื่อน
2. นายเอกรักษ์  ชัยรูป
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  แก้วสะอาด
2. นายนภัสกร  เหล็กแท้
 
1. นายไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม
2. นางสาวกาญจนา  แย้มเปลี่ยน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวปิยพัชร  ปิ่นทอง
2. นายอลงกรณ์  พิริยะสงวนพงศ์
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นางสิริมา  พยัพตรี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายณัฐวุฒิ  ยงจิตติกรกุล
2. นายพงศกร  ยันตะศิริ
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นายคัคนางค์  คูหาทอง
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายพฤทธิพงษ์  โกวิทย์ศิริกุล
2. นายสุภัค  พุกดำ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์เถื่อน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีษา  ฑีฆะบุตร
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นางสาวจรัญญา  ขอพร
2. เด็กชายบัณฑิต  มันยิด
3. นางสาวอรนภา  ศรีบุญมี
 
1. นางสาวชินตา  จับจัด
2. นายเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้าย
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  สันตานนท์
2. นางสาวพรนภา  เด่นจารุกูล
3. นางสาววิศรุตา  คล้ายพรหม
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
2. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  เคหะ
2. นางสาวปวีณา  เอมโอษฐ์
3. นางสาวพวงพลอย  พวงแก้ว
 
1. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวพิมพ์รพี  อาสาสันติ
2. นายไกรวิทย์  รูปโฉม
 
1. นายณรงค์วิทย์  อู่เงิน
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นายจิรายุ  ผ่องแผ้ว
2. นายอภิสิทธิ์  รัตนปัญญา
 
1. นายกรพิสิษฐ์  พุดแดง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายฐปนัท  สุดนางาม
2. เด็กชายภราดร  พิมพ์กำเหนิด
3. เด็กชายวทันยู  มูนทัน
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  ยางงาม
2. เด็กชายมานะโชค  มานะกิจสมบูรณ์
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เตี้ยแจ้
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธัชวิน  วิวัฒนโสภา
2. นายรัฐพล  รักษาราษฎร์
3. นายสรรเพชร  พลับใหญ่
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปพรมพร  วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เดชเพชร
3. เด็กชายวิศรุต  ชูจิตต์
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายจิรทีปต์  ชูกร
2. นายนพวุฒิ  สุดสวาท
3. นายวนากานต์  ใจยินดี
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นางสาวรักติยา  อินบำรุง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ชมเชย
2. เด็กชายมนต์ชัย  หิมาลี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กล้าหาญ
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  นาควงศ์วาลย์
2. เด็กชายลัญฉกร  เมืองพันธ์
3. เด็กหญิงเกศรา  แซ่อึ้ง
 
1. นายรัชกร  วชิระฉัตร
2. นางสาวบุญญาวัฒน์  ลาภศิริ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นายชาคริต  มั่นคงหัตถ์
2. นายพงศ์ภัค  ยาตะกั่วนอก
3. นายโรจนรินทร์  นุษพรรณ์
 
1. นางรัตติยา  รบไว
2. นางธนภร  เรือกิจ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธารินี  อยู่ญาติมาก
2. นายวรปรัชญ์  คล้ายทอง
3. นางสาววริษฐา  อรุณวัฒน์
 
1. นายรัชกร  วชิระฉัตร
2. นางสาวบุญญาวัฒน์  ลาภศิริ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. เด็กชายชนาธิป  เย็นใจ
2. เด็กหญิงพรนภา  สีนาค
3. เด็กหญิงโศรยา  ปรีชา
 
1. นายชำนาญ  แก้วกำเนิด
2. นางทิพวัลย์  กรแก้ว
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ชูเเก้ว
2. นายธนธรณ์  เกาะเกตุ
3. นายสุธีรัตน์  วงแหวน
 
1. นางบุปผา  สิริวัฒน์สุนทร
2. นางสาวนันทภัค  อุดมคมวิรัตน์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวคุลิกา  ฤทธิ์ล้ำ
2. นางสาวปาริชาติ  คมขำ
3. นางสาวพรธิภา  วัลณา
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาวนภ่าพร  ธนาสมุทร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยพร  สุขสนาน
2. เด็กหญิงประภาพร  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงปารีณา  โกยปฐม
4. เด็กหญิงพิมมาดา  วิเศษสมบัติ
5. เด็กหญิงมณีมณฑ์  เที่ยงธรรม
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  เทพนวน
 
1. นางสาวประนอม  หุ่นเก่า
2. นางสาวจิราวรรณ  เนียมศรี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ   ยิ้มแย้ม
2. นางสาวญาณิกา  ทาศรี
3. นางสาวพรพิมล   เพชรขวัญ
4. นางสาวพรรณวรินทร์  จันทะโร
5. นางสาววริศรา  เต็มพร้อม
6. นางสาวสุภัสสรา  โอสถเวช
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา  แจ้งพลอย
2. เด็กชายนพชัย  จิตร์นามกร
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสงสนั่น
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  พรมกระทุ่มล้ม
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ธรรมเนียม
3. เด็กชายยศนนท์  น้อยช่อ
 
1. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง
2. นางสาวสุธิษา  พึ่งสวัสดิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวปนัดดา  งามขำ
2. นายวัชรวุทธ  พัฒนสม
3. นายสุมนัส  ทิพย์วงศ์
 
1. นางรัตติยา  รบไว
2. นางธนภร  เรือกิจ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวธันชนก  เขียวหมู่
2. นางสาวสิรินทรา  จัตตามาศ
3. นางสาวอธิตญา  รักษาราษฎร์
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แกมไทย
2. เด็กหญิงศยามล  นิลดำ
3. เด็กหญิงเปมิกา  เกลี้ยงมลทิน
 
1. นางสาวพัชรี  คล้ำจิต
2. นางสาวณัฐญา  อาษา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงทิพนภา  สิริคุณานันทน์กุล
2. เด็กชายศูภณัฐ  เทียมเผือก
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  ชาติไทยไตรรงค์
 
1. นางสาววิจิตรา  ญาณกิตติ
2. นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวกชพร  วันเพ็ญ
2. นางสาวพิทยารัตน์  หุ่นงาม
3. นางสาวมธุรตรัย  สิงห์เล็ก
 
1. นางสาวพัชรี  คล้ำจิต
2. นางสาวณัฐญา  อาษา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกิตติพงศ์  พูลพิพัฒน์
2. นายณัฐพงษ์  พรวิบูลย์รักษา
3. นายอภิสิทธิ์  เหล่าเจริญงาม
 
1. นางสาววิจิตรา  ญาณกิตติ
2. นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงปวีณา  พรายแก้ว
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  เพ็งสุวรรณ
3. เด็กหญิงรุจิเรข  มีนา
 
1. นางทิพวัลย์  กรแก้ว
2. นายชำนาญ  แก้วกำเนิด
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์    คลังนาค
2. เด็กหญิงพรทิพย์   เม่นน้อย
3. เด็กหญิงวรรณพร   สุขขวัญ
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  สุขชนะ
2. นางสาวโสภิศ  ทองอยู่
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์   ทองกิ่ง
2. นายวัชรพล  เพียรศรีวัชรา
3. นางสาวอนิดา   คุณรัตน์
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
2. นางสาวทิพาภรณ์   ทวีศักดิ์สมบูรณ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายทัศน์พล  ชูนพรัตน์
2. นายสนธยา  เพชรสุกานต์
3. นางสาวเพชรา  แย้มศรวล
 
1. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง
2. นางสาวสุวิมล  เปี่ยมกลัด
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนที  สระสำอาง
2. เด็กชายนนท์พิเชษฐ์ชาญ  ชัยหา
3. เด็กชายนันท์นภัส  ฤทัยคงโสภณ
 
1. นางสาวปณิตา  สงสัย
2. นางสาวปรียา  เพชรคอน
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  เอมโอช
2. นางสาววิภารัตน์  ตาตะสิงห์
3. นางสาวอาภัสรา  เกิดสุข
 
1. นางนวรัตน์  สว่างแผ้ว
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวจุรีมาศ  จีระนุช
2. นางสาววชิราภรณ์  โมรานิล
3. นางสาวอรุณกมล  ฤทธิกูล
 
1. นางสาววศินี  สืบสุทธา
2. นางวิมลพรรณ  รักทอง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายชัยชิต  กาญจะศร
2. เด็กหญิงระวีวรรณ  ด้วงไพร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เกตุทอง
 
1. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ปักษา
2. เด็กชายชลชาติ  แซ่อุ่น
3. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์เพ็ชร
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายธนทัต  กลิ่นหอม
2. นางสาวธนัชชา  บุญโท
3. นางสาวอมรรัตน์  โมกแก้ว
 
1. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวสุดธิชา  สุดสวาท
2. นางสาวสุภาวดี  บุญหนัก
3. นางสาวอมรวดี  โม้คำ
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงชลดา  เงินสมบัติ
2. เด็กชายสุทธิชัย  น้อยช่อ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  วิถี
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางเอื้อมพร  นารโท
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบัวคำ  แสงทอง
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  แสงทอง
3. เด็กหญิงอภิสฎา  ป้านน่วม
 
1. นางทิมาภรณ์  สร้อยสังวาลย์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวกฤษณา  แก้วฉวี
2. นางสาวจุฑามณี  สนธิ
3. นางสาวสิรามล  สร้างการนอก
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวมณฑกาญ  จินาตง
2. นางสาวอนัญญา   บัวครื้น
3. นางสาวเกสร  ขาวปลอด
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน